Thông báo mời thầu

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát TCXD

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:25 16/10/2020
Số TBMT
20201044412-00
Công bố
16:19 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Phát quang, nạo vét hệ thống thoát nước xã Cửa Dương (đoạn 2)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát TCXD
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách huyện (vốn sự nghiệp)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Phát quang, nạo vét hệ thống thoát nước xã Cửa Dương (đoạn 2)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Kiên Giang

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:19 16/10/2020
đến
08:30 06/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 06/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát TCXD". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát TCXD" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 54

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát TCXD
Công trình: Phát quang, nạo vét hệ thống thoát nước xã Cửa Dương (đoạn 2)

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh
ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện,
trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham
dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ
vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành
(nếu có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương
pháp chấm điểm, bao gồm các nội dung sau đây:

TT
1
1.1

Nội dung
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
Kinh nghiệm tư vấn giám sát thi công xây
dựng công trình tương tự từ năm 2015 đến
nay (tính theo ngày nghiệm thu và bàn
giao sản phẩm tư vấn):
Đã thực hiện công tác tư vấn giám sát thi
công xây dựng công trình thủy lợi/hạ tầng kỹ
thuật (nạo vét kênh mương thủy lợi hoặc nạo
vét hệ thống thoát nước) cấp IV, được
nghiệm thu và bàn giao sản phẩm tư vấn từ
năm 2015 trở lại đây có giá trị hợp đồng >
217.000.000 đồng.
(chứng minh bằng bảng kê khai cho mỗi hợp
đồng và Bản scan màu từ bản gốc hoặc bản
sao y chứng thực các tài liệu sau: hợp đồng

Điểm
tối đa

Mức
Thang
điểm yêu
điểm
cầu tối
chi tiết
thiểu

20

14

8

5,6

8

21

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát TCXD
Công trình: Phát quang, nạo vét hệ thống thoát nước xã Cửa Dương (đoạn 2)

tư vấn; biên bản nghiệm thu công trình đưa
vào sử dụng biên bản nghiệm thu công tác tư
vấn hoặc biên bản thanh lý hợp đồng; hóa
đơn giá trị gia tăng; Bản scan tài liệu xác
định cấp công trình):
> 2 công trình

8

01 công trình

5,6

Không có công trình đáp ứng yêu cầu.

0

Lưu ý: Đối với liên danh dự thầu, kinh
nghiệm của liên danh được tính bằng tổng
kinh nghiệm của các thành viên trong liên
danh. Cụ thể như sau:
Tương ứng với công việc mỗi thành viên
đảm nhận trong liên danh:
- Mỗi thành viên trong liên danh phải có ít
nhất 01 hợp đồng tư vấn giám sát thi công
xây dựng công trình thủy lợi/hạ tầng kỹ
thuật (nạo vét kênh mương thủy lợi hoặc
nạo vét hệ thống thoát nước) cấp IV trở lên
có giá trị hợp đồng tối thiểu 217.000.000
đồng.
1.2

Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực
hiện các hợp đồng tương tự trước đó (từ
năm 2015 đến nay)

6

4,2

Có ít nhất 02 hợp đồng công trình thủy lợi/hạ
tầng kỹ thuật (nạo vét kênh mương thủy lợi
hoặc nạo vét hệ thống thoát nước) cấp IV trở
lên đảm bảo yêu cầu về tiến độ

6

Có ít nhất 01 hợp đồng công trình thủy lợi/hạ
tầng kỹ thuật (nạo vét kênh mương thủy lợi
hoặc nạo vét hệ thống thoát nước) cấp IV trở
lên đảm bảo yêu cầu về tiến độ

4,2

Không có hợp đồng tương tự trước đó đảm
bảo yêu cầu về chất lượng

0

Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng
minh: Bản scan màu từ bản gốc hoặc bản sao
y chứng thực các tài liệu sau: hợp đồng tư
vấn; biên bản nghiệm thu công trình đưa vào
sử dụng biên bản nghiệm thu công tác tư vấn
hoặc biên bản thanh lý hợp đồng; Bản scan
tài liệu xác định cấp công trình.
1.3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực tư vấn
giám sát thi công xây dựng công trình

6

4,2

22

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát TCXD
Công trình: Phát quang, nạo vét hệ thống thoát nước xã Cửa Dương (đoạn 2)

thủy lợi/hạ tầng kỹ thuật (tính theo ngày
ký hợp đồng lâu nhất)
Thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên.
Thời gian hoạt động từ 03 năm đến dưới 05
năm.
Thời gian hoạt động dưới 03 năm.

6
4,2
0

Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng
minh: Bản scan màu từ bản gốc hoặc bản sao
y chứng thực: Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư được
cấp theo quy định của pháp luật hoặc Quyết
định thành lập đối với các tổ chức không có
đăng ký kinh doanh, Hợp đồng tư vấn, Biên
bản nghiệm thu công tác tư vấn hoặc Biên
bản thanh lý hợp đồng.
Đối với liên danh dự thầu: Số năm kinh
nghiệm đã thực hiện công tác tư vấn của liên
danh được tính theo thành viên liên danh có
số năm kinh nghiệm thấp nhất trong liên
danh.
Ghi chú:
- Hợp đồng tư vấn tương tự phải có tối thiểu giám sát các hạng mục: Nạo vét kênh
mương thủy lợi hoặc Nạo vét hệ thống thoát nước.
 Nhà thầu phải chứng minh kinh nghiệm và năng lực nêu trên bằng cách gửi
kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc hoặc bản sao y chứng thực các tài liệu sau
đây:
- Hợp đồng tư vấn;
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác tư vấn hoặc Xác nhận hoàn thành công
tác tư vấn của Chủ đầu tư;
- Xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư trong đó có thể hiện quy mô, loại và cấp
công trình; hoặc bản scan các quyết định phê duyệt có liên quan đến công trình có
thể hiện quy mô, loại và cấp công trình;
- Bảng kê khai hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện và phải thể hiện đầy đủ
nội dung theo Mẫu số 4 Phần thứ hai.
 Đối với liên danh dự thầu: Năng lực được tính bằng tổng năng lực của các
thành viên trong liên danh.
Lưu ý:
+ Đối với các nội dung ở Mục I nêu trên: E-HSDT phải có đầy đủ tài liệu chứng
minh theo yêu cầu thì mới đạt 100% số điểm ở thang điểm chi tiết. Nếu không có đủ
tài liệu thì đạt 0 điểm.
+ Đối với nhà thầu mà tại địa phương chưa được cấp thẩm quyền cấp chứng chỉ năng
lực tổ chức của nhà thầu thì nhà thầu phải chứng minh năng lực tổ chức của mình
bằng bản scan màu các văn bản (photo chứng thực) hoặc giấy xác nhận của cơ quan
23

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát TCXD
Công trình: Phát quang, nạo vét hệ thống thoát nước xã Cửa Dương (đoạn 2)

thẩm quyền xác nhận năng lực của nhà thầu và đảm bảo năng lực tổ chức theo Nghị
định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ và Thông tư số
07/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.
2

Giải pháp và phương pháp luận

Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của dự
án đã nêu trong điều khoản tham chiếu
2.1.1 Hiểu biết về hiện trường
Hiểu biết về các chế độ chính sách hiện hành
2.1.2
áp dụng cho đảo Phú Quốc
2.2.4 Hiểu rõ mục đích gói thầu
2.1

2.2

Cách tiếp cận và phương pháp luận

30

21

4
1
2
1
8

2.2.1

Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng
mục công việc quy định trong điều khoản
tham chiếu. Các hạng mục công việc được
phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một
cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân
công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho
dự án. (Giám sát nạo vét kênh mương bằng
thủ công, cơ giới, phá dỡ công trình cũ, gia
cố cừ tràm, cắm mốc,…).

3

2.2.2

Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ

3

2.2.3

Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực
hiện tốt được công việc (đặc biệt là những
công việc mang tính đặc thù của dự án)

2

2.3

Sáng kiến cải tiến

2

Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện
2.3.1 tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu
quả thực hiện dự án.
2.4
2.4.1

Cách trình bày đề xuất

2
2

Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách
hợp lý, dễ theo dõi

1

2.4.2 Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục
2.5

Kế hoạch triển khai

Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các
nhiệm vụ để thực hiện dự án. Mỗi một nhiệm
2.5.1
vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả một
cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng.

1
10
3

Kế hoạch triển khai phù hợp với phương
pháp luận và tiến độ dự kiến

2,5

2.5.3 Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công
việc và tiến độ nộp báo cáo đúng thời gian

2,5

2.5.2

24

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát TCXD
Công trình: Phát quang, nạo vét hệ thống thoát nước xã Cửa Dương (đoạn 2)

yêu cầu
Thiết bị tác nghiệp công tác thuộc sở hữu nhà
2.5.4
thầu (có tài liệu chứng minh)
2.6 Bố trí nhân sự hợp lý

2
4

2.6.1

Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ
mời thầu

2

2.6.2

Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù
hợp với kế hoạch triển khai

2

Trường hợp liên danh dự thầu, giải pháp và phương pháp luận của liên danh được
tính bằng tổng giải pháp và phương pháp luận của tất cả các thành viên trong liên
danh.
C

Nhân sự của nhà thầu
Tư vấn giám sát trưởng (01 người)
1
Yêu cầu tiên quyết: Nhân sự nhà thầu đề xuất
không đáp ứng yêu cầu tại mục này sẽ không
được xét chấm điểm. Cụ thể: Kỹ sư chuyên
ngành thủy lợi hoặc hạ tầng kỹ thuật, có
Chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng
công trình thủy lợi hoặc công trình hạ tầng
kỹ thuật, hạng III trở lên còn hiệu lực.
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giám sát
1.1 công tác xây dựng công trình thủy lợi/hạ tầng
kỹ thuật:

50

35

20

14

10,00

> 5 năm

10

2 - 5 năm

7

< 2 năm

0

Kinh nghiệm đã làm giám sát trưởng công
trình thủy lợi/hạ tầng kỹ thuật (nạo vét kênh
1.2
mương thủy lợi hoặc nạo vét hệ thống thoát
nước) cấp IV trở lên:

10,00

>02 công trình

2

10

01 công trình

7

Không có công trình đáp ứng yêu cầu

0

Tư vấn giám sát viên: 01 người

16

11,2

Yêu cầu tiên quyết: Nhân sự nhà thầu đề xuất
không đáp ứng yêu cầu tại mục này sẽ không
được xét chấm điểm. Cụ thể: Kỹ sư chuyên
ngành thủy lợi hoặc hạ tầng kỹ thuật, có
Chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng
công trình thủy lợi hoặc công trình hạ tầng
kỹ thuật, hạng III trở lên còn hiệu lực.
25

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

a

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát TCXD
Công trình: Phát quang, nạo vét hệ thống thoát nước xã Cửa Dương (đoạn 2)

Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giám sát
công tác xây dựng công trình thủy lợi/ hạ
tầng kỹ thuật:

8,00

> 5 năm

8

2 - 5 năm

5,6

< 2 năm
b

Kinh nghiệm đã làm Giám sát công trình
thủy lợi/ hạ tầng kỹ thuật (nạo vét kênh
mương thủy lợi hoặc nạo vét hệ thống thoát
nước) cấp IV trở lên:

0
8,00

> 02 công trình

8

01 công trình

5,6

Không có công trình đáp ứng yêu cầu
3
3.1

0

Bộ phận chuyên môn

14

9,8

Nhân sự quản lý phần khối lượng, chi phí
tài chính: 01 người

7

4,9

Nhân sự đạt 100% số điểm khi đáp ứng các
điều kiện sau:
- Trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù
hợp với vị trí đảm nhiệm;
- Có chứng chỉ định giá xây dựng còn hiệu
lực;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm (căn cứ vào
bằng cấp chuyên môn);
- Kinh nghiện làm việc ở ví trí tương tự của ít
nhất 02 công trình thủy lợi/ hạ tầng kỹ thuật.
Nhân sự đạt 70% số điểm khi đáp ứng các
điều kiện sau:
- Trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù
hợp với vị trí đảm nhiệm;
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm (căn cứ vào
bằng cấp chuyên môn);
- Kinh nghiện làm việc ở ví trí tương tự của ít
nhất 01 công trình thủy lợi/ hạ tầng kỹ thuật.
3.2

Nhân sự giám sát an toàn lao động: 01
người
Nhân sự đạt 100% số điểm khi đáp ứng các
điều kiện sau:
- Trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù
hợp với vị trí đảm nhiệm;

7

4,9

7

4,9

7

26

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát TCXD
Công trình: Phát quang, nạo vét hệ thống thoát nước xã Cửa Dương (đoạn 2)

- Có chứng chỉ hoặc chứng nhận an toàn lao
động còn hiệu lực;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm (căn cứ vào
bằng cấp chuyên môn);
- Kinh nghiện làm việc ở ví trí tương tự của ít
nhất 02 công trình thủy lợi/ hạ tầng kỹ thuật.
Nhân sự đạt 70% số điểm khi đáp ứng các
điều kiện sau:
- Trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù
hợp với vị trí đảm nhiệm;
- Có chứng chỉ hoặc chứng nhận an toàn lao
động còn hiệu lực;
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm (căn cứ vào
bằng cấp chuyên môn);
- Kinh nghiện làm việc ở ví trí tương tự của ít
nhất 01 công trình thủy lợi/ hạ tầng kỹ thuật.
Tổng

4,9

100,00

70,00

Lưu ý:
Mỗi nhân sự chỉ tham gia duy nhất một vị trí. Trường hợp một nhân sự tham gia
nhiều vị trí thì chỉ được xét chấm điểm một vị trí.
Nhà thầu phải có bảng kê khai nhân sự tham gia gói thầu này. Nhà thầu gửi kèm EHSDT bản quét (Bản scan màu từ bản gốc hoặc bản sao y chứng thực) các tài liệu
sau đây của các nhân sự để phục vụ cho công tác đánh giá E-HSDT:
- Bằng cấp, bằng đại học (có thể hiện rõ chuyên ngành yêu cầu, trường hợp trong
văn bằng không thể hiện rõ chuyên ngành yêu cầu thì cần có tài liệu để chứng minh
như: Giấy chứng nhận tốt nghiệp; Bảng điểm kết quả học tập đại học,...);
- Chứng chỉ hành nghề tương ứng với chức danh đề xuất; Bản chụp Quyết định bổ
nhiệm cán bộ làm công tác tư vấn tương ứng với chức danh đề xuất hoặc Xác nhận
hoàn thành công tác tư vấn của Chủ đầu tư có tên nhân sự tương ứng với chức danh
đề xuất;
- Hợp đồng lao động (Đối với trường hợp thuộc quản lý của Nhà thầu); hoặc tài
liệu chứng minh có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu (Đối với trường hợp không
thuộc Nhà thầu quản lý);
- Hợp đồng tư vấn tương tự của từng nhân sự tương ứng với nhiệm vụ của nhân sự
được đề xuất; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác tư vấn hoặc Xác nhận hoàn
thành công tác tư vấn của Chủ đầu tư;
- Bản sao các quyết định phê duyệt có liên quan đến công trình có thể hiện quy mô,
loại và cấp công trình; hoặc bản sao có công chứng/chứng thực xác nhận hoàn thành
của Chủ đầu tư trong đó có thể hiện quy mô, loại và cấp công trình;
- Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn theo Mẫu số 8 của EHSMT.
- Lý lịch chuyên gia tư vấn theo Mẫu số 6 của E-HSMT.
Trường hợp liên danh dự thầu, Nhân sự của liên danh được tính bằng tổng Nhân sự
của tất cả các thành viên trong liên danh đồng thời tương ứng với phần công việc của
27

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát TCXD
Công trình: Phát quang, nạo vét hệ thống thoát nước xã Cửa Dương (đoạn 2)

các thành viên liên danh đảm nhận.
b) Quy định về đánh giá các tiêu chuẩn nêu trên:
- E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong
các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
- E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu tại các
tiêu chí quy định trên và có tổng số điểm về kỹ thuật lớn hơn hoặc bằng 70 điểm được
đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT;
Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Mục 4. Các lưu ý đối với nhà thầu: Không có.

28

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5218 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 53 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14513 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây