Thông báo mời thầu

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:18 16/10/2020
Số TBMT
20201042906-01
Công bố
11:14 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đường từ Quốc lộ 1 (Huyện đội) đi Hóc Cam
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường từ Quốc lộ 1 (Huyện đội) đi Hóc Cam
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công xây dựng toàn bộ công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
11:05 16/10/2020
đến
14:00 10/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 10/11/2020
Mở thầu tại
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn, TDP4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
751.627.050 VND
Bằng chữ
Bảy trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn không trăm năm mươi đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 98

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND HUYẸN BÌNH SƠN CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHIA VIẸT NAM
BQL Dự ẢN ĐTXD Độc lập — Tự do — Hạnh plìúc
Số: 159/QĐ-BQLDA Bình Son, ngày 15 tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Hồ SO' mòi thầu Gói thầu số 07 - Thi công xây dựng Công trình Đuòng tử Quốc lộ 1 (Iluyện đội) đi IIÓC Cam
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ Dự ÁN ĐTXD HUYỆN BÌNH SON
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/20Ỉ3/QHỈ3 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định sổ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư sổ 03/20ỉ5/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Ke hoạch và Đâu tư quy định chỉ tỉêt tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;
Căn cứ Thông tư sổ 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Ke hoạch và Đâu tư quy định chỉ tiêt lập báo cáo thâm định trong quả trình lô chức lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định sổ 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về một so nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định sổ 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đoi, bo sung Khoản 2, Điều 16 Quy định vê một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây d\mg trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Ouốc lộ 1 (Huyện đội) đi Hóc Cam;
Căn cứ Quyết định sổ 3177/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Quốc lộ 1 (Huyện đội) đi Hóc Cam;
Căn cứ Quyết định số 2270/QĐ-ƯBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thỉ công và dự toán công trình Đường từ Quốc lộ 1 (Huyện đội) đi Hóc Cam;
Căn cứ Quyết định sổ 649/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt kê hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường từ Quôc lộ 1 (Huyện đội) đi Hóc Cam.;
Căn cứ Quyết định sổ 2520/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt điểu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường từ Quốc lộ 1 (Huyện đội) đi Hóc Cam;
Căn cứ Quyết định sổ 139/QĐ-BQLDA ngày 17/9/2020 của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bình Sơn phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng công trình Đường từ Quốc lộ 1 (Huyện đội) đi Hóc Cam;
1
Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-BQLDA ngày 31/12/2019 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn về việc thành lập tô thâm định hồ sơ yêu cầu, hổ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thâu các gói thâu thuộc các công trình do Ban Quản lý dự án đâu tư xây dụng huyện Bình Sơn làm Chủ đầu tư;
Xét đề nghị của Tổ thẩm định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn tại kết quả thẩm định số 79/KQTĐ-BQLDA ngày 14/10/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu số 07 - Thi công xây dựng công trình Đường từ Quốc lộ 1 (Huyện đội) đi Hóc Cam, gồm những nội dung chính sau:
Phần 1: Thủ tục đấu thầu
- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chưong III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Chương IV: Biếu mẫu dự thầu.
Phần 2: Yêu cầu về xây lắp.
- Chương V: Yêu cầu về xây lắp.
Phần 3: Điều kiện họp đồng và biểu mẫu hợp đồng.
- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
- Chưong VII: Điều kiện cụ thể của họp đồng.
- Chương VIII: Biểu mẫu họp đồng.
Điều 2. Quyết định này là cơ sở để triển khai thực hiện các buớc tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các bộ phận: Ke toán, Kỹ thuật Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trung Long
r
2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5171 dự án đang đợi nhà thầu
  • 514 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 705 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13592 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15554 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây