Thông báo mời thầu

Thi công xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:44 16/10/2020
Số TBMT
20201026361-03
Công bố
15:27 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp bê tông nhựa, xây mương thoát nước đường Tân Hiệp 18 (đoạn từ đường Tân Hiệp 17 đến trường THCS Tân Hiệp)
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Thi công xây lắp
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp. Địa chỉ: phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn ngân sách thị xã bố trí cho phường Tân Hiệp năm 2020-2021
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công trình: Nâng cấp bê tông nhựa, xây mương thoát nước đường Tân Hiệp 18 (đoạn từ đường Tân Hiệp 17 đến trường THCS Tân Hiệp)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Dương
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:54 10/10/2020
đến
15:45 21/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:45 21/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

2345789

 

589
 

83!"#$%34"
&'()*+,(-.(/012(-.3/(/45(26.(7*89'
:;<=1(26.(7*89>(<*.(/012(?@A(BCDE
:;<=1(FG(H1>(I@12(/JD(K=(7012(1*G5L(?@A(,MN12(7*OH7(1MP/(QMR12(<@1(S.3D(&T(UQO+1(7V(
QMR12(<@1(S.3D(&W(QX1(7YMR12(:;Z*4(Q89(7M>(]A(K51(1*@1(F@1(D*MR12(<@1(S.3DE
:;I29^1(-_1>(I29^1(12@1(`H/*(7*a(?b(K_(7Yc(/*O(D*MR12(<@1(S.3D(1d,(efef:ghgij
:;k9AX7(Qa1*(`_(i0hilkm:noIp(12qA(r&l&elef&s(/45(noIp(D*MR12(<@1(S.3D-t(-.3/(
D*=(F9A37(KHO(/HO(u.1*(7X(uv(7*9w7(?@A(FG12(/012(7Yx1*(1=9(7Y=1E
:;k9AX7(Qa1*(`_(syrlkm:noIp(12qA(ezlfTlefef(/45(noIp(D*MR12(<@1(S.3D(-t(-.3/(
D*=(F9A37(Q.t9(/*{1*(/N(/J9(7|12(,}/(Q89(7M(/012(7Yx1*(1=9(7Y=1
:;k9AX7(Qa1*(`_(igh~lkm:€‚ƒ„…†ii‡hˆlefef(/45(noIp(D*MR12(<@1(S.3D-t(-.3/(
D*=(F9A37(uX(*O+/*(BG5(/*‰1(1*q(7*89(/012Š‹ŒƒƒŽŠ‹ŽƒE
:;k9AX7(Qa1*(`_(&fTlkm:€‚ƒ„…†gg‡hˆlefef(/45(noIp(D*MR12(<@1(S.3D(-t(-.3/(
D*=(F9A37(FG(7OH1(26.(7*89‘’ƒ„Š‹ŒƒƒŽŠ‹ŽƒE
:;ma5(Q.“,(?@A(FG12”D*MR12(<@1(S.3DL(7*a(?b(<@1(nA=1L(7{1*(ox1*(pMN12E
:;•O+.L(/JD(/012(7Yx1*”–’ƒ„Š‹Œƒ2.5O(7*012L(/JD(—˜E
:;I™.(F912(/012(-.3/(26.(7*89>(š†Qa1*(7+.(k9AX7(Qa1*(`_(i0hilkm:€‚ƒ„…†
r&l&elef&s(/45(noIp(D*MR12(<@1(S.3D-t(-.3/(D*=(F9A37(KHO(/HO(u.1*(7X(uv(7*9w7(
?@A(FG12(/012(7Yx1*(1=9(7Y=1E
e'(<*R.(*+1(*Oq1(7*q1*”<_.(Q5(Bq(›hƒ„…†E
œœžŸ ¡ž¢£¡ž¤¥ž¦§ž¨©¡ª¨«¢©¬ž­®¯ž¦§ž¨©¡ª¨°
±8²"³´µ53¶·"³¸3¹º»¸¼½5¾3¿#!¾3¾À5¶53!º3"¾À5´µ538
5'(I™.(F912(Á9Â1(BÃ(/*J7(BMÄ12(7*.(/012(/45(1*q(7*89
:•wD(*3(7*_12(Á9Â1(BÃ(/*J7(BMÄ12(D*Å(*ÄD(-P.(A=9(/89L(7c1*(/*J7L(ÁÆǒ‘’ƒ„Š‹ŒƒÈɆ
FG12L(7YO12(Q6(Á9.(Qa1*(7YH/*(1*.3,(/45(7V12(/H(1*@1L(K™(D*w1(7*.(/012(7YO12(-.3/(Á9Â1(BÃ(
/*J7(BMÄ12(/012(7Yx1*(?@A(FG12'
:<*G/(*.31(/H/(7*c(12*.3,(u.“,(7Y5(-w7(B.39L(/J9(u.31L(-w7(7ML(7*.X7(Ka(/012(7Yx1*L(7*.X7(Ka(
/012(12*3(7YMP/(u*.?@A(FG12(-q(BCD(QÊ7(-qO(/012(7Yx1*(?@A(FG12(7*ËO(7.=9(/*9Ì1(-q(A=9(/89(
7*.X7(uX'
:•wD(-q(u.“,(7Y5(7*G/(*.31(K.31(D*HD(7*.(/012L(7.X1(Q™(7*.(/012'
:•wD(-q(2*.(1*w7(uÃ(7*.(/012(7*ËO(Á9.(Qa1*'
:Í.“,(7Y5(51(7Oq1(B5O(Q™12L(-3(`.1*(,0.(7YMR12(K=1(7YO12(-q(K=1(12Oq.(/012(7YMR12'
:I2*.3,(7*9(1™.(K™(-q(BwD(KÂ1(-Î(*Oq1(/012(/*O(K™(D*w1(/012(7Yx1*(?@A(FG12L(*+12(
,Ï/(/012(7Yx1*(?@A(FG12(-q(/012(7Yx1*(?@A(FG12(*Oq1(7*q1*'
:oHO(/HO(Z*4(Q89(7M(-t(7.X1(Q™L(/*J7(BMÄ12L(u*_.(BMÄ12L(51(7Oq1(B5O(Q™12(-q(-3(`.1*(
,0.(7YMR12(7*.(/012(7*ËO(A=9(/89(/45(Z*4(Q89(7M'
K'(I*q(7*89(7*.(/012(D*Â.(/*a9(7YH/*(1*.3,(7YMP/(Z*4(Q89(7M(-q(D*HD(B9w7(-t(/*J7(BMÄ12(
/012(-.3/(FO(,x1*(QÂ,(1*w1Ð(o^.(7*MR12(7*.37(*+.(u*.(-.(D*+,(*ÄD(Q^12L(`Ñ(FÏ12(-w7(B.39(
u*012(QÒ12(/*412(BO+.L(7*.(/012(u*012(QÂ,KÂO(/*J7(BMÄ12(*OÊ/(2@A(*M(*Ó12L(2@A(0(1*.Ô,(
,0.(7YMR12(-q(/H/(*q1*(-.(u*H/(2@A(Y5(7*.37(*+.'
/'(<9@1(7*4(Q8A(Q4(/H/(A=9(/89(-t(/*J7(BMÄ12(7*.(/012(,q(I*q(1MP/(Á9A(Qa1*


00

345679

 95 !"#
$7%
&"7'""7%'"()*7"'"#7%++'",7-
#7%.7!
/0"7- -"7% 77%
1
27%3(
445
6789:;<=>:?@;5
ABC:;DBE=F:?9GB:;DBE=5
H )'"I9J&"K
$"3L !"
MNOPQRQ1STUHT
T )'"9V3W7'"#
"7%
MNOPXXX03TUHT
R )'"Y,"ZW7'"#
"7%
MNOPQR[H3TUHT
\]


9
5
^

"

_


'

"$,

"

3

L!
7


'

"

#


X "7%
MNOP11HQSTUHH
,"Vb79c&"+dV&95^"''#e MNOP11`QSTUHH
` a6
7%7'"#
"7%
+dV&95^"''_f"Vb77732e MNOP11`0STUHH
[ a6
7%7'"#
"7%
95^"Y3h9J'99
i7"1+d MNOP11[0STUHH
0 g&
V_f"!9&#j"kl+l 
1 a_ bZL !+me#
5n"+7o
TTMNPT`X3QQ
\]


9
5
^

"

'

'

3

h


9
J9
*

]


9
5
^

"

_
f

"

MNOP
11[[STUHH
Q 5n"I3Wp"7%
95^"''3q5n"9&#
9"7K9J9* MNOP11[`STUHH
HU \]
_f"r"l&s/b9*"i"Ybdtut
95^"''Zh9J9*_f"r"_f"56
7 MNOP11[XSTUHH
HH \]
RvUwxy
HT z "7%_'"K7c"
TTMNP[U31X
HR k '"$Zq5n"p
MNOP11[U3{HSHT|STUHH
HX 7%!$+m95^e"9#]
5n""7%7-#e TTMNPT0Q3UH
H` z "7%s7n }19
TTMNP`03HQ1X
"7%_*+&"V~"&_'"
TTMNP`131X
H[ z
$95^"
 V .#e 7%$~"&95^"_*/

TTMNPTRH3HQQ[
H0 z
_ #
_d_7
H1 3€5n"$95^"K73q!‚L !+me
MNOP11H03TUHH
HQ W"7%"767ƒ 19V
„„…†M‡M1Q{HQQ0|
TU W"7%"767ˆ&#
s/bˆ&19V
„„…†M‡MQU{HQQ0|
5n"K9Js/b)ku1Y9V#
 6 MNOP11THSTUHH
TH q,
"95^"_f"#e 7%^777%5^"
‰d

_'"#
_'"bŠ I"ŠZM‹ŒŽ‘’ MNOPQHH`STUHT
TT "7%V

TR “”yŽZ !_ƒ&5•"-$7
MNOP11T1STUHH
TX z +me&
&"K
$"
MNOP`RU13HQQH
T` )b 7%&_'"#
#–ZL !+me
MNOP0`0USTUU[
T[ )b 7%&_'"#
#–Z5n"p
MNOP0`0TSTUU[
‰dV_'"#
_'"bŠ&
+b7(z 
T0 7'"#
"7%—˜™š›œž›˜Ÿ ¡›˜Ÿ¢›£¤¥›ž¦ ›§¨©ª›
MNOPXX`RSHQQ`
««¬­®¯°°¬±
_'"*/´3L !n_ƒ9"7V
T1 ²³
MNOPQRXUSTUHT
5"#
"7%µ
V_'"#
_'"bŠZ²56".+me MNOPQRX`STUHT
TQ ‰d
¶"b"·5679*"1+e,"-
VŠ"7'" I9]#
"7%3L !+m MN¸¹OPH0USTUU0
RU ‰d
e
01


78

   
 8 78 
 6 !"#$131%&%4&
34 56
 6
 6 6
6 
(8 6)* +,

 -) 6 
 -.6 /01
!"#$34414155
3& '
862 6
 6 60
33 67 -.6 6
 6 6


&&!"$&88&%%%
/"#$34@&%48ABC!#!
33 67
69 : 6 6
; <
*) 6 =+>
?
34 67 862 -;
D = EF6 GH 67 =D6
6
44!"$45I&4&%%8J
38 67 862  =(  6
*
6
D =
!"#$304851J
56D

=
6
2

*
8

E6

<

K
)
6
=
30 
!"#$444814J
 M7
6)
 -.6 NO7 P6+, Q 6 R !"TU#$1354@&%4&
35 L6
S -; 
K) -. 6 6 
8 =X 6 6  =( 6
D
6)
*

 -.6

31 VW
!"#$341&%%3
68 7

6
3% YO7 =
Z
6P; F[L
!"#$&4%34113
34 \? Q
];
*8
*
6 =
!"#$884&@&%%0
^X
_6 : 6 O7 Q 
*8 = *8 ` 6a) 6^M H bcdefg[h^i&3jklm
b
c
3& fcnfoccn p 8 bqR M 3448A/^^i&r 7 oofbbfoccn p 8 oq M rbnnf6^^i&3
7 oofbbfoccn p 8 rqs
]; * =
L 7 ^ tP
ou
33 v ) = w7 =D6 2 h6D =D6H bxdfoccrfh^"yjklm&3A4&A&%%3z

{|}~€}‚€}ƒ„}…†}‡ˆ}‰Š}…‡€‹…}…‡Œ}Ž}Œ‘’}“‘…”•
!!
V)2
 –—
67
69R 

69R 55R h^
4 5˜

6

!"#$3%44@&%4&
& 6 -.6 t8 6 ˜

NO7 P 6 ˜

6

!"#$3&4&&%4&
3 6K tš
6( t+› NO7 tW8
 -.6 NO7 Pu h7 W

œ
K !"#$4830@4114
3 "jkž–— 6
 Ÿ; 6u  ; M 6.6 6Z

6) 8678u
!"#$4413@&%4&
4 h6D =D6 M exfocbnfh^"yjklm4&A4A&%44< wK tš
6( t+› ¡ exfocbnfh^"y

K) -.
 -.6 ¢Yu
8 56 + M oxfocbxf55£¢Y 7 oxfbcfocbx
]; £? ¢O7 P &8A&%48A!!BTU
< 
w7 =D6
6 ? M ? < wK tš
6( t+› 

K) -.
 -.6 NO7 Pu
0 h6D =D6 M ndfocbnfh^LF 7 b¤fcxfocbn
]; L6_6 86] < ndfocbnfh^"y
wK tš P * = + NO7 Pu
5 h6D =D6 M bccfocb¤fh^LF 7 bxfc¥focb¤
]; L6_6 86] < bccfocb¤fh^"y
M¦; =˜R
˜ MR
§
¨ ? M w7 =D6 < =< = +©1jª
);6 6?

*
t«6 P
wK tš hh
]; £¢Y
1 !ªjkž+%5A&%45A!!£¢Y 7 cnfbcfocb¤
]; £? ¢O7 P %5A&%45A!!BTU
ª+, Q ? M ? <
6™
6¬ 66 6< 6)2 =? NO7
PR
6™
6¬ ­ tP
6)2 =? NO7 P wK tš 6 6
j+,
) 6)2 =? ¢Y 2 [ h; 
4%h6D =D6 M eofocb¥fh^LF 7 cnfcefocb¥
]; L6_6 86] [< eofocb¥fh^"y
M¦; =˜R
˜ M ? M =< h6D =D6 M ndfocbnfh^"y
44V ¢O7P ncfocbef6'br ) 6
6? 6 w; 7 4%A&%43A/®43
45A%8A&%43


¯°•~€}‚€}ƒ„}‡±Ž}²³´Œ}‡µ…}²¶·Ž}ƒ‹…}…¶}’‘¸}’¹}…‡Œº…}»¼}½¾¿À•ÁÂÃĕÅÆŕÁÇÈɕ
‡€ÊŽ}ƒ„}ˇ¶ÌŽ}ˇ‘Ë}…‡Íΰ•
Ï|Ð|Ð}~€}‚€}‡€Ž”•
[ + Ñ
6)
 -.6 86K , bccÒ =2 6a) 5L#$z


01

345689


689
!"#$ %
&'

(6
)$*
+,)
 -#89

(6
')6
 *
$. / 0&1

!"#23&4 )
 -#
 5 )
 -##6%
6 '
(6
')56 96-

7
 )
 -#) 6 
 
7
 )
 -# 8'90
3 %
:;<=:::<333>?@

):A<:B<=:::C,(
D
 6 
EF0
8GHBI6U#3 U3(
4 V
 UW#
 )
E6 F 
7
 )
 -# %
&'

(6
) )
 -#*
X
 *
G(Y )

Z)3 %

SQR[111RLL3\]^
):Hb8G
b
6U#3 %

1cR[111RLL3\]^
):A<:B<=:::6U#\b
 (
D
 6 
EF0
8G
Sd0RSTJJ)e:4 V
 UW#
 )
E6 F 
7

 )
 -# %
&'

(6) )
 -#*
X
 *
G(Y )


Z6U#\b
+
fghgijklmjnomjpqjrsjtuvjwxjnyzjp{|j|}~jp{|jwxmj€‚jƒs„…†‡
3ˆ‰ŠO‹ŠŒŽŠ9‹ŠG
*.ŒUX‹‘’Š“NŠ’NM’Ž’Š”M•‹ŠŒ–
3ˆ‰ŠO‹ŠŒ6-—
W9N’˜™šF‹6’ŠNMX‹‘’NM’Ž’Š”’›NM‹œNŠ–
3ˆ‰ŠO‹ŠŒŽŠ9’NM’Ž‹O‘’ŠžNM™NŠšŠ9
—
6
žNM‹‹’9X‹‘’Š“NŠ
2

.&'
C\9NMŸ ’Œ6’ŠUNM‘”¡’ŠNM6 V
8`¢/NM’Š”M•‹ŠŒZ
‹$™Q–[£/’NOP¤ŽŠ/’/’Š”M•‹ŠŒ–
3)6 ž

8 ¥ 6U#XX )
 -#6- $) ¦8§X1XW9

¨X8G6%96 F 8'4
* '9
/66Y6V
*© XV

—
8`/

6§W9
6U#XX )
 -#X6##'82
F6-.6Œ5X9#-6 ž

85 
ž
6§W9
6U# )
 -#X06 /8'(.6Œ6U#ª3«¬£L–
­®¯®­‡°±²³´µ¶³·¸¹±³º»³¼¸½³…¾jvt¿v‡À²Á³ºÂ±¸ÃºÄ
33 8'" 00
8GÅA;<=:HÆ<"K34Ç
)H=<:Æ<=:HÆ6U#4 V
 U)3 %

1QR[1ScRLL3>?@90
6 
6 6%
&È

) (
D
5 /
&'

99
É 'b
Œ
 È6%
&È
6-9%)6%
8
8#Å
3Ê'6%
&È
Å4%
&È
#' %
+
34 6%
&È
Å4%
&È
#' %
6 ËËË+
34—
6ž)'V
6 /6/6U#6%
&È
XF
1
6 F*F 8'.6 

 F*F1
% 034]^!"H:AÅ=::BÅ1
 G
bWb(656 %
8G*© 6 V


8#Å
¯®‡‡‡‡‡Ì¿nj‚Ímj|ÎjÏÐj|tm{|jntyj‚Ím†
3Ê'1
ÅK1
 G
bWb21
% 05
3!
G6 F*F Ñ1ҙRŠ
339&Ó
&/68 F*F3&/68.6 
;

3\5
*V
1
6'

ÔG $(

Sՙ
3\5
*V
1
6'

ÔG $ %
 1

Õ1™
3\5
*V
1
6'
ž
¦G $
[11™
3\5
*V
1
6'
ž
ÖG $
[11™
3KbG6Ó6G#
T×
Ø®‡‡ÙÚۇÜ݇ÞÝßà‡áâãßäå‡
34 6)F

[[1™
3\6&b
Y1

c™
3KbG6
#
Y1
 Œ

#
[×
3\6&b
61
 #W.

1¡Õ™


01

34578939
1!"#$!%&'
()**+,*-./01*-.23-*0456*748019:99
;)*+,*-./01*-.23-*0456*<=6*74801>*9
4?@
AB
C9DE
9FBGHA7FIIJKL9HMBE 
NH?O
C9PQ
LOR
ECRS
CITQ9@H UGHVH8H?O
C97W9
@RXHEY9ABG

S9HRXHZ?7@
NH[P\ G]^]OL_H`a7b9H
^
S9XH^RHcG
@?EdH
eBQQ
AH@9H9cfH?O
C9GFBJKg9b9P5EA?
h^
^Q9ieFB
NH?O
C9PQLOR
P\PQc9jPQKHMR

H?O
C9YHRQHZ? k^H_HI
9lmFBCR ?@9nDopo opqroG7ARqroGLDqo987W9@Rsoptuv9j
@R
qto
NH5KI
9l4?@Dopqro w9U
NPQcHRVHxI
yz{/01*<=6*>
ln@RoptuPQLOR
 987W9stoerov9G7ARqosEkL|R^?H^ECR

}~RVKqvI
6)*€8*6.0>*T\PQc Oqe‚PQKHMRBDo wI
<)*+,*-./01*-.23-*0456*01;01>*
n@RopƒeFB7Y98^XHSKH8^X|9HH
C9stoetov9 „H
C9L…H
PQLOR
9HMB`^
NPQKHMR
7ARqoI
†z99‡ˆ‰0*Š32>9
TR„PO?LQB
S9L‹HZ?]R9HŒXHJ]89R^E PO?HRV
P5
9Ž^T5R^?nHcJnMR‘’“”q3‚oqtGHZ?Hc
`8ot•‚oqt•nn3–—˜™#$0
HOo”f‚oqt9Ž^T5R^?nHcJnMRP^HAH]B9HŒXHJ]89R^E 
š›œHRV
P5'
z99žŸ6.* ¡*74801:9¢h`NHRV7£? „`N9
 @9HqIq7W9HZ?R
Hx ?@
H¤EA ?@9?I
 @9HRM899bq¥rEA9b‚¥¦
 §¨©ª*6.«*¬­*<®01*-¯°0*Šˆ‰0*±©*±Ÿ6.* ¡*74801¥²HMRKHhHSKECR9O9A 9
L
9Ž^9O9PR„9GHRV
VHG9MHPO?H?99H³7´HZ?µ—13¶1·'9
¸¹9l9€º»º*¼+½¼*¾¿*À+ÁÂÀ9
à ÄÅÃÆÇÈÉÊÉÇÈÉÊËÌÍÊÉÇÈÉÎÊËÌÍÊÏÉÐÑÒÃ
 34k^H_H9Ž^XHEY9eFB7YB¥mFB7YLQB
9U`ÓG FB
9H|H
A R XRVHJ
SRXHRRMR]B9O9BQ9iE H@iI
 ÔÕ4k^9H¥’cL_HXHcBQ9iXH?^Hf7j k^9HH
HZ?]^`O
HY9@R9cL_HEA9O99cL_H
F9JH_XHEY9B R]^9U k^9H9OKH^

N 8RÖ kHI
à ×ØÊÙÉÚÊÉÛÜÊÝÃÆÉÜÞÊßàÈáÃ
 âÅÃÙÉÚÊÉÛÜãÕÃ
 3H|HJ^ 9 R„HRV CRRUh^GUŒECR‚h^LäLV¥h^
^GD
å曘™¶!3qqGh^XHcDXH?MHOq‚fL
C9 HOo”f`^I
 3ç
S
^LP_HHAfDqIƒoo3‚IoooECR`8AB9U
^
Aq‚o
ABInHO
^HR H
AHOoGLP_Huu¦Gf9^?H9UXHR
Q 


01

34455689

85 9889
468 93455 9 58 89
 
9! "#5$
 %&9'8()8 99-* 5+,63-.6 9'8()8 989
" 98+/.
012345-67812345199 98+:;012345-<7=
 %.9>() #8? (@A (B 969! "9BC 99D 8E"8>9"FG

9899 9'8($H5I9! #89B 99 9"9F>9 J! 6J! %KL"65I
5 #89B 99 9"9F>9 MN6MN%&5$M@"() # 9ON 9C 46P5QR6
8@"() # 98O 8L"(S"+5QR89T MN6MN%UVW=
 %.9>()9! 9
X58? (@"68 9Y4%/4Z> (A89[5I$J)
X5(S"5 \"9F> #5IMN&58 5I56(#()X5899 98
19T ]C ^5I9!" 98 ^5I5$_@ 9 9'8()9! 
9
6()X58 5
8> () $
 %H9
9` 9'8(5 8
9"98"` ]
"9(\6  9'8()"O 9 56X5
()" a 
9R
a6889` S"999
88b ! 9'9 L $
c9
9`K 9d? 8? (@9 96
889e 8 9G6f8g
hijjklmnjopqrss
tM> (T *5]E"R! Ja & e 9! "9BC 99D 89u8"F
R! Ja &9a89F(' MBv ]Cw$
xyzkl{|}j~|jhqjo€j}l{j‚qƒ„z
…ij†‡qljˆ‰Š
 %.98> ‹Œ++45$d8
9"9858* 9' 8\ "F8> (T e 
 9(a8> 89>8>"9F>
589[85(T 9' 9^5D) (R e 8
$
hijkŽj‘Šjz
z %ML"’""9F>
589["()85(T 9' 9^$M 9e (b(C5C"
"
e"“”89`8"F"9(T "w 9()e589` "F][9895 89! 8L"
’"8> (L9I99fD5)8R@(\ $
%He"“"()9 89' 8> (T •(C5C>8 @e589` "3–
8> (T ] O 968
9—(’ "68` f (S" (T 9' 9^6(a 89T
"N (@99˜(B9 98E 9e "F8> $
%dE C(B 9(S"™ 8> 6"()89>8> 9Rš
.()9@ "9>š
tJ“8> š&N * "()* >8"(T $
t.@8> š&N .* 58(T 8E 9e (C5C9C 8e89
8 "
"F5? $
t.()89>8>8e 8L"’""()58(T 9 89' $
t›'"()Rœf 8 "! 8 99'"() C(B 9$
ijkŽjqƒ…qƒžŸŸ
  ¡¢£¤¥¦¤§¨¤©ª£¤§«Ÿ
%.98> 
11-W
%K) 58(T 
¬W
%J)@" 58(T 
1­
%K) (T e 8

-8®W
%J)@"(T 
6­
%c>8"58(T ¯°±UU;<18®¯²³´®–W=


01

346789
89
8 3 
46789
89
8 33 
 !"#$%&'( %)#*+",)--&./&01!%+2#(345!&+6&$%78
&069 !($9:1:;!:$-<8%+=*+>&+?!&+6&$%,@% !&9A+1(B%"#*
;%&+9C&AC&+D,!45!+E7F!G&*H1IH16&0J+KL,M!%+I;%A+I9&+N!*
(O&&+ !P1#88:"4+%+C%N!Q!&+6&$%*!)#!./R!%M%7S("
4TI4I8%UP)#45!&+6&$%78&069 !7F!78&N!%V78/+29 !
&+6&$%&B+98&+DWI+J+-
XY)#4$9Z'[\]\C[\]^_\*,"9^_\4*&0'^\4%?!,@%&9`[\]abc%V:9
^a\445!+S/-
X&'[\]^_\C[d%=45!78&N!+9>+e1-
fgh
3
XZ9[\]ab78&069 !i&%?!,@%`a\P_\c%4*,"9^\`(W&0j!9I+I1($9 !
klmn9>/^oc-
34p39q 46789
89
8 3 
Z9[\]sP)#,B!%?!!I!AC&+;/+?!IAj%+&+$%`a\Pa\c%4t&+1$%0u+
78&069 !%+2#KI!45!78/+29 !,"9^\4-
4vwx y

<9t76&08&1#C;%&0z!&+DH19%+1{A|&+1.&H1?%!9I(376+9>1 !7S
%}I&+6!\ƒQ4r\^a%}I76+9>1 !7SŒ
]Z9[\]^78&069&0z!79t76-ƒƒo`<9t&8 !c
]Z9[\]Ž‘m/+29&0z!79t76’Œ““”`<9t76n%+C&29&0@!•–‘m&0M%—˜™šŠ
79t76›-œž`<9t769%+.4Ÿ
]Z9[\] \`78&069c&0z!79t76›-r\s`<9t76 !‰¡ž¢m£ž¤Ÿ
]Z9[\]^b`78/+29c&0z!79t76›-r\ %`<9t76 !!9I+I1c
]Z9[\]^^b`78/+29c&0z!79t76›-r\ 7`<9t76 !!9I+I1c
]Z9[\]^b\`78/+29c("[d78&069&0z!79t76›-rr `<9t76&0¥%c
¦g§¨39©ª «T!K5+9>&,¥tK5
 %+^-^,@%&+D&94 !+e! !&+¬!0S!^ %4*,"#r44-
 %+!!924&?%%M4^­_*,"#a44
 %+!!924&?%%M4^­ *,"#a44

 ®¯°±39²³´µ 8¶· ywx ¸°¸¨39©ª ­¹+29/+T+;/($9%6%4"1i%
&0!%}I%6%79t%G4*+9>1:>+*%2+76+i%%+º,»&+D¼½ˆ¾“„œŽ“”Œ
¿ÀÁÂÃÄÁÅÆÇÁÈÉÈÊÁËÌÄÁÍÎÏÈÐÁÄÇÑÃÈÁÒÓÁÅÔÈÐ
Õ
¨ 8Ö×ØÙØØÚ ×Û
ÜÂÃÄÁÅÆÇÁÈÉÈÊÁËÌÄÁÍÎÏÈÐÁÄÝÁÄÞßÈÁàÇÔÈÐÁÍÎáÅÁÄâãÃÄÁäÃÁÈâÎÁåæÇçè
 ]é$/78&N!+BI=!^r* ,"# %4*:1:ê&[ë\*osœ*ìë^b\í/I-
®Z$9:$/+î&5!!?%IPj&ïïð^+&981%+1{^* [!…4 Œ


01

345679

 7979
5 !"#$9%9&'
()*+,-0,./0)*12+3456
7845679

 7979
9
7 :;'9<=9
9
7> 
 !?@A"#$9%9&'BC!$D>$E C!F GH
IJKLMJNOPJQRSTJUVJWXTYJMZJMW[TJ\P]TYJ^_`NJMRaLMJbLJTR_JcdPef
 8g
hi=jk=l$"" $9%9&'Bm$D2>$Em?F A
349
79
n9o== plqqr7% %s1,t(uvw 6
345679

 7979
5 !"#$9%9&'
()*+,-0,./0)*12+3456
7x745679

 7979
9
7> !?@$"#$9%9&'
()*+,-0,./0)*12+3456
8yz {'

?
 7|}7'}# :;'9<=$9%9&'BC!$D>$
./0)*0t345
IJKLMJNOPJ~J^_€TYef
‚ƒ 
 7|}7'}9„'9<=$9%9&'BC!$D>E C!>"F 
IJKLMJNOPJU_…TYJMR†‡MJT_ˆNeJf
 8‚‰hi=9kk='ŠF‹ A
 8‚‰hi='Š'ŠF0w6
 8yi=9<='ŠF A
 84
'hi= Œ F" ';h%Ž9o=A#
IJKLMJNOPJN]TYJMR†‡MJT_ˆNfff
 8‚‰hi=9kk='ŠF‹ A
 8‚‰hi= Œ 'Š'ŠF A
 8yi= Œ 9<='ŠF" A
 84
'hi= ΠF"" 
‘’“”‘•–—‘˜™‘š›‘œ—‘•™žš7Ÿ77
 8‚‰hi=9kk='ŠF‹ A
 8‚‰hi='Š'ŠF A
 8yi=9<='ŠF A
 84
'hi= Œ 32t+ ¡/120w
‘’“”‘•–—‘š¢‘•˜£ž¤‘7
‚‰9
hi=9k'ŠF"‹ $5=‹ A
‚‰hi='ŠF$ $5=‹ A
49<=y4'ŠF$ $ " 
¥¦J§a[PJNRP¨TJMRaLMJbLef
8‚9<='i©rª% :%7Ž«Ž4l¬­®¯@A
 3°%5±7Ž«ŽŠ'9<=„4l®+²6
3³´µ¶00t-·2+11g
k=
 7'Š¸5=«Ž
%Š'9<=iir­¹
97º%$7 i=»=7º%A
 8°%5±pŠ99%99¼='½9n4l®-t6
 84Š9
$=99
7» i=5±h=7A47% %s7Ž«Ž
³´µ¶¾-t¾·2++06


01

345679
7 
795497!9
"#$!9
"#9
%&'()*+
9
7 
5,
-.5/ 0#126 73 "45926 
71
759
7 ,8
79
7950#1
5:7"4; 
0<9=.<>514
? 9 4@5AB'CD
71
? 4ECFCF44'GH(IJKLM
N
# B OPC9=.<>514
? 9 4@50 
$

739
7 ,8
79
795
0#1
5:7"4; 0RSSTUVWXUYZXU[\]^_U`XaU[\b^cU[cSUYd^_UReUfcgSUhij^_U[ckYU
lmnopqp
rstuvwxyz{|z{y}z~x€qp
U[‚ƒU„…†‡Uˆ‚‰†U„Š†‡U‹ŒUŽ†‡/
79 5: 9
15:9
59?  "4; 
‘&
’ 9 
$P4“ 
59? 24”9E7"•P”5
59? &
’ "4; 
U[‚ƒU„…†‡U†–†U—Ž˜†‡™p
 'š5
7 D›œ P0ž 21 &
!P5
59? Ÿ
 '$1!1,
7? "4; 0ž 9“5”5
 ' &"9&¡E¢5"¢£0ž 9“5”5
U[‚ƒU„…†‡U¤¥U—Ž˜†‡p
42@5¦”&"#9&&
5§B¦1!5¨!1"<›9$"’P9
©ªD«ND¬ª­&Q(®¯JK

7#2‘
"’P % 9’ ,
 9
"< P21 &
!P59
1&
%&Ÿ°
@5¦7? ¦7? 9
±²9? 
#9
1# 4”926 P D
¦$
59? $1P³P4Ÿ­ "4; 6 !1"<›9
9’ 
5"/
1# 4”9Ÿ
´1$ 
5: P"4; GµJ¶·P"4; 9
1"± 91"<
5,D265P”5
59? 
#1"4; Ÿ
¸[‚ƒU„…†‡U¹ºU—Ž˜†‡:E5
E!9
 "4; D,
? "/9¢2#9D2»D9$
9¼3,
?ŸŸŸ26 
 "4; Ÿ44”5¦”&0#P›½
P"4; 0ž 
¾4“ 9§5¦45 
¾D¿ÀKÁ¿¶µ+
"•2@5
@P¦”&06? 
à • Ÿ›$39PD¦7¦Ä "!"<9
ªD«N¬ª­°Ÿ
Å(Æ00ÇÈ'¿ÉÇÇP06? 
à • 379’7
59? $ 
5:P
7£
ÊËÌÌÍÎÏÌÐÑÒÌÓÌÔÕÖ×ØÌÙÒÎÌÔÕÚ×ÛÌÔÛÜÌÏÝ×ØÞß

-421 
7#2‘

59? 9’ 
4; §736 
71݈5 7&
#
5: 
á 4” 
P 9"5”59#99? 2‘
,8
79›œ9
506 73 9’ 
? 0#1 39
14 5#P
E#D
="’74$
5,,â&
;5§·¦²Ÿ

-5:9
59? $ 
5:P
79’ 
Ã9
5: "± 
719#9
732‘

5: 
$
9=
.<51
? 9 @5$.<§¼3›Ã Ÿ°
@5 
5:P
7§1 04”924”9265P”5¦$P5&
04”9E7Ÿ

-ã7,
5
59? §1 P<
! Pä99? 2‘
9’ &
@5
7›œ P0ž D

žP"@P0@1P8
7 $:E5
P?524; Ÿ41$ 0<,
5¦45 "9&&
#D"$1D$
#1݌
&
@5"4599 9
73/ 2,
¢5,
7Ã9
59? 24”9,
5
1$ 
5: Ÿ
æçèÍÎÏÌéêÒÌÏëÒÌìíÜÌîïÜÌîðÔÌÔÑÌÔÛÜÌÏÝ×ØËß
ñò´­óôAõö4÷ø´ô°ñó>
ù((
(úûüýþ(ÿ0û1
°´2­¨ô°ñó> ­3´¨4õ
Ç A732‘

59? $ 
5:P
7 4
59? ¦”&P• "# (ÆIû001È'
¦”&P• 9&&
5"#›OP21 ›OP§B9=,97 ¿ÉÇÇ
,97#1"4; ??
P"4; 
¿ A732‘

59? $ 
5:P
7 4
59? ¦”&P• " (ÆIû0015'
¦”&P• 9&&
5Ã
56 '9 ¡E¢5"¢£9=,97 ¿ÉÇÇ


01

3456
789


 
9
9
6
7
94

!"#
$


% &'()))*+

457
96
,-.,
) /
94


457
96
789
!"#345
789
0/66 &'(00.78


0/
12
,-..
 89:4
54

3%4
;9
9
94<
4<

9=
=
9=>
9? 5
@4
;
6A
B


9?C
D4
3
7E6
@4A7
F
9
3 G=
B6
9
<6
H6
754
G
IJ
KLM
9N
9
4
9?%

O6
9?C
94

H
3
7E6
@4A7
9?2
P
P69

Q
94<6
R
3S
9T%
U
O6
F
45

=
B6
Q
94<6
%
@
D7
VD%
D4
W
V45

4$6
Q
%8
92
X4
7Y
;9

3456M
 89:4
54

3%4
;9
9
V9
Z7
G
B
9%
94

P [
ID
P69=
7

I\9
9]=
P4
7^=>
9? 5
@4
9;
@B9
B

9?

D4
W
4B6
P69
P [=
N

IR
^
@S
_
456

%


94
3456
34<
O62
@
A
`
74
9
3 G
ID

Z7
a2

ID
P69M
9N
9
4
`
54
7b4
3

H
3
7E6
@4A7
9?2
P
P69


94<6
6Z
@c
96;9
9T%
U

O6
F
45
M
defghifjklfimlfnofpqlrpsts
 
35
;9
3456
$=
789


D4
9
u
89uM
 6$=
789


94

D4
9
V$
?u= u
Vv
w=
u
K:
2
9T%
94B9
@BM


I24
I:
%
]
9?%
O6
9?C
94

9T%
O6
F
45
Mx
yz{|}~€|‚ƒ|„…ƒ|†‡|„ˆ‰€|Š‹ŒŽ|„ˆ|Š‘’€|†“|‘|„ˆ”ˆ|•–|—˜€|„ˆ‹|€™|ˆ…ƒš
‚ƒ|„…ƒ|
››š
œ‚|†“|‘šžŸ ¡š¢£¤š
œ‚ƒ|„ˆƒ¥|¦§|ˆƒ“š
¨£©¢š
. ª©žš«¬|­‚|®€|¯|°±€š
²³&'(*´*-+,--1

, µ|°±€š


·0¸¹=
·0º¹=
·0»¹
9
9T%

8/4<6
6Z
ID
Z7¶
&'(1,1-+,--7¼
 ½¾|—±°|«¬|­‚|®€š
²³&'(*´*-+,--1

 898
9¿
@c
96;9
R
VD¶


 ÀÁÂÃÁÄÅÆÁÇÈÉs
ÊsËÌÍÎsÏÎÐÑÒÁÒÓÔÁÕÖ×ØÁÇÈÉÒÆÙs
s
 ÀÁÂÃÁÄÅÆÁÚÈÛs
ÀÁÜÝÒÞÁÔÞÐÑÒÁÒÓÔÁÕÖ×ØÁÚÈÛÁÒÆÙs
s
) ߏà|àˆá|«¾|—±°š
&'(00´7+,-..
s
´ ßá|ˆâà|„™|€ãŽ|„á|ˆâà|ä嚢©¢š &'(.1´.8,+,--0

Š‹Œš
1 ߏà|àˆá|•æ|«æ|š
8/T%
N
IR
94B9
@B
G
K659M

* çˆè|‘å€|ˆéê|«‘ã€|ꯍš &'(00.*8.+,-..

0 }‚|®€|ˆéêš

&'(001-8.+,-..ë U
N
IR

94B9
@B
G
K659
7 ›£ì횣îšˆâà|°|„¾„|Š‹Œš 8&'(´*-7+,--7ë U
N
IR


94B9
@B
G
K659M
š
8ð%4
7
@ñ7
D4
9T%
94<6
6Z

9]
7
@ñ7M
.- òå|—ó‹|•å|°ô|«‘ã€|õ„®€| 8/T%
N
IR
94B9
@B
G
K659M

€ˆö|•åïšï÷ïøùš
.. }ú|­¾‹|àˆ~|ûƒê€|„¾„|Š‹Œš 8/T%
N
IR
94B9
@B
G
K659M

., òå|•ü|ˆâà|„¾„|Š‹Œ|š
8/T%
N
IR
94B9
@B
G
K659M

. ½¾|ý¯{Ž|«¾|þ¯ÿŽ|«¾|„¾„|Š‹Œš 8&'(.**.8.70*

8/T%
N
IR
94B9
@B
G
K659M
.) çˆéê|­|ƒ°|•á|þš
8/T%
N
IR
94B9
@B
G
K659M

01


6
33
5679


567 


! "7#$6 %7#
=>?@AB?CBDEBF?GHFBIHBJKLMBNOPQFR

&'()*+(,-*.(/0*102+*34*5(0*+06+789:7
5();*+(,-<
S TUV W
=>?@AB?CBDEBF?GHFBIHBJKLMBNOPQFR

1 XY9
Z[Y
\]FBJ^_`BFGaOBM?Ob_BcGQFBdefBghB

J^_`BF?@ABiCBDEBF?GHFBIHBJKLMBNOPQFjRRRRRkB_`hPBRRRRRRBF?l_`BRRRRRRB_mfBRRRR
nop[7qrrYrsU7t 
uIvkBJw_`BNxOy
z{|}{~
€>xFBM‚BgƒFBFKkBF?GHFB„…B†OPBJ…_?BF]GB‡‚_`BFˆa_B‰?‚GBMwBJŠPBJ‹B?L‰BJC_`B_`OPa_BFŒMB?AMBF?ŽeB
F?Oƒ_BMO_`BMx‰B`GeB_?hBF?ŠOBgGBJE_Bg…BMO_`BMx‰Bu?L‰B‰?l‰yj
€‘FKE_`BJKE_`’B_`?“eB”hBMwBJMBF•_?BI–BF?OƒFBFKE_`BF—kBMwBF•_?B_m_`BD˜BN™_`B”hBFKE_`BJKE_`B
gGBMlMB?h_`B?weBJšB_aOR
€iCBDEB‰?‚GBF?›B?GQ_BJŠPBJ‹B_`OC_B`œMkBF?KE_`B?GQOkB_?š_BflMB?AMB_?hBD‚_BOxFkB‰?‚GB?h_`B
M?•_?B?š_`kB”A]GBžkBM?xFB”KL_`BMeABghBMefBIHFBI?GBF?GBMŸ_`B‰?‚GBOxFBFˆ _?B„‚_B`œMB`GxPB
M?¡_`B_?ƒ_B¢£¤¥B¢£¦R
€d?hBF?ŠOB‰?‚GBF?›B?GQ_BJŠPBJ‹BMlMBM?‹_`B”A]GBgƒFBFKkBF?GHFB„…B_?KB‡‚_`BFˆa_BghBJl‰B¡_`BPaOB
MŠOB_§GBNO_`F]GB‰?Š_B”KOBvB_hPkB_HOBDeGkBF?GHOB„xFBI¨BM?‹_`B”A]GBgƒFBFKBF?GHFB„…B_hABF? B©=
iª«>BM‹eB_?hBF?ŠOBD¬B„…BJl_?B`GlB”hBI?Ÿ_`BJl‰B¡_`BF•_?B?L‰B”QBM‹eBgƒFBFKkBF?GHFB„…BghB©=
iª«>BJwB„…B”A]GR
€>ˆK­_`B?L‰B_?hBF?ŠOBM?hABF®B¯°BF?KE_`B?GQOBFˆ±B”a_BF? BI?GBF?KE_`BF?‚AB?L‰BJC_`BghBF?GB
MŸ_`BMŸ_`BFˆ _?kB¢?‹BJŠOBFKBD¬B†OPHFBJ…_?BF?KE_`B?GQOB_hABJKLMBD˜BN™_`R
²³XY´69µ ¶·7 ¸ %7#¹Zºr»¼ ³
eRBd?hBF?ŠOB‰?‚GBJ‚fB„‚ABM?xFB”KL_`BMeABM‹eB„xFBI¨BMŸ_`BFlMB_hAB”Ga_B†Oe_BJH_BMŸ_`B
Fˆ _?kBJ§BM?•_?BlMBM‹eBMlMBI•M?BF?KMB½PBN—_`kBM?xFB”KL_`BM‹eBgƒFB”GQOBD˜BN™_`BM?ABMŸ_`B
¾¿ÀÁ{ghB?Ah_BF?GQ_BMŸ_`BFˆ _?kBM?xFB”KL_`B`GeBMŸ_`BDÂ_kBRRR
>Ah_B„§BM?xFB”KL_`BMlMBMŸ_`BgGQMB_hPBJKLMBJ‚fB„‚AB„Ã_`BMlMBM?¡_`BM?ÄBM‹eB_?hBD‚_B
OxFkBM?¡_`BM?ÄBF?•B_`?GQfkBM?¡_`BM?ÄB_`?GQfBF?OkB„‚_Bg¬B?Ah_BMŸ_`BD¬BJKLMB_aOBM?GBFGHFB
NKGBJ½PR
„RBd?hBF?ŠOBI?Ÿ_`BJKLMB‰?ʼnBF—BvBF?ePBJÆGBMlMB”A]GBgƒFB”GQOBghB†OPBMlM?BI–BF?OƒFB_aOB
FˆA_`B„‚_Bg¬BF?GHFBIHBMÇ_`B_?KBJšB_aOBFˆA_`B„‚_`B`GlBN—BF?ŠOkB„‚_B?L‰BJC_`BghBMlMB‰?™B”™MB
IÈfBF?@ARBÉÊGBD—BF?ePBJÆGB‰?‚GBJKLMBD—BM?x‰BF?Oƒ_BM‹eBJE_Bg…BF?GHFBIHBghB¢?‹BJŠOBFKB„Ã_`B
gm_B„‚_BM?•_?BF?¡MR
MRB\œGBgGB‰?Š_BMŸ_`BFˆ _?BI?OxFB‰?‚GBMwB„Ga_B„‚_B_`?GQfBF?OB?]_`Bf™MB_hPBFˆKMBI?GB
FGH_B?h_?BF?GBMŸ_`B?]_`Bf™MBM?@BI?OxFR
˳69µ9
7t7¹ Ì7#[͹U7 Vt7³
d?hBF?ŠOB‰?‚GBgƒ_B?h_?kBM?]PBF?˜BFxFBM‚BMlMBF?GHFB„…BF?@AB†OPBJ…_?B?GQ_B?h_?BFˆKMBI?GBJKeB
MŸ_`BFˆ _?BghABD˜BN™_`R
d?hBF?ŠOB‰?‚GBJ‚fB„‚ABe_BFAh_BFˆA_`BI?GBgƒ_B?h_?kBM?]PBF?˜BMlMBF?GHFB„…BF?@AB†OPBJ…_?B
?GQ_B?h_?R
ÎÏXY´69µrÐ7#Ñ7#Y´¹7Ò
=daOBˆÓBMlMBFGaOBM?Ob_BgÔB‰?Õ_`BM?œ_`BM?lPB_ÆBD¬BJKLMBFO½_BF?‹R
=ÖlMBJ…_?BMlMB_`OPBMEBM?lPB_ÆBMwBF?›B‚PBˆeBFˆA_`BF?GBMŸ_`BghB_`OPa_B_?½_R
=¢lMB`G‚GB‰?l‰B‰?Õ_`B_`®eB_`OPBMEBM?lPB_ÆR
=¢lMB`G‚GB‰?l‰BM?eBM?lPBghBI?ŒMB‰?™MBD—BMœR


01

23467869

7
 6!"#$7%67&67
'4()*
+,7-(67./07123

44
5(66 6
7
67.'67.
87%67
9:72(;
4<=>?0@AB8A0A
C7$7 DE7F2(;()*
+,
4<=>GHI0B8AA8
HJKLMNKOPQR2 6!67
4<=>HCG?20A
? S(;67
42TU67
2 6!67 4<=>GC@AB8AAI
VWXYZ[X\]^X[_^X`aX`bXcdefXghdXijklemno
207;7!766)*
+,$77,676 69$7 $p 9("# 667(
2(p
66";9(" 6)27'92(q 6r9$7 $
67&9U'67&q')s$7t7";7+u7v&"w7x66y7)*

+,(D7",6p67z7y6%$77,676 69$7 $92(67-'7+u$7t7p2
pt{pz7
23( y7"F67
|"F)*
+,'$7t7$76r9$7 $67-67}'
p 9(2(;"17 6
207;7!766)*
+,'7~p!$76r 677 D| 2' 1 "6
7,679(" 6)*
+,'pq767z1,D| 2' 1 6~26{2
7;w6"# 637$7;7!766)*
+,D76*7~6 6
pz7"#9(" 67y7~p!'6{27;w6"# 66r
#
py767€766)*
+,";
6!7;7!7,67p9$7 $9(" 6
20p|)
26 67;7"; 47pt 6( y7)*
+,$7
67z 677 w6$7 $F";9q777+(‚6~2 y7*
2
207;7!$76r7
t 767t67((;9
66 6"17 6LƒMK„
766"wp!
p~6 6
+
6!7123
…T$7 $9(p "17 6'27F,67(D7",666
…T$7 $9("66y7†!‡v2(76ˆ†7&6:$7( w6'
6:$p'""‰";9("6*
)2776r(D766
…T$7 $)s67:7177(";67:7}( y7766
ŠWXYZ[X\]^X[_^X`aX‹eXedefŒX‹eXiŽeXmd‹XifhemŒX‹eXiŽeXiŽeX‹X‘emWo
207;7!766$77,673
…’;( ( y776637“ 9("2(;'277667
6 67
7 ";67$7”6~27;7!•t6:;( $7p~"x67}6(1& y77
666–7$7p~67#62(";92(D”$7 "766
…T766y73—q p~6 6763366y7'7~p!'v{"z7t
Dt'v{"z": 1 'v{"z766";p6; 7-(
pz777;7
07;7!D76p6$7˜$7,676 ((;9
Dt6:;(66y7t
D76p6$7˜$6~27~p!7$7”977
6 677 6~27;7!
…T|9 (2S(;2(76307;7!$77,67";67z(;9
67$7”}$p™
9|9 (2(;2(76$7 "7666~2 y7
T2;
+š9|9 (679 ('w7$7 "66'w7"F&66 6
$7{2(76T2p +šp›'9|9 ($72p|679 (
07;7!}$p™9|9 (2(;2(76$77-(p6 6
pz7"#2(;
2(7607;7!$77(;(;67z 677 D76r1,6&"#2(;2(76)

2$7 "D7",67,6766 6766 ;‚+(7;7!*

207;7!766$7F$6 69$7 $2(;67(";66y766
)*
+,37$6 69$7 $2(;2pt7#97y$7p6
6 697œ27F


00

345689

5  9 
96

9
6 
9!" 6 
!# $%&' ()9 #989*6
+ 

,-
. /!0 
9(!" 6 !# 

981!0 #9
2 &3 6
85
4 9 5 ,
36

7
96 4
876568" 69:9" 
9
# $" 9(!
95(;56 56 : !" 6 !# ,<
9
5
9
699
5( :
 
=
9=
6
>
96 ,6#9$!9
5( : 
6
5(9
 :?68(=

96
/!56

9
(!26
5 :@,
36

7$%&' 69!56

9
(5
2 &3 
A89* 656/
 
 : ,B1929(;16 9
6"67 
9"( C : 
= #9
DEF 
9699+6
G 
@ 5 : ,6
9"(6+(;H&I #9:
 6
656
6
2 &3  : ,
36

7
96 69!56

9
(6+ 78656! 8/8
:  :
 6
 #9: 
J9/

9;H&I : !" 6 !# ,
3<
969;'61 : 

7
96 6568" 69:9" 69!56


9
(A6
G6$H:?85656K :?
 26 : 
J9/

68
5 :I%,BL 
#96
/!56

9
(
M6
I68L9
# 
. 
9

59&


7
 (8 : %!,
36

7
969
*(9
6
99*6
 86 56 ! 
96 29
78656 9& "67
;N
OPQPRSTUTRVWXVRYZ[\]^Z[_`][_a_[_bZc[\a_[\`d[_bZce[
6

7
9 "9(M
. + 6K8 99
5  : ;f6
5 &I 6
g 6 56$%:M 
J656 9& 6"67! 6569/

h
@ 19296566 566I

;N
3i ! A6
G66 !# ,
3i ! 6 5661
j k8" ,
3i ! 6 56816$* k@ 6
 ,
3i ! 6 56;H&I 9

9*8/9

 9
l
3i ! 6 56
96 6K929,
3mnoFpnoqFnrostuvnruvnrowuxyzzl
3mnoFpnoqFnr
96 
5 (I6
5 26l
69& 6K8 6

7 !=
8 68g 6 56$%:M L({+ 
us|ns}
k~9
"
% 06
 " 
% 
. 6K
9* 
k45699
5 
4 g;f65 &I ,
k45699
5 
M6
I6;'61,
OPPR€R‚ƒ„R‚…ƒ†R‡ˆ‰R‡Š‰R‹Œƒ[
356/

 Ž 656 6K

 68(8* 5!=

96 6 
oq‘nsl
3’A6
G68(5
4 6
1 :I8596 !# N
k“f;KLA6
G68(5,
k6"!”" #9
I!56
 
5 6
G6 Ž 
9
(I6568
7 6
86
1
! 6 56
4 6
1 :I8,
34 566
• 8/6
9
6
4 6
1 (8,
3–9

5 8
@:9

9*8/
96 
969(8,
3—99
5 
96 ! (˜(,
3—99
5 6
1 8
M6
I6;'61&(8%!,
OP™PRš›œRžœRŸ R‰R‚ƒ„R‚…ƒ†R¡¢£R¤¥†R‚W¦ƒR‚T›œRWœ§R¨T©‚Rª‰‡[
yy
~596 56
«6
• 9"6
• 
¬ «9
5(h
@ ! $%&' 
y­®z¯°±0}¬11¬


01

3 4567859
 9

 30311
! "#$%&'()$*$+*,-./0123#/-4
 !056&7000
 89$:;<$=>?@-/AB-4
C 173115DE 
6 F$G@HIJKLIMNKFF&E&89B0$/A8OPFOQ1@$-G@RSG@1T$
UVWXYZ[W\]^\_]`aWbc[dW[]e[WfghWijWk]YlkWmnW\]ohWioWk]YWhp[dV_
qrMst-4*$.*$9Bu@$v3w
x$$*$y-By#tyt?12B9Bz$v3wBzB-A;-4/A$9#G{9@$A{
|57}@$-4#B~$-G@G@1T$/*$y-By#ty$-@-3#/-4,-x$$$€B@.
9r
‚ƒ„ƒ„…†‡…ˆ‰Šˆ…‹Œ…Ž…‘’“…”•–
&x$$*$y-—$(tu#.9>y3˜$-G@B~>y3˜#%-$,Bu@,-G@
1H@r™u#.9>y3˜?-$-~*$y-šBz.tu*$=›œ
8y3˜,-1ž›Ÿ ¡G@9¢
¡$£$91HŸ@G@1H@
8y3˜$@/A;<$=,-$-41H@r
8y3˜3Bu@r
&x$$*$y-¤.tušBz¥@3w$€.9{B~*$ž1.$.tu*$=
1/BH¦1§1@¨&©ªSFrx@-/012$£$91HŸ@G@1H@//012«$ž
¬­9
}
}®@/A;<$=,-$-41H@;$G@BH¦*$+*¯°@M@H-$w$-4r¡./0
12;$.BH¦;-#@$-4# M@H-3#*$ž1.$$-Atu*$=¢
&x$$*$y-#Gy1§#?->$4@-±1ž›Ÿ$2$/²-tu#.9>y3˜$-G@,-
G@1H@r
³´µ´¶–·¸¹–º»‘…¼½…“¾“¿…”Àˆ…ˆÁ…ŒÃ…ÄŅ¼Æ…ÃÇȅˆ‰Á…ˆ‰ÅňÁ…Ɍ…Ž…‘’“…”•…ˆÊ“¿…ÃÇË̓¿–
F1@>9#G@š-${x$$*$y-By#ty9/A¥@3wB?-/²-¡$£$9
1HŸ@G@1H@/«$ž1.$$@/A;<$=$-41H@$H›œ
ÍÎÏÐÎÑÒÐÓÔÕÖ×ØÐÙÚ×ØÐÓÔÕÛ×ØÜÝ
&¡š$)›Þ¥@3wB9Bz$G@-$€9z¨&ßàá 
&F$-@-3#/-4$€$¦*B)@/²-$$3$-@-râ$G@$ã*$=
u@./-/œâ-#$-4#$(¯$3.tu*$ž1.$;<$=,-$-41H@$ä
$£$91HŸ@G@1T}z@š-$9/;$G@BH¦B)@$-By#$=G@/-43#
$£$91HŸ@G@1T$$ä.tu*$ž1.$;<$=,-$-41H@;$.{$ä33
Bu@zBÞ/0;$.›@;-#$-4#1@$-@-åv9¯w@9r
Íæ×ÐçèÐéÎêÐÓÔæÙÎÐëìÐÓÎÑíÓÐÓÎîÐÙÚïðÝ
&¡š$)›Þ¥@3wB9Bz$G@-$€9z¨&ßàá 
&O$v›wz$$$9Bu@t?12By#ty$›?$-@-$w$-4@š-
$ 
‚ƒ„ƒñ…ò󑅈»‘…¼½…ˆÊ“¿…“‰ô“…õö…É‘÷Ö
&x$$*$y-t?12B9BzG@$v;<$=B~$-G@G@1T$$ø#ù
.9/A¨&©ª'F/-úBu$-G@@š-$r
&x$$*$y-3=*¯$›.$G@$v;<$=/²-B9Bz.$G@-/å.$=
z$$r
qrLrs/A#.9#š/$-út0$-G@
& 15û&LIMLœª¤¯ž@#.9åv9¯w@rs$@r
&O=*ty@;šå.$=z$$/Aœª?3H¦@/$z@3,-#.9#š{$-út0
$-G@›üBH¦$$›¤¯ž@$G@1T$r
&F$9ú#-$/B.$@-.#(Bu›¤¯ž@#.9#š/$-4>y›üB,BH¦r
&ª?3H¦@/$z@3,-$-út0B3H@{;-~#1$ã3H¦@›y*$:#›üBH¦›¤
¯ž@,-$-41H@{
&S$›.$.*$ý@OPª¯w;-úBH¦3w$%B~-ú$$.$2@$-4#{


01

345789
9 


5
!"#$%&'(#)'#(*#+%,+#+-./#(012./
34%5#(%67#8%9&#+:#%;#<=#(%&'(#)'#(*#+%,+#+-./#(012./#(0>./#?:#@A>#/;B#C#(%5.%#8%6.#
+%D.%#E5F#$5&#E&G7#(%7H'(#B&.%#(*#+%,+#+-./#(012./#I5#J;#<=#@9.#IK#(%&'(#)'#(*#+%,+#+-./#
(012./
A"#4L&#M7./#(%7H'(#B&.%#(*#+%,+#+-./#(012./#/;BF
N#O-#(9#(:B#(P(#.L&#M7./#(%&+-./#I5#?Q+#?&RB#+-./#(0S.%#+:#9.%#%1T./#?'.#+%U(#E1V./#
WXYZ[\]
N#$0D+%#M^.#+_+#(&`7#+%7a.#b7H#8%cB#Id#(*#+%,+#+-./#(0S.%
N#$D.%#(>_.#8%e.#?>c.#(%&#+-./#8%f#%V8#Ig&#(%h+#('i
@"#4L&#M7./#+%D.%#+_+#@9.#IK#(%&'(#)'#(*#+%,+#+-./#(012./
N#j_+#@9.#IK#8%9&#(%R#%&G.#0kF#lm#(0D#)%>#@n&#(o8#)'(#Io(#(1#Io(#E&G7p#(7H'.#/&A>#(%-./#(0`.#
+-./#(012./p#%1g./#(%&#+-./#(*./#(%Rp#)%7#Ih+#E_.#(0c&#(cBp#%1g./#(%>_(#.c.#)%&#+:#(0D#@A.#+%r#%7H#+-./#(072./p#Im#(0D#+_+#+-./#(0S.%#IG#<&.%#(cBp#s_+#?m.%#Im#(0D#+6.#+9.%#@_>
./7H#+=#+%_Ht#.*"
N#4L&#M7./F#u;B#+:#@9.#IK#(*#+%,+#+-./#(0S.%#(*./#(%R#I5#+_+#@9.#IK#(*#+%,+#(%&#+-./#
ZXvZwZZ[\]Wxy\XZXz\Xi
!"C#$%7H'(#B&.%#I5#@9.#IK#@&G.#8%_8#(%&#+-./#+%D.%
34%5#(%67#8%9&#(%7H'(#B&.%#0k#+_+#/&9%_8#){#(%7o(#I5#)|B#(%}>#+_+#@9.IK#@&G.#8%_8#(%&#
+-./#?6H#?~#+_+#+-./#(_+#(%&#+-./#(%7L+#+_+#%c./#B+#+~A#/:&#(%67"
34L&#M7./#(%7H'(#B&.%#+%>#(€./#+-./#(_+#+6.#@A>#/;BF
N#4`7#0k#(&`7#+%7a.t#b7%cB#?1V+#_8#M./"
N#O-#(9#(:B#(P(#){#(%7o(#(%&#+-./#I5#+_+#H`7#+67#){#(%e(#+6.#?_8#,./
N#d#s7U(#+~A#.%5#(%67#Id#_8#M./#(&'.#@L#){#(%7o(#(0>./#(%&#+-./#?R#(‚./#%&G7#b79#+~A#
Mh#_."
335789
9
ƒ„…†‡ˆ
‰Š‹Œ
† 95
3#4%5#(%67#8%9&#+:#%G#(%q./#(h#)&RB#(0At#/&_B#<_(#+-./#(_+#(%&#+-./#+~A#.%5#(%67#?9B#
@9>#+%U(#E1V./#(%&#+-./#?Ž./#(%&'(#)'#I5#(7e.#(%~#+_+#b7H#?m.%#b79.#E#+%U(#E1V./#%&G.#%5.%"
3#j_+#+-./#(_+#(%&#+-./#E&`.#b7A.#?'.#.%./#@L#8%o.#+%m7#Eh+#+%D.%#8%9&#+:#(%D#./%&GB#
Io(#E&G7t#(%D#./%&GB#s_+#?m.%#+%U(#E1V./#+-./#(_+#(%&#+-./#%>5.#(%5.%t
3#JG#(%q./#/&_B#<_(#+%U(#E1V./#8%9&#?1V+#(*#+%,+#%>5.#+%r.%#(€#)%&#Io(#E&G7#?1V+#?1A#
Id#+-./#(012./t#(0>./#b7_#(0S.%#(%&#+-./#I5#)%&#<9.#8%aB#%>5.#(%5.%t#‘%9&#+:#@&G.#8%_8#s’#E#
Io(#E&G7t#@L#8%o.#+-./#(0S.%#)%-./#?9B#@9>#+%U(#E1V./t
3#4%5#(%67#8%9&#+:#?~#B_H#B:+t#(%&'(#@m#?R#)&RB#(0A#+%U(#E1V./#Io(#E&G7t#+-./#(_+#(%&#+-./#
seH#Mh./p#(012./#%V8#)%-./#+:#?~#(%&'(#@m#(%S#+:#(%R#?&#(%7`#.%1./#8%9&#?9B#@9>#(&`7#+%7a.#
B_H#B:+t#(%&'(#@m#I5#)%-./#?1V+#9.%#%1T./#?'.#(&'.#?L#(%&#+-./"“
”””•–—˜™–š›œ–ž“
Ÿ ¡¢£¤¡¥¦£§¨©£ª«¢£¬¡­®£¯°©¡£±²ª£¡³£´µ£¬¡¢¶¬£±¶·£¤¸¤£§¹©£º»£¼½£¬¾¿£¬¢©£ÀÁÂÃÄÅÆÇÃÈÉÁÊËÌÍÎÊÏÐ
ÑÒÓÔÕÖ×ØÙÕÑÚÕÖÛÜÙÝÞßÊ
àà
áâãäåãæç
èéêëìíäæ
1î OQ(#jP(#4/A./#&R.#JS.%
ïð3ñ1
òî OQ(#jP(#4/A./#&R.#JS.%
ïð3ñò
óî ôS.%#;#$7H'.#12./
ïð3ñó
õî ôS.%#;#lc+%#ö=.
ïð3ñõ
÷î ô&R.#ô_>#u&A>#$%-./
ïð3ñ÷
øî j%&#$&'(#lc+%#ö=.
ïð3ñø
ùî ô&R.#ô_>#u&A>#$%-./
ïð3ñù
úî j%&#$&'(#O1=./#$%>_(#41g+#ûôs%ü#ý#ûþ!sÿ!ü
ïð3ñú
0î j%&#$&'(#u2#j%Q.#JA&#ô`.#12./#
ïð3ñ0


01

34
33
31
3
3!
3%
3'
3(
3)
30
14
13
11
1
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
8
8 6
 
8 
67
8
8 6
 
8 
67
8
8 6
 
8 
67
8
8 6
 
8 
67
 
#$ 
6"
" 

&
" 

&
" 

&
 ,- 6./ 80
*+
1 , 2 345 76 67
77
8 / 8

&
7
7;
&1 <241444
9:
 
&1 ,=
6 345 >
*7
7
7;
&1 ?@ A7 B C D 4E
9:
 
&1 ,=
6 345 A7?/
*7

34
33
31
3
3!
3%
3'
3(
3)
30
14
13
11
1

GHIJKLMKNOPQKROSTKUVGKNWTXKYZK[O\QK]^QKUVGKNWTX_


01

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
 • 5023 dự án đang đợi nhà thầu
 • 552 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 562 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 13719 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 15548 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây