Thông báo mời thầu

Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:39 16/10/2020
Số TBMT
20201043974-00
Công bố
15:30 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:30 16/10/2020
đến
14:00 27/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 27/10/2020
Mở thầu tại
Trung tâm y tế huyện Trấn Yên, Địa chỉ: Khu phố 9 – Thị trấn Cổ Phúc – Huyện Trấn Yên – Tỉnh Yên Bái.
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
40.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 44

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

vrerimr

YErtrsAi
rntil+c rAnr Y TE HrrYEN rnAx vEN
so

so:

lf? /eD-rrYr

cgNG HoA xA ugt cHU n+cnia vIE,T NAM
DQc If,p -

Tu do - Hanh phric

Tran Y€n,

"Si,y,f*

thdng I0 ndru 2020

QUYET BINFI
Vd vi6c ph0 clu3'6t Ir6 so'rnd'i

ttilcl

gtii th6u sO 01: Mua sim h6a chit, sinh phim, r,if ttr phuc vg cOmg tic
chti'a b6nh ndm 2A2A ctia Trung t6m y t6 huy6n Tr6n YOn.

kXr.{mr

GIAM DOC TRTII{G TAM YTE, FIUYEI{TRAFI}'E}J
nglria

Cln cri'Luflt d6u ttrAu s6 $12013/QI-{13 do Qu6c h6i nuo'c CQng hod xd hOi Cht
ViQt Nam ban hdnh ngity 2611112013 vi hiQu luc thi hdnli 0ll1l20l4;

Cdn cri Nghr dinh sd $DA\4/\:ID.CP ngiry 261612014 cua Chinh phri hu6'ng d6n
chi titSt thi hdnh mQt sd didu cua Luat DAu thAu v0 lua chon nhd thAu;

CIn cf' Thdng ttr s6 S8DArcffT-BTC ngity 2910312016 cria B0 Tdi chinh Quy
dinh chi titit viQc su dpng ngu6n v6n nha nu6'c de ,nua sim nhim duy tri ho4t d6ng
thuong xuy6n cta co quan nhd nuo'c, clo-n vi thuQc luc luo. ng vfr trang nh6n ddn, don vi sU
nghiQp c6ng l4p, t6 chric chfnh tr!, to cliuc cliinh trl - xd hQi, tO chri'c chfnh tri xfl hQi nghd ngtriQp, t6 chri'c xd hQi, to chuc xd hdi - nghO nghi6p;
Cdn cu Quyt5t dinh sO Z2I31QD-IIBND ngdy 3A19D020 cua Uy ban nh6n dAn tinh YCn
B6i vO viQc ph6 duyQt kO hoach lua chon nhd thAu Mua sim hoa chdt, sinh phAm, vAt tu
plrqc vp c6ng t6c kh6m chta b6nh ndm 2020 cta Trung tdm 1, t6 huyfln Tr6n Y6n;

Cdn cri' Quytit dinh s6 \37IQD-TTYT ngiy 0911012020 Chi dinh thAu don vi thu'c
hien Tu v6n lap Ho so' mcri thAu vd danh gia ho so du thAr-r ciro goi thAu sO Ot: Mua sltn
lroa chAt, sinh phArn, v6t tu phuc vu c6ng tdc li..
i
^ -lran
te lluven
Yen.
Cdn cir Quy6t dinh s6 138/QE-TTYT ngdr, 0911,012020 Chi dinh thdu don vi thuc hiqn
thArn dinh H6 so rndi thAu, thAm dinh k5t qu6 lua cl.ron nhd thAu cho goi thAu s6 01: Mua
sim hoa chat, sinh ph6rn, v4t tu phuc vu'cong t6c kh6m chira bQnh nI;rn 2O2A cira Trung

:.

^ y t6 huyQn
^ TrAn
-.{ Yen
tirn

X6t dC nghi rza HSMT do C6ng ty C6 phan Medical Device Lad Technology l4p, b6o
c6o thArn dinh HSMT cria don vi th6m dinh goi thAu: Mua sirn h6a chAt, sinh phAm, v4t
tu phpc vu c6ng t6c kh6m clita b6nh ndn 2020 cria Trung t6rn y tti huyQn TrAn Ydn.

QUYET DII.III:
DiAu 1: Pli6 duy6t ho so rnoi thALr goi thAu: Mr-ra sam hoa chAt, sinl-r phAm, v6t tu
plruc vu cong t6c khdm chira bQnh nd,n 2020 cria 1'rung tAm y t5 huyQn Tr6n Yen vo'i
c6c nQi dung nhu sau:

1. TOn g6i thf,u: Mua sdrn h6a chAt, sinh phArn, v6t tu phpc vq c6ng t6c kh6m
chfr'a bQnh ndm 2020 cria Trung t6rn y tti huyQn TrAn YOn.
2. NOi dung g6i thiu: Mua sirn h6a chat, sinh phAm, vAt tu phr,rc vu c6ng t6c kh6m
ch0'a bQnh n1lm 202A cria Trung tdm y t6 huydn Tr6n Ydn g6m 1 52 mdthang.
3. Ngudn v5n: Ngu6n thu tu'dich vr-r kh6m bQnh, clilra bQnh va cdc ngudn thu ligp
ph6p kli6c
4. Hinh thirc LCNT

vi phuo'ng

thirc LCNT, hinli thri'c hg'p el6ng:

- Hinl'r thu'c lqa chon nhdr thAu: D6u thiLr rong r5i trong nud'c.
.- Phuong thilc lqa chon nhir thAu: Mot giai doan m6t tfri hd so.
- Hinh tliu'c hgp dong: Trgn goi.
5.

l{6i dung Hd so'md'i thiu:

MO ta t6m

tit

.,(.

Tu ngD'viet t[t
Ph6n I - THU TUC OAU rsaU
Chu'ong L Chi dAn nhd th6u
Chuong II. Bing dir 1i0u d6u thAu
Chuong III. Ti0u chuAn ddnh gi6h6 so dU thAu
Chuong IV. Bi0u m6u dg thAu
Phin 2 - YEU CAU VE PHAM VI CUNG CAP
I

vi cung c6p
Phan 3 - DIEU KIEN HgP DONG vA BIEU IUAU HgP DONG
Chuong VI. Di0u ki6n chung cria ho. p d6ng
Chucrng VII. Ei6u kiQn cp thtl cria hop ddng
Chuong VIII. Bi6u m6u ho. p d6ng
Di6u 2. C6ng ty CO phAn Medical DeviceLab Technology cung v6i Khoa Duoc
c6 nhi61i vp ph6t hdnh h6 so moi thAu dh dugc duyQt, t6 chri'c thuc hiQn Ip'a chqn nh2r
Chucrng V. Pham

thAu theo quy dfnh hiQn hanh cua Nhd nuoc.

Di6u 3. Ban 15nh dao bQnh vi6n, cdc phdng ban liOn quan vd C6ng ty Cd phAn
Medical Device Lab Technology cdn cri Quy6t dinh thi hdnh./.

GIAM DOC

No'i nhQrr:
- Nha diAu 3;
-

Luu:

|t!HZ':i,."---:\

VT.

/ttuHe

/

\

trt,t

YTq.

uuvrnt
\.inaru vit

\*_'/

\'t*

*

Quy6t

2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4771 dự án đang đợi nhà thầu
  • 520 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 547 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13096 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15131 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây