Thông báo mời thầu

Thực hiện dịch vụ giải khát, thức ăn nhanh tại căn tin công viên Gia Định - khu C

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:43 16/10/2020
Số TBMT
20201043561-00
Công bố
14:38 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Thực hiện dịch vụ giải khát, thức ăn nhanh tại công viên Gia Định - Khu C
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thực hiện dịch vụ giải khát, thức ăn nhanh tại căn tin công viên Gia Định - khu C
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nhà thầu thanh toán cho chủ đầu tư
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thực hiện dịch vụ giải khát, thức ăn nhanh tại công viên Gia Định - Khu C
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thực hiện dịch vụ giải khát, thức ăn nhanh tại công viên Gia Định - Khu C
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
14:38 16/10/2020
đến
15:00 02/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 02/11/2020
Mở thầu tại
Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 3, đường 3 tháng 2, phường 11, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.39.291.470 - Fax : 028.39.291.490
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
1.300.000 VND
Bằng chữ
Một triệu ba trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thực hiện dịch vụ giải khát, thức ăn nhanh tại căn tin công viên Gia Định - khu C". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thực hiện dịch vụ giải khát, thức ăn nhanh tại căn tin công viên Gia Định - khu C" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 18

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẢNG KỶ THUẬT
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày ÁO tháng Jo năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt Hồ SO’ mời thầu
Gói thầu: Thực hiện dịch vụ giải khát, thức ăn nhanh tại căn tin công viên
Gia Định - Khu c.
Công tác: Thực hiện dịch vụ giải khát, thức ăn nhanh tại công viên
Gia Định - Khu c
Địa điểm: Quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
GIÁM ĐỐC TRƯNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH
Căn cứ Quyết định sổ 1201/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của ủy ban nhân dân thành phổ Hồ Chỉ Minh về thành ỉập Trung tâm Quản lý Hạ tâng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh;
Căn củ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 thảng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chỉ tiết thi hành một sổ điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư sổ 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo tham định trong quả trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư sổ 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư Quy định chỉ tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ phỉ tư vấn;
Căn cứ Công văn số 2290/UBND-ĐTMT ngày 23 tháng 5 năm 2014 của ủy ban nhản dân thành phổ về quản lý và cơ chế thu chi nguồn kỉnh phỉ quản lý
các bãi giữ xe tại các công viên;
Căn cứ Văn bản sổ 7244/SXD-HTKT ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Sở Xây dựng vê việc tổ chức dịch vụ giữ xe, căn tin, máy bán hàng tự động tại các công viên;

2
Căn cứ Quyết định sổ 1558/QĐ-SXD-HTKT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Dự toán và Kẻ hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ giải khát, thức ăn nhanh tại căn tin công viên Gia Định - Khu C;
Căn cứ Hợp đồng sổ 362/HĐ-TTHT ngày 22 thảng 9 năm 2020 ký giũ-a Trung tám Quản lý Hạ táng kỹ thuật thành pho Hồ Chí Minh và Công ty Co phần Đầu tư Xây dựng đô thị Sài Gòn về tư vân lập hồ SO' mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thực hiện dịch vụ giải khát, thức ăn nhanh tại căn tin công viên Gia Định - Khu c thuộc công tác nêu trên;
Căn cứ Tờ trình sổ 3109/TTr-TĐHSMT ngày 24 tháng 9 năm 2020 do Công ty Cô phân Đâu tư Xây dựng đô thị Sài Gòn lập kèm theo Hô sơ mời thầu gói thầu nêu trên;
Xét đề nghị của Phòng Công viên - Cây xanh tại Tờ trình 310/TTr-CVCX ngày 09 thảng 10 năm 2020 về trình thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu thực hiện dịch vụ giải khát, thức ăn nhanh tại căn tin công viên Gia Định -Khu c thuộc công tác nêu trên;
Xét đề nghị của Tổ thẩm định tại Bảo cáo thẩm định sổ 82/TĐ-TTĐ ngày 13 tháng 10 năm 2020 về thâm định Hồ SO' mời thầu gói thầu thực hiện dịch vụ giải khát, thức ăn nhanh tại căn tin công viên Gia Định - Khu c thuộc công tác nêu trên.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Thực hiện dịch vụ giải khát, thức ăn nhanh tại căn tin công viên Gia Định - Khu c Công tác Thực hiện dịch vụ giải khát, thức ăn nhanh tại công viên Gia Định - Khu c, quận Gò vấp, thành phổ Hồ Chí Minh do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Sài Gòn lập, trình duyệt theo Tờ trình số 310/TTr-CVCX ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Phòng Công viên - Cây xanh. Nội dung chi tiết theo Hồ sơ mời thầu đính kèm.
Điều 2. Phòng Công viên - Cây xanh và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014, Văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phó số 2290/UBND-ĐTMT ngày 23 tháng 5 năm 2014 về quản lý và cơ chế thu chi nguồn kinh phí quản lý các bãi giữ xe tại các công viên,
3
Văn bản số 7244/SXD-HTKT ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Sở Xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng phòng Công viên - Cây xanh, Trưởng phòng Ke hoạch -Tài chính, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị. Sài Gòn và các đon vị liên
quan có trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.'
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐÓC
Huỳnh Thị Nga
I
í

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5108 dự án đang đợi nhà thầu
  • 557 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 680 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13580 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15727 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây