Thông báo mời thầu

Xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:24 16/10/2020
Số TBMT
20201011334-01
Công bố
16:22 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hương), quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Xây lắp
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hương), quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Xây lắp dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hương), quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:56 05/10/2020
đến
09:00 22/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 22/10/2020
Mở thầu tại
Số 10 Trần Nhuật Duật, phường Tân Định, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
200.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 56

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN QUẢN LÝ Dự ÁN ĐÀU Tư XÂY DỰNG HẠ TẰNG ĐỎ THỊ
SỐ:396 /QĐ-BHTĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày 10 tháng 4Oyiăm 2020
QƯYÉT ĐỊNH
về phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp thuộc công trình Cải tạo hệ thống thoát nước đưòng Tân Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hưong), quận Tân Phủ, Thành phố Hồ Chí Minh.
GIÁM DÓC BAN QUẢN LÝ Dự ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
Căn cứ Luật Đâu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 thảng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 thảng 6 năm 2014 của Chính phủ vê quy định chi tiết thỉ hành một so điều của Luật Đau thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định sô 32/2015/NĐ-CP ngày 25 thảng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản ỉý chỉ phí đâu tư xây dụng;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ vê quản ỉỷ chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đoi bo sung một so điểu Nghị định so 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chỉnh phủ vê quản lý dự án ããu tư xây dimg;
Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về sửa dối, bo sung, bãi bỏ một so quy định về điêu kiện đâu tư kỉnh doanh thuộc các lĩnh vực quản lỷ nhà nước của Bộ Xây dụng;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chỉ phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư về quv định chỉ tiết lập hồ sơ mòi thầu xây lãp;
Căn cứ Thông tư so 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết lập báo cáo thâm định trong quá
2
trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dân thực hiện một so điểu của Nghị định sô 59/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về hình thức quản lý dự án dầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Ke hoạch và Đẩu tư về quy định chỉ tiêt việc cung cấp, đãng tải thông tin về đau thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị hảo đảm dự thâu, hảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Căn cứ Quyết định sẻ 18/2018/QĐ-ƯBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Úy ban nhãn dân thành phô vê quản lý thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành pho Hồ Chí Mình;
Căn cứ Quyết định số 5345/OĐ-ƯBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Úy han nhân dân thành pho vê thành lập Ban Quản lỷ dự ản đầu tư xây dtmg hạ tâng đô thị trực thuộc Uy han nhân dân thành phô;
Căn cứ Quyết định sổ 5514/QĐ-ƯBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Úy ban nhân dân thành phố vê giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vôn ngân sách thành phô;
Căn cứ Quyết định số 5595/QĐ-SGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo hệ thong thoát nước đường Tân Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hương), quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;
Cãn cứ Quyết định số 6077/QĐ-SGTVT ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo hệ thong thoát nước đường Tân Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hương), quận Tân Phủ, Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 1115/QĐ-SGTVT ngày 14 thảng 3 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt điểu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Cải tạo hệ thong thoát nước dường Tân Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hương), quận Tần Phủ, Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định sổ 169/QĐ-SXD-HTKT ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Sở Xây dựng về phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hương), quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 1503/QĐ-SXD-HTKT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Sở Xây dụng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thỉ công và dự toán xây dựng công trình Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Quỷ (từ Gò Dầu đến Tân Hương), quận Tân Phủ, Thành pho Hồ Chí Minh;
3
Căn cứ Quyết định sổ 47/QĐ-BHTĐT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị về phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Giám đôc Ban Quản lý dự án đần tư xây dựng hạ tầng đô thị;
Căn cứ Quyết định sô 159/QĐ-BHTĐT ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ban quản lý dự án đâu tư xây dựng hạ tang đô thị về ban hành Quy định về Cơ câu tô chức, chức năng nhiệm vụ và quyên hạn các Phòng, Ban trực thuộc Ban Quản lý dự án đâu tư xây dựng hạ tầng đô thị;
Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-BHTĐT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Ban quản ỉỷ dự án đẩu tư xây dựng hạ tầng đô thị về phê duyệt dự toán gói thầu Xây ỉăp thuộc công trình Cải tạo hệ thong thoát nước đường Tân Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hương), quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chỉ Mình;
Quyết định số 370/QĐ-BHTĐT ngày 02 thảng 10 năm 2020 của Ban quản lý dự án đâu tư xây dựng hạ tầng đỏ thị về phê duyệt hô sơ mời thầu gói thầu Xây ỉăp thuộc công trình Cải tạo hệ thong thoát nước đường Tán Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hương), quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Hợp đồng số 166/HĐ-BHTĐT ngày 22 tháng 9 năm 2020 đã được ký kết giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Công ty Co phân Tư vân Giao thông Công chánh về thực hiện gói thầu Tư vấn lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thâu xây lap của dự án Cải tạo hệ thong thoát nước dường Tân Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hương), quận Tân Phú, Thành phô Hồ 1^—C/ Chí Minh; • OUẴN LYDỰÁ
Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-GTCC.20 ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Công ty Co phần Tư vấn Giao thông Công chảnh vê thành lập To chuyên gia đau thau gói thau Xây lắp thuộc công trình Cải tạo hệ thông thoát nước đường Tân Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hương), quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Mình;
Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp thuộc công trình Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Quý (từ Gò Dâu đên Tân Hương), quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Cô phân Tư vân Giao thông Công chảnh lập.
Theo đề nghị của Ban Điều hành dự án 3 tại Tờ trình số 63/TTr-DA3 ngày 15 tháng 10 năm 2020 vê đề nghị tham định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp thuộc công trình Cải tạo hệ thong thoát nước đường Tân Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hương), quận Tân Phú, Thành pho Hồ Chỉ Mình và của Phòng Kỹ thuật - Chất lượng tại Báo cáo thấm định so 159/BCTĐ-KTCL ngày 16 tháng 10 năm 2020.
Í)AU TU XAY Dự ' HẠ TÂNG
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp thuộc công trình Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hương), quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung sau:
4
STT Theo Hồ sơ mòi thầu được duyệt tại Quyết định số 370/QĐ-BHTĐT ngay 02/10/2020 Nội dung điều chỉnh Nguyên nhân Ghi chú
1. Thời gian thi công thực hiện hợp đồng là 120 ngày. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày (trong đó thời gian thi công là 120 ngày và thời gian còn lại để thực hiện các công tác lập hồ sơ và nghiệm thu hoàn thành). Phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 6077/QĐ-SGTVT ngày 20/11/2017 -của Sở Giao thông vận tải. Điều chỉnh tại các mục: - Chương V: +Mục II
2. Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ công trình là 120 ngày. Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ công trình là 180 ngày. Phù họp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định so 6077/QĐ-SGTVT ngày 20/11/2017 của Sở Giao thông vận tải. Điều chỉnh tại các mục: -Chương VII: +ĐKCT 1.13
3. Tạm ứng: tối thiểu là 15% giá trị họp đồng và tối đa là 50% giá trị họp đồng (không bao gồm chi phí dự phòng). Tạm ứng: 50% giá trị họp đồng (không bao gồm chi phí dự phòng). Theo Khoản 3, Điều 18, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 quy định chi tiết về họp đồng xây dựng Điều chỉnh tại các mục: -Chương VII: +ĐKCT 35.1
X ỵ f
Điêu 2. Ban Điêu hành dự án 3 và Đơn vị tư vân đâu thâu chịu trách nhiệm:
1. về thời gian tố chức chọn thầu: Xác định thời gian bắt đầu các bước theo trình tự của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014.
5
2. về công tác tổ chức chọn thầu: Theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 và nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.
3. Vê trình tự thủ tục, tính hợp lý, chính xác của các nội dung, các tài liệu, số liệu trong hồ sơ trình duyệt, đảm bảo nội dung hồ sơ trình duyệt phù họp với quy định của Luật Đấu thầu Việt Nam.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 370/QĐ-BHTĐT ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị.
Điều 4. Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng Phòng Ke hoạch và Đầu tư, Trưởng Phòng Kỹ thuật - Chất lượng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng Ban Điều hành dự án 3, Tố chuyên gia và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./TV
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐÓC
- Như Điều 4;
- BGĐ BHTĐT;
- Lưu: VT, KTCL (T.Tr-08b).\m^

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5236 dự án đang đợi nhà thầu
  • 240 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 162 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13304 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15190 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây