Thông báo mời thầu

Mua thuốc Generic thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2019

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:48 16/10/2020
Số TBMT
20201044531-00
Công bố
16:30 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Cư Mgar
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua thuốc Generic thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2019
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu viện phí, BHYT
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Cư Mgar
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:30 16/10/2020
đến
09:00 27/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 27/10/2020
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
40.084.785 VND
Bằng chữ
Bốn mươi triệu không trăm tám mươi bốn nghìn bảy trăm tám mươi lăm đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua thuốc Generic thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2019". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua thuốc Generic thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2019" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

so Y rB oer rAr
rRUNG:TAvt v rE, ctflvrcAR
S6:6I2JQE-TTYT

ceNG HoA xA Hgr cHU Ncnin vrTT NAM
a

Ca M'gar,

ngdyl| thdng l0 ndm

2020.

QUYET DU'{H
Vd viQc ph6 duyQt Hd so mli thAu G6i thffu: G6i thiu: Mua thu6c Generic
danh mqc thu6c kh6ng trring thau c6p ccr s& nim 2019 thuQc danh mgc
thuQc
a,
thu6c cip ccr s&, Dg 6n: Mua thu6c phBc vg kh6m, chfra bQnh cfra
Trung tflm Y t6 huy€n CuM'gar

GIAM DOC TRUNG TAM Y TE HUYPN CIIM'GAR
Cdn cdr Luqt diiu thdu ti| lSlZOt3/QHt3, ngdy 26/t 1/201i cfia Qu6c H\t;
Cdn cir. Nghi dinh s6 63/2014/NE-CP, ngdy 26/06/2014 cila Chinh phil
viQc Hudng dA" thl hdnh Luqt diiu thdu tA qS/ZO\3/QHI3;

vi

Cdn ca Th6ng tu sd I 5/2019/TT-BW nsoy I I tlcang 7 nim 2019 ctta BQ Y ti5 qui

dinhviec diiuthreuthuric @i cdc co sdYtd c6nglQp;

Cdn cu vdo Quy€t dinh sii 1915/QD-UBND Tinh Edkldkvi vi€c thdnh tqp
Trung.tdm y t€ huyQn Ca M'gar trqc thuQq,Sd Y t€ trAn co sd sdp nhQp B€nh viQn
da khoa huyQn, Trung dm Y td huyQn, Trung tQm ddn 56 - Ki| hoqch h6a gia dinh
huypn Cu M'gar;
Cdn ctir vdo quy* dinh 2305/QE- UBND ngdy 24/9/2020 vi vi€c ph| duyQt kA
hoqci
laa chpn nhd thiu G6i' thdu: Mua thudc generic thuQc danh mq,tc thudc
't
kh6ng trting tdp co sd ndm 2019, Dtr dn: Mua thu6c phrtrc vttr khdm, chfia b€nh ctia
'qr

Cdn criTh6ng bdo sd 2548/TB-SKHDT ngdy t4/10/2020 vi net qud Gidm sdt
diiu thtiu G6i thi::u: Mua thudc generic thu\c"danh mqtc thu6c kh6ng trilng ,iip ,o
sd ndm'201g, Dw dn: Mua thudc phuc vqt khdm, ch{ia benh cila trung tdm'y tii
htryen Cu

M'gar;

Xdt Td trinh tii LZ/TTr-TTD ngay 15/10/2020 cfia T6 thiim dlnh vi viQc Pha
,
r
duyQt hi so mdi th,iu G6i thdu: Mua thuiSc generic thu\c danh mqc thu6c kh6ng
,
,(
2
v
'
^AaA
^
dn: fuIua thudc phwc vq khdm, chira b€nh cdra trung
D$
trilng cdp co sd ndm 2019,
tdm y tii huy€n Cu M'gar;
,,'

'

thdu sii LL/BC-TTD ngdy 12 thdng
10 ndm 2020 cfia T6 thiim dlnh Trung tdm y tii huyQn Ca M'gar.
TrAn ca sd Bdo cdo thdm dinh H6 so mdi

-

QTIYET D[NH:
Didu

I : PhC duyQt H6 so mli thAu:

l.TOn g6i thAu: Mua thuiSc generic thuQc danh mpc thu6c kh6ng tr0ng cdp co
sd ndm 2019.
2.TOn dU an: Mua thu6c phUc vg

khim, chta benh cira Trung t6* y tti huyQn

Cu M'gar.
3. T6n chri ddu tu: Trung tdm y

ti5

4. Gi6g6i

tl6ng(Hai tj,sdu trdm bdy maoi hai triQu ba

thOu: 2.672.319.000
trdm mudi chtn ngdn ding);

huyQn Cu M'gar.

5. Ngu6n v5n: Ngu6n thu viQn phi, BHYT.
6. Hinh thric lga chgn nhd thAu: E6u thAu rQng r6i.

7. Phucmg thric d6u thAu: MQt giai do4n, mQt ttri hii so.
8. Thdi gian

bit

dAu tO chirc lga chgn

g.Lo4ihqrp d6ng: Theo dcm gi6

"O

nhi thAu: Quy IV/2020.

Ai*t.

10. Thdi gian thgc hiQn hqrp diing: 12 thhngte tri ngdy ky.

1. Eia di6m quy m6 dg an: Cung c6p thu6c Generic cho Trung tdm
huyQn Cu M'gar.
1

12. Eiadii5m ph61 hanh h6 so mdi thAu: Trung t6m Y ti5 huyQn Cu

y

ti5

M'gar.

13.Thdi gian ph6t hanh Hii so mdi thAu: Tt 16 gid 30, ngey 16 thang 10 n6m
2020 di5n trudc 9 gid 00 ngiy 27 thing 10 n[m 2020.

' - Thdi tli6m d6ng thAu: 09h00, ngey 77lt0l2\2\.
. - Thdi di6m md thAu:09h00, ngly 27/10/2020, t?i Trung t6rn y t6 HuyQn
CuMgar.

Didu 2. Trung tern y tti HuyQn Cu M'gar ch-iu tr6ch nhiQm thgc hiQn c5c nQi
d.rng tai Di0u 1 QuVSt dinh niy, t6 chirc dAu thAu theo dirng c6c quy henh.

Didlu 3. Cht dAu tu, BOn mdi thAu, Phdng TO chric - Hanh chinh, TO chuy6n
gia d6u thAu, fO tfram dinh d6u thAu vi c6c t6 chirc, c6 nhdn c6 1i6n quan chiu tr6ch
nhiOm thi hanh.

Quytit dlnh ndy
Noi nhQn :

-L"W

-Nhu Di6u 3;

tcti

tu ngity ky./.
GIAM O6C

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5114 dự án đang đợi nhà thầu
  • 558 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 692 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13578 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15740 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây