Thông báo mời thầu

Mua thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:55 16/10/2020
Số TBMT
20201044482-00
Công bố
16:23 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Cư Mgar
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu viện phí, BHYT
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Cư Mgar
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:23 16/10/2020
đến
09:00 27/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 27/10/2020
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
83.680.020 VND
Bằng chữ
Tám mươi ba triệu sáu trăm tám mươi nghìn không trăm hai mươi đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 14

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SỞ Y TẾ ĐĂK LĂK TRUNG TÂM Y TÉ CƯM’GAR
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lâp - Tư Do - Hanh Phúc
•_> r •______»
số ;ée23> /QĐ-TTYT Cư M’gar, ngày Mo tháng 10 năm 2020.
QUYỂT ĐỊNH
về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phuc vu khám, chưa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TỂ HUYỆN CƯ M’GAR
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/20Ỉ3/QH13, ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;
Căn cứ Nghị định sổ 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06/2014 của Chỉnh phủ về việc Hướng dân thị hành Luật đấu thầu so 43/2013/QH13;
Căn cứ Thông tư sổ 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế quỉ định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở Y tế công lập;
Căn cứ vào Quyết định số 19Ỉ5/QĐ-UBND Tỉnh ĐăkLãk về việc thành ỉập Trung tâm y tế huyện Cư M’gar trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện, Trung âm Y tế huyện, Trung tâm dân sổ - Kế hoạch hóa gia đình huyện Cư M’gar;
Căn cứ Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 2/10/2020 của ủy ban nhân dãn tỉnh £ị/ăk Lăk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thâu: Mua thuốc dược diệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục đấu thầu thuốc cấp cơ sở, dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Cư Mgar;
'' Căn cứ Thông báo sổ 254 7/TB-SKHĐT ngày 14/10/2020 về kết quả Giám sát đấu thầu Gói thầu: Mua thuốc dược liệu, thuốc cố truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc đẩu thầu cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Cư M’gar;
Xét Tờ trình sổ 01/TTr-TTĐ ngày 15/10/2020 của Tổ thẩm định về việc Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua thuốc dược liệu, thuốc co truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Cư M’gar;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu sổ 01/BC-TTĐ ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Tổ thẩm định Trung tâm y tế huyện Cư M’gar.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 : Phê duyệt Hồ sơ mời thầu:
1 .Tên gói thầu: Mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở.
2. Tên dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Cư M’gar.
3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm y tế huyện Cư M’gar.
4. Giá gói thầu: 5.578.668.000 đồng (Năm tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi tám ngàn đồng);
5. Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí, BHYT.
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
7. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
8. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2020.
9. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
10. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký.
11. Địa điểm quy mô dự án: Cung cấp thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho Trung tâm y tế huyện Cư M’gar.
> 12. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar.
13.Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ 16 giờ 00, ngày 16 tháng 10 năm 2020 đến trước 9 giờ 00 ngày 27 tháng 10 năm 2020.
V Thời điểm đóng thầu: 09h 00, ngày 27/10/2020.
' - Thời điểm mở thầu: 09h00, ngày 27/10/2020, tại Tmng tâm y tế Huyện CưMgar.
Điều 2. Trung tâm y tế Huyện Cư M’gar chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Chủ đầu tư, Bên mơi thầu, Phòng Tổ chức - Hành chính, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận : GIAM ĐỠC
^VtrungtậmNỊÌ^.
ị Y TẾ yv^
H huyện ^
\ \CƯ M'ệ
ểềìUjVỉĩ/m' 0fụ

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4932 dự án đang đợi nhà thầu
  • 524 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 637 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13019 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15044 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây