Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:16 16/10/2020
Số TBMT
20201042708-01
Công bố
14:14 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nhà thi đấu bóng rổ thành phố Ngã Bảy
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Thi công xây dựng
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Từ nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2019.
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nhà thi đấu Bóng rổ, thành phố Ngã Bảy
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
thi công xây dựng công trình: Nhà thi đấu bóng rổ thành phố Ngã Bảy
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
10:36 16/10/2020
đến
14:30 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:40 26/10/2020
Mở thầu tại
Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Ngã Bảy, trung tâm hành chính thành phố Ngã Bảy, số 09 đường 3/2, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Gia
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
150.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 43

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND THÀNH PHỐ NGÃ BẢY CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ Dự ÁN ĐTXD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-BQLDA Agứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2020
QUYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng Công trình Nhà thi đấu Bóng rổ, thành phố Ngã Bảy
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ Dự ÁN ĐTXD THÀNH PHỐ NGÃ BẢY
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc qui định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;
Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đàu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 12/07/2016 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Ngấ Bảy; Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỳ thuật xây dựng công trình: Nhà thi đấu Bóng rổ, thành phố Ngã Bảy;
Căn cứ Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà thi đấu Bóng rổ, thành phố Ngã Bảy;
Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-BQLDA ngày 05/10/2020 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Ngã Bảy về việc chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công ừình: Nhà thi đấu Bóng rổ, thành phố Ngã Bảy;
Căn cứ thông báo thẩm định số 309/TB-TCKH ngày 14/10/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Ngã Bảy về Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình: Nhà thi đấu Bóng rổ, thành phố Ngã Bảy;
Xét đề nghị của tổ kỹ thuật,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Nhà thi đấu Bóng rố, thành phố Ngã Bảy, với các nội dung như sau:
1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng.
2. Thuộc công trình: Nhà thi đấu Bóng rổ, thành phố Ngã Bảy.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dụng thành phố Ngã Bảy.
4. Đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu: Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dụng COSEVCO Phương Nam tại cần Thơ.
5. Nội dung hồ sơ mời thầu: Gồm 03 phần — 08 chương Phần 1. Thủ tuc đấu thầu
- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT).
- Chương IV: Biểu mẫu dự thầu.
Phần II: Yêu cầu về xây lắp
- Chương V: Yêu cầu về xây lắp.
Phần HI: Điều kiện họp đồng và biểu mẫu hựp đồng
- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII: Điều kiện cụ thể của họp đồng.
- Chương VIII: Biểu mẫu họp đồng.
(Đỉnh kèm Hồ sơ mời thầu)
6. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: 10 ngày làm việc ( kể từ ngày 10 giờ 30 ngày 16/10/2020 đến 26/10/2020)
7. Giá bán Hồ sơ mòi thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)/ 1 bộ hồ sơ.
8. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu:
- Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Ngã Bảy.
- Địa chỉ: số 09, đường 3/2, Trung tâm hành chính thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.961167; Fax: 0293.3.963096.
9. Địa điểm nộp hồ sơ dự thầu:
- Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Ngã Bảy.
- Địa chỉ: số 09, đường 3/2, Trung tâm hành chính thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.961167; Fax: 0293.3.963096.
10. Thời gian đóng - mở hồ sơ dự thầu:
- Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 26/10/2020.
- Thời gian mở thầu: 14 giờ 40 phút, ngày 26/10/2020.
Điều 2. Quyết định này là căn cứ bên mời thầu triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu và các quy định hiện hàng của Nhà nước.
Điều 3. Các Phó giám đốc, Tổ kỹ thuật, Ke toán trưởng và Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng COSEVCO Phương Nam tại cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhân:

- Như điêu 3(thực hiện)
- Lưu: VT, Pho b
GIÁM ĐỐC

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5046 dự án đang đợi nhà thầu
  • 564 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 624 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13585 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15655 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây