Thông báo mời thầu

Khảo sát địa hình, lâp đồ án quy hoạch

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:00 16/10/2020
Số TBMT
20201043495-00
Công bố
14:59 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức (1/5000)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Khảo sát địa hình, lâp đồ án quy hoạch
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức (1/5000)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Nam

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:59 16/10/2020
đến
15:05 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:05 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Khảo sát địa hình, lâp đồ án quy hoạch". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Khảo sát địa hình, lâp đồ án quy hoạch" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 37

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐXKT
E-HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung
sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh
ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ
thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách
nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành:
- Yêu cầu về năng lực hoạt động của tổ chức: Nhà thầu quét (scan) “Chứng chỉ
năng lực hoạt động xây dựng (còn hiệu lực): lĩnh vực Lập Quy hoạch xây dựng, hạng II
trở lên” theo quy định của Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ
và đính kèm khi nộp E-HSDT. Đối với liên danh thì các thành viên trong liên danh đều
phải đáp ứng năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành xây dựng
theo như yêu cầu trên tương ứng với phần công việc đảm nhận.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm với thang điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:
Stt

1
1.1

Tiêu chuẩn

Điểm
tối đa

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

20

Kinh nghiệm chung của nhà thầu tính đến thời
điểm đóng thầu

4

> 30 năm
20 đến < 30 năm
10 đến < 20 năm
< 10 năm

Thang Mức điểm
điểm
yêu cầu
chi tiết tối thiểu

16

4
2
1
0

21

1.2

1.3

1.4

2

Nhà thầu chứng minh bằng: Bản chụp có công
chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc
Quyết định thành lập được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cấp (đối với các tổ chức không có
đăng ký kinh doanh), có ngành nghề kinh doanh
phù hợp với nội dung tham gia đấu thầu.
Trường hợp liên danh: Kinh nghiệm chung của
nhà thầu tính bằng số năm kinh nghiệm của
thành viên liên danh có kinh nghiệm lâu nhất.
Đã thực hiện gói thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch
quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch chung khu
chức năng cấp cấp Thủ tướng CP trở lên phê duyệt
trở lên phê duyệt kể từ 01/01/2014 đến thời điểm
đóng thầu.
Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kèm theo để
làm cơ sở đánh giá:
1/ Hợp đồng tư vấn;
2/ Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc tư
vấn hoặc thanh lý hợp đồng hoặc Quyết định phê
duyệt đồ án quy hoạch;
Các tài liệu phải là bản gốc hoặc bản sao có
chứng thực.
-Mỗi gói thầu QHC đô thị loại I trở lên hoặc quy
hoạch chung khu chức năng cấp Thủ tướng CP trở
lên phê duyệt được tính 02 điểm / 1 gói thầu.
-Mỗi gói thầu QHC đô thị loại II được tính 01
điểm / 1 gói thầu
-Mỗi gói thầu QHC đô thị loại III được tính 0,5
điểm / 1 gói thầu
-Mỗi gói thầu QHC đô thị loại IV hoặc loại V
được tính 0,25 điểm / 1 gói thầu.
- Tổng điểm mục này không quá 10 điểm
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực
lập quy hoạch xây dựng
Hạng I
Hạng II
Hạng III
Năng lực tài chính của nhà thầu.
Doanh thu hằng năm trong 3 năm gần đây (2017;
2018; 2019)
Doanh thu trung bình trong 3 năm đạt > 50 tỷ
Doanh thu trung bình trong 3 năm đạt từ 30 đến 50
tỷ
Doanh thu trung bình trong 3 năm đưới 30 tỷ
Giải pháp và phương pháp luận

10

10

2
2
1
0
4
4
2
0
30

24

22

2.1
2.1.1
-

Hiểu rõ mục đích gói thầu
Am hiểu chung về mục tiêu, phạm vi, quy mô của
gói thầu nêu trong điều khoản tham chiếu
Đề xuất kỹ thuật có diễn giải về mục tiêu, phạm vi,
quy mô của gói thầu một cách đầy đủ, khoa học

5
3
3

-

Đề xuất kỹ thuật có diễn giải về mục tiêu, phạm vi,
quy mô của gói thầu; tuy nhiên diễn giải nêu trên
ở mức độ tương đối đầy đủ, khoa học.

2,1

-

Đề xuất kỹ thuật không có diễn giải về mục tiêu,
phạm vi, quy mô của gói thầu hoặc có diễn giải
nhưng không đầy đủ, thiếu khoa học.

0

2.1.2

Đề xuất kỹ thuật có các nội dung mô tả về vị trí,
đặc điểm của gói thầu

-

Đề xuất kỹ thuật đầy đủ các nội dung mô tả về vị
trí, đặc điểm của gói thầu

2

-

Đề xuất kỹ thuật tương đối đầy đủ các nội dung
mô tả về vị trí, đặc điểm của gói thầu

1,4

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3

2.3.1

-

Đề xuất kỹ thuật không đầy đủ nội dung mô tả về
vị trí, đặc điểm của gói thầu.
Giải pháp khảo sát lập bản đồ địa hình
Đề xuất giải pháp có các nội dung mô tả về đặc
điểm của đồ án; các cơ sở pháp lý, các tiêu chuẩn,
quy chuẩn được sử dụng.
Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục công
việc quy định trong điều khoản tham chiếu đáp
ứng quy định của pháp luật. Các hạng mục công
việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể
một cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân
công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho đồ
án.
Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục
công việc quy định trong điều khoản tham chiếu.
Các hạng mục công việc được phân chia thành
những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và
gogic; đồng thời có phân công công việc cho từng
chuyên gia tư vấn đề xuất cho gói thầu
Đề xuất kỹ thuật đầy đủ các hạng mục công việc,
phân chia nhiệm vụ, phân chia công việc đầy đủ,
logic
Đề xuất kỹ thuật, phân chia nhiệm vụ, phân chia
công việc tương đối đầy đủ các hạng mục công việc
Không có đề xuất kỹ thuật, phân chia nhiệm vụ,
phân chia công việc

2

0
3
1

2

10

4

4
2
0

23

2.3.2
2.3.3
2.3.4
-

Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ
Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ đã được
phê duyệt
Phương pháp luận tương đối phù hợp với nhiệm
vụ đã được phê duyệt, chấp nhận được
Phương pháp luận không phù hợp với nhiệm vụ đã
được phê duyệt
Đề xuất trình bày rõ ràng phương thức để thực
hiện tốt được công việc, đặc biệt là những công
việc mang tính đặc thù của gói thầu.
Đề xuất trình bày rõ ràng
Đề xuất trình bày tương đối rõ ràng, chấp nhận
được
Đề xuất trình bày không rõ ràng
Có giải pháp tổ chức hợp lý, thể hiện được mối
quan hệ giữa nhà tư vấn, chủ đầu tư và các bên
liên quan tham gia thực hiện gói thầu
Giải pháp tổ chức hợp lý
Giải pháp tổ chức tương đối hợp lý, chấp nhận
được
Không hợp lý

2,1
0
2
2
1,4
0

.

Sáng kiến cải tiến

2.4.1

Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn
các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện
gói thầu

-

Có đề xuất hợp lý

-

Có đề xuất tương đối hợp lý

-

Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng hoàn toàn
không hợp lý

2.5.1

3

.

2.4

2.5

3

Cách trình bày đề xuất
Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý,
dễ theo dõi

-

Đề xuất hợp lý, dễ theo dõi

-

Đề xuất tương đối hợp lý, theo dõi được

-

Không có đề xuất

2.5.2

Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

-

Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

-

Đề xuất tương đối hoàn chỉnh và thuyết phục

-

Không có đề xuất

1
1
0,7
0
1
1
1
0,7
0
2
1
1
0,7
0
1
1
0,7
0

24

2.6

Kế hoạch triển khai

5

2.6.1

Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ
để thực hiện gói thầu; mỗi nhiệm vụ cụ thể phải
được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù
hợp và rõ rang

-

Kế hoạch công việc được phân tích, mô tả một
cách đầy đủ, hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng

2

-

Kế hoạch công việc được phân tích, mô tả một
cách tương đối đầy đủ, phù hợp và rõ ràng

1,4

-

Không có kế hoạch hoặc có kế hoạch nhưng công
việc được phân tích, mô tả không đầy đủ, không
phù phù hợp và không rõ ràng

0

2.6.2

Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận
và tiến độ dự kiến

-

Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận
và tiến độ dự kiến

2

-

Kế hoạch triển khai tương đối phù hợp với phương
pháp luận và tiến độ dự kiến

1,4

-

Không có kế hoạch hoặc có nhưng hoàn toàn
không phù hợp

0

2.6.3

Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc
và tiến độ nộp báo cáo

-

Đầy đủ

-

Tương đối đầy đủ, chấp nhận được

-

Không có

2.7
2.7.1

Bố trí nhân sự

2

2

1
1
0,7
0
4

Bố trí nhân sự theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu

2

-

Bố trí nhân sự đủ và đúng yêu cầu cho từng vị trí

2

-

Bố trí nhân sự không đủ cho các vị trí hoặc không
đúng yêu cầu

0

2.7.2

Thời điểm và thời gian huy động

2

-

Thời điểm và thời gian huy động của tất cả các
nhân sự phù hợp với kế hoạch triển khai

2

-

Thời điểm và thời gian huy động không phù hợp
với kế hoạch triển khai

0

3

Nhân sự

3.1

Chủ nhiệm đồ án: (Kiến trúc sư quy hoạch, có chứng
chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng từ hạng II
trở lên, còn hạn sử dụng).

50

40

10

(Nhà thầu chứng minh bằng các tài liệu sau: Bản
25

chụp được chứng thực các loại tài liệu sau: Hợp
đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời
hạn ký với nhà thầu; Bằng tốt nghiệp đại học
(trường hợp có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ thì kèm
theo bằng đại học để xác định số năm kinh
nghiệm); Chứng chỉ hành nghề; các quyết định bổ
nhiệm hoặc phân công nhiệm vụ hoặc bản xác
nhận thời gian công tác có chữ ký của thủ trưởng
cơ quan và đóng dấu (để chứng minh kinh nghiệm
làm việc).
3.1.1

Bằng cấp

2

-

Thạc sỹ trở lên

2

-

Tốt nghiệp đại học

1

-

Không đáp ứng các yêu cầu trên.

0

3.1.2

Chứng chỉ hành nghề hoạt động trong lĩnh vực
quy hoạch xây dựng

3

-

Hạng I

3

-

Hạng II

1

3.1.3

Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên
quan
(Được xác định căn cứ vào các tài liệu đính kèm
theo yêu cầu đối với nhân sự và thời gian bắt đầu
được tính căn cứ vào các tài liệu đó nhưng không
trước ngày được cấp bằng đại học đến thời điểm
đóng thầu; cứ đủ 12 tháng được tính bằng 01 năm)

3

-

≥ 25 năm

3

-

Từ 15 năm đến dưới 25 năm

1

-

< 15 năm

3.1.4

0,5

Kinh nghiệm ở vị trí chủ nhiệm tư vấn lập đồ án
quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch chung khu
chức năng thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh trở lên phê duyệt.

2

-

≥ 05 đồ án

2

-

Từ 03 đến dưới 05 đồ án

1

-

< 03 đồ án

0

3.2

Chủ trì bộ môn kiến trúc
(Nhà thầu chứng minh bằng các tài liệu sau: Bản
chụp được chứng thực các loại tài liệu sau: Hợp
đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời
hạn ký với nhà thầu; Bằng tốt nghiệp đại học
(trường hợp có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ thì kèm

7

26

theo bằng đại học để xác định số năm kinh
nghiệm); Chứng chỉ hành nghề; các quyết định bổ
nhiệm hoặc phân công nhiệm vụ hoặc bản xác
nhận thời gian công tác có chữ ký của thủ trưởng
cơ quan và đóng dấu (để chứng minh kinh nghiệm
làm việc)
3.2.1

Bằng cấp

2

Thạc sỹ trở lên

2

Tốt nghiệp đại học

1
0

-

Không thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp nêu trên
Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên
quan
(Được xác định căn cứ vào các tài liệu đính kèm
theo yêu cầu đối với nhân sự và thời gian bắt đầu
được tính căn cứ vào các tài liệu đó nhưng không
trước ngày được cấp bằng đại học đến thời điểm
đóng thầu; cứ đủ 12 tháng được tính bằng 01 năm)
≥ 20 năm (đạt 100% số điểm)

-

Từ 15 đến dưới 20 năm (đạt 50% số điểm)

-

< 15 năm (đạt 0 điểm)

-

3.2.2

3.2.3

3
1
0,5

Kinh nghiệm ở vị trí chủ nhiệm hoặc chủ trì bộ
môn lập đồ án quy hoạch chung đô thị hoặc quy
hoạch chung khu chức năng thuộc thẩm quyền Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh trở lên phê duyệt

-

≥ 05 đồ án

-

Từ 03 đến dưới 05 đồ án

-

< 03 đồ án

3.2.4

3

1

1
0,5
0

Chứng chỉ hành nghề quy hoạch xây dựng

1

Hạng I

1

Hạng II

0,5

Chủ trì bộ môn khảo sát

3.3

(Nhà thầu chứng minh bằng các tài liệu sau: Bản
chụp được chứng thực các loại tài liệu sau: Hợp
đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời
hạn ký với nhà thầu; Bằng tốt nghiệp đúng chuyên
ngành yêu cầu (trường hợp có bằng thạc sỹ hoặc
tiến sỹ thì kèm theo bằng đại học để xác định số
năm kinh nghiệm); Chứng chỉ hành nghề; các
quyết định bổ nhiệm hoặc phân công nhiệm vụ
hoặc bản xác nhận thời gian công tác có chữ ký
của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu (để chứng

5

27

minh kinh nghiệm làm việc)
3.3.1
-

3.3.2

Bằng cấp và chứng chỉ

1

Trình độ đại học ngành khảo sát; trắc địa bản đồ,
có chứng chỉ hành nghề Khảo sát xây dựng hạng II
trở lên, còn hạn sử dụng

1

Không thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp nêu trên

0

Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên
quan
(Được xác định căn cứ vào các tài liệu đính kèm
theo yêu cầu đối với nhân sự và thời gian bắt đầu
được tính căn cứ vào các tài liệu đó nhưng không
trước ngày được cấp bằng đại học đến thời điểm
đóng thầu; cứ đủ 12 tháng được tính bằng 01 năm)

2

-

≥ 15 năm (đạt 100% số điểm)

2

-

Từ 10 đến dưới 15 năm (đạt 50% số điểm)

1

-

< 10 năm (đạt 0 điểm)

0

3.3.3

Kinh nghiệm ở vị trí chủ trì tư vấn khảo sát địa
hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị
hoặc quy hoạch chung khu chức năng thuộc thẩm
quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên phê duyệt

-

≥ 04 đồ án

-

Từ 02 đến dưới 04 đồ án

-

< 02 đồ án

3.4

3.4.1
-

Chủ trì bộ môn Cấp thoát nước
(Nhà thầu chứng minh bằng các tài liệu sau: Bản
chụp được chứng thực các loại tài liệu sau: Hợp
đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời
hạn ký với nhà thầu; Bằng tốt nghiệp đúng chuyên
ngành yêu cầu (trường hợp có bằng thạc sỹ hoặc
tiến sỹ thì kèm theo bằng đại học để xác định số
năm kinh nghiệm); Chứng chỉ hành nghề; các
quyết định bổ nhiệm hoặc phân công nhiệm vụ
hoặc bản xác nhận thời gian công tác có chữ ký
của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu (để chứng
minh kinh nghiệm làm việc)
Bằng cấp và chứng chỉ

2

2
1,0
0

6

3

Trình độ đại học chuyên ngành cấp thoát nước, có
chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước hạng
I

3

Trình độ đại học chuyên ngành cấp thoát nước, có
chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước hạng
II

1

28

-

Không thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp nêu trên

3.4.2

Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên
quan
(Được xác định căn cứ vào các tài liệu đính kèm
theo yêu cầu đối với nhân sự và thời gian bắt đầu
được tính căn cứ vào các tài liệu đó nhưng không
trước ngày được cấp bằng đại học đến thời điểm
đóng thầu; cứ đủ 12 tháng được tính bằng 01 năm)

0

2

-

≥ 15 năm (đạt 100% số điểm)

2

-

Từ 10 đến dưới 15 năm (đạt 70% số điểm)

1

-

< 10 năm (đạt 0 điểm)

0

3.4.3

Kinh nghiệm ở vị trí chủ nhiệm hoặc chủ trì bộ
môn lập đồ án quy hoạch chung đô thị hoặc quy
hoạch chung khu chức năng thuộc thẩm quyền Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh trở lên phê duyệt

-

≥ 04 đồ án

-

Từ 02 đến dưới 04 đồ án

-

< 02 đồ án

1

1
0,5
0

Chủ trì bộ môn Giao thông

3.5

3.5.1

(Nhà thầu chứng minh bằng các tài liệu sau: Bản
chụp được chứng thực các loại tài liệu sau: Hợp
đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời
hạn ký với nhà thầu; Bằng tốt nghiệp đúng chuyên
ngành yêu cầu (trường hợp có bằng thạc sỹ hoặc
tiến sỹ thì kèm theo bằng đại học để xác định số
năm kinh nghiệm); Chứng chỉ hành nghề; các
quyết định bổ nhiệm hoặc phân công nhiệm vụ
hoặc bản xác nhận thời gian công tác có chữ ký
của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu (để chứng
minh kinh nghiệm làm việc)
Bằng cấp và chứng chỉ

6

3

Trình độ đại học trở lên chuyên ngành thiết kế
HTKT giao thông, có chứng chỉ hành nghề quy
hoạch giao thông hạng I

3

Trình độ đại học trở lên chuyên ngành thiết kế
HTKT giao thông, có chứng chỉ hành nghề quy
hoạch giao thông hạng II

1

-

Không thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp nêu trên

0

3.5.2

Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên
quan
(Được xác định căn cứ vào các tài liệu đính kèm
theo yêu cầu đối với nhân sự và thời gian bắt đầu

-

2

29

được tính căn cứ vào các tài liệu đó nhưng không
trước ngày được cấp bằng đại học đến thời điểm
đóng thầu; cứ đủ 12 tháng được tính bằng 01 năm)
-

≥ 10 năm (đạt 100% số điểm)

2

-

Từ 7 đến dưới 10 năm (đạt 50% số điểm)

1

-

< 7 năm (đạt 0 điểm)

0

3.5.3

Kinh nghiệm ở vị trí chủ nhiệm hoặc chủ trì bộ
môn lập đồ án quy hoạch chung đô thị hoặc quy
hoạch chung khu chức năng thuộc thẩm quyền Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh trở lên phê duyệt

-

≥ 04 đồ án

-

Từ 02 đến dưới 04 đồ án

-

< 02 đồ án

1

1
0,5
0

Chủ trì bộ môn Cấp điện và thông tin liên lạc

3.6

3.6.1

3.6.2

(Nhà thầu chứng minh bằng các tài liệu sau: Bản
chụp được chứng thực các loại tài liệu sau: Hợp
đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời
hạn ký với nhà thầu; Bằng tốt nghiệp đúng chuyên
ngành yêu cầu (trường hợp có bằng thạc sỹ hoặc
tiến sỹ thì kèm theo bằng đại học để xác định số
năm kinh nghiệm); Chứng chỉ hành nghề; các
quyết định bổ nhiệm hoặc phân công nhiệm vụ
hoặc bản xác nhận thời gian công tác có chữ ký
của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu (để chứng
minh kinh nghiệm làm việc)
Bằng cấp và chứng chỉ

6

3

Trình độ đại học trở lên chuyên ngành Điện, có chứng
chỉ hành nghề quy hoạch cấp điện hạng I

3

Trình độ đại học trở lên chuyên ngành Điện, có chứng
chỉ hành nghề quy hoạch cấp điện hạng II

1

Không thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp nêu trên

0

Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên
quan
(Được xác định căn cứ vào các tài liệu đính kèm
theo yêu cầu đối với nhân sự và thời gian bắt đầu
được tính căn cứ vào các tài liệu đó nhưng không
trước ngày được cấp bằng đại học đến thời điểm
đóng thầu; cứ đủ 12 tháng được tính bằng 01 năm)

2

-

≥ 20 năm (đạt 100% số điểm)

2

-

Từ 15 đến dưới 20 năm (đạt 50% số điểm)

1

-

< 15 năm (đạt 0 điểm)

0

30

3.6.3

Kinh nghiệm ở vị trí chủ nhiệm hoặc chủ trì bộ
môn lập đồ án quy hoạch chung đô thị hoặc quy
hoạch chung khu chức năng thuộc thẩm quyền Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh trở lên phê duyệt

-

≥ 04 đồ án

-

Từ 02 đến dưới 04 đồ án

-

< 02 đồ án

1

1
0,5
0

Chủ trì bộ môn đánh giá môi trường chiến lược

3.7

3.7.1
-

(Nhà thầu chứng minh bằng các tài liệu sau: Bản
chụp được chứng thực các loại tài liệu sau: Hợp
đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời
hạn ký với nhà thầu; Bằng tốt nghiệp đúng chuyên
ngành yêu cầu (trường hợp có bằng thạc sỹ hoặc
tiến sỹ thì kèm theo bằng đại học để xác định số
năm kinh nghiệm); các quyết định bổ nhiệm hoặc
phân công nhiệm vụ hoặc bản xác nhận thời gian
công tác có chữ ký của thủ trưởng cơ quan và
đóng dấu (để chứng minh kinh nghiệm làm việc)

5

Bằng cấp và chứng chỉ
Trình độ đại học ngành Môi trường,

-

Không thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp nêu trên

3.7.2

Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên
quan
(Được xác định căn cứ vào các tài liệu đính kèm
theo yêu cầu đối với nhân sự và thời gian bắt đầu
được tính căn cứ vào các tài liệu đó nhưng không
trước ngày được cấp bằng đại học đến thời điểm
đóng thầu; cứ đủ 12 tháng được tính bằng 01 năm)

1
1
0

2

-

≥ 15 năm (đạt 100% số điểm)

2

-

Từ 10 đến dưới 15 năm (đạt 50% số điểm)

1

-

< 10 năm (đạt 0 điểm)

0

3.7.3

Kinh nghiệm ở vị trí chủ nhiệm hoặc chủ trì bộ
môn lập đồ án quy hoạch chung đô thị hoặc quy
hoạch chung khu chức năng thuộc thẩm quyền Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh trở lên phê duyệt

2

≥ 04 đồ án

2

Từ 02 đến dưới 04 đồ án

1,0

< 02 đồ án
3.8

Nhân sự khác tham gia thực hiện gói thầu.
Nhà thầu phải bố trí tối thiểu 07 người (đảm bảo

0
5

31

mỗi bộ môn 01 người), gồm:
- 01 Kiến trúc sư;
- Kỹ sư tham gia bộ môn Hạ tầng kỹ thuật, cấp
thoát nước, giao thông, cấp điện thông tin liên lạc,
đánh giá môi trường chiến lược, kinh tế xây dựng.
(Nhà thầu chứng minh bằng các tài liệu sau: Bản
chụp được chứng thực các loại tài liệu sau: Hợp
đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời
hạn ký với nhà thầu; Bằng tốt nghiệp đại học đúng
chuyên ngành yêu cầu (trường hợp có bằng thạc
sỹ hoặc tiến sỹ thì kèm theo bằng đại học để xác
định số năm kinh nghiệm); các quyết định bổ
nhiệm hoặc phân công nhiệm vụ hoặc bản xác
nhận thời gian công tác có chữ ký của thủ trưởng
cơ quan và đóng dấu (để chứng minh số năm kinh
nghiệm làm việc)
-

07 người (trong đó, đảm bảo có 07 người đúng
chuyên ngành yêu cầu và mỗi chuyên ngành bố trí
01 người)
05 người (đảm bảo đúng chuyên ngành yêu cầu và
mỗi chuyên ngành bố trí 01 người)
< 05 người
Tổng cộng

5,0
4,0
0
100

80

b) Việc đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Đối với nhà thầu liên danh thì kinh nghiệm của liên danh được tính là
tổng kinh nghiệm của các thành viên liên danh; Tuy nhiên, kinh nghiệm của mỗi
thành viên phải đáp ứng theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận
trong liên danh.
- Mỗi nhân sự chỉ bố trí cho 1 vị trí chuyên gia, trường hợp 1 nhân sự bố trí
cho nhiều vị trí thì chỉ tính điểm cho một vị trí đạt điểm cao hơn.
Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động
dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một
số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong
các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực giải pháp và phương pháp luận, nhân sự
được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
- Xác định giá dự thầu;
- Sửa lỗi;
32

- Hiệu chỉnh sai lệch;
- Trừ giá trị giảm giá (nếu có);
- Xác định giá đề nghị trúng thầu không vượt chi phí thực hiện gói thầu đã
được xác định cụ thể và cố định trong HSMT.

Chương IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU
Stt

Biểu mẫu

I

Mẫu thuộc E-HSĐXKT

1

Mẫu số 01. Giấy ủy quyền

2

Mẫu số 02. Thỏa thuận liên danh

3

Mẫu số 03. Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu

4
5

Scan đính
Mẫu số 04. Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung điều kèm trên Hệ
khoản tham chiếu
thống
Mẫu số 05. Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu
đề xuất để thực hiện DVTV

6

Mẫu số 06: Lý lịch chuyên gia tư vấn

7

Mẫu số 07: Phân công trách nhiệm trong thỏa thuận liên danh

8

Mẫu số 08: Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện DVTV

9

Mẫu số 09: Tiến độ thực hiện công việc

10

Mẫu số 10: Đơn dự thầu (hồ sơ đề xuất kỹ thuật)

II

Cách thực
hiện

Webform
trên Hệ
thống

Mẫu thuộc E-HSĐXTC

11

Mẫu số 11A. Bảng thù lao cho chuyên gia

12

Mẫu số 11B. Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia

13

Mẫu số 12. Chi phí khác cho chuyên gia

14

Mẫu số 13. Tổng hợp chi phí

15

Mẫu số 14. Đơn dự thầu (hồ sơ đề xuất tài chính)

Webform
trên Hệ
thống

33

Mẫu số 01

GIẤY ỦY QUYỀN(1)
Hôm nay, ngày____ tháng____ năm____, tại____
Tôi là____ [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện
theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của____ [ghi tên nhà
thầu] có địa chỉ tại_____ [ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền
cho____ [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền]
thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu____ [ghi tên gói
thầu] thuộc dự án____ [ghi tên dự án] do____ [ghi tên Bên mời thầu] tổ chức:
[Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia
đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ E-HSMT và văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT
hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn](2).
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền
với tư cách là đại diện hợp pháp của____ [ghi tên nhà thầu]. ____ [ghi tên người đại
diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc
do____ [ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày____ đến ngày____(3). Giấy ủy quyền này
được lập thành____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ____ bản,
người được ủy quyền giữ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản.
Người được ủy quyền

Người ủy quyền

[Ghi tên, chức danh, ký tên
và đóng dấu (nếu có)]

[Ghi tên người đại diện theo pháp luật
của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:
(1) Trường hợp ủy quyền thì scan bản gốc giấy ủy quyền đính kèm cùng E-HSDT. Bản
gốc của giấy ủy quyền phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không phai, đánh số
trang theo thứ tự liên tục và được người đại diện theo pháp luật của nhà thầu ký tên và
đóng dấu. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó,
cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay
mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung
công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là
dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được
ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.
(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.
(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá
trình tham gia đấu thầu.
34

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5171 dự án đang đợi nhà thầu
  • 514 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 705 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13592 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15554 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây