Thông báo mời thầu

Gói thầu Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh theo Quyết định số 28 2018 QĐ-TTg, Nghị định số 30 2020 NĐ-CP và Thông tư số 02 2019 TT-BNV.

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:56 16/10/2020
Số TBMT
20201042381-00
Công bố
10:54 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Thông tư số 02/2019/TT-BNV
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh theo Quyết định số 28 2018 QĐ-TTg, Nghị định số 30 2020 NĐ-CP và Thông tư số 02 2019 TT-BNV.
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Thông tư số 02/2019/TT-BNV
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thái Nguyên

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:54 16/10/2020
đến
09:00 27/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 27/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
40.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh theo Quyết định số 28 2018 QĐ-TTg, Nghị định số 30 2020 NĐ-CP và Thông tư số 02 2019 TT-BNV.". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh theo Quyết định số 28 2018 QĐ-TTg, Nghị định số 30 2020 NĐ-CP và Thông tư số 02 2019 TT-BNV." ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 25

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Mục 1. Giới thiệu chung về nhiệm vụ và gói thầu
Nhiệm vụ “Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo Quyết định
số 28/2018/QĐ-TTg, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Thông tư số 02/2019/TTBNV” được thực hiện nhằm nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của
tỉnh Thái Nguyên đáp ứng các quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong
công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá
trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP
ngày 05/3/2020; đáp ứng các tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo
quản tài liệu lưu trữ điện tử theo Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019; đáp
ứng Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về
việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
Gói thầu “ Gói thầu Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Thông tư số
02/2019/TT-BNV” thuộc nhiệm vụ nêu trên do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
Thái Nguyên làm Chủ đầu tư. Gói thầu này thực hiện nâng cấp phần mềm Quản lý
văn bản và điều hành theo các quy định mới; cũng như cung cấp các dịch vụ liên
quan phục vụ cho quá trình vận hành và sử dụng phần mềm này tại tỉnh Thái
Nguyên.
Thời gian thực hiện gói thầu là 60 ngày.
1.1.
Số
TT

Phạm vi cung cấp hàng hóa
Danh mục
hàng hóahiệu

1

Nâng cấp phần mềm
Quản lý văn bản và
điều hành theo Quyết
định số 28/2018/QĐTTg, Nghị định số
30/2020/NĐ-CP và
Thông tư số
02/2019/TT-BNV

PM01

2

Gia hạn bản quyền IPS
cho thiết bị tường lửa

SRX
1500

Khối
lượng
mời
thầu
1

2

Đơn
vị tính
Phần
mềm

Bản
quyền

Mô tả hàng hóa
Tham chiếu Mục
2.1. Yêu cầu về
chức năng phần
mềm của Chương
V

Ghi
chú

SRX 1500
1.2.
Số
TT

1

2

Phạm vi và tiến độ cung cấp các dịch vụ liên quan
Khối
lượng
mời
thầu

Mô tả dịch vụ

Cài đặt phần mềm
nâng cấp cho 31 đơn
vị

Cài đặt, cấu hình
HIDS/IPS trên 80 máy
chủ

3

Đào tạo cho văn thư
các đơn vị cấp huyện

4

Đào tạo cho văn thư
các đơn vị cấp sở
ngành

5

1.3.
Số
TT

Đào tạo cho cán bộ
công nghệ thông tin

Đơn
vị
tính

Địa điểm
thực hiện
dịch vụ

Ngày hoàn
thành
dịch vụ

01

Thành phố
Thái
Dịch
Nguyên,
vụ
tỉnh
Thái
Nguyên

Trong thời gian
tối đa 60 ngày kể
từ ngày hợp đồng
có hiệu lực

01

Thành phố
Thái
Dịch
Nguyên,
vụ
tỉnh
Thái
Nguyên

Trong thời gian
tối đa 60 ngày kể
từ ngày hợp đồng
có hiệu lực

04

01

01

Lớp

Lớp

Lớp

Thành phố
Thái
Nguyên,
tỉnh
Thái
Nguyên
Thành phố
Thái
Nguyên,
tỉnh
Thái
Nguyên
Thành phố
Thái
Nguyên,
tỉnh
Thái
Nguyên

Trong thời gian
tối đa 60 ngày kể
từ ngày hợp đồng
có hiệu lực
Trong thời gian
tối đa 60 ngày kể
từ ngày hợp đồng
có hiệu lực
Trong thời gian
tối đa 60 ngày kể
từ ngày hợp đồng
có hiệu lực

Tiến độ cung cấp hàng hóa
Danh mục
hàng hóa

Khối
lượng
mời
thầu

Đơn vị
tính

Địa điểm
cung cấp

Tiến độ cung cấp
theo yêu cầu của
bên mời thầu

1

Nâng cấp phần
mềm Quản lý văn
bản và điều hành
theo Quyết định số
28/2018/QĐ-TTg,
Nghị định số
30/2020/NĐ-CP và
Thông tư số
02/2019/TT-BNV

1

Phần
mềm

2

Gia hạn bản quyền
IPS cho thiết bị
tường lửa SRX
1500

2

Bản
quyền

Sở Thông tin Trong thời gian tối đa

Truyền 60 ngày kể từ ngày
thông
tỉnh hợp đồng có hiệu lực
Thái Nguyên

Sở Thông tin
và Truyền
thông tỉnh
Thái Nguyên

Danh sách các đơn vị được triển khai

1.4.

Tên đơn vị

STT
1.

Văn phòng UBND tỉnh

2.

Ban quản lý Khu công nghiệp

3.

Sở Nông nghiệp và PTNT

4.

Sở Xây dựng

5.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

6.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

8.

Sở Công thương

9.

Sở Nội vụ

10.

Sở Tài nguyên môi trường

11.

Sở Khoa học công nghệ

12.

Sở Y tế

13.

Sở Thông tin truyền thông

14.

Sở Giao thông vận tải

Trong thời gian tối đa
60 ngày kể từ ngày
hợp đồng có hiệu lực

15.

Sở Giáo dục và Đào tạo

16.

Sở Ngoại vụ

17.

Sở Tư pháp

18.

Thanh Tra tỉnh

19.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

20.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và
PTNT

21.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công
nghiệp

22.

Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông

23.

Quỹ phát triển đất

24.

Huyện Phú Lương

25.

Huyện Định Hóa

26.

Huyện Đại Từ

27.

Huyện Phú Bình

28.

Thị xã Phổ Yên

29.

Huyện Đồng Hỷ

30.

Huyện Võ Nhai

31.

TP Sông Công

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung về kỹ thuật:
Số
TT

Nội dung yêu cầu

Mức độ đáp ứng
Đạt

Không đạt

1

Phạm vi cung cấp

1.1

Chủng loại hàng hóa cung cấp và Đúng chủng loại Không đúng chủng

các dịch vụ liên quan

hàng hóa và dịch
vụ được nêu tại
Mẫu số 01A.
Phạm vi cung cấp
và Mẫu số 01B.
Các dịch vụ liên
quan
thuộc
Chương IV. Biểu
mẫu mời thầu và
dự thầu

loại hàng hóa và dịch
vụ được nêu tại Mẫu
số 01A. Phạm vi
cung cấp và Mẫu số
01B. Các dịch vụ liên
quan thuộc Chương
IV. Biểu mẫu mời
thầu và dự thầu

1.2

Đầy đủ số lượng
hàng hóa được nêu
tại Mẫu số 01A.
Phạm vi cung cấp
Số lượng hàng hóa cung cấp và và Mẫu số 01B.
các dịch vụ liên quan
Các dịch vụ liên
quan
thuộc
Chương IV. Biểu
mẫu mời thầu và
dự thầu

2

Yêu cầu kỹ thuật đối với hàng
hóa

2. 1

Đặc tả giải pháp
thực hiện đáp ứng
đầy đủ các yêu cầu
Yêu cầu về kỹ thuật xây dựng, được nêu tại Mục
nâng cấp phần mềm
2.3. Yêu cầu về
kỹ thuật xây dựng
phần
mềm
(Chương V)

Không đặc tả giải
pháp thực hiện đáp
ứng đầy đủ các yêu
cầu được nêu tại Mục
2.3. Yêu cầu về kỹ
thuật xây dựng phần
mềm (Chương V)

2.2

Đặc tả giải pháp
thực hiện đáp ứng
đầy đủ các tính
năng được nêu tại
Mục 2.2. Yêu
cầu về chức năng

Không đặc tả giải
pháp thực hiện đáp
ứng đầy đủ các tính
năng được nêu tại
Mục 2.2. Yêu cầu về
chức năng phần mềm

Chức năng của phần mềm

Không đầy đủ số
lượng hàng hóa được
nêu tại Mẫu số 01A.
Phạm vi cung cấp và
Mẫu số 01B. Các
dịch vụ liên quan
thuộc Chương IV.
Biểu mẫu mời thầu
và dự thầu

phần
mềm (Chương V)
(Chương V)

2.3

Nhà thầu phải am hiểu về phần
mềm Quản lý văn bản và điều
hành của tỉnh Thái Nguyên. Có
bản mô tả thông tin khái quát (về
công nghệ, chức năng, mô hình
kết nối, kiến trúc hệ thống) đúng
với hiện trạng phần mềm Quản
lý văn bản và điều hành của tỉnh
Thái Nguyên để có giải pháp xây
dựng, nâng cấp tối ưu.

2.4

Nhà thầu có chứng
Phần mềm chào thầu được sản chỉ ISO 9001 về
xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001
sản xuất phần
mềm còn hiệu lực

Nhà thầu không có
chứng chỉ ISO 9001
về sản xuất phần
mềm

3

Có thuyết minh
tính hợp lý và hiệu
Tính hợp lý và hiệu quả kinh
quả kinh tế của các
tế của các giải pháp kỹ thuật,
giải pháp kỹ thuật,
biện pháp tổ chức cung cấp và
biện pháp tổ chức
cài đặt phần mềm
cung cấp và cài đặt
phần mềm

Không có thuyết
minh tính hợp lý và
hiệu quả kinh tế của
các giải pháp kỹ
thuật, biện pháp tổ
chức cung cấp và cài
đặt phần mềm hoặc
thuyết minh không
phù hợp với hiện
trạng mô hình hoạt
động của hệ thống
Quản lý văn bản và
điều hành tỉnh Thái
Nguyên

4

Chuyển giao mã nguồn phần
mềm

4.1

Chuyển giao cơ sở dữ liệu bao
gồm: mô tả cấu trúc, quan hệ
giữa các bảng của các phần mềmCó cam kết

Không

Không có cam kết

và dữ liệu liên quan.

4.2

Chuyển giao toàn bộ cấu trúc, tài
liệu phân tích thiết kế, mã nguồn
và các tài liệu liên quan khác của
các phần mềm cung cấp trong
gói thầu này

Đào tạo và hỗ trợ sử dụng

5

Có cam kết

Không có cam kết

Đáp ứng đầy đủ
các yêu cầu được
nêu tại mục 2.5.
Yêu cầu về đào tạo
nhân lực vận hành
hệ thống (Chương
V)

Không đáp ứng đầy
đủ các yêu cầu được
nêu tại mục 2.5. Yêu
cầu về đào tạo nhân
lực vận hành hệ
thống (Chương V)

2.2. Yêu cầu về chức năng phần mềm
Số
Tên chức năng
Mô tả chi tiết
TT
I. Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo Quyết định số
28/2028/QĐ-TTg
I.1. Nâng cấp trục liên thông văn bản của tỉnh

1

2

- Kiểm tra đăng nhập
- Tạo văn bản thu hồi
- Kết nối trục liên thông quốc gia
Dịch vụ phát hành - Đóng gói tệp tin edXML theo loại văn bản thu hồi
văn bản thu hồi
- Gửi tệp tin edXML
- Đánh dấu các đơn vị được nhận văn bản thu hồi
- Gửi trả kết quả thực hiện cho nơi gọi
- Kiểm tra đăng nhập
- Kết nối trục liên thông quốc gia
Dịch vụ đồng ý cho - Đóng gói tệp tin edXML theo loại đồng ý thu hồi
thu hồi văn bản
- Gửi tệp tin edXML
- Cập nhật trạng thái đã đồng ý cho văn bản thu hồi
- Gửi trả kết quả thực hiện cho nơi gọi

3

Dịch vụ từ chối cho
thu hồi văn bản

4

Dịch vụ từ chối tiếp
nhận văn bản liên
thông

5

Dịch vụ trả lại văn
bản liên thông

6

Dịch vụ gửi yêu cầu
lấy lại văn bản liên
thông

7

Dịch vụ đồng ý cho
bên gửi lấy lại văn
bản liên thông

- Kiểm tra đăng nhập
- Kết nối trục liên thông quốc gia
- Đóng gói tệp tin edXML theo loại từ chối cho thu hồi
- Gửi tệp tin edXML
- Cập nhật trạng thái đã từ chối cho văn bản thu hồi
- Gửi trả kết quả thực hiện cho nơi gọi
- Kiểm tra đăng nhập
- Kết nối trục liên thông quốc gia
- Đóng gói tệp tin edXML theo loại từ chối tiếp nhận văn
bản liên thông
- Gửi tệp tin edXML
- Cập nhật trạng thái đã từ chối cho văn bản bản liên
thông
- Gửi trả kết quả thực hiện cho nơi gọi
- Kiểm tra đăng nhập
- Kết nối trục liên thông quốc gia
- Đóng gói tệp tin edXML theo loại trả lại văn bản liên
thông
- Gửi tệp tin edXML
- Cập nhật trạng thái đã trả lại văn bản bản liên thông
- Gửi trả kết quả thực hiện cho nơi gọi
- Kiểm tra đăng nhập
- Kết nối trục liên thông quốc gia
- Đóng gói tệp tin edXML theo loại yêu cầu lấy lại văn
bản liên thông
- Gửi tệp tin edXML
- Cập nhật trạng thái đã yêu cầu lấy lại văn bản bản liên
thông
- Gửi trả kết quả thực hiện cho nơi gọi
- Kiểm tra đăng nhập
- Kết nối trục liên thông quốc gia
- Đóng gói tệp tin edXML theo loại từ chối yêu cầu lấy
lại văn bản liên thông
- Gửi tệp tin edXML
- Cập nhật trạng thái đã từ chối yêu cầu lấy lại văn bản
bản liên thông
- Gửi trả kết quả thực hiện cho nơi gọi

8

Dịch vụ từ chối cho
bên gửi lấy lại văn
bản liên thông

9

Dịch vụ gửi yêu cầu
cập nhật văn bản

10

Dịch vụ đồng ý yêu
cầu cập nhật văn bản

11

Dịch vụ từ chối yêu
cầu cập nhật văn bản

12

Dịch vụ gửi yêu cầu
thay thế văn bản

- Kiểm tra đăng nhập
- Kết nối trục liên thông quốc gia
- Đóng gói tệp tin edXML theo loại đồng ý yêu cầu lấy
lại văn bản liên thông
- Gửi tệp tin edXML
- Cập nhật trạng thái đã đồng ý yêu cầu lấy lại văn bản
bản liên thông
- Gửi trả kết quả thực hiện cho nơi gọi
- Kiểm tra đăng nhập
- Kết nối trục liên thông quốc gia
- Đóng gói tệp tin edXML theo loại yêu cầu cập nhật lại
văn bản liên thông
- Gửi tệp tin edXML
- Cập nhật trạng thái đã yêu cầu cập nhật văn bản bản
liên thông
- Gửi trả kết quả thực hiện cho nơi gọi
- Kiểm tra đăng nhập
- Kết nối trục liên thông quốc gia
- Đóng gói tệp tin edXML theo loại đồng ý yêu cầu cập
nhật lại văn bản liên thông
- Gửi tệp tin edXML
- Cập nhật trạng thái đã đồng ý yêu cầu cập nhật văn bản
bản liên thông
- Gửi trả kết quả thực hiện cho nơi gọi
- Kiểm tra đăng nhập
- Kết nối trục liên thông quốc gia
- Đóng gói tệp tin edXML theo loại từ chối yêu cầu cập
nhật lại văn bản liên thông
- Gửi tệp tin edXML
- Cập nhật trạng thái đã từ chối yêu cầu cập nhật văn bản
bản liên thông
- Gửi trả kết quả thực hiện cho nơi gọi
- Kiểm tra đăng nhập
- Kết nối trục liên thông quốc gia
- Đóng gói tệp tin edXML theo loại yêu cầu thay thế văn
bản liên thông
- Gửi tệp tin edXML
- Cập nhật trạng thái đã yêu cầu thay thế văn bản bản
liên thông
- Gửi trả kết quả thực hiện cho nơi gọi

13

14

- Kiểm tra đăng nhập
- Kết nối trục liên thông quốc gia
- Đóng gói tệp tin edXML theo loại đồng ý yêu cầu thay
Dịch vụ đồng ý yêu thế văn bản liên thông
cầu thay thế văn bản
- Gửi tệp tin edXML
- Cập nhật trạng thái đã đồng ý yêu cầu thay thế văn bản
bản liên thông
- Gửi trả kết quả thực hiện cho nơi gọi
- Kiểm tra đăng nhập
- Kết nối trục liên thông quốc gia
- Đóng gói tệp tin edXML theo loại từ chối yêu cầu thay
Dịch vụ từ chối yêu thế văn bản liên thông
cầu thay thế văn bản
- Gửi tệp tin edXML
- Cập nhật trạng thái đã từ chối yêu cầu thay thế văn bản
bản liên thông
- Gửi trả kết quả thực hiện cho nơi gọi

I.2. Quản lý nghiệp vụ liên thông văn bản

15

16

17

Nâng cấp chức năng
Văn bản đến (bổ sung
thông tin đầu vào)

Nâng cấp chức năng
Văn bản đi (bổ sung
thông tin đầu vào)

Phát hành văn bản thu
hồi

- Xem danh sách văn bản đến
- Xem chi tiết văn bản đến
- Thêm mới văn bản đến
- Cập nhật văn bản đến
(Bổ sung thông tin đầu vào: Thông tin văn bản cần cập
nhật, các nội dung cần cập nhật, thông tin văn bản cần
thay thế, Thông tin văn bản cần thu hồi)
- Xem danh sách văn bản đi
- Xem chi tiết văn bản đi
- Thêm mới văn bản đi
- Cập nhật văn bản đi
(Bổ sung các thông tin đầu vào: Thông tin văn bản cần
cập nhật, các nội cung cần cập nhật, thông tin văn bản
cần thay thế, Thông tin văn bản cần thu hồi)
- Tìm kiếm và lựa chọn văn bản có loại là "thu hồi"
- Hiển thị danh sách văn bản đã gửi liên thông
- Tìm kiếm và lựa chọn các văn bản cần thu hồi
- Chọn các đơn vị đã nhận cần thu hồi
- Gọi dịch vụ Phát hành văn bản thu hồi và nhận lại kết
quả
- Đánh dấu các đơn vị được nhận văn bản thu hồi

18

Tiếp nhận văn bản thu - Hiển thị các văn bản được thu hồi
hồi

21

- Lấy danh sách phát hành văn bản thu hồi theo trạng
Danh sách phát hành thái
văn bản thu hồi
- Hiển thị danh sách phát hành văn bản theo trạng thái
- Tìm kiếm
- Phân trang/Sắp xếp
- Lấy danh sách tiếp nhận văn bản thu hồi theo trạng thái
Danh sách tiếp nhận - Hiển thị danh sách tiếp nhận văn bản thu hồi theo trạng
văn bản thu hồi
thái
- Tìm kiếm
- Phân trang/Sắp xếp
Đồng ý cho thu hồi - Gọi dịch vụ đồng ý cho thu hồi văn bản
văn bản
- Cập nhật trạng thái đã đồng ý cho văn bản thu hồi

22

Từ chối cho thu hồi - Gọi dịch vụ từ chối cho thu hồi văn bản
văn bản
- Cập nhật trạng thái đã đồng ý cho văn bản thu hồi

19

20

23

24

25

26

Từ chối tiếp nhận văn - Gọi dịch vụ từ chối tiếp nhận văn bản liên thông
bản liên thông
- Cập nhật trạng thái đã từ chối tiếp nhận văn bản liên
thông
Trả lại văn bản liên - Gọi dịch vụ trả lại văn bản liên thông
thông
- Cập nhật trạng thái đã trả lại văn bản liên thông
- Lấy danh sách yêu cầu lấy lại văn bản
Danh sách yêu cầu - Hiển thị danh sách yêu cầu lấy lại văn bản
lấy lại văn bản
- Tìm kiếm
- Phân trang/Sắp xếp
- Lấy danh sách tiếp nhận yêu cầu lấy lại văn bản
Danh sách tiếp nhận
- Hiển thị danh sách tiếp nhận yêu cầu lấy lại văn bản
yêu cầu lấy lại văn
- Tìm kiếm
bản
- Phân trang/Sắp xếp

27

Gửi yêu cầu lấy lại
văn bản liên thông

28

Đồng ý cho bên gửi
lấy lại văn bản liên

- Gọi dịch vụ yêu cầu lấy lại văn bản liên thông
- Cập nhật trạng thái đã gửi yêu cầu lấy lại văn bản liên
thông
- Gọi dịch vụ đồng ý cho lấy lại văn bản liên thông
- Cập nhật trạng thái đã đồng ý cho lấy lại văn bản liên

29

30

31

32
33
34
35

36
37
38
39

thông

thông

Từ chối cho bên gửi
lấy lại văn bản liên
thông
Danh sách yêu cầu
cập nhật văn bản

- Gọi dịch vụ từ chối cho lấy lại văn bản liên thông
- Cập nhật trạng thái đã từ chối cho lấy lại văn bản liên
thông
- Lấy danh sách yêu cầu cập nhật văn bản
- Hiển thị danh sách yêu cầu cập nhật văn bản
- Tìm kiếm
- Phân trang/Sắp xếp
- Lấy danh sách tiếp nhận yêu cầu cập nhật văn bản
- Hiển thị danh sách tiếp nhận yêu cầu cập nhật văn bản
- Tìm kiếm
- Phân trang/Sắp xếp
- Gọi dịch vụ gửi yêu cầu cập nhật văn bản
- Cập nhật trạng thái đã yêu cầu cập nhật văn bản
- Gọi dịch vụ đồng ý yêu cầu cập nhật văn bản
- Cập nhật trạng thái đã đồng ý yêu cầu cập nhật văn bản

Danh sách tiếp nhận
yêu cầu cập nhật văn
bản
Gửi yêu cầu cập nhật
văn bản
Đồng ý yêu cầu cập
nhật văn bản
Từ chối yêu cầu cập
nhật văn bản
Danh sách yêu cầu
thay thế văn bản
Danh sách tiếp nhận
yêu cầu thay thế văn
bản
Gửi yêu cầu thay thế
văn bản
Đồng ý yêu cầu thay
thế văn bản
Từ chối yêu cầu thay
thế văn bản

- Gọi dịch vụ từ chối yêu cầu cập nhật văn bản
- Cập nhật trạng thái đã từ chối yêu cầu cập nhật văn bản
- Lấy danh sách yêu cầu thay thế văn bản
- Hiển thị danh sách yêu cầu thay thế văn bản
- Tìm kiếm
- Lấy danh sách tiếp nhận yêu cầu thay thế văn bản
- Hiển thị danh sách tiếp nhận yêu cầu thay thế văn bản
- Tìm kiếm
- Gọi dịch vụ yêu cầu thay thế văn bản
- Cập nhật trạng thái đã yêu cầu thay thế văn bản
- Gọi dịch vụ đồng ý yêu cầu thay thế văn bản
- Cập nhật trạng thái đã đồng ý yêu cầu thay thế văn bản
- Gọi dịch vụ từ chối yêu cầu thay thế văn bản
- Cập nhật trạng thái đã từ chối yêu cầu thay thế văn bản

- Nhập thông tin thống kê
Thống kê các văn bản - Lấy dữ liệu
40
thay thế
- Hiển thị dữ liệu
- Xuất excel
II. Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo Nghị định số
30/2020/NĐ-CP

II.1. Nâng cấp ký số

41

42

43

44

45

46

47
48

49

- Bổ sung các trường thông tin: ngôn ngữ, chức
vụ người ký
Thêm mới/Cập nhật văn bản
- Thông báo khi có trùng mã định danh văn bản
đến
trong hệ thống hoặc trùng 3 trường: số, ký hiệu;
ngày tháng văn bản; tên cơ quan, tổ chức ban
hành văn bản
- Chọn tệp đính kèm từ máy tính
Ký số sao y
- Chọn tệp đính kèm đã đưa lên hệ thống
- Ký số vào góc trên bên phải
- Lưu tệp đã ký
Lập dự thảo văn bản
- Bổ sung các trường thông tin vào dự thảo như:
ngôn ngữ, ghi chú, độ khẩn, hạn trả lời văn bản
- Chọn tệp trong dự thảo đã có
Ký số dự thảo văn bản
- Chọn tệp từ máy tính
- Xác định vị trí ký và ký số
- Lưu tệp đã ký
- Chọn tệp đính kèm
Ký số văn bản đi
- Ký số số, ngày tháng văn bản
- Xác định vị trí ký và ký số cơ quan
- Lưu tệp đã ký
- Chọn tệp đính kèm
Ký số phụ lục văn bản
- Ký số phụ lục
- Lưu tệp đã ký
Thêm mới/Cập nhật văn bản - Bổ sung các trường thông tin: chức vụ người ký,
đi
ngôn ngữ
- Tạo mã định danh cho văn bản đi
Xác thực chữ ký số
- Xác thực chữ ký số tại danh sách văn bản liên
thông chờ tiếp nhận
- Ghi log lúc người dùng đăng nhập
Thống kê truy cập hệ thống
- Hiển thị danh sách truy cập hệ thống
- Tìm kiếm, thống kê lượng truy cập
- Xóa log truy cập theo khoảng thời gian

II.2. Quản lý hồ sơ điện tử

50

51

52

53

54

55

56

57

58

- Hiển thị màn hình thêm mới thư mục hồ sơ điện
tử
Tạo thư mục hồ sơ điện tử
- Hiển thị thư mục cha
- Lưu thư mục
- Phân quyền cho người tạo (đọc, thêm mới hồ sơ,
sửa, phân quyền)
- Hiển thị danh sách nhóm
Phân quyền thư mục hồ sơ
- Hiển thị danh sách phòng
điện tử
- Hiển thị danh sách người
- Chọn quyền và lưu dữ liệu
- Hiển thị danh sách thư mục hồ sơ điện tử
Xem danh sách thư mục hồ
- Tìm kiếm hồ sơ điện tử
sơ điện tử
- Sắp xếp
- Phân trang
- Kiểm tra thư mục đã có hồ sơ hay chưa
Xóa thư mục hồ sơ điện tử
- Xóa hồ sơ điện tử
- Xóa quyền truy cập
- Xóa thư mục hồ sơ điện tử
- Hiển thị thư mục hồ sơ có quyền
Xem danh sách hồ sơ điện tử - Hiển thị danh sách hồ sơ có quyền
- Tìm kiếm
- Phân trang
- Xem danh sách văn bản đến
Xem danh sách văn bản có
- Xem danh sách văn bản đi
trong hồ sơ điện tử
- Xem danh sách văn bản ngoài
- Xem danh sách tệp đính kèm
- Nhập vị trí văn bản trong hồ sơ
Sắp xếp vị trí văn bản trong
- Lưu vị trí
hồ sơ
- Cập nhật lại mã số, tên tệp đính kèm của văn
bản
- Nhập các thông tin cần tìm kiếm
Tìm kiếm hồ sơ, văn bản
- Tìm kiếm hồ sơ
- Tìm kiếm văn bản
- Hiển thị kết quả
- Hiển thị danh sách hồ sơ
Chuyển nhiều hồ sơ sang thư
- Chọn hồ sơ
mục hồ sơ khác
- Chọn thư mục có quyền
- Chuyển hồ sơ sang thư mục mới

59

60

61

62

63

- Chọn một văn bản đến tại danh sách văn bản đến
- Chọn thư mục
- Chọn hồ sơ
- Lưu văn bản đến vào hồ sơ
Chuyển văn bản đến vào hồ
- Tự động cập nhật các Trường thông tin: Mã định

danh của cơ quan, tổ chức lập hồ sơ, Năm hình
thành hồ sơ, số thứ tự văn bản trong hồ sơ, Số
trang của văn bản, Ngày tháng năm đến, Số đến
- Tự động cập nhật: Tổng số văn bản trong hồ sơ,
Tổng số trang của hồ sơ
- Chọn một văn bản đi tại danh sách văn bản đi
- Chọn thư mục
- Chọn hồ sơ
- Lưu văn bản đi vào hồ sơ
- Tự động cập nhật các Trường thông tin: Mã định
Chuyển văn bản đi vào hồ sơ danh của cơ quan, tổ chức lập hồ sơ, Năm hình
thành hồ sơ, số thứ tự văn bản trong hồ sơ, Số của
Văn bản, ngày tháng năm của văn bản, số trang
của văn bản, Mã định danh của cơ quan tổ chức
nhận văn bản
- Tự động cập nhật: Tổng số văn bản trong hồ sơ,
Tổng số trang của hồ sơ
- Chọn tệp đính kèm
- Nhập các thông tin liên quan
Đính kèm tệp tin, văn bản
- Lưu tệp đính kèm và đổi tên
ngoài vào hồ sơ
- Lưu văn bản ngoài
- Tự động cập nhật: Tổng số văn bản trong hồ sơ,
Tổng số trang của hồ sơ
- Hiển thị màn hình tạo mới hồ sơ
- Chọn thư mục, nhập các thông tin của hồ sơ
Tạo mới hồ sơ
- Tự động tạo mã số hồ sơ
- Lưu hồ sơ
- Phân quyền hồ sơ cho người tạo
- Xóa hồ sơ
Xóa hồ sơ
- Bỏ liên kết văn bản đến với hồ sơ
- Bỏ liên kết văn bản đi với hồ sơ
- Xóa các văn bản ngoài

64

65

66

67

68

Cập nhật hồ sơ

Kết thúc hồ sơ

Nộp hồ sơ cho lưu trữ cơ
quan

Thu hồi hồ sơ

Xem danh sách hồ sơ sắp
đến hạn nộp lưu trữ cơ quan

69

Xem Mục lục hồ sơ, tài liệu
nộp lưu

70

Xem Mục lục văn bản, tài
liệu

71

Phê duyệt phiếu giao nộp hồ
sơ vào lưu trữ lịch sử

72

Phê duyệt phiếu hủy hồ sơ
hết giá trị

- Hiển thị màn hình cập nhật hồ sơ
- Chọn thư mục, nhập các thông tin của hồ sơ
- Lưu hồ sơ
- Phân quyền hồ sơ cho người sửa
- Nhập các thông tin còn thiếu của hồ sơ trước khi
đóng
- Tính toán thời hạn chuyển lưu trữ cơ quan
- Cập nhật các thông tin trước khi đóng
- Thực hiện đóng hồ sơ
- Chọn hồ sơ
- Gỡ bỏ tạm thời quyền truy cập hồ sơ
- Cập nhật trạng thái hồ sơ thành đã chờ lưu trữ
cơ quan tiếp nhận
- Hiển thị danh sách hồ sơ đã chuyển nộp lưu trữ
cơ quan
- Chọn hồ sơ để thu hồi
- Trả lại quyền truy cập hồ sơ
- Cập nhật trạng thái hồ sơ thành chưa nộp lưu trữ
cơ quan
- Thông báo tại trang chủ số lượng hồ sơ sắp đến
hạn (còn 30 ngày)
- Xem danh sách hồ sơ sắp đến hạn nộp lưu trữ cơ
quan
- Tìm kiếm hồ sơ sắp đến hạn
- Phân trang
- Chọn năm để xem mục lục hồ sơ
- Hiển thị mục lục hồ sơ
- Xuất excel
- In Mục lục
- Chọn năm, tên hồ sơ để xem mục lục văn bản
- Hiển thị mục lục văn bản có trong hồ sơ
- Xuất excel
- In Mục lục
- Hiển thị thông tin phiếu giao nộp hồ sơ
- Lưu thông tin
- Hiển thị thông tin phiếu hủy hồ sơ hết giá trị
- Lưu thông tin

73

Phê duyệt phiếu đăng ký
khai thác hồ sơ

74

Đăng ký khai thác sử dụng
hồ sơ

75

Xem hồ sơ, văn bản đã đăng
ký khai thác

76

Tạo lập phiếu hủy hồ sơ hết
giá trị

- Hiển thị thông tin phiếu đăng ký khai thác hồ sơ
- Lưu thông tin duyệt
- Hiển thị màn hình đăng ký khai thác
- Nhập thông tin cần khai thác
- Tìm kiếm thông tin cần khai thác
- Chọn hồ sơ cần khai thác
- Lưu thông tin
- Hiển thị danh sách các hồ sơ được phép khai
thác
- Hiển thị chi tiết các văn bản của hồ sơ
- Hiển thị chi tiết các file, tài liệu của hồ sơ
- Tạo phiếu hủy hồ sơ hết giá trị
- Lưu thông tin phiếu
- Chuyển phiếu cho lãnh đạo

III. Phần mềm Quản lý lưu trữ cơ quan theo thông tư 02/2019/TT-BNV
III.1 Phân hệ Quản trị hệ thống

77

78

79

Quản lý cơ quan

Quản lý người dùng

Quản lý nhóm người dùng

Xem danh sách cơ quan
Thêm mới cơ quan
Cập nhật cơ quan
Xóa cơ quan
Xem danh sách người dùng
Thêm mới người dùng
Cập nhật người dùng
Xóa người dùng
Xem danh sách nhóm người dùng
Thêm mới nhóm người dùng
Cập nhật nhóm người dùng
Xóa nhóm người dùng
Phân quyền cho nhóm người dùng

80

81

Quản lý chức năng

Cấu hình hệ thống

Xem danh sách chức năng
Thêm mới chức năng
Cập nhật chức năng
Xóa chức năng
Hiện thị các loại cấu hình
Chọn loại cấu hình và hiển thị màn hình cập nhật
Cập nhật thông tin cấu hình và lưu thông tin vào
CSDL

82

Xem danh sách lịch sử truy
cập

83

Thống kê lượng truy cập hồ
sơ, văn bản

- Hiển thị màn hình nhập tiêu chí thống kê
- Hiển thị lượng truy cập hồ sơ
- Hiển thị lượng truy cập văn bản
- Xuất excel

Đăng nhập hệ thống

Hiển thị màn hình đăng nhập
Nhập thông tin và thực hiện đăng nhập

Đăng xuất hệ thống

Thực hiện thoát khỏi hệ thống và trở về màn hình
đăng nhập

Cập nhật thông tin cá nhân

Hiển thị màn hình cập nhật thông tin cá nhân
Cập nhật thông tin và lưu vào CSDL

84

85

86

Hiển thị danh sách lịch sử truy cập
Tìm kiếm truy cập

III.2 Quản lý hồ sơ lưu trữ cơ quan

87

Tiếp nhận hồ sơ nộp lưu trữ

- Chọn một hồ sơ điện tử từ danh sách hồ sơ chờ
tiếp nhận lưu trữ
- Hiển thị danh sách văn bản đến, đi, ngoài theo
thứ tự
- Sắp xếp lại thứ tự
- Đánh dấu những văn bản không hợp lệ
- Chọn phông, mục lục, hộp số
- Nhập các thông tin cần thiết
- Lưu hồ sơ mới
- Đổi tên file đính kèm theo quy định

- Xóa quyền truy cập vào hồ sơ điện tử vừa tiếp
nhận

88

89

90

91

92

93

94

Quản lý phông lưu trữ

- Xem danh sách phông lưu trữ
- Thêm mới phông lưu trữ
- Cập nhật phông lưu trữ
- Xóa phông lưu trữ

Phân quyền tiếp nhận, cập
nhật hồ sơ theo phông cho cá - Chọn phông lưu trữ
nhân
- Chọn người có quyền
- Lưu thông tin
- Xem danh sách mục lục
Quản lý mục lục
- Thêm mới mục lục
- Cập nhật mục lục
- Xóa mục lục
Phân quyền tiếp nhận, cập
nhật hồ sơ theo mục lục cho - Chọn mục lục lưu trữ
cá nhân
- Chọn người có quyền
- Lưu thông tin
- Nhập các thông tin cần tìm kiếm
Tìm kiếm hồ sơ, văn bản
- Tìm kiếm hồ sơ
- Tìm kiếm văn bản
- Hiển thị kết quả
- Hiển thị danh sách phông
- Hiển thị danh sách mục lục theo phông
Xem danh sách hồ sơ lưu trữ
- Hiển thị danh sách hồ sơ lưu trữ
- Lọc hồ sơ theo trạng thái
- Phân trang
- Hiển thị màn hình thêm mới hồ sơ lưu trữ
Thêm mới hồ sơ lưu trữ
- Lấy thông tin phông, mục lục
- Thêm thông tin, kiểm tra dữ liệu
- Lưu thông tin

95

96

97

98

99

100

Cập nhật hồ sơ lưu trữ

Xóa hồ sơ
Xem danh sách văn bản
trong hồ sơ
Thêm mới văn bản
Cập nhật văn bản
Xóa văn bản

Xem danh sách file, tài liệu
101 trong hồ sơ
Thêm mới file, tài liệu vào
102 hồ sơ

103

104

Cập nhật file, tài liệu
Xóa file, tài liệu

Chuyển nhiều hồ sơ sang
105 mục lục khác

- Lấy dữ liệu và hiển thị màn hình cập nhật hồ sơ
lưu trữ
- Lấy thông tin phông, mục lục
- Cập nhật thông tin, Kiểm tra dữ liệu
- Lưu thông tin
- Lấy dữ liệu và hiển thị màn hình danh sách hồ
sơ lưu trữ
- Chọn hồ sơ và bấm xóa
- Xác nhận và xóa thông tin hồ sơ
- Chọn hồ sơ trong danh sách hồ sơ lưu trữ
- Bấm chọn chi tiết văn bản
- Hiển thị danh sách văn bản trong hồ sơ lưu trữ
- Chọn hồ sơ trong danh sách hồ sơ lưu trữ
- Bấm chọn thêm văn bản
- Nhập thông tin văn bản và lưu
- Chọn hồ sơ trong danh sách hồ sơ lưu trữ
- Bấm chọn cập nhật văn bản
- Chỉnh sửa thông tin văn bản và lưu
- Chọn hồ sơ trong danh sách hồ sơ lưu trữ
- Chọn văn bản và bấm xóa
- Xác nhận và xóa thông tin văn bản
- Chọn hồ sơ trong danh sách hồ sơ lưu trữ
- Bấm chọn chi tiết file, tài liệu
- Hiển thị danh sách file, tài liệu trong hồ sơ lưu
trữ
- Chọn hồ sơ trong danh sách hồ sơ lưu trữ
- Bấm chọn thêm file, tài liệu
- Nhập thông tin file, tài liệu và lưu
- Chọn hồ sơ trong danh sách hồ sơ lưu trữ
- Bấm chọn cập nhật file, tài liệu
- Chỉnh sửa thông tin file, tài liệu và lưu
- Chọn hồ sơ trong danh sách hồ sơ lưu trữ
- Chọn file, tài liệu và bấm xóa
- Xác nhận và xóa thông tin file, tài liệu
- Hiển thị danh sách hồ sơ lưu trữ
- Chọn hồ sơ lưu trữ
- Chọn phông, mục lục
- Lưu thông tin

Chuyển nhiều hồ sơ sang
106 đơn vị khác
Tiếp nhận hồ sơ từ đơn vị
107 khác gửi đến
Xem danh sách hồ sơ từ đơn
108 vị khác gửi đến

Chuyển hồ sơ vào danh sách
109 giao nộp lưu trữ lịch sử

Chuyển hồ sơ vào mục quản
110 lý hồ sơ hết giá trị

111

112

113

In mục lục hồ sơ

Xem nhật ký truy cập hồ sơ

Xem hồ sơ hết giá trị

Xem danh sách hồ sơ giao
114 nộp lưu trữ lịch sử

- Hiển thị danh sách hồ sơ lưu trữ
- Chọn hồ sơ lưu trữ
- Chọn đơn vị tiếp nhận
- Lưu thông tin
- Chọn hồ sơ do đơn vị khác chuyển đến
- Chọn phông
- Chọn mục mục
- Lưu thông tin
- Hiển thị danh sách hồ sơ do đơn vị khác chuyển
đến
- Xem chi tiết hồ sơ, văn bản
- Thông báo tại trang chủ số lượng hồ sơ sắp đến
hạn
- Hiển thị danh sách hồ sơ đến hạn nộp lưu trữ
lịch sử
- Lựa chọn hồ sơ
- Lưu thông tin
- Thông báo tại trang chủ số lượng hồ sơ sắp đến
hạn
- Hiển thị danh sách hồ sơ hết giá trị
- Lựa chọn hồ sơ
- Lưu thông tin
- Lấy danh sách văn bản và sắp xếp
- Xuất kết quả ra màn hình
- Xuất kết quả ra excel
- Ghi nhật ký khi xem chi tiết hồ sơ lưu trữ
- Ghi nhật ký khi xem chi tiết văn bản
- Ghi nhật ký khi tải tệp đính kèm
- Hiển thị danh sách nhật ký truy cập hồ sơ lưu trữ
- Hiển thị danh sách hồ sơ hết giá trị
- Tìm kiếm
- Phân trang
- Sắp xếp
- Hiển thị danh sách hồ sơ giao nộp lưu trữ lịch sử
- Tìm kiếm
- Phân trang
- Sắp xếp

Quản lý phiếu giao nộp hồ
115 sơ vào lưu trữ lịch sử

Giao nộp hồ sơ vào lưu trữ
116 lịch sử

- Xem danh sách phiếu giao nộp hồ sơ vào lưu trữ
lịch sử
- Thêm mới phiếu giao nộp hồ sơ vào lưu trữ lịch
sử
- Cập nhật phiếu giao nộp hồ sơ vào lưu trữ lịch
sử
- Xóa phiếu giao nộp hồ sơ vào lưu trữ lịch sử
- Quản lý Kế hoạch hoặc thông báo thời gian thu
thập tài liệu của Trung tâm Lưu trữ lịch sử cho
từng phiếu
- Quản lý Văn bản đề nghị Lưu trữ lịch sử kiểm
tra, thẩm định Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu cho
từng phiếu
- Quản lý Văn bản trả lời về kết quả thẩm định
Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của Trung tâm
Lưu trữ lịch sử cho từng phiếu
- Quản lý Biên bản giao nhận tài liệu cho từng
phiếu
- Quản lý danh sách hồ sơ giao nộp cho từng
phiếu
- Chọn phiếu giao nộp đã duyệt
- Cập nhật trạng thái hồ sơ lưu trữ
- Cập nhật trạng thái phiếu giao nộp hồ sơ
- Lưu thông tin

Quản lý phiếu hủy hồ sơ hết
117 giá trị

118

Hủy hồ sơ hết giá trị

Sắp xếp vị trí văn bản trong
119 hồ sơ
Phân phối hồ sơ cho chuyên
120 viên dựa trên phiếu đăng ký
Xem danh sách phiếu đăng
121 ký
Thống kê tình khai thác sử
122 dụng hồ sơ

- Xem danh sách phiếu hủy hồ sơ hết giá trị
- Thêm mới phiếu hủy hồ sơ hết giá trị
- Cập nhật phiếu hủy hồ sơ hết giá trị
- Xóa phiếu hủy hồ sơ hết giá trị
- Danh sách tài liệu hết giá trị cho từng phiếu
- Quản lý Bảng thuyết minh tài liệu hết giá trị cho
từng phiếu
- Quản lý Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị
tài liệu cho từng phiếu
- Quản lý Công văn đề nghị Sở Nội vụ có thẩm
quyền thẩm định tài liệu hết giá trị cho từng phiếu
- Quản lý Công văn thẩm định của Sở Nội vụ cho
từng phiếu
- Quản lý Quyết định cho phép tiêu hủy tài liệu
hết giá trị cho từng phiếu
- Quản lý Biên bản bàn giao tài liệu hết giá trị cho
từng phiếu
- Quản lý Biên bản về việc hủy tài liệu hết giá trị
cho từng phiếu
- Chọn phiếu hủy hồ sơ hết giá trị đã duyệt
- Cập nhật trạng thái hồ sơ lưu trữ
- Cập nhật trạng thái phiếu hủy hồ sơ hết giá trị
- Lưu thông tin
- Sắp xếp tự động dựa trên tờ số
- Sắp xếp theo thứ tự nhập vào
- Hiển thị thông tin phiếu đăng ký khai thác hồ sơ
- Phân quyền cho người mượn theo thời gian
mượn
- Hiển thị danh sách phiếu đăng ký
- Tìm kiếm
- Phân trang
- Sắp xếp
- Hiển thị màn hình nhập thông tin thống kê
- Hiển thị thông tin thống kê
- Phân trang
- Xuất excel

Thống kê tình hình lưu trữ
123 hồ sơ theo phông, mục lục

- Hiển thị màn hình nhập thông tin thống kê
- Hiển thị thông tin thống kê
- Phân trang
- Xuất excel

Thống kê thời hạn lưu trữ
124 của hồ sơ

- Hiển thị màn hình nhập thông tin thống kê
- Hiển thị thông tin thống kê
- Phân trang
- Xuất excel

II.3 Dịch vụ trao đổi dữ liệu
Dịch vụ chuyển hồ sơ sang
125 Lưu trữ cơ quan

- Kiểm tra thông tin token
- Kiểm tra, thẩm định thông tin hồ sơ được gửi.
- Lưu thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu.
- Phản hồi trạng thái hồ sơ đã tiếp nhận

Dịch vụ đăng ký khai thác hồ - Kiểm tra thông tin token
- Kiểm tra thông tin phiếu khai thác.
126 sơ
- Lưu thông tin phiếu vào cơ sở dữ liệu.
- Phản hồi trạng thái phiếu đăng ký khai thác.
Dịch vụ lấy hồ sơ đã đăng ký - Kiểm tra thông tin token
127 khai thác
- Truy vấn hồ sơ đã đăng ký khai thác
- Phản hồi thông tin hồ sơ khai thác.
2.3. Yêu cầu về kỹ thuật xây dựng phần mềm
a) Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu
- Cơ sở dữ liệu phải có khả năng lưu trữ với dung lượng lớn, trong thời gian
lâu dài.
- Có khả năng lưu trữ được nhiều định dạng dữ liệu khác nhau như dữ liệu
có cấu trúc, dữ liệu phi cấu trúc dưới dạng tệp gắn kèm (dữ liệu tệp văn bản, dữ
liệu phim, ảnh, âm thanh).
- Chuẩn hóa dữ liệu để lưu trữ theo chuẩn ký tự Unicode.
b) Yêu cầu về an toàn thông tin
- An toàn ứng dụng:
o Có thiết lập yêu cầu bảo đảm mật khẩu trên ứng dụng đủ độ phức tạp cần
thiết để hạn chế tấn công dò quét mật khẩu; các thông tin xác thực phải được lưu
trữ dưới dạng mã hóa.

o Có thiết lập yêu cầu ghi nhật ký truy cập, lỗi phát sinh.
o Không sử dụng kết nối mạng không mã hóa trong việc quản trị ứng dụng
từ xa.
- An toàn dữ liệu: Có phương án sử dụng hệ thống hoặc phương tiện lưu trữ
độc lập để sao lưu dự phòng các dữ liệu quan trọng trên máy chủ. Việc sao lưu
được thực hiện định kỳ theo quy định của tổ chức.
c) Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các
phần mềm
- Đảm bảo hệ thống có thời gian phản hồi trung bình dưới 2,5 giây (thời gian
phản hồi được tính từ khi người dùng gửi yêu cầu đáp ứng tới hệ thống cho đến khi
nhận được dữ liệu phản hồi từ hệ thống).
- Đảm bảo hệ thống có thời gian phản hồi chậm nhất dưới 30 giây (bao gồm
cả các trường hợp thực hiện chức năng báo cáo, thống kê).
- Đảm bảo hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ dữ liệu ≤
75%.
- Đảm bảo hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ ứng dụng ≤
75%.
- Số lượng truy cập đồng thời đáp ứng ít nhất bằng 1,5 lần số lượng người sử
dụng thường xuyên của cơ quan, tổ chức đó.
- Đảm bảo đáp ứng số người sử dụng hoạt động đồng thời (có thực hiện các
tác vụ khác nhau phát sinh yêu cầu gửi đến hệ thống với mức độ hoạt động như
người sử dụng đã sử dụng thành thạo hệ thống) ít nhất bằng 1/6 lần số lượng truy
cập đồng thời.
d) Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai
thác, sử dụng
- Phần mềm nâng cấp được cài đặt theo mô hình tập trung tại các máy chủ
đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Kế thừa hạ tầng, đường truyền mạng
WAN đã được xây dựng.
- Cho phép cài đặt theo mô hình máy chủ chính và máy chủ dự phòng
- Cho phép cài đặt trong hệ thống mạng có phân vùng bảo mật nhiều lớp.
e) Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ
thuộc vào hệ thống nền tảng
- Phần mềm nâng cấp được phát triển trên nền tảng của phần mềm Quản lý
văn bản và điều hành của tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể:
o Ngôn ngữ lập trình PHP, nền tảng Zend framework
o Hệ quản trị CSDL: MySQL
o Máy chủ web: Apache.
- Phần mềm Quản lý lưu trữ cơ quan theo thông tư 02/2019/TT-BNV được

phát triển trên nền tảng mã nguồn mở, phù hợp với mô hình tập trung, đảm bảo
tính ổn định, phục vụ số lượng lớn người dùng đồng thời.
f) Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6
- Hệ thống phải sẵn sàng với với Ipv6 hoặc giải pháp nâng cấp hệ thống bảo
đảm sẵn sàng với Ipv6
g) Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương
trình
- Giao diện với người sử dụng đầu cuối dựa trên nền tảng web, hỗ trợ người
dùng cuối sử dụng thiết bị cầm tay thông minh (ví dụ iPhone, iPad).
- Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay: Chrome, Internet
Explorer, Firefox, Cốc Cốc
- Hỗ trợ hiển thị tiếng Việt theo chuẩn Unicode.
- Tuân thủ các quy định về chuẩn nội dung web, các định dạng văn bản, các
định dạng hình ảnh theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT.
- Các nội dung diễn tả thời gian được hiển thị theo định dạng thông dụng
(DD/MM/YYYY đối với định dạng thể hiện ngày, tháng, năm và hh:mm:ss đối với
định dạng thể hiện giờ, phút, giây)
- Ứng dụng phần mềm trên nền di động phải tương thích với độ phân giải
màn hình của các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng.
- Giao diện các ứng dụng trên di động phải được trình bày đơn giản, hợp lý,
màu sắc hài hòa và nhất quán trong toàn hệ thống.
2.4. Yêu cầu về cài đặt
Cài đặt phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã nâng cấp lên máy chủ
Quản lý văn bản và điều hành của 23 đơn vị cấp sở, ban, ngành, 8 đơn vị cấp
huyện.
Cài đặt phần mềm Lưu trữ cơ quan lên máy chủ đặt tại Trung tâm tích hợp
dữ liệu của tỉnh Thái Nguyên.
2.5. Yêu cầu về đào tạo chuyển giao
- Tổ chức 04 lớp cho Văn thư – Lưu trữ của 8 đơn vị cấp Huyện (bao gồm
các phòng quản lý nhà nước trực thuộc Huyện). Mỗi Huyện có 13 Văn thư, tổng
8x16 = 104 người, mỗi lớp 26 người; Thời gian đào tạo mỗi lớp 01 ngày, đào tạo
tập trung tại thành phố Thái Nguyên; Nội dung đào tạo: Các chức năng nâng cấp
phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.
- Tổ chức 01 lớp cho Văn thư – Lưu trữ của 23 đơn vị sở, ban, ngành; 23
người/lớp; Thời gian đào tạo 01 ngày, đào tạo tập trung tại thành phố Thái
Nguyên; Nội dung đào tạo: Các chức năng nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và

điều hành.
- Tổ chức 01 lớp cho cán bộ Công nghệ thông tin của 8 Huyện và 23 sở, ban,
ngành; 31 người/lớp; Thời gian đào tạo 01 ngày, đào tạo tập trung tại thành phố
Thái Nguyên; Nội dung đào tạo: Các chức năng nâng cấp phần mềm Quản lý văn
bản và điều hành.
Mục 3. Các yêu cầu khác
Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Thái Nguyên hiện đang
phục vụ hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; do vậy Nhà thầu phải
tìm hiểu phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Thái Nguyên để có bản
mô tả thông tin khái quát (về công nghệ, chức năng, khả năng kết nối, kiến trúc hệ
thống) đúng với hiện trạng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Thái
Nguyên để có giải pháp nâng cấp tối ưu; phải kế thừa tất cả các chức năng đã có
trước đây của phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Thái Nguyên đang sử
dụng và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không bị gián đoạn.
Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm
Các phần mềm thuộc gói thầu này sẽ được kiểm thử để kiểm tra và chạy thử
nghiệm theo quy định của pháp luật trước khi tổ chức nghiệm thu.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5182 dự án đang đợi nhà thầu
  • 623 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 644 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13386 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15854 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây