Thông báo mời thầu

Xây lắp (bao gồm hạng mục chung và dự phòng phí)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:04 16/10/2020
Số TBMT
20201043635-00
Công bố
14:54 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn trường THPT An Nhơn Tây
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp (bao gồm hạng mục chung và dự phòng phí)
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố phân cấp cho huyện (Vốn nông thôn mới)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT điều chỉnh dự toán xây dựng - Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn trường THPT An Nhơn Tây
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công xây dựng công trình
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
14:54 16/10/2020
đến
09:00 09/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 09/11/2020
Mở thầu tại
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Củ Chi- Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: (028).3792 3806
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
475.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp (bao gồm hạng mục chung và dự phòng phí)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp (bao gồm hạng mục chung và dự phòng phí)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND HUYỆN củ CHI BAN QUẢN LÝ DA ĐTXD KHU vực
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đỏc lắp - Tư do - Hanh phức
Củ Chi, ngày 12 thảng 10 năm 2020
SỐ: 1232/QĐ-BQL
QUYÉT ĐỊNH ^ Ị
về việc phê duyệt hồ sơ mòi thầu
Gỏi thầu : Xây lắp (Bao gồm hạng mục chung vâ dự phòng phí).
Dư án : Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông
An Nhơn Tây.
Đỉa áiễm : Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
Chủ đầu tư : Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Củ Chi Nguồn vốn : vốn ngân sách thành phố phân cấp (Vốn nông thôn mói)
GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ Dự ÁN ĐẦU TƯ XÂY DựNG KHU vực HUYỆN CỦ CHI
Căn cứ Luật tố chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014;
Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của ^^1= Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành môt số điều của Luât đấu thầu về lựa chọr^ỗỵ', BA,N nhà thầu; kmifm
_ , ___________ pi KHU VỊ
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 củOs^NGỈ Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-ƯBND ngày 17/10/2018 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đe án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 8131/QĐ-ƯBND ngày 23/9/2019 của UBND huyện Củ Chi về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây;
1
Căn cứ Quyết định số 8917/QĐ-ƯBND ngày 07/10/2019 của ƯBND huyện Củ Chi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhon Tây;
Căn cứ Quyết định số 12134/QĐ-ƯBND ngày 31/12/2019 củaưBND huện Củ Chi về việc giao kế hoạch vốn đầu tu xây dựng năm 2020 - nguồn vốn ngân sách thành phổ phân cấp (vốn thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mói giai đoạn 2016 - 2020);
Căn cứ Quyết định số 4086/QĐ-ƯBND ngày 28/7/2020 của ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây;
Căn cứ Quyết định số 4697/QĐ-ƯBND ngày 25/8/2020 của ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tu nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây.
Căn cứ Quyết định số 4853/QĐ-ƯBND ngày 01/9/2020 của ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng công trình: Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây;
Căn cứ Quyết định số 5646/QĐ-ƯBND ngày 09/10/2020 của ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng và điều chỉnh dự toán gói thầu công trình Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phố thông An Nhơn Tây;
Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-BQL ngày 17/9/2020 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Củ Chi về việc thành lập tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Bao gồm hạng mục chung và dự phòng phí) thuộc dự án Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhon Tây.
Xét Tờ trình phê duyệt số 596/TT-CTC ngày 09/10/2020 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng CITYCO và Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số 1579/BCTĐ-BQL ngày 12/10/2020 của tổ thẩm định thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Củ Chi.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp (Bao gồm hạng mục chung và dự phòng phi) thuộc dự án Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Củ Chi làm chủ đầu tư với các nội dung chính như sau:
1.1 Hồ sơ mời thầu:
a) Nội dung Hồ sơ mời thầu của gói thầu Xây lắp (Bao gồm hạng mục chung và dự phòng phí) thuộc dự án Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây được duyệt theo Quyết
2


1

định này là do Công ty TNHH Tư vấn Xây dụng CITYCO lập, đã được hoàn thành theo đúng yêu cầu của gói thầu và quy định hiện hành.
b) Hồ sơ mời thầu được duyệt sẽ là:
- Căn cứ pháp lý để thực hiện mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, chọn nhà thầu trúng thầu, theo dõi hợp đồng giao nhận thầu và nghiệm thu công trình.
- Căn cứ pháp lý để tổ thẩm định thực hiện thẩm định và trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu này.
1.2 Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu:
ạ) Phê duyệt nội dung tiêu chuẩn và phương pháp sử dụng để đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp (Bao gồm hạng mục chung và dự phòng phí) thuộc dự án Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây.
b) Nội dung tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp (Bao gồm hạng mục chung và dự phòng phí) thuộc dự án Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây được duyệt phải đưa vào hồ sơ mời thầu khi phát hành hồ sơ mời thầu.
Điều 2: Tổ thẩm định và đơn vị tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu theo đúng quy định tại Luật đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và nội dung được phê duyệt tại điều 1 của Quyết định này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 4: Các bộ phận thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Củ Chi và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 4.
- Lưu văn thư.
3
.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4782 dự án đang đợi nhà thầu
  • 520 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 547 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13109 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15143 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây