Thông báo mời thầu

Gói thầu vị thuốc cổ truyền

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:11 16/10/2020
Số TBMT
20201040822-00
Công bố
15:41 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
cung cấp vị thuốc cổ truyền để sử dụng năm 2021 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu vị thuốc cổ truyền
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu sự nghiệp y tế năm 2021
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
cung cấp vị thuốc cổ truyền để sử dụng năm 2021 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:41 16/10/2020
đến
08:00 13/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.500.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 13/11/2020
Mở thầu tại
Hội trường lớn Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai.
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
45.687.319 VND
Bằng chữ
Bốn mươi lăm triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn ba trăm mười chín đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu vị thuốc cổ truyền". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu vị thuốc cổ truyền" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 21

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỆNH VIỆN YDCT-PHCN Độc lập - Tự do - Hanh phúc
So: 33ở /QĐ-BV Qia Lai' ngay A(ì thang 10 năm 2020
QUYÉT ĐỊNH
Ẩ V/v phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sám vị thuốc cổ truyền thuộc Ke hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vị thuốc cổ truyền để sử dụng năm 2021 của Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai
GIÁM ĐÓC BỆNH VIỆN YDCT- PHCN TỈNH GIA LAI
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 cùa Chính ohủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 3Ỉ/2016/TT- BYT ngày 10/8/2016 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyềri tại cơ sở y tế;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT -BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế về việc quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Quyết* định số 924/QĐ-UBND ngay 30/9/2020 cùa UBND tính Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch íựa chọn nhà thầu cung cấp vị thuốc cổ truyền để sử dụng năm 2021 của Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng;
Xét đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo sổ /BC-TTĐ ngày tháng 10 năm
2020 của Tổ thẩm định về việc thẩm định Hồ sơ mời thầu ệói thầu mua sắm vị thuốc cổ truyền thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vị thuốc cổ truyền để sừ dụng năm
2021 của bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duỵệt Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sẩm vị thuốc cổ truyền thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cáp vị thuốc cồ truyền để sử dụng năm 2021 cùa Bệnh viện Y dươc cổ truyền - Phục hôi chức năng tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:
1. Chủ đầu tư : Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai.
2. Tên gói thầu: Gói thầu vị thuốc cổ truyền, gồm 120 danh mục .
3. Giá PỊÓi thầu: 3.045.821.250 đồng. (Ba tỷ, không trăm bốn mươ lõm triệu, tám trăm hai mươi mổt ngàn, hai trăm năm mươi đồng).
4. Hồ sơ mời thầu gồm :
Phần 1. THỦ TỤC ĐẨU THẦU
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thâu
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CÁP
Chương V. Phạm vi cung cấp
Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẢU HỢP ĐỒNG Chương VI. Điều kiện chung của hợp đông Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng Chương Vin. Biểu mâu hợp đông
1
Scanned with CamScanner
Phần 4. PHỤ LỤC
Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Điều 2:
- Căn cứ nội dung Hồ sơ mời thầu của Gói thầu mua sẳm vị thuốc cổ truyền đã được phê duyệt tại Điều 1, Tổ chuyên gia có trách nhiệm phát hành Hồ sơ của gói thầu trên theo đúng các quy định hiện hành.
- Tổ thẩm định chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu nêu trên để trình duyệt theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và các khoa (phòng) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
(Có hồ sơ mời thầu chi tiết kèm theo).
Nơi nhộn:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc ( Báo cáo);
- Lưu VT, TCKT, KD.
2
Scanned with CamScanner

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5140 dự án đang đợi nhà thầu
  • 507 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 660 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13592 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15529 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây