Thông báo mời thầu

Số 01-XL: Thi công Đường giao thông vào làng nghề xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:01 16/10/2020
Số TBMT
20201044002-00
Công bố
16:58 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đường giao thông vào làng nghề xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Số 01-XL: Thi công Đường giao thông vào làng nghề xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân
Chủ đầu tư
+Chủ đầu tư(bên thụ hưởng bảo lãnh và cam kết tín dụng): Ủy ban nhân dân xã Xuân Phổ, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách xã, xin hỗ trợ ngân sách cấp trên và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông vào làng nghề xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hà Tĩnh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:58 16/10/2020
đến
17:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
50.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Số 01-XL: Thi công Đường giao thông vào làng nghề xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Số 01-XL: Thi công Đường giao thông vào làng nghề xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 40

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I.

Nội dung, quy mô xây dựng:
1. ChiÒu dµi tuyÕn: L=1045.44m. ThiÕt kÕ ¸p dông theo tiªu chuÈn
®-êng cÊp VI ®ång b»ng(TCVN 4054-2005)
Quy m« kü thuËt chñ yÕu nh- sau:
+ VËn tèc thiết kế: 30km/h.
+ Bề rộng nền đường Bnền = 6.50m.
+ Bề rộng mặt đường Bmặt = 3.50m.
+ Bề rộng LÒ đường Blề = 2x 1.5=3.0m.
+ Bề rộng gia cố lề Blgcố = 2x 1.0=2.0m.
+ §é ®èc siªu cao lín nhÊt 6%.
+ §é ®èc däc lín nhÊt: IMax=9%. §èi víi ®Þa h×nh ®ång b»ng
+ ChiÒu dµi dèc tèi ®a 400m ®èi víi ®é dèc däc lín nhÊt.
+ B¸n kÝnh ®-êng cong n»m tèi thiÓu th«ng th-êng RMin= 60m.
2. KÕt cÊu ¸o ®-êng ®-îc tÝnh tõ trªn xuèng nh- sau:
Lớp 1: Bª t«ng xi m¨ng M300# ®¸ 1x2 dày 22cm;
Lớp 2: Tr¶i 1 líp b¹t x¸c r¾n;
Lớp 3: Líp mãng b»ng cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I dµy 18cm;
Lớp 4: Líp ®Êt ®¾p b»ng cÊp phèi ®Êt ®åi ®Çm chÆt K≥98 dµy 30cm;
3. Công trình thoát nước trên tuyến: bao gồm 4 cống các loại trong
đó:
- Cèng trßn ®-êng kÝnh 0.5m:
01 C¸i
- Cèng b¶n B=0.75m:
03 C¸i
4. Chi tiÕt kÕt cÊu cèng b¶n B=0.75m:
- Mãng, th©n, t-êng c¸nh cèng b»ng bª t«ng M150# ®æ t¹i chç, mò
cèng b»ng BTCT M200# ®æ t¹i chç, tÊm b¶n phñ b¶n vµ mèi nèi tÊm
b¶n b»ng BTCT M250# ®óc s½n vµ l¾p ghÐp t¹i hiÖn tr-êng, hai bªn

mang cèng tiÕp gi¸p víi ®¸y ¸o ®-êng ®-îc nªm chÌn b»ng ®¸ d¨m ®Ó
t¹o ªm thuËn cho c¸c ph-¬ng tiÖn tham gia giao th«ng.
- Chi tiÕt kÕt cÊu cèng trßn §K=0.5m:
- Mãng cèng b»ng ®¸ d¨m ®Çm chÆt dµy 20cm, èng cèng BTCT M200
®óc s½n vµ l¾p ghÐp t¹i hiÖn tr-êng, t-êng ®Çu, t-êng c¸nh vµ s©n cèng
b»ng ®¸ héc x©y v÷a XM100# bªn ngoµi gia cè b»ng tr¸t v÷a XM100#
dµy 1.5cm, líp chèng thÊm b»ng nhùa ®-êng nãng quÐt 2 líp, mèi nèi
gi÷a 2 èng cèng b»ng giÊy dÇu d¸n 2 líp bªn trong chÌn ®ay tÈm nhùa
®-êng vµ kÕt hîp chÌn v÷a XM100#.
5. C«ng tr×nh an toµn giao th«ng:
ThiÕt kÕ theo §iÒu lÖ b¸o hiÖu ®-êng bé QC41/2012 cña BGTVT, ®·
cã b¶n vÏ riªng cho phÇn an toµn giao th«ng trªn tuyÕn.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên
cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng
chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
1. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Loại công tác
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình –
Yêu cầu chung
Công tác thi công đất – Quy phạm thi công và
nghiệm thu
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu
chuẩn thiết kế
Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối – Quy
phạm thi công và nghiệm thu
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép –
Quy phạm thi công và nghiệm thu
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt
thép – Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và
nghiệm thu
Bê tông. Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu
nén
Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác

Quy chuẩn, tiêu chuẩn
TCVN9398:2012
TCVN: 4447:2012
TCVN 5574:2012
TCVN 4453:1995
TCVN 9115:2012
TCVNXD 267:2002
TCVN 10303:2014
TCVN 9338:2012

9
….

định thời gian đông kết
Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và
nghiệm thu
……………..

TCVN 4085:2011

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: Thực hiện theo Nghị định số
46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công
trình xây dựng và các quy định hiện hành.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu
chuẩn về phương pháp thử);
Vật liệu

STT
1

2

Tiêu chuẩn

Xi măng
Xi măng Pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 2682 : 2009

Xi măng Pooclăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6260 : 2009

Cốt liệu, nước trộn bê tông và vữa
Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

TCVNXD: 7570:2006

Cốt liệu cho bê tông và vữa – các phương pháp thử

TCVN: 7572:2006

Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

TCXDVN 303:2004
TCVN 4314 : 2003

Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và TCXDVN 303:2006
nghiệm thu

3

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7570:2006

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử

TCVN 7572:2006

Bê tông
Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Các yêu cầu cơ bản đánh TCXDVN 374:2006
giá chất lượng và nghiệm

4

….

Cốt thép cho bê tông
Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn

TCVN 1651-2:2008

Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn

TCVN 1651-3:2008

……………..

4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải tuyệt đối chấp hành luật phòng chống cháy nổ; cán bộ, công nhân
thi công trong công trường phải được tập huấn về phòng chống cháy nổ trước khi tiến
hành khởi công công trình.
- Tuyệt đối nghiêm cấm đưa các vật liệu dễ cháy, nổ vào công trường. Trừ vật liệu
cần cho việc thi công.
- Nhà thầu phải có khẩu hiệu, bình chống cháy, tiêu lệnh, hướng dẫn sử dụng bình
chống cháy, số điện thoại các cơ quan chức năng khi cần thiết (phải phổ biến cho cán bộ
và công nhân được biết).
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Trong quá trình thi công việc vận chuyển vật liệu sẽ gây tiếng ồn và bụi đối với nhà
trường và khu dân cư; yêu cầu nhà thầu có biện pháp giảm thiểu bằng cách phun nước
mặt đường; dùng bạt che chắn thùng xe chở vật liệu, che chắn khu vực thi công.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động gồm: An toàn trong thi công trên công
trường, an toàn trong vận chuyển vật liệu; nhà thầu cần có biện pháp hợp lý, thiết bị bảo
hộ lao động phải đầy đủ, phải có biện pháp và chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức
về an toàn lao động cho cán bộ, công nhân. Phải có nội quy và tổ chức bộ máy thực hiện
nghiêm túc công tác này.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Đảm bảo đủ nhân lực
và thiết bị thi công theo bảng tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục theo
tuần, tháng, quý.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Giải pháp, biện
pháp tổ chức thi công gói thầu: Nêu rõ biện pháp, giải pháp, giải pháp kỹ thuật, tổ chức
thi công tổng thể và chi tiết đến các hạng mục công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân
lực,máy móc thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ thi công có thể lập theo sơ đồ mạng sau
đó tổng hợp thành sơ đồ ngang, trên đó có nghi rõ số lượng, công suất máy móc thiết bị
chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động bố trí. Các nội dung phải phù hợp với
thời gian thi công.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Phải có đầy đủ
các thiết bị kiểm tra chất lượng tại hiện trường và bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách
công tác này. Bên cạnh đó nhà thầu phải hợp đồng với một đơn vị làm công tác kiểm tra
chất lượng có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của Nhà nước (nếu nhà thầu có đủ
điều kiện năng lực pháp lý thi không cần phải thuê đơn vị khác).
Đối với công tác giám sát kỹ thuật: Cán bộ phụ trách công tác này phải có trình

độchuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế.
11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
IV. Các bản vẽ: Chi tiết có Hồ sơ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.
V. ảng tiên lư ng.
Trong phần này chúng tôi liệt kê khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện
làm căn cứ để nhà thầu tính toán giá dự thầu. Đối với khối lượng liên quan đến biện pháp
thi công nhà thầu tự tính toán nhằm tăng năng suất, nhằm đem lại hiệu quả cao.
3. CHI PHÍ KHÔNG XÁC ĐỊNH TRONG HỒ SƠ THIẾT KẾ
STT Thành phần công việc

Đơn vị

Khối lư ng

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo
cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem
xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5163 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 595 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13358 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15816 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây