Thông báo mời thầu

Xây lắp 2 (từ Km0+990,81 đến Km2+220)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:30 16/10/2020
Số TBMT
20201044350-00
Công bố
16:07 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Tăng (từ đường Lê Văn Việt đến đường Nguyễn Xiển), Quận 9
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp 2 (từ Km0+990,81 đến Km2+220)
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Tăng (từ đường Lê Văn Việt đến đường Nguyễn Xiển), Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Xây lắp 2 (từ Km0+990,81 đến Km2+220) dự án Xây dung hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Tăng (từ đường Lê Văn Việt đến đường Nguyễn Xiên) Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:07 16/10/2020
đến
14:00 10/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 10/11/2020
Mở thầu tại
Số 10, Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
911.000.000 VND
Bằng chữ
Chín trăm mười một triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp 2 (từ Km0+990,81 đến Km2+220)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp 2 (từ Km0+990,81 đến Km2+220)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 47

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN QUẢN LÝ Dự ÁN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG HẠ TÀNG ĐÔ THỊ
SỐ: 395/QĐ-BHTĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 ò thángịOnăm 2020
QƯYÉT ĐỊNH
về phê duyệt Hồ SO' mòi thầu gói thầu Xây lắp 2 thuộc công trình Xây dựng hệ thông thoát nưóc đường Nguyên Văn Tăng (từ đường Lê Văn Việt đên
đường Nguyễn Xiễn), Quận 9.
GIÁM ĐÓC BAN QUẢN LÝ Dự ÁN ĐÀU TƯ XÂY DựNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
Cấn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QHỈ3 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng sổ 50/20Ỉ4/QHỈ3 ngày 18 thảng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Đau thầu về ỉựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 46/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và hảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định sổ 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đoi bo sung một so điều Nghị định so 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ vê quản lý dự án đâu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về sửa đoi, bo sung, bãi bỏ một so quy định về điều kiện đầu tư kỉnh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lỷ chi phỉ đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ Ke hoạch và Đẩu tư về quy định chỉ tỉêt lập hô sơ mời thâu xây lăp;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 thảng11 năm 2015 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết lập báo cáo thắm định trong quá trình to chức lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 nấm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một so điều của Nghị định số 59/20Ỉ5/NĐ-
2
CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chỉnh phủ về hình thức quản ỉỷ dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư sô 1Ỉ/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kê hoạch và Đâu tư về quy định chỉ tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đâu thâu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không dược hoàn trả;
Căn cứ Quyết định số 18/2018/QĐ-ƯBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Uy ban nhân dãn thành pho về quản lý thực hiện các chưong trình, dự án sử dụng vồn đâu tư công của Thành phổ Hồ Chí Mình;
Căn cứ Quyết định so 5345/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Uy ban nhân dân thành pho vê thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tâng đô thị trực thuộc úy ban nhân dân thành pho;
Căn cứ Quyết định số 3065/QĐ-SGTVT ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Sở Giao thông về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hệ thong thoát nước đường Nguyên Văn Tăng (từ đường Lê Văn Việt đến đường Nguyên Xiên), Quận 9;
Căn cứ Quyết định sỗ 4640/QĐ-SGTVT ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng hệ thông thoát nước đường Nguyên Vãn Tăng (từ đường Lê Vãn Việt đến đường Nguyên Xỉến), Quận 9;
Căn cứ Quyết định số 1657/QĐ-SXD-HTKT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Sở Xây dụng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thì công và dự toán xây dựng công trình Xây dựng hệ thong thoát nước đường Nguyễn Văn Tăng (từ đường Lê Vãn Việt đến đường Nguyễn Xỉến), Quận 9;
Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-BHTĐT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ban
Quản lỷ dự án đầu tư xây dựng hạ tâng đô thị về phân công nhiệm vụ các thành „
viên trong Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; . "Vìàí
•■ W
Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BHTĐT ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đồ thị về ban hành Quy định về Cơ cấu to chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn các Phòng, Ban trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; 4^
Căn cứ Hợp đồng số 173/HĐ-BHTĐT ngày 08 tháng 10 năm 2020 đã được ký kết giữa Ban Quản lý dự ản đầu tư xây dụng hạ tâng đô thị và Công ty Cô phần Tư vấn giao thông công chánh về thực hiện gói thầu Tư vấn lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu (Xây lap 1, Xây lắp 2, Tư vấn giám sát thỉ công) thuộc công trình Xây dựng hệ thong thoát nước đường Nguyên Văn Tăng (từ đưòng Lê Văn Việt đến đường Nguyễn Xỉến), Quận 9;
Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-GTCC.20 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Công ty Cồ phần Tư vấn giao thông công chánh về thành lập To chuyên gia đâu thầu gói thầu (Xây lắp 1, Xây lắp 2, Tư vấn giảm sát thỉ công) thuộc công trình Xây dựng hệ thong thoát nước dường Nguyễn Vãn Tăng (từ đưỏng Lê Văn Việt
3
đến đường Nguyễn Xiển), Quận 9;
Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp 2 thuộc công trình Xây dụng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Tăng (từ đường Lê Văn Việt đến đường Nguyên Xiên), Quận 9 do Công ty Cô phân Tư vân giao thông công chánh lập;
Xét Tờ trình sô 60/TTr-DA3 ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Ban Điều hành dự án 3 về việc thấm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Xây ỉắp 2 thuộc công trình Xây dựng hệ thong thoát nước đường Nguyễn Văn Tăng (từ đường Lê Văn Việt đên ãưcmg Nguyên Xiên), Quận 9 và Báo cảo thâm định sô ỉ58/BCTĐ-KTCL ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Phòng Kỹ thuật - Chất lượng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp 2 thuộc công trình Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Tăng (từ đường Lê Văn Việt đến đường Nguyễn Xiển), Quận 9 với các nội dung sau:
1. Tên công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Tăng (từ đường Lê Văn Việt đến đường Nguyễn Xiển), Quận 9.
2. Tên gói thầu: Xây lắp 2.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị.
4. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
7. Thòi gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2020.
8. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.
10. Hồ sơ mời thầu được duyệt kèm theo Quyết định này là hồ sơ được đơn vị tư vấn đấu thầu và Ban Điều hành dự án 3 thống nhất trình phê duyệt tại Tờ trình số 60/TTr-DA3 ngày 12 tháng 10 năm 2020.
Điều 2. Đơn vị tư vấn đấu thầu và Ban Điều hành dự án 3 chịu trách nhiệm:
1. về thời gian tổ chức chọn thầu: Xác định thời gian bắt đàu các bước theo trình tự của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014.
2. về công tác tổ chức chọn thầu: Theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 và nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.
3. về trình tự thủ tục, tính họp lý, chính xác của các nội dung, các tài liệu, số liệu trong hồ sơ trình duyệt, đảm bảo nội dung hồ sơ trình duyệt phù họp với quy định của Luật Đâu thâu Việt Nam.
4
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Trưỏng phòng Kỹ thuật - Chất lượng, Trưởng phòng Tài chính - Ke toán, Trưởng ban Điều hành dự án 3, Tổ chuyên gia và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BGĐ BHTĐT;
- Lưu: VT, KTCL (NTD.8b)./^L-

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5232 dự án đang đợi nhà thầu
  • 325 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 251 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13329 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15257 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây