Thông báo mời thầu

13/ETEP/PTV/TT: Cung cấp dịch vụ tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông cho giai đoạn 2 của Chương trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:53 16/10/2020
Số TBMT
20201043019-00
Công bố
11:47 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Vốn ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Tên dự án
Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP)
Gói thầu
13/ETEP/PTV/TT: Cung cấp dịch vụ tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông cho giai đoạn 2 của Chương trình
Nguồn vốn
Vốn vay
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính

Cung cấp dịch vụ tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông cho giai đoạn 2 của Chương trình ETEP.

Nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền: 1.000.000 VNĐ/ bộ (bằng giá bán hồ sơ mời thầu) trước khi hồ sơ dự thầu được tiếp nhận.

Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tham dự thầu:

Hình thức
Không qua mạng
Nhận HSDT từ
14:00 16/10/2020
đến
10:00 06/11/2020
Mua hồ sơ
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "13/ETEP/PTV/TT: Cung cấp dịch vụ tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông cho giai đoạn 2 của Chương trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "13/ETEP/PTV/TT: Cung cấp dịch vụ tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông cho giai đoạn 2 của Chương trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 5 của DauThau.INFO.
Đã xem: 15

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Bộ GIAO DỰC VA ĐAO TẠO BQL CHƯONG TRÌNH ETEP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 120/QĐ-ETEP
Hà Nội, ngày ỉ 6 Ị háng ỉ 0 năm 2020
ỌƯYÊT ĐỊNH
về việc phê duyệt Hồ SO' mòi thầu gói thầu số 13/ETEP/PTV/TT: Cung cấp dịch vụ tô chức thực hiện các hoạt động truyền thông cho giai đoạn 2 của Chuông trình thuộc Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm đê nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý CO’ sỏ’ giáo dục pho thông (ETEP)
GIÁM ĐÓC BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ETEP
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết tiến hành một số điều cua Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thâu;
Căn cứ thông tư số 01/2015/TT-BKHDT ngày 14/2/2015 của Bộ Ke hoạch và Đâu tư quy định chi tiêt lập Hô sơ mời quan tâm, Hô sơ mời thâu, Hồ sơ yêu câu dịch vụ tư vấn;
Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phu phê duyệt danh mục Dự án Chương trình Phát triên các trường sư phạm đê nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phô thông (ETEP), vay vốn Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vê việc phê duyệt văn kiện Chương trình Phát triên các trường sư phạm đê nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phô thông (ETEP);
Căn cứ Hiệp định tài trợ số 5878-VN ký ngày 06/02/2017 giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 4318/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ dự án đối với Chương trình Phát triên các trường sư phạm đê nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phô thông (ETEP) và Dự án Hỗ trợ đối mới giáo dục phổ thông (RGEP);
Căn cứ Quyết định số 2283/QĐ-BGDĐT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Ke hoạch hoạt động, Ke hoạch tài chính, Kê hoạch lựa chọn nhà thâu năm 2020 (điêu chỉnh, bô sung lân 2) của Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm đê nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phô thông (ETEP);
Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-ETEP ngày 07/10/2020 của Giám đốc BQL Chương trình ETEP về việc trình phê duyệt Dự toán và Điều khoản tham chiếu cho gói thầu số 13/ETEP/PTV/TT: Cung cấp dịch vụ tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông cho giai đoạn 2 của Chương trình;
1
Xét đề nghị cua Trưởng nhóm Đấu thầu tại Tờ trình: 116/TTr-ETEP-ĐT ngày 14/10/2020 về việc đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 13/ETEP/PTV/TT: Cung cấp dịch vụ tô chức thực hiện các hoạt động truyền thông cho giai đoạn 2 của Chương trình thuộc Ban quan lý Chương trình Phát triên các trường sư phạm đê nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phô thông (ETEP);
Căn cứ Báo cáo thâm định Hô SO' mời thâu của Tô thâm định ngày 15/10/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 13/ETEP/PTV/TT: Cung cấp dịch vụ tô chức thực hiện các hoạt động truyên thông cho giai đoạn 2 của Chương trình thuộc Ban quản lý Chương trình Phát triến các trường sư phạm đê nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quan lý cơ sơ giáo dục phô thông (ETEP).
{Chi tiẻt tại Hô sơ đính kèm).
Điều 2: Bộ phận Tài chính - Ke toán - Đấu thầu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đấu thầu tiếp theo trên cơ sở tuân thu các quy định hiện hành cua Chính phủ Việt Nam, đảm bảo đúng tiến độ của Chương trình.
Điều 3. Ọuyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Nhóm đấu thầu, Bộ phận Tài chính - Kê toán - Đâu thâu và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.
2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5117 dự án đang đợi nhà thầu
  • 557 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 695 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13575 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15745 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây