Thông báo mời thầu

Gói thầu số 4: Gói thầu vị thuốc cổ truyền

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:48 16/10/2020
Số TBMT
20201042491-00
Công bố
16:31 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 4: Gói thầu vị thuốc cổ truyền
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn ngân sách nhà nước/Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu khác của đơn vị
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:31 16/10/2020
đến
09:00 02/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:45 02/11/2020
Mở thầu tại
Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
5.000.000 VND
Bằng chữ
Năm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 4: Gói thầu vị thuốc cổ truyền". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 4: Gói thầu vị thuốc cổ truyền" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 31

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SC5 Y TE HA NOI
BVBK HUYEN M E LINH

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Boc lap - T y do - Hanh phuc '

S6: 947/QD-BVML

Me Linh, ngay 15 thdng 10 nam 2020

QUYET DINH
Goi so 1: Goi thdu hudc Generic
Goi so 2: Goi thdu thuoc biet duac gdc hoac tuomg duang dieu tri
Goi so 3: Goi thdu thuoc c6 truyen, thuoc duac lieu
Goi so 4: Goi thdu vi thuoc c6 truyen
Thuoc Ke hach lira chon nha thau cung cap thuoc nam 2020-2021
' cua BVDK huyen Me Linh
GIAM DOC BVDK HUYEN ME LINH

Can cur Luat D4U thhu s6 43/2013/ QH 13 ngay 26/ 11/2013;
Can cu Nghi dinh s6 63/2014/ ND- CP ngay 26/06/2014 cua Chinh phu
huong dan thi hanh Luat Dau thau ve lira chon nha thau;
Can cu Thong tu s6 15/2019/TT-BYT ngay 11 thang 07 nam 2019 ve viec
Quy dinh viec dau thau thuoc tai cac ca so y te cong lap;
z^f
Can cu- Thong tu s6 31/2016/TT-BYT ngay 10/08/2016 cua Bo Y tS vh viec
''^^
quy dinh chi tiet mau ho so mai thau mua sam Dugc lieu va vi thuoc c6 truyen tai
^^^^j
casayte;
Can cu Quyet dinh 4471/QD- UBND ngay 05/10/2020 cua Uy ban nhan dan

thanh pho Ha Noi ve viec Phe duyet ke hoach lira cjion nha thau cung cap thuoc
nam 2020-2021 cho Benh vien da khoa Me Linh;
Can cu Ta trinh^ s6 1066/TTr-TCG ngay 13 thang 10 nam 2020 cua To
chuyen gia dau thau ve viec de nghi phe duyet Ho so mai thau Goi so J: Goi thdu
thuoc Generic; Goi so 2: Goi thdu thuoc biet dugc gdc hogc tuang duang dieu tri;
Goi so 3: Goi thdu thuoc c6 truyen, thuoc duac lieu; Goi so 4: Goi thdu vi thuoc
CO truyen Thuoc dir an Ke hoach lira chon nha thau cung cap thuoc nam 2020-2021
ciia BVDK huyen Me Lmh;
Can cir Ket qua tham dinh s6 1077/BC-TTD ngay 15 thang 10 nam 2020 cua
To tham dinh ve viec tham dinh H6 so mai th4u Goi so 1: Goi thdu thuoc Generic;
Goi so 2: Goi thdu thuoc biet dugc gdc hogc tuang duang dieu tri; Goi so 3: Goi
thdu thuoc CO truyen, thuoc duac lieu; Goi so 4: Goi thdu vi thuoc c6 truyen Thuoc
dir an Ke hoach lira chon nha thau cung cap thuoc nam 2020-2021 cua BVDK
huyen Me Linh;

Xet noi dung H6 so mai thiu Goi sS J: Goi thdu thuoc Generic; Goi s6 2:
Goi thdu thuoc^ biet duac gdc hoac tuang duang diiu tri; Goi s6 3: Goi thdu thuSc
CO truyen, thuoc duac lieu; Goi sS 4: Goi thdu vi thuoc co truyin Thuoc du an K I
hoach lua chon nha thiu cung cSp thu6c nam 2020-2021 cua BVDK huyen Me
Linh;

QUYET DINH:
Dieu 1. Phe duyet H6 sa mai thiu 04 goi thiu Thuoc du an K8 hoach lua
chon nha thiu cung cip thuoc nam 2020-2021 ciia BVDK huyen Me Linh do To
chuyen gia de trinh:
+ Goi so 1: Goi thau thuoc Generic;
+ Goi so 2: Goi thau thuoc biet dugc goc hoac tuang duang dieu tri;
+ Goi so 3: Goi thau thuoc c6 truyen, thuoc dugc lieu;
+ Goi so 4: Goi thau vi thuoc c6 truyin
(c6 Ho sa mai thau kem theo)
,
" '
Dieu 2. Can cu noi dung H6 sa mai thiu da dugc phe duyet tai Di§u 1, To
chuyen gia dau thau to chuc thirc hien cac buac ti8p theo dung cac qui dinh hien
hanh.
Di§u 3. Quy It dinh nay c6 hieu luc ke tu ngay ky, To chuyen gia diu thiu,
To tham dinh, cac ca nhan va dan vi lien quan chiu trach nhiem thi hanh QuySt dinh
nay.
GIAM DOC
Nai nhan:
-NhuDieu 3;
- Luu VT.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5169 dự án đang đợi nhà thầu
  • 512 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 700 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13595 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15551 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây