Thông báo mời thầu

Gói thầu số 04: Mua vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong can thiệp tim mạch

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:08 16/10/2020
Số TBMT
20201043701-00
Công bố
16:48 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 04: Mua vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong can thiệp tim mạch
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
100% từ nguồn thu khám chữa bệnh hợp pháp của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:48 16/10/2020
đến
08:00 07/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 07/11/2020
Mở thầu tại
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
482.066.625 VND
Bằng chữ
Bốn trăm tám mươi hai triệu không trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm hai mươi lăm đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 04: Mua vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong can thiệp tim mạch". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 04: Mua vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong can thiệp tim mạch" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 59

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

I. *
ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HOC Y DƯỢC Độc Kíp - Tư do - Hanh phúc
Sổ:2,b^3''QĐ-ĐH YD Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng to năm 2020
QUYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt Hồ sơ mò'i thầu Gỏi thầu số 04: “Mua vật tu y tế tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong can thiệp tim, mạch” thuộc Dự án:
Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều tri năm 2020-2021 tai Bênh viên Trường Đai hoc Y - Dưọc Huê
HIỆU TRU ỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾ
Căn củ Thông tư sẻ Ỉ0/2020/TT-BGDĐT ngày14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sỏ' giáo dục đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định sổ 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồnạ Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;
Căn cứ Quyết định sổ 473/OĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược ban hành Quy chẽ tô chức và hoạt dộng của Truong Đại học Y Dược, Đại học Huế;
Căn cứ Quyết định sổ Ỉ245/OĐ-ĐHH ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế vê việc phê duyệt Danh mục dự toán và Kê hoạch lựa chon nhà thầu các gói thầu Mua hàng hỏa vật tư y tế, vật tư thay thê, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế;
Căn cứ Quyết định số 2221/QĐ-ĐHYD ngày' 01 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế về việc thành lập Bên mời thầu thực hiện 04 gói thầu thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tuy tể, vật tư thay thế, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huê;
Căn cứ Quyết định số 2222/OĐ-ĐIiYD ngàyới tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế về việc thành lập To thẩm định đau thầu thẩm định 04 gói thầu thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tưy tế, vật tư thay the, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế;
Căn cứ Báo cáo tham định Hồ SO’ mời thầu Gói thầu số 04: “Mua vật tưy tế tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong can thiệp tim, mạch ” thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tưy tế, vật tư thay thế, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế ngày 0^ thángịO năm 2020 của Tố thẩm định đấu thầu;
Scanned with CamScanner
Theo đề nghị của Bên mời thầu theo Tờ trình sổ 1062/TTr-BVYD ngày 29 thảng 9 năm 2020 về việc xin phê duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự an{ Mua hàng hóa vật tuy tê, vật tư thay thể, dụng cụ phục vụ công tác khảm và điêu trị năm 2020-202 ì tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04: “Mua vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong can thiệp tim, mạch” thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế.
Điều 2. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đâu thâu theo đúng các quy định hiên hành cửa Nhà nước vê đấu thầu và mua sắm hàng hoá.
Điều 3. Ban Giám đốc Bệnh viện Trường, Bên mời thầu và các dơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
No’i nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VTTTB.
BUyẼXi TRƯỞNG
Scanned with CamScanner

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4813 dự án đang đợi nhà thầu
  • 531 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 577 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13075 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15097 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây