Thông báo mời thầu

Gói thầu số 21: Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị (trừ phần thiết bị giáo dục, ĐHKK,CNTT và hệ thống PCCC)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:01 16/10/2020
Số TBMT
20201043274-00
Công bố
13:54 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng trường tiểu học tại ô quy hoạch C.7/TH, phường Phúc Lợi, quận Long Biên
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 21: Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị (trừ phần thiết bị giáo dục, ĐHKK,CNTT và hệ thống PCCC)
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách quận
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng trường tiểu học tại ô quy hoạch C.7/TH, phường Phúc Lợi, quận Long Biên
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị (trừ phần thiết bị giáo dục, ĐHKK,CNTT và hệ thống PCCC) của công trình
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
13:54 16/10/2020
đến
14:30 05/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:35 05/11/2020
Mở thầu tại
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên. Tầng 5, số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên; Số điện thoại: 0243 6502080
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
3.000.000.000 VND
Bằng chữ
Ba tỷ đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 21: Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị (trừ phần thiết bị giáo dục, ĐHKK,CNTT và hệ thống PCCC)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 21: Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị (trừ phần thiết bị giáo dục, ĐHKK,CNTT và hệ thống PCCC)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 21

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND QUN LONG BIEN
BAN QLDA JJAU TU' XD
S:

4% /QD-QLDADTXD.

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tv do - Hnh phüc
• Long Biên, ngày /t' tháng 'fOnàm 2020
QUYET DINII

V vic pliê duyt H so' rnô'i thu Gói thu s 21:
Toàn b phn xây 1p và 1p dt.thit bj (trñ' phn thit bj giáo dtic,
DHKK, CNTT và H thing PCCC)
Dt.r an: Xãy dirng trtrô'ng tiu h9c ti ô quy hoch C.7ITH, phthng Phüc
Lqi, qun Long Biên.
BAN QUAN L\ DIf AN DAU TU' XAY DUNG QUN LONG BIEN
Can ctLut Td ch&c chInh quyn djaphzrng ngày 19/6/2015;
Can cii' Lut Dáu tu Ong sO 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019;
Can cii' Lut Xáy dmg só 5O/2014/QH13 ngày 18/6/2014,
Can ci'Lut Dáu tháu sO 43/2013/QHI3 ngày 26/1i/201.;
Can ct' các Nghj dinh a ChInh phf: Nghj dinh O 46/2015/ND-CF ngày
12/5/2015 ye quán lj cMt lztcxng và báo trI cong trInh xáy drng; Nghj djnh sO'
63/2014/ND-CF ngày 26 /06/2014 quy dinh chi tiêt thi hành mt so dieu cza Lut
Dáu tháu ye lu'a chon nha tháu, Nghz thnh sO 59/2015/ND-CT ngay 18/6/2015 ye
quán 1j dy dii ddu tztxdy dth cOng trInh; 1Vgh djnh so 68/20201NL)-(2P ngày
14/8/2019 cia ChInh phi ye quán l3 chi phi dáu tu' xáy c4mg, Nghj dinh sO
37/2015/ND-CF ngày 22/4/2015 ye vic quy djnh chitiét ye hQp dOngxáy dyng;
Càncj' Quylt djnh sO' 989/QD-CTUBND ngày 15/3/2017 cia CTUBND
qun Long Biên ye vic phê dujt Quyet djnh thành 4p Ban quán lj. c4t an ddu tu'
xáy dy'ng qun Long Biên;
Can cii' Quyet djnh sO 3097/QD-UBND ngày 18/6/2020 cia UBND quçn
Long Biên ye viçc phé duyt Báo cáo nghiên thu khá thi c4 an: Xây dg tru'ô'ng
tiéu hQc tii 0 quy hoqch C. 7/TI-]; phu'&ng Phi,c Lçri, quan Long Biên;
C'án cz' Quyet djnh sO 3962/QD-UBND ngày 2 7/7/2020 cza UBND qun
Long Biên ye vic phê duyt ke hoich ly'a chQn nhà tháu c4c an trên,
Can th Quyét djnh sO 243/QD-QLDADTXD ngày 2 8/7/2020 cz.a Ban
QLDA dau tu' xdy dmg qun Long Biên phê duyt chi dfnh do'n bj tu' vd'n thtc
hin gói tháu sO 13 và gói 14 dy' an ti-en;
Can ci Quyet djnh sO' 5522/QD-UBND ngày 12/10/2020 cia UBND qun
Long Biên phê duyt diêu chinh cci cáu TMDT, thiêt kê ban ye' thi cOng dt toán
xáy ding cOng trInh và dt toán các gói thcu sO' 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 du' an
ti-en;
Can ci' Hi so' inài thdu g61 thdu sO' 21 thuóc dit an ti-en do COng ty C? ddu
tu' xáy c4cng và thwo'ng mçi Nhát Vit lap;

2
Xét d ngl'zj cia PhOng th'c hién cc an kern theo Báo cáo tMrn d,inh so'
365/BCTD/LG ngày 13/10/2020 cia cong ty CP tic van xáy dyng và QLDA Lam
Giang ye viçc Thárn d,inh HSMTgói tháu só21 thu5c du an trên.
QUYET D!NH:
Diu 1. Phê duyt H so mèi thu Gói thu s 21 "Toàn b phn xây 1p và
1p d.t thit b (trr phn thit bj giáo dye, DHKK, CNTT và H thông PCCC)
thuc dir an: Xây dng trung tiêü h9c ti ô quy ho.ch C.7/TH, phiz&ngPhüc Lçii,
qun Long Biên vó'i các ni dung chInh sau day:
Phn 1. Thu tuc dâu thâu
Chuong I. Chi dn nhà thâu
Chuong II. Bang dti lieu dau thâu
Chtrong III. Tiêu chuân dánh giá HSDT
Chuo'ng IV. Biu mu dir thu.
Phn 2: Yêu câu ye xây lap
Chuong V. Yêu cu ye xây 1p
Ph.n 3: Diu kin hgp dng và biêu mu hçip dông
Chuong VI. Diêu kin chung cUa hgp dông
Ch.ro'ng VII. Diêu kin cy th cüa hçxp dông
Chuong VIII. Biu rnu hçp dng
Phii lye - Bang kMi lucmg mô'i thâu.
Diêu 2. To chtirc thrc hin.
Phông Thirc hin dir an chu trách nhim trin khai và tuân thU các quy djnh
hin hânh v quân 19 du tu xây dirng, quân 19 dâu thâu; Thirc hin ding các yeu
cu v cung cp thông tin du th.0 theo quy djnh.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc ti ngày k9.
Trueing các phông thuc Ban Quãn 19 dir an Dâu tu xây dirng yà ThU truông
các don vj lien quan chu trách nhim thi hành quyêt dlnh này./.
No'! ,zlzflii :
-Nhu'diêu3;
- Giám doe Ban (dê b/c);
- Lixu: DA (6)

Nguyn Vit Hñng

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5233 dự án đang đợi nhà thầu
  • 296 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 209 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13305 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15220 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây