Thông báo mời thầu

Thực hiện thi công, dàn dựng hội chợ, triển lãm phục vụ công tác tổ chức Hội chợ - Triển lãm công nghệ nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh, lần III - năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:09 16/10/2020
Số TBMT
20201043888-00
Công bố
15:59 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Thực hiện tổ chức Hội chợ - Triển lãm công nghệ nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh, lần III - năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thực hiện thi công, dàn dựng hội chợ, triển lãm phục vụ công tác tổ chức Hội chợ - Triển lãm công nghệ nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh, lần III - năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
sử dụng nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên trong năm 2020 (Chương trình Xây dựng Chuỗi liên kết và cung ứng trong nông nghiệp)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thực hiện tổ chức Hội chợ - Triển lãm công nghệ nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh, lần III - năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:59 16/10/2020
đến
16:00 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
18.300.000 VND
Bằng chữ
Mười tám triệu ba trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thực hiện thi công, dàn dựng hội chợ, triển lãm phục vụ công tác tổ chức Hội chợ - Triển lãm công nghệ nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh, lần III - năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thực hiện thi công, dàn dựng hội chợ, triển lãm phục vụ công tác tổ chức Hội chợ - Triển lãm công nghệ nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh, lần III - năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 10

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phin 2. yfu cAu vD Kl THU+T
chuong v. ytu cAU vt KV THUAT

l. Gitii thiQu chung
thty

vd drg 6n vir g6i thAu

- T6n dg 6n: T6 chuc HQi chq - Tri6n l6m cdng ngh6 nu6i trdng, ctrti tiiin n6ng, l6m,
Minh, Hn III - nlm 2020

san Thdnh ph6 H6 Chi

g6i thAu: ThUc hiOn thi c6ng, dan dlmg t6 chric HQi chg - Tri6n l6m c6ng nghQ
.- TOn
nudi trdng, chii bi6n n6ng, lim, thty san Thanh ph6 Hd Chi Minh, lin III - n6m 2020.

- Dia di6m: Trung tdm VIn h6a Th6.thao qufln TAn Binh, s5 446
Thy, Phuong 4, quAn TAn llinh, Thanh ptrO HO Cni Uintr.
2. YGu

-

448 Hoang Vdn

ciu vd ty ttru6t

2.1. YGu cAu chung:

- Ddm bdo ti6n

.

- Nha thAu

bit

dQ

thi c6ng, thrio gO
Uu6c U6

tri

aAy c6c nQi dung thUc hiQn nhu trCn ph4m

vi cung cAp d6

yeu cau;

- Thi c6 ng gian hang chung tri6n ldm cAn thii5t k6,
m! quan khu v.uc r6 chuc;
- Nhd thAu chiu tr6ch nhiQm an toan

k!

lip

r6p phn hqp kh6ng ldm mAt

thuat thi c6ng trong suiit thoi gian di6n ra

s1r

kiQn;

-.He th6ng c6c thi6t bl diQn, chi6u s6ng phdi dugc b6 tri, thi c6ng cdch m{t d6t cao
nhdt c6 th6,
.

- D6p img cdc 1'6u cAu viii kg thuat chung trong linh vgc xAy dfng;

Luq

f:

- Qrxi trinh thi c6ng phdi.hoan thiQn trudc 1 ngdy.di6n ra
khi k6t thtc sg kiQn vd tri lpi m[t bing nhu hiQn tr4ng ban ddu.

,

s1r

ki6n, th6o gd ngay sau

GIAI PHAP vA PHIjONG PHAP LUAN T6NG QUAT
DO NHA THAU DE XUAT DE TH1IC HIIN DICH VU PHI TII VAN
Nhd thAu ctruAn b! theo c6c n$i dung quy dinh tai Chuong V. g6m ciic phdn nhu sau:
1. GiAi ph6p vd

2. Kti

phuong ph6p lu{n;

ho4ch c6ng t6c;

a

6'l

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4913 dự án đang đợi nhà thầu
  • 610 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 686 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13158 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15087 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây