Thông báo mời thầu

Vận hành các hệ thống kỹ thuật Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 (Khu khám bệnh)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:37 16/10/2020
Số TBMT
20201042674-00
Công bố
11:26 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Vận hành các hệ thống kỹ thuật Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 (Khu khám bệnh)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Vận hành các hệ thống kỹ thuật Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 (Khu khám bệnh)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu sự nghiệp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Vận hành các hệ thống kỹ thuật Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 (Khu khám bệnh)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:26 16/10/2020
đến
14:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Vận hành các hệ thống kỹ thuật Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 (Khu khám bệnh)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Vận hành các hệ thống kỹ thuật Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 (Khu khám bệnh)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 39

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chƣơng V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
+ Tên g t u: Vận àn các ệ t ống kỹ t uật Bện v ện Ung Bướu Cơ sở 2 (K u
k ám bện ).
+ Địa đ ểm: Số 12, Đường 400, Ấp Cây D u, p ường Tân P ú, Quận 9, T àn p ố Hồ

Chí Minh.
+ T ờ g an t

c ện g t u: T ờ g an oàn t àn v ệc cung cấp dịc v c o g
t u à 12 t áng
+ H n t c c n t u: Đấu t u r ng r trong nước qua m ng
+ Quy m g t u: Vận àn các ệ t ống kỹ t uật Bện v ện Ung Bướu Cơ sở 2
(Khu k ám bện ).
2. Yêu cầu về kỹ thuật
NỘI DUNG CHI TIẾT DỊCH VỤ VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT
BỆNH VIỆN UNG BƢỚU CƠ SỞ 2 (KHU KHÁM BỆNH)
1. Phạm vi công việc:
a) Xây d ng kế o c vận àn :
 Sau m t (01) t áng kể từ t ờ đ ểm t ếp quản c ng tr n , n à t u sẽ ng ên c u
nguyên ý o t đ ng của các ệ t ống kỹ t uật, n u c u sử d ng của c ủ sở ữu
c ng tr n và xây d ng kế o c vận àn p ù ợp đáp ng 03 t êu c í: (1) an
toàn; (2) t n cậy và (3) t ết k ệm năng ượng
b) K ểm tra các đ ều k ện vận àn :
 Ngoài v ệc k ểm tra các đ ều k ện về kỹ t uật đảm bảo vận àn , n à t u k ểm
tra và đề xuất c ủ đ u tư các đ ều k ện c n t ết k ác để các ệ t ống được vận
àn n ư:
 K ểm địn
 Bảo

ểm

 Đăng ký vớ các cơ quan quản ý n à nước
c) Vận àn :
 C ịu trác n ệm toàn b về v ệc vận àn àng ngày các ệ t ống kỹ t uật của
Bện v ện ung bướu – Cơ sở 2 (K ố k ám bện ); Hỗ trợ, c ỉ đ o và ập kế o c
vận àn , bảo tr n ằm đ t được ệu quả và t àn c ng trong v ệc quản ý cũng
n ư cung cấp dịc v vận àn các ệ t ống kỹ t uật c o d án

 K vận àn , các ệ t ống kỹ t uật đều được g n ật ký vận àn trong đ nêu
rõ các t ng số kỹ t uật, các vấn đề gặp p ả trong ca vận àn , các đề xuất về
bảo tr , sửa c ữa
 Các ệ t ống kỹ t uật của Bện v ện mà n à t u sẽ vận àn bao gồm:
 Hệ t ống phát đ ện
 Hệ t ống t an dẫn đ ện.
 Hệ t ống đ ện
 Hệ t ống tủ đ ện trung t ế.
 Hệ t ống ưu đ ện.
 Hệ t ống tủ đ ện p ân p ố .
 Hệ t ống c ống sét.
 Hệ t ống âm thanh.
 Hệ t ống p át số t đ ng.
 Hệ t ống c u ng g

y tá

 Hệ t ống m ng - đ ện t o .
 Hệ t ống camera an ninh.
 Hệ t ống k ểm soát ra vào.
 Hệ t ống đ ều òa k

ng k í.

 Hệ t ống máy n c ín xác.
 Hệ t ống qu t út, qu t t o áp.
 Hệ t ống t ang máy, t ang cuốn.
 Hệ t ống quản ý tòa n à.
 Hệ t ống cấp t oát nước.
 Hệ t ống chuyển mẫu bện p ẩm.
 Hệ t ống xử ý nước t ả y tế.
 Hệ t ống xử ý nước t ả s n
 Hệ t ống báo cháy.
 Hệ t ống c ữa c áy.
 Hệ t ống c ữa c áy FM200.
 Hệ t ống âm t an c ng c ng.
 Hệ t ống k í y tế.
 Hệ t ống bơm cản quan.

o t.

 Hệ t ống cửa kéo, cửa cuốn.
 Hệ t ống xây d ng, k ến trúc.
 Các ệ t ống k ác (Ngoà

ệ t ống t ết bị y tế)

d) Bảo tr sửa c ữa:
 T eo t ờ g an, c c năng của các ệ t ống kỹ t uật trong tòa n à sẽ d n bị b ến
đổ , các t ết bị sẽ bị ao mòn và ư ỏng à đ ều tất yếu V ệc bảo tr địn kỳ sẽ
do các n à t u c uyên ng ệp t c ện, n à t u cung cấp dịc v sửa c ữa các
s cố ư ỏng, c ập s cố à c ín M t số c ng v ệc bảo tr sửa c ữa do n ân
v ên kỹ t uật vận àn của n à t u t c ện:
 T ay b ng đèn, qu t ư ỏng
 Sửa vò nước, bồn c u, a-va-b

ư ỏng

 Sửa c ữa cửa đ , cửa n à vệ s n
 Các ư ỏng n ỏ k ác
e) Xử ý s cố:
 Trong quá tr n vận àn kỹ t uật các s cố xảy ra à đ ều k ng trán k ỏ , n à
t u p ả c trác n ệm nắm rõ o t đ ng và các xử ý các s cố đơn g ản,
t ng d ng để c t ể xử ý kịp t ờ k ng gây xáo tr n cu c sống, c ng v ệc của
c ủ sở ữu trong tòa n à Các s cố c t ể bao gồm:
 Cháy.
 S cố mất đ ện
 S cố c ập c áy do đ ện
 S cố mất nước
 S cố ỏng máy bơm nước s n

o t

 S cố rò rỉ, tắc ống nước
 S cố ệ t ống đ ều òa, t

ng g

 S cố ư ỏng ệ t ống t ết bị PCCC
 S cố ư ỏng ệ t ống đ ện n ẹ
 S cố kẹt t ang máy
 S cố tắc ố đổ rác
g) Quản ý n à t u bảo tr :
 T

ng báo kế o c bảo tr địn kỳ c o n à t u bảo tr và c ủ đ u tư

 K ểm tra các đ ều k ện t ến àn bảo tr

 G ám sát t

c

ện bảo tr

 Ng ệm t u c ng tác bảo tr
 Báo cáo đán g á n à t u bảo tr
h) Báo cáo:
 Địn kỳ tu n, t áng, quý, năm báo cáo c ủ sở ữu kết quả vận àn tòa n à Các
n dung cơ bản c n c trong báo cáo:
 T m tắt c ng tác vận àn các ệ t ống kỹ t uật trong kỳ báo cáo
 Số ỗ , s cố kỹ t uật trong kỳ báo cáo
 Các đề xuất, k ến ng ị
 Báo cáo đ t xuất
 T eo yêu c u của Bên A (Báo trước ít n ất 03 ngày àm v ệc để Bên B c uẩn
bị)
2. Danh sách nhân sự vận hành và thời gian làm việc
2.1.

Danh sách nhân sự vận hành được thể hiện ở bảng sau:
Vị trí

Stt

Số lƣợng

Thời gian làm việc

01

Kỹ sư trưởng (KST)

01

7:30-16:30

02

Tổ trưởng Kỹ t uật

01

7:30-16:30

03

N ân v ên Kỹ t uật

06

7:30-16:30 oặc 6:00-14:00

Ghi chú

14:00-22:00
22:00-6:00
TỔNG CỘNG
2.2.

08

Mô tả công việc của từng vị trí:

a. Kỹ sư trưởng:
 M tả c ung:
 Vận àn các ệ t ống kỹ t

ng t n của tòa n à

 T ếp quản các ệ t ống kỹ t uật của tòa n à từ n à t u t
c ữa, bảo tr

c ng, n à t u sửa

 Xây d ng kế o c vận àn , bảo tr sửa c ữa các ệ t ống kỹ t uật của tòa n à
đảm bảo t ết k ệm năng ượng
 D trù k n p í vận àn , bảo tr sửa c ữa các ệ t ống kỹ t uật của tòa n à
 Tổ c
nhà.

c vận àn , g ám sát bảo tr , cả t o sửa c ữa các ệ t ống kỹ t uật tòa

 Trác n ệm:
 Tm

ểu, k ảo sát, nắm bắt các ệ t ống kỹ t uật của tòa n à

 T am g a quá tr n T&C các ệ t ống kỹ t uật cùng vớ BVUB và n à t u t
c ng ắp đặt ên quan
 Lập dan m c quản ý các ệ t ống kỹ t uật tòa n à
 Ng ên c u và g p ý các ồ sơ các ệ t ống kỹ t uật trước k
quản ý - vận àn ệ t ống
 Lên kế o c p ố

ợp vớ BVUB để t ếp n ận quản ý - vận àn

t ếp n ận để
ệ t ống

 Quản ý, p ân c ng c ng v ệc c o n ân v ên cấp dướ
 Nắm bắt quy tr n quản ý t

c ng và các quy địn thi công.

 Nắm bắt các bản vẽ t ết kế cơ sở của từng p òng, ban (Bản vẽ As-built).
 T am g a xây d ng quy tr n và quy địn v ệc k ểm tra/g ám sát t
sửa c ữa, bảo tr t các k u v c trong tòa n à

c ng cả t o

 Lên kế o c đào t o/ uấn uyện n ân v ên trong b p ận và các b p ận k ác
(Nếu c n)
 Cập n ật c ng ng ệ mớ , cả t ến kỹ t uật, đào t o n ân v ên quy tr n mớ
 Lập ngân sác kỹ t uật và k ểm soát
 Tổ c

c ưu trữ ồ sơ k oa

c và kỹ ưỡng

 Đảm bảo ệ t ống kỹ t uật tòa n à vận àn
 Đảm bảo an toàn ao đ ng, PCCC, m

ệu quả, t ết k ệm

trường

 Đảm bảo tín p áp ý của ệ t ống kỹ t uật: K ểm địn , G ám sát m
C ng n ận PCCC,…

trường,

 Các n ệm v c t ết: Kỹ sư trưởng sẽ c ịu trác n ệm c ín trong v ệc t c
ện, quản í và g ám sát các c ng v ệc bảo tr c o các t ết bị bên trong và bên
ngoà của D án, bao gồm đ ện, đ ện n , bơm, àm ngu , cơ cấu, t ẩm mỹ và
n ững c ng v ệc bảo tr c n t ết k ác n ằm bảo đảm toà n à u n trong đ ều k ện
tố ưu và ệu quả mà k ng àm ản ưởng đến an toàn của ngườ sử d ng tòa
nhà. C ng v ệc bao gồm:
 T ết ập và t c ện t eo đúng c ỉ đ o và quy tr n
dẫn của Quản ý toà n à

àm v ệc dướ s

ướng

 Hỗ trợ Quản ý toà n à trong v ệc xét tuyển, p ỏng vấn và tuyển các n ân v ên
kỹ t uật k ác

 Huấn uyện, g ám sát và c ịu trác n ệm c o c ng v ệc của m
t uật

n ân v ên kỹ

 T ết ập bảng p ân c ng c ng v ệc àng t áng c o b p ận kỹ t uật
 C uẩn bị, quản í, cập n ật và c ỉn sửa c ng tác p ân c ng c ng v ệc àng
ngày, àng tu n để đảm bảo t ờ g an àm v ệc n o t d a trên yêu c u o t
đ ng của toà n à
 Bảo tr và vận àn

ệ t ống M&E trong tòa n à

 Bảo tr tất cả ệ t ống p ân p ố đ ện, nước, ga, v v n ằm đảm bảo ệ t ống
u n trong đ ều k ện o t đ ng tốt
 Bảo tr cơ cấu xây d ng, t ện íc và t ẩm mỹ của toà n à
 Tr ng nom và c ịu trác n ệm đố vớ v ệc đào t o uấn uyện trong b p ận,
n ằm đảm bảo u n đáp ng t êu c uẩn o t đ ng
 G

c ép m c t êu t

 G ám sát và p ố

đ ện, nước àng t áng
ợp cùng các n à t u bên ngoà t eo đúng ợp đồng, ợp

đồng t uê, ợp đồng dịc v , và c ế đ bảo àn
 Đảm bảo p ản ồ n an c

ng đố vớ n ững yêu c u dịc v từ ngườ sử

d ng tòa n à và ban quản ý c o c ng v ệc sửa c ữa oặc t ay t ế t ết bị
 Hỗ trợ trong v ệc c uẩn bị báo cáo ngân sác bảo tr và c
quản ý c

p í c o các p

p í vốn (D tín và

tùng t ết bị,…)

 Quản ý và bảo quản ợp ý các p

tùng, d ng c và t ết bị àm v ệc

 C ỉ đ o k ểm tra toà n à ên t c n ằm đảm bảo các vấn đề về PCCC c

ên

quan được tuân t ủ c ấp àn
 Bảo quản k u v c àm v ệc ngăn nắp, s c sẽ và k
 T ường xuyên xem xét ệ t ống/quy tr n

ng nguy

o t đ ng

ểm

ện t và đề xuất p ương

án cả t ện đố vớ t êu c uẩn dịc v tổng quát và n ững t ay đổ t eo đ
 Lưu trữ đ y đủ ồ sơ, bản vẽ ên quan đến tòa n à t eo ướng dẫn của Quản ý
tòa nhà.
 T

c

ện các c ng v ệc được g ao bở Quản ý toà n à

b. Tổ trưởng Kỹ thuật

 C ịu trác n ệm g

n ận, sắp xếp, tổ c

ct

c

ện các c ng v ệc của b p ận

kỹ t uật
 T

c

ện tất cả các c ng v ệc được p ân c ng từ G ám sát đ ều àn /Kỹ sư

trưởng
 Tổ c

cg

n ận các t

 Đ c và p ân tíc các t

ng số kỹ t uật của t ết bị
ng số kỹ t uật được g

n ận àng ngày đồng t ờ k ểm

soát u n t n tr ng của các t ết bị
 N ận t ng t n từ các k oa, p òng, để kịp t ờ sắp xếp g ả quyết các vấn đề kỹ
t uật xảy ra trong g ờ àm v ệc c ín t
 Lưu trữ m t các c

c

ệ t ống đ y đủ các tà

ệu t

ng t n ên quan đến ệ t ống

tòa nhà.
 Gở báo cáo địn kỳ oặc đ t xuất c o kỹ sư trưởng k

t n tr ng kỹ t uật vượt

quá k ả năng g ả quyết của m n
 P ố ợp vớ bảo vệ và t tổ c c tr ển k a b p ận kỹ t uật k c các trường
ợp k ẩn cấp n ư báo đ ng c áy, đ ng đất, t ang máy kẹt, mất đ ện, ống n t bể,
các s cố kỹ t uật xảy ra trong suốt quá tr n vận àn
 T c ện các c ng v ệc k ác k c yêu c u của kỹ sư trưởng K ểm tra vận àn
các t ết bị, ên kế o c c ng v ệc àng ngày, truyền đ t n ững t ng t n từ kỹ
sư trưởng xuống n ân v ên
 T eo dõ đ ện, nước t êu t
àng ngày, t eo dõ sổ n ật ký g
m yêu c u
sữa c ữa của k ác àng oặc c ỉ t ị của p òng àn c ín quản trị Đảm bảo áp
d ng các qu tắc, qu địn về PCCC, an toàn ao đ ng trong quá tr n t c ện
c ng v ệc
 T c ện bảo tr các t ết bị, bảo tr ệ t ống của tòa n à: Dướ s p ân c ng của
G ám sát đ ều àn , tổ trưởng bảo tr p ả ên kế o c t ến àn cũng n ư c uẩn
bị các vật tư c n t ết và g ám sát n ân v ên t c ện
c. Nhân viên Kỹ thuật:
 T c ện các c ng v ệc về Cơ - Đ ện được g ao và t am g a kết ợp g ả quyết,
oàn t àn các c ng v ệc ên quan đến c uyên m n của m n
 T àn t o vớ c ng v ệc vận àn các máy m c c uyên dùng c o n à cao t ng
và bảo đảm n o t đ ng b n t ường

 T am g a, xử ý bất c báo đ ng c áy nào xảy ra
 Báo cáo, đề xuất p ương án xử ý ên cấp trên k t ấy c t ết bị vận àn k ng
b n t ường, các ư ỏng, ỗ , vận àn kém ệu quả của t ết bị trong p m v
m n được g ao trác n ệm t eo dõ
 C k ả năng t ay mặt cấp trên của m n àm c ng v ệc g ám sát v ệc sửa c ữa,
bảo tr t ết bị cơ đ ện được được t c ện bở n à t u
 Trong trường ợp k ẩn, c n t ết c t ể t
c uyên m n của m n
 H ểu rõ các n
 C ýt

c

ện m t số v ệc ngoà ĩn v c

quy, quy địn an toàn ao đ ng và t

c và t

c

c

ện ng êm túc

ện c ng tác vệ s n k u v c àm v ệc sau k

 Lu n g ữ vẻ bề ngoà tươm tất, vệ s n , đặc b ệt k

oàn t àn

t ếp xúc vớ k ác hàng.

2.3 Công cụ, dụng cụ:
TT

Tên công cụ dụng cụ yêu cầu

Đơn vị
tính

Số lƣợng

I
01

Công cụ dụng cụ
Máy tính

B

2

02
03
04

Ampe kìm
Tủ tà ệu c o kỹ t uật (RxCxS: 1,2 x 1,6 x 0,4m)
Tủ đ ng đồ ng ề kỹ t uật

Cái
Cái
Cái

2
2
2

05
06

G ế xoay văn p òng
Bàn àm v ệc 1 2 M c o kỹ t uật

Cái
Cái

14
4

07

Bảng từ HQ (80 – 160) cm

Cái

1

08
09
10
11
12
13
14
15

B đàm
G ỏ đ ng đồ ng ề
Máy khoan bê tông 750W
B c a c g ác ệ mm và ệ nc
Dàn giáo 1,7m (Khung, chéo, mâm)
Bánh xe dàn giáo
Bay ồ
T an n m c ữ A 2,5m

Cái
Cái
Cái
B
B
Cái
Cái
Cái

5
4
1
1
3
4
1
1

16
17

Mỏ ết 250mm
Mỏ ết 350mm

Cái
Cái

2
2

Tên công cụ dụng cụ yêu cầu

TT
18

Kéo cắt t n

19
20

T ước dây 5m

21
22

Đơn vị
tính
Cái

Số lƣợng
2

Cái
B

2
2

B k ẩu K ngtony (C a k a m ệng ệ mm từ 6 đến 32)
K m đ ện (Đ u bằng)

B
Cái

2
6

23
24
25

K m cắt dây đ ện
Tuốc nơ vít to o 2 đ u (+ -) (Đ u ba ke, đ u dẹt)
Tuốc nơ vít to 350mm (-)

Cái
Cái
Cái

6
4
2

26
27
28
29
30

Tuốc nơ vít 200mm (+)
Tuốc nơ vít 200mm (-)
Bút t ử đ ện Stan ey
Đèn p n s c
Cờ-lê xích 12''

Cái
Cái
Cái
Cái
Cái

2
2
4
2
2

31
32

K m c ết Stan ey
Mỏ ết răng 300mm Stan ey

Cái
Cái

2
2

33

Mỏ ết răng 500mm Stan ey

Cái

2

34

C n cưa sắt

Cái

2

35
36
37

Búa 200g
Búa 300g
Lưỡ k oan sắt (B )

Cái
Cái
B

2
2
1

38
39
40
41
42
43

Súng bắn s con
Cảo 3 c ấu 200mm
Kềm bấm đ u cốt 25mm
Máy mà c m tay
B dây nguồn 50m QT50 – 2 – 15A
Kéo cắt g ấy đồ mồ S 120

Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái

2
1
1
1
1
2

II
01

Vật dụng tiêu hao
Mũ k oan sắt (6 – 13)mm

Cái

1

02

Mũ k oan bê t ng (6 – 13)mm

Cái

1

03

Mũ k oan tường 8mm

Cái

2

B cờ-lê tròng (Chìa khóa vòng: Qui cách inch từ 1/4 đến
11/2)

Tên công cụ dụng cụ yêu cầu

TT

Đơn vị
tính
Cái

Số lƣợng

04

Mũ k oan sắt 4mm – 6mm

05

Đá mà D100

Cái

10

06

Đá cắt D100

Cái

10

07

Dây t ít 150mm, b 500 sợ

Bịc

2

08

Dây t ít 300mm, b 200 sợ

Bịc

2

09

Băng dín đ ện Nano 5MIL 3/4"X20y

Cu n

10

10

Lưỡ cưa sắt 20-176

Cái

10

11

Silicon trong A 200

Cái

1

12

S con trắng A 500

Cái

1

13

Sổ A3

Cái

2

14

Trình ký

Cái

10

15

Dao r c g ấy ớn

Cái

2

16

Bút xóa kéo Plus mini

Cái

2

17

Kệ rổ 3 ngăn

Cái

10

18

Bút c

H p

2

19

Bút v ết bảng

H p

1

20

Bút bi

H p

1

21

Áo mưa b

Cái

3

22

Ủng đ mưa

Đ

3

23

Dù đ mưa

Cây

2

24

N n bảo

Cái

14

25

Găng tay tín đ ện

Đ

14

26

G ày bảo

Đ

14

(12 cây/

p)

2

Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để thực
hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:
GIẢI PHÁP VÀ PHƢƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ
XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƢ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo
các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác;

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5182 dự án đang đợi nhà thầu
  • 623 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 644 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13386 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15854 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây