Thông báo mời thầu

Sản xuất và phát sóng chương trình tuyên truyền về phong trào khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:58 16/10/2020
Số TBMT
20200977748-00
Công bố
15:46 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Thực hiện nhiệm vụ Thông tin tuyên truyền về phong trào khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Sản xuất và phát sóng chương trình tuyên truyền về phong trào khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
NSNN
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thực hiện nhiệm vụ Thông tin tuyên truyền về phong trào khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:46 16/10/2020
đến
16:00 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
12.000.000 VND
Bằng chữ
Mười hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Sản xuất và phát sóng chương trình tuyên truyền về phong trào khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Sản xuất và phát sóng chương trình tuyên truyền về phong trào khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1.1 Tên gói th u: S n xu t và phát sóng ch
trào kh i nghi p sáng t o đ n c ng đ ng ng

ng trình tuyên truy n v phong

i Vi t Nam

n

c ngoài năm 2020

1.2 Ch đ u t : C c Thông tin đ i ngo i
1.3 Ngu n v n: Ngân sách nhà n c
1.4 Hình th c l a ch n nhà th u: Chào hàng c nh tranh, trong n

c, không s

tuy n, qua m ng
1.5 Ph ng th c đ u th u: M t giai đo n, m t túi h s .
1.6 Đ a đi m: C c Thông tin đ i ngo i - T ng 9 Tòa nhà 115, đ

ng Tr n Duy

H ng, qu n C u Gi y, Hà N i.
1.7 Lo i h p đ ng: Tr n gói.
1.8 Th i gian th c hi n h p đ ng: 120 ngày ( bao g m th i gian tri n khai công
vi c; hoàn thành bàn giao nghi m thu toàn b kh i l

ng công vi c theo h p đ ng đ n

ngày 31/12/2020 và th i gian thanh toán)
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Mục đích
- Khuy n khích và xây d ng tinh th n kh i nghi p đ i m i sáng t o cho ng

i

dân Vi t Nam trong và ngoài n c, t o ra s lan t a tinh th n kh i nghi p trong c ng
đ ng ng i Vi t Nam n c ngoài; tìm ki m, ch n l c, tôn vinh các ý t ng, d án
kh i nghi p đ i m i sáng t o ti m năng, h tr hi n th c hóa các ý t

ng, d án kh i

nghi p; thu hút s quan tâm, h tr c a xã h i, doanh nghi p đ i v i các ý t

ng kh i

nghi p hay và có ti m năng phát tri n.
- T o đi u ki n thu n l i đ các t ch c, cá nhân trong và ngoài n
t

ng, d án kh i nghi p đ i m i sáng t o; đ

c có ý

c h tr , t v n đ kh i nghi p thành

công.
- K t n i các doanh nghi p kh i nghi p trong c ng đ ng ng
n

c ngoài v i các nhà đ u t trong n

c a c ng đ ng tìm th tr

i Vi t Nam

c, nh m h tr các doanh nghi p kh i nghi p

ng tiêu th và phát tri n s n ph m

trong n

c; trao đ i

kinh nghi m v kh i nghi p gi a các nhà qu n lý, nhà đ u t , các chuyên gia trong
n

c và h i ngo i.
- Cung c p nh ng ki n th c c n thi t v chuyên môn, k năng, b tr ,... và

nh ng kinh nghi m th c ti n đ các cá nhân, nhóm cá nhân, t ch c kh i nghi p trong
n

c và h i ngo i thành công.

68

- Làm c u n i trao đ i, cung c p thông tin gi a các c quan, trung tâm đ i m i
sáng t o kh i nghi p, qu đ u t trong n

c và h i ngo i, t đó thúc đ y ho t đ ng

kh i nghi p và d n d t h sinh thái kh i nghi p sáng t o.
2.2. Yêu cầu nội dung 09 phim
2.2.1. Cơ hội cho người Việt trẻ ở những “vườn ươm khởi nghiệp” Pháp
T ng th ng Macron trong chi n d ch v n đ ng tranh c t ng th ng Pháp năm
2017, đã tuyên b : “Trong vòng 5 năm, chúng ta s tr thành qu c gia dành cho các
công ty kh i nghi p”. Sau khi ông đ c c , chính ph Pháp đã có nhi u đ ng thái ng
h tinh th n kh i nghi p, ch ng h n l p qu tr giá 13 t euro đ tài tr nh ng phát
minh, sáng ki n có ti m năng. Năm 2017, Station F - “v n m kh i nghi p” l n
nh t th gi i v i t ng di n tích s d ng 34.000 m2 đã đ c khánh thành t i Paris.
Kho ng 1.000 công ty non tr đang đ t văn phòng ho t đ ng và đ c h tr v nhi u
m t t i đây, trong đó có t o đi u ki n đ k t n i v i các nhà đ u t . Nhi u trí th c,
startup Vi t, nh ng nhà nghiên c u ng

i Vi t t i Pháp đã nh n đ

không nh t đây đ phát tri n và th hi n d u n ng

c nh h

ng

i Vi t.

Địa điểm ghi hình: Pháp và Việt Nam
2.2.2 Bắc cầu trí thức người Việt tại Âu châu
Trong h sinh thái kh i nghi p, thành ph n quan tr ng không th thi u quy t
đ nh cho s thành công cho m t startup đó là các mentor – hay còn g i là các chuyên
gia. T i Âu châu nói chung và t i Pháp nói riêng, là đ a bàn có c ng đ ng trí th c Vi t
Nam lâu năm trong nhi u lĩnh v c. Là ngu n tài nguyên tri th c vô cùng quý giá mà
H i Khoa h c và Chuyên gia Vi t Nam Toàn c u (AVSE Global) đã và đang b c c u
v i Vi t Nam. Ngoài nh ng s đóng góp chung cho s phát tri n c a Vi t Nam và có
Giáo s tr Nguy n Đ c Kh

ng – hi n là thành viên T t v n Th t

ng thì AVSE

Global th i gian qua cũng đã có nh ng n l c đóng góp chung cho s phát tri n
startup Vi t. Đ c bi t là c u n i đ startup Vi t v

n ra bi n l n.

Địa điểm ghi hình: Pháp và Việt Nam
2.2.3. Startup Việt “thách thức” Google
Startup C c C c ra m t chính th c t i Vi t Nam tháng 5/2013, do 3 l p trình
viên ng

i Vi t là Nguy n Thanh Bình, Lê Văn Thanh và Nguy n Đ c Ng c. C 03

đ u h c t i Đ i h c qu c gia Moscow và t ng ng tuy n vào đ i ngũ phát tri n công
c tìm ki m cho ng

i Nga là nigma.ru (Di n đàn toán h c tính toán và đi u khi n

h c). Tài năng và nhi t huy t c a các thành viên sáng l p đã thuy t ph c đ c ông
Victor, m t chuyên gia giàu kinh nghi m, m i quan h và danh ti ng trong lĩnh v c
công ngh t i Nga và châu Âu tham gia đ i ngũ c a C c C c. Năm 2015, C c C c
đ

c Hubert Burda Media đ u t 14 tri u USD v i m c tiêu tr thành nhà cung c p

d ch v tìm ki m dành riêng cho ng

i Vi t. Đ n năm 2019, C c C c n m kho ng
69

19,3% th tr

ng Vi t. C c C c hi n tr thành trình duy t ph bi n th hai t i Vi t

Nam.
Địa điểm ghi hình: Việt Nam
2.2.4. Bản lĩnh khác biệt
Base.vn là n n t ng công ngh đ u tiên trong khu v c đ

c xây d ng đ th ng

nh t toàn di n quá trình qu n tr và đi u hành doanh nghi p. Khác v i các gi i pháp
truy n th ng, các ng d ng trên Base.vn đ

c thi t k chuyên sâu và t i u cho t ng

tác v c th trong doanh nghi p và đ ng th i tích h p v i nhau trên m t n n t ng
chung. Founder & CEO c a Base.vn là Ph m Kim Hùng, ng i t ng giành HCV Toán
h c qu c t và t t nghi p Khoa h c Máy tính t i tr ng đ i h c danh ti ng Stanford.
Hùng cũng đ c bi t đ n nh là m t CEO tài năng khi l t vào danh sách 30 Under 30
do T p chí Forbes Vi t Nam bình ch n. Base.vn cũng đã đ c nh n đ u t t các qu
đ u t hàng đ u Vi t Nam và qu c t .
Địa điểm ghi hình: Việt Nam
2.2.5. Hành trình đột phá
Nami Assistant - s n ph m chatbot k t h p gi a hai công ngh Trí tu nhân t o
(AI) và X lý ngôn ng t nhiên (NLP), đ

c phát tri n đ s d ng trong lĩnh v c đ u

t tài chính, m t lĩnh v c khá đ c thù. Đ

c xây d ng trên n n t ng Messenger c a

Facebook, startup này giúp gi i quy t các v n đ ph c t p v c u hình, cài đ t ph n
m m giao d ch, v n đ

c coi là b t bu c trong ngành đ u t tài chính đ

c tinh gi n,

t i u giúp cho ph n l n nh ng nhà đ u t không quen thu c v i v n đ công ngh có
th ti p c n th tr ng đ u t tài chính chính th ng. Ý t ng tiên phong c a tr lý o
Nami đ

c ghi nh n khi đ t gi i th

Nami Assistant đ

ng Facebook Hackathon Vietnam năm 2016.

c đánh giá là ng d ng h tr đ c l c cho gi i tài chính. Đ n nay,

h th ng ghi nh n có kho ng 46.000 ng

i dùng Nami Assistant toàn c u.

Địa điểm ghi hình: Việt Nam
2.2.6. Hành trình thay đổi cuộc sống phụ nữ Việt
Phan H ng Minh có h n 10 năm kinh nghi m làm vi c trong lĩnh v c phân
ph i, qu n lý d án và qu n lý v n hành t i t p đoàn đa qu c gia và các Công ty l n
trong n

c.

tu i 36, anh quy t đ nh t b công vi c có thu nh p n đ nh đ kh i

nghi p v i Jupviec.vn - ng d ng k t n i nhu c u tìm vi c c a các n lao đ ng ph
thông c n vi c làm n đ nh và nhu c u tìm ng

i giúp vi c tin c y c a các gia đình.

Cu i tháng 01 năm 2016, CyberAgent Ventures (CAV) - công ty qu n lý các qu đ u
t c a T p đoàn Internet CyberAgent Group (Nh t B n) đã công b đ u t vào
Jupviec.vn. Đây cũng công ty đ u tiên trong lĩnh v c lao đ ng ph thông nh n đ

c

đ u t t Qu đ u t Nh t B n - CyberAgent Ventures. Đ n nay, Jupviec.vn đã g i

70

v n thành công t nhi u qu đ u t l n, ph c v

c tính h n 200.000 khách hàng,

t o vi c làm cho h n 5.000 lao đ ng v i h n 5 tri u gi làm m i năm.
Địa điểm ghi hình: Việt Nam
2.2.7. Sự tiên phong và hành trình bứt phá
TomoChain là n n t ng public blockchain hàng đ u Đông Nam

trong vi c

xây d ng và phát tri n gi i pháp c s h t ng blockchain v i kh năng xây d ng các
ng d ng phi t p trung, là startup tiên phong c a Vi t Nam trong lĩnh v c Blockchain.
Tomochain không ch thành công Vi t Nam, châu mà còn Châu Âu. Đ u năm
2019, TomoChain chính th c công b tho thu n h p tác cùng Lition, m t d án
blockchain t i Đ c đang phát tri n gi i pháp blockchain l p th hai cho phép đ m b o
tính ch t riêng t và b o m t khi đ c k t n i v i h th ng m ng chính. Đ n nay,
TomoChain đang d n kh ng đ nh đ c v th trong vi c mang công ngh “chinh ph c”
th tr

ng châu Âu.
Địa điểm ghi hình: Việt Nam
2.2.8. Thành công đến từ giấc mơ
Vicare.vn đ c thành l p năm 2015 và chính th c đi vào ho t đ ng t tháng

01/2016 v i m c tiêu t o cu c cách m ng hoá lĩnh v c chăm sóc y t và s c kho cho
ng

i Vi t d a vào công ngh và Internet. Startup ViCare.vn đã xây d ng đ

c s d li u v i trên 19.000 c s y t và 20.000 bác sĩ trên c n
bình m i tháng có 200.000 l

cm t

c. Đ n nay, trung

t truy c p vào ViCare.vn, 3.000 nh n xét đánh giá v c

s y t và bác sĩ và 6.000 câu h i đ c g i đ n t ng i dùng, bao g m các câu h i v
thông tin c s y t l n nh ng câu h i chuyên môn. Vicare đã nh n đ c v n đ u t
l n c a qu đ u t Nh t B n CyberAgents.
Địa điểm ghi hình: Việt Nam
2.2.9. Ứng dụng Việt tự tin bước ra thế giới
Monkey Junior là startup do Đào Xuân Hoàng sáng l p. Đây là m t trong
nh ng ch

ng trình h c ti ng Anh đang có trên ch

ng d ng App Store và Google

Play. H th ng ch ng trình h c c a Monkey Junior g m các ngôn ng : Anh - Anh và
Anh - M , Ti ng Vi t, Tây Ban Nha, Trung Qu c. M i đây, Đào Xuân Hoàng đã cùng
các chuyên gia ng

i Pháp nghiên c u, biên so n và phát tri n các n i dung ti ng

Pháp. Sau 4 năm, hi n t i Monkey Junior đã thu hút h n 2 tri u ph huynh c a h n
100 qu c gia tin t

ng và s d ng.

ng d ng Monkey Junior c a Đào Xuân Hoàng đã

giành v trí quán quân t i cu c thi Sáng ki n toàn c u (GIST Tech-I 2016) đ c t
ch c t i thung lũng Silicon (M ) sau khi v t qua 1.000 s n ph m d thi khác. ng
d ng này không ch đ
n

c nhi u ng

i Vi t s d ng mà còn đ

c trên th gi i, đ c bi t là M và các n

c châu Âu.

Địa điểm ghi hình: Việt Nam
71

c đón nh n t i nhi u

2.3 Yêu cầu chung của 09 phim:
- Các phim tài li u có th i l ng 15 phút.
- Th i l

ng th c hi n c a m i phim đ

c phép sai s so v i th i l

ng yêu

c u không quá 5%.
- Phát sóng: Các phim đ
qu c và

n

c phát trên Kênh truy n hình có di n ph sóng toàn

c ngoài th c hi n ch c năng tuyên truy n thông tin đ i ngo i .

+ Ch a đ

c phát sóng trên b t kỳ kênh sóng truy n hình nào

- Th c hi n b ng Ti ng Vi t, ph đ Ti ng Anh.
- Đ m b o ch t l ng k thu t âm thanh rõ nét, đ đi u ki n phát sóng theo
đúng yêu c u sau:
+ S n xu t ti n kỳ: Máy quay phim ph i thi t l p theo tiêu chu n Full HD 1920
x 1080.
+ S n xu t h u kỳ: S d ng tiêu chu n Full HD 1920 x 1080.

Nhà thầu nộp cùng E-HSĐX bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để
thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ
XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ
theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác;

72

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5236 dự án đang đợi nhà thầu
  • 208 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 150 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13306 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15169 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây