Thông báo mời thầu

VT-539/20-XL-N3-NTH : Van tay cho dự án BK19

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:48 16/10/2020
Số TBMT
20201043091-00
Công bố
11:41 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Lô 09.1
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
VT-539/20-XL-N3-NTH : Van tay cho dự án BK19
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Lô 09.1
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
VT-539/20-XL-N3-NTH : Van tay cho dự án BK19
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
11:41 16/10/2020
đến
09:00 04/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
500.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 04/11/2020
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
57.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "VT-539/20-XL-N3-NTH : Van tay cho dự án BK19". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "VT-539/20-XL-N3-NTH : Van tay cho dự án BK19" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 Quốc tế của DauThau.INFO.
Đã xem: 56

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

cn "BbETCOBIlETPO"
KO
Phòng Thương mại
No. 2215/20-HST-PTM/BMĐH OT 08 / 10 /2020 r.
KHẢN! CPOHHO Ĩ
“CorjiacoeaHo” iatviecTHTejib reii. ^HpeKTopa cn «BbeTCOBiierpo» rio Kan. cTpoHTCJibCTBy
Signed by; Trần Xuân Hoàng Date: ] 4/10/2020 09:15:23 Certified by: Vietsovpetro Certification Authority
HaH CyaH Xoam
laMctTHTe.ib TeH. /ỊnpeKTopa cn «Bbei coBiieTpo» ĨỈO KOMMcpnilH
Signed by: Nguyen Huy Tuân Date: 14/10/2020 11:29:24 Certified by: Vietsovpetro Certification Authority
HryeH 3yii TyaH
“yiBepjKjiaK)” reiicpajibHbiii AHpeKTop cn «BbeTCOBneTpo»
Signed by: Nguyen Quỳnh Lâm Date: 15/10/2020 07:32:27 Certified by: Victsovpetro Certification Authority
HryeH Kymib JIaM
IlepBbiH 3aMecTHTejib reH. JỊHpeKT0pa cn «BbeicoBiierpo»
Signed by: EoHaapeHKO BnueciiaB AjieKcaHnpoBHH Date: 14/10/2020 16:50:49 Certified by: Vietsovpctro Certification Authority
EoHaapeHKO B.A
KÉ HOẠCH LựA CHỌN NHÀ THÀU IUIAH BblEỎPA nỏ^PHOTHKA
Đơn vị đặt hàng / 3cwa3HUK : Xí nghiệp Xây lắp/ nCOPOHITJ Đơn hàng No. VT-539/20-XL-DA ngày duyệt: 02/10/2020.
3a%6Ka No. VT-539/20-XL-ĐA ỊỊama ymeepjfcdemtii: 02/ỉ0/2020.
Ngày nhận đom hàng: 06/10/2020 ; Ngày bắt đầu thực hiện: 08/10/2020.
ỊỊama noĩiyỵemiH 30M6KU omòenoM ucnonuumem: 06/1 0/2020 Ịịama Havana peanu3aifuu 08/ỉ0/2020.
Tên hàng hóa dịch vụ / HauMenoeơHue moeơpa : Manual Valves for Process and Utility System for BK19 ( LÔ 09-1).
Ha npuoôpemeHue : PyHHbie 3adeuoiCKu dm mexHonozmecKOU u KOMMyuanbHOu cucmeM dm BKỈ9 (Bjiok 09-1).
- Cơ sở, căn cứ pháp lý/ ỈOpuduvecKoe oỏocHoeaHue : Phù hợp với Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ phục vụ sản xuất trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, mã VSP-
000-TM-222./ B coomeemcmeuu ĩĩonooiceHueM 0 nopHÒKe npuoôpememơi moeapoe u ycnye dm poU3tìoồcmeeHHbỉX Hyotcà cn «6bemco6nempo», Koà VSP-000-TM-222.
Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa ./ Buà mendepnoeo naKema: Ha 3QKynKy moeapoe.
(Mục A.24,2, phụ lục 10, kế hoạch XDCB nãm 2020-2021)/ Hyman No. A.24.2- UpuỉiODiceHue No. 10 - ũnan KanumanbHOĩo cmpoumenbcmea na 2020-202le
Mục — nyHKm No. 03.01.20.19- Phụ lục - IJpwioofcetim 22.1
Kê hoạch mua săm VTTB — n.iaH npuoỏpememm MTP Cũ “Bbemcoenempo” na 2020
Tổng giá trị gói thầu (không thuế): 179.408,60 USD / 4.142.544.574 VND.
OpueumupoeoHHOR oõuịan cmouMocmb naKema (6e3 HOỉioe):
B t.h: - Giá trị hàng hóa - CmouMocmb
moeapoe: 179.408,60 ỰSDA44f —LIENPOANH VIẸT-NQA I ' VỈETSOVPETRQ !
PHÒNG THANH TRA BAO VẸ
XÁC NHẬN BẢN GỐC
ORIGINAL
2.544.574 VND.
1
Group 1 : Ball valves : items K31 : 76.446,80 USD.
Group 2 : Check valves, globe valves, hand angle choke valves : item 32-^53: 49.272,49 USD. Group 3 : Pressure safety valves, double block and bleed valves : item : 54^-63 : 53.689,31USD Giá trị dự phòng Ị 3anac: 0.00
Thanh toán - Onnamu 6 20218.: 179.408,60 USD/4.142.544.574 VND.
Quy mô gói thâu: Quy mô nhỏ./ TenòepHHũ nctKema: MCUIOŨ cmouMocmu
1. Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi quốc tế 0opMd Gbiôopa ìiodpRÒmiKd: MeotcdyHapoÒHbiủpacutupetiHbiũ menòep
2. Quy trình lựa chọn nhà thầu: Quy trình bình thường.
ĩỉpoụeờypa Gbiốopa noồpRÒHUKa: CmauờapHbie npoiỊeòypbỉ
3. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn - Một túi hồ sơ.
0opMd npoeeòemơi meudepa : OỜH03manHbiu meuòep - OÒHOU naKemhbỉù menòep
4. Tiến độ thực hiện Ị rpaộuK ucnoiỉHemtR:
No Các bước thực hiện 3manbi ucnoJỉH€HUR Thời gian thực hiện CpoK ucnonneHUíi (òeub)
1 Lập, trình ký tắt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Hồ sơ mời thầu CocmaeneHue u 6U3Up06dHue nnana ebiốopa nodpRỜHUKa u ỊỊoKyMenmoe npuejiauienuR na menòep 05 ngày làm việc
2 Trình Phòng Luật để thẩm định KHLCNT&HSMT ĩỉpedcmaemHue ĨỈBĨỈ u ỈỊTĨỈ e ỈOO ÒĨÌR 3Kcnepmu3bi 03 ngày làm việc
3 Trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thẩu và Hô sơ mời thâu,/ ymeepjfcdeHue pyKoeoòcmeoM Cỉỉ nmua Gbiõopa nodpnÒHUKa uỊỊoKyMenmoG npmnauienuR Ha menòep 03 ngày làm việc
4 Đăng tải thông tin và tổ chức mời thầu: Thông báo mod thầu rộng rãi trên Báo “Đấu thầu” 01 kỳ đến thời điểm bán HSMT. Onyỏỉì UKoeanue uHỘopMaụuu u npuejiauienue Ha menờep: Onyỏn UKoeanue uHỘopMaụuu pauiupennoeo mendepa Ha ea3eme «ỊỊay Txay»- 01 HOMẽp òo MOMenma npoỏaDtca ỊỊĨ1T 01 ngày làm việc
5 Phát hành HSMT cho các nhà thầu. Các nhà thầu chuẩn bị & nộp Hồ sơ dự thầu (HSDT). Tiếp nhận HSDT. ìBbiờana ỊỊĨ1T, noỉiyneuue meHÒepHbix npeờnosíceHUÙ 15 ngày lịch
6 Mở thâu/ BcKpbimue meHỜepHbỉX npeờ.iootceHuủ 01 ngày làm việc
7 Mở Hồ sơ dự thầu, đánh giá kỹ thuật, trình lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt KLKT./BcKpbimue mendepHbix npedjioDfcenuu, mexumecKOR oiịeHKa npeờsiooiceHuũ. ymeepofcdenue pyKoeodcmeoM cu BCn mex3aKJiìOHeHUR. 10 ngày làm việc
8 Đánh giá thương mại, lập Báo cáo đánh giá Hổ sơ dự thầu./ KommepnecKOĩt oiịeHKa npedJioDiceHUU. ymeepofcdenue pyKoeoờcmeoM cn BCU omnema oijeHKU meuờepHbix npeònootcenuủ 05 ngày làm việc
9 Trình Phòng Luật thẩm định Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 3KCnepmu3a omnema oụeHKU meHỜepHbix npeònoDtceHuũ 03 ngày làm việc
10 Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt Báo cáo đánh giá Hổ sơ dự thẩu./ ymeep^còenue pytĩoeoờcmeoM cn omnema oụeHKu menờepHbix npeÒJi0Jfcenuù 02 ngày làm việc
—HeN-POrtNIt-VICT-NGA I
, VIETSOVPETRQ J 2
PHÒNG THANH TRA BẢO VẸ
XÁC NHẠN BẢN GỐC
ORIGINAL_______
No Các bước thực hiện Smantíi ucnoỉineHUR Thời gian thực hiện CpoK ucnojmeuuR (òenb)
11 Đàm phán thương thảo hợp đồng với nhà thầu./ ĩỉepesoeopbi c nocmaeuịUKOMU no npoemty KOHìnpơKmoe 03 ngày làm việc
12 Lập, ký tắt Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu Comaeneuue omnema 0 pe3yjibmamax ebiôopa noòpHỜHUKa. 05 ngày lảm việc
13 Trình Phòng Luật đế thấm định KQLCNT/ĩĩpedcmaeiieHue Onema pe3yjibmama ebiôopa noòpnÒHUKa e JOO dim 3Kcnepmu3bi 03 ngày làm việc
14 Lãnh đạo Vietsovpetro phế duyệt Báo cáo cáo kết quả lựa chọn nhà thâu./ ymeepoKdenue pyKoeoòcmeoM Cĩỉ omnema 0 pe3yjibmamax ebiôopa noòpnồHUKa. 02 ngày làm việc
15 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thẩu cho các nhà thầu. y&eòoMỉieHue 0 pe3yjĩbmamax ebiôopa nodpíiÒHUKa. 01 ngày làm việc
16 Hoàn thiện ký tắt họp đổng và trình Lãnh đạo Vietsovpetro ký tắt, ký chính thức dự thảo hợp đông./ 3aeepnueHue npoeKma KonmpaKma u npeòocmaeneuue PyK060ỜumejưiM Cĩỉ eu3Up06amb u nodnucbieamb KonmpaKm 05 ngày làm việc
17 Ký kêt họp đông với nhà thâu./ ỉỉoờmicaHue KoumpaKma noòpRÒHUKOM. 03 ngày làm việc
Tổng cộngỈBceao 70 ngày
5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói/ Buò KOHìnpciKma/òoaoeopa /Package contract
6. Thòi gian thực hiện: 140 ngày lịch kể từ ngày thông báo trúng thầu./ OpueumupoeoHHbiủ ebinomemm KonmpaKma: ỉ40 KanenòapHbix òneũ om òamu nucbMa o HOMepenuRX.
7. Tổ chuyên gia của Vietsovpetro
PaôoHOH zpynna oKcnempoe Cĩỉ, ynacmeyỉouịux 6 npoeeòemiu menòepa
7.1 Lãnh đạo Tổ chuyên gia
PyKoeodcmeo paốOHeũ zpynnbi oKcnepmoe
- Tổ trưởng Tổ chuyên gia: Đ/c Trần Đại Hưng - Phó phòng Thương mại
PyKoeoờumeỉìh paôoHeủ apynnu oKcnepmoe - 3om. HananbHUKa KO Cĩỉ
-Tổ phó Tổ chuyên gia phụ trách kỹ thuật: Đ/c Phạm Thanh Bình - Phó giám đốc XNXL 3om. pyKOB. paốoneũ apynnht DKcnepmoe no mexmmecKUM eonpocơM - 3aM.ỊỊupeKmopa ĨỈCOPOHTỊỊ
7.2 Các thành viên Tổ chuyên gia:
Uỉienbi paõoHeủ epynnbi SKcnepmoe no meKHtmecKUM, ỘUHữHCoebiM, KOMMepnecKUM, npaeoebiM eanpocoM
Đại diện Phòng ban/đơn vị npedcmaeumejib Omòena/ nodpo3Òejiemm Họ và tên 0OMWIUR, UMR Chức danh ỊỊonoỉCHocmb
- Xí nghiệp Xây lắp UCOPOHTỊỊ -Nguyễn Văn Trương -Trương Anh Tuấn Kỹ sư phòng Kỹ thuật Kỹ sư phòng Kỹ thuật
Phòng XDCB /OKC cn - Phạm Vãn Quân - Lưu Quốc Nhật cvc Kỹ sư
- Phòng Kể toánỉ EO cu Trần Sơn Tùng Kỹ sư
- Phòng Thương mại ỈKO cn Nguyễn Thị Thanh Huyền cvc
■' LIEN POAMH VICT-NGA- Ị , VlETSOVPEtRQ F
PHÒNG THANH TRA BẢO VẸ 3
XÁC NHẬN BẢN GỐC
_ ORIGINAL I
8. Tổ chuyên gia hoặc các thành viên các phòng, đơn vị được chỉ định chịu trách nhiệm soạn thảo Hô sơ mời thâu trên cơ sở dự thảo do phòng thực hiện lập đê trình Lãnh đạo phê duyệt. Paõouan epynna 3Kcnepmo8 npoeoờum paccMompenue u npuHHmue nodzomoemuHoeo omde.io.u~ ucnojiHumejieM meudepHOZO npuzjiautetiUR dỉiH npedcmaenenuỉỉ pyKoeoàcmey cu «Bbemcoertempo» ua ymeepotcdenue.
9. Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong Hồ sơ mời thầu, Tồ chuyên gia tổ chức đánh giá Hồ sơ dự thầu và lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thâu trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt.ÌHa ocHoeaưuu ymeepjfcdeHHbix Kpumepuee 6 menờepHOM npusncnueuuu, paÔQMOỉi epynna oKcnepmoe npoeoàum paccMompenue mendepubix npeòỉioDKẽHuũ u òaem oụeuKy ÒỈỈH npeòcmaeĩienuH pyKoeodcmey cn «Bbemcoenempo» HaymeepotcdeHue.
10. TỔ chuyên gia chịu trách nhiệm về tiến độ xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu. Phòng thực hiện chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện lựa chọn nhà lùầu.ỉ PaôoHOR zpynna oKcnepmoe omeenaem 3Ct ceoeepeMeHHoe paccMompenue meudepHbix npeònooKeuuù u ux oụeuKy. OmàẽM-ucnoimumeỉìb necem omeemcmseuuocmb 30ĩ ocyiụecmeỉienue KOumpo.iH 3d eunoỉmeHueM npoeeòemm metiòepa.
Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp:
ỊỊupeKmop nCOPỎHTỊỊ
Signed by: Đặng Đức Phong Đặng Đức Phong
Date: 08/10/2020 19:56:38 ■ ° °
Certified by: Vìetsovpetro Certification Authority
Trưởng phòng XDCB:
HcmcmbHUK OKC cu
Signed by: Nguyễn Hồng Giang^s^y®^ Hong Giang Date: 12/10/2020 07:05:07 Certified bv: Vietsovpetro Certification Authority
Chánh kế toán VietsovpgtatH: Lương Quốc Dân Lương Quốc Dân
J-1_____- r,____________s-vrr TJate: 12/10/2020 07:24:34
TlỉữGHblU Byxzanmep cn Certified by: Victsovpetro
Certification Authority
Kv tắt thành viên Tổ chuvên ữỉa:
paôoHeù epytmbi
Signed by: Trần Đại Hưng
TỔ trưởng Tổ chuyên gia Certified by: Victsovpctro Trần Đại Hưng
Phá phòng Thương mại ***** A"tl,oriíỵ
3om. HaHcuibHUKữ KO cu
TỔ phó Tổ chuyên gia phụ trách kỹ thuật Signcdby: Phạm Thanh Bình Phạm Thanh Bình
Dí,„ỈAm AẴs* VJVVr Date: 08/10/2020 19:53:08
rtio giam đoc AjVAL Certified by: Vietsovpetro
3aM.ỊỊupeKmopa UCOPOHTỊỊ Certification Authority
Các thành viên:
Nguyễn Văn Trương Trương Anh Tuấn
Phạm Vãn Quân Lưu Quốc Nhật Trần Sơn Tùng
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Signed by: Nguyên Văn Trương Date: 08/10/2020 13:42:00 Certified by: Victsovpetro Certification Authority
Signed by: Truong Anh Tuan Date: 08/10/2020 10:40:45 Certified by: Viecsovpetro Certification Authority
Signed by: Lưu Quốc Nhật Date: 08/10/2020 10:58:00 Certified by: Vietsovpetro Certification Authority
Signed by: Trần Sơn Tùng Date: 08/10/2020 16:23:48 Certified by: Vietsovpctro Certification Authority
Signed by: Nguyen Thj Thanh Huyền
Date: 08/10/2020 09:58:41 Certified by: Vietsovpetro
Certification-Authority * - ' —
, VIETSOVPETRQ _
PHONG THANH TRA BẢO VẸ
XÁC NHẬN BẢN Gốc
ORIGINAL
Signed by: Phạm Văn Quân Date: 08/10/2020 14:15:05 Certified by: Vietsovpetro Certification Authority

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5168 dự án đang đợi nhà thầu
  • 520 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 697 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13599 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15548 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây