Thông báo mời thầu

Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Trùng Khánh

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:51 16/10/2020
Số TBMT
20201042736-00
Công bố
10:38 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Vốn ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Tên dự án
Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng
Gói thầu
Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Trùng Khánh
Nguồn vốn
Vốn vay WB; vốn đối ứng từ Ngân sách địa phương
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính

Thông báo mời thầu

Tên dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng

Khoản vay số/Tín dụng số/ khoản viện trợ số: 5887-VN

Tên hợp đồng: Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Trùng Khánh

Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu):

1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng”, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho Hợp đồng: “Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Trùng Khánh”.

2. Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) tỉnh Cao Bằng nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu:

- Tên gói thầu: Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Trùng Khánh

- Nguồn vốn: Vốn vay WB; vốn đối ứng từ Ngân sách địa phương;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 13 tháng.

- Địa điểm thực hiện: huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

- Nhiệm vụ của gói thầu:

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Trùng Khánh phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, đặc biệt là quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

+ Cơ sở dữ liệu đất đai huyện huyện Trùng Khánh phản ánh được toàn bộ hiện trạng dữ liệu đất đai được quản lý. Việc tổ chức quản lý dữ liệu đất đai được thực hiện trên nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm dữ liệu được cập nhật thường xuyên, có khả năng cung cấp nhanh chóng, chính xác thông tin đất đai cho cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

+ Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý, khai thác dữ liệu đất đai, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trong tình hình mới.

- Nội dung công việc: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 19 xã, 02 thị trấn của huyện Trùng Khánh cụ thể như sau:

+ Cơ sở dữ liệu địa chính;

+ Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai;

+ Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

+ Cơ sở dữ liệu giá đất.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa trong các dự án đầu tư - Tháng 7/2016 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

4.1. Các yêu cầu về Tài chính

4.1.1. Kết quả hoạt động tài chính

Tiêu chí

Yêu cầu đáp ứng

Tài liệu

Yêu cầu

Nhà thầu độc lập

Liên Danh

Tài liệu phải nộp

Gộp tất cả các thành viên

Từng thành viên

Một thành viên

Nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc, báo cáo tài chính khác được Chủ đầu tư chấp nhận1, trong 03 năm trở lại đây 2017, 2018, 2019 để chứng minh tình hình tài chính hiện tại của Nhà thầu là lành mạnh.

Yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất (năm 2019) được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương.

phải đáp ứng yêu cầu

Không áp dụng

phải đáp ứng yêu cầu

Không áp dụng

Biểu mẫu FIN - 1 có tài liệu đính kèm

4.1.2. Doanh thu trung bình hàng năm

Tiêu chí

Yêu cầu đáp ứng

Tài liệu

Yêu cầu

Nhà thầu độc lập

Liên Danh

Tài liệu phải nộp

Gộp tất cả các thành viên

Từng thành viên

Một thành viên

Doanh thu trung bình hàng năm từ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong vòng 03 năm qua (gồm các năm 2017, 2018, 2019) tối thiểu: 25,0 tỷ VND.

Doanh thu được tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.

phải đáp ứng yêu cầu

phải đáp ứng yêu cầu

phải đáp ứng ít nhất 40%

của yêu cầu

phải đáp ứng ít nhất 60%

của yêu cầu

Biểu mẫu FIN - 2

4.1.3. Yêu cầu về Nguồn lực Tài chính

Tiêu chí

Yêu cầu đáp ứng

Tài liệu

Yêu cầu

Một đơn vị độc lập

Liên Danh

Tài liệu phải nộp

Gộp tất cả các thành viên

Từng thành viên

Một thành viên

Sử dụng các Biểu mẫu FIN - 3 và FIN - 4 trong Chương IV- Biểu mẫu Dự thầu, Nhà thầu phải chứng minh mình có khả năng tiếp cận, có sẵn các tài sản lưu động1, hạn mức tín dụng, và các phương tiện tài chính khác (không tính các khoản tiền tạm ứng theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu nguồn lực tài chính của Nhà thầu như quy định tại Biểu mẫu FIN-4 là: 3,1 tỷ VND

phải đáp ứng yêu cầu

phải đáp ứng yêu cầu

phải đáp ứng ít nhất 40% của yêu cầu

phải đáp ứng ít nhất 60% của yêu cầu

Biểu mẫu FIN - 3 và Biểu mẫu FIN - 4

4.2. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng có Quy mô và Tính chất Tương tự

Tiêu chí

Yêu cầu đáp ứng

Tài liệu

Yêu cầu

Nhà thầu độc lập

Liên Danh

Tài liệu phải nộp

Gộp tất cả các thành viên

Từng thành viên

Một thành viên

Tham gia hợp đồng có tính chất tương tự như gói thầu dịch vụ kỹ thuật đang đấu thầu và đã hoàn thành toàn bộ hoặc cơ bản hoàn thành với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ (có đăng ký trong Hợp đồng), trong đó số lượng, giá trị hợp đồng của Nhà thầu đạt tối thiểu như sau:

i) Số lượng hợp đồng là 01 (một), có giá trị tối thiểu: 12,1 tỷ VND; Hoặc:

ii) Số lượng hợp đồng là 02 (hai), mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu: 10,8 tỷ VND

* Mỗi hợp đồng có tính chất tương tự nêu trên phải có quy mô tương tự - tính theo số lượng xã, phường, thị trấn đạt tối thiểu: 19 xã, phường, thị trấn/hợp đồng.

phải đáp ứng yêu cầu

phải đáp ứng yêu cầu

Không áp dụng

Thành viên đứng đầu Liên danh phải đáp ứng yêu cầu cho phương án (i) hoặc (ii)

Biểu mẫu EXP-1 và các tài liệu được nêu tại mục Ghi chú ở dưới

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Cao Bằng:

- Người nhận: Ông Tống Ngọc Tường Chức vụ: Trường phòng Kế hoạch - Tài Nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

- Địa chỉ: Số 126 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại: 0206.385.3218/0912.130.096 (trong giờ hành chính)

- Địa chỉ email: tuong1691@gmail.com

Các nhà thầu kiểm tra Hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 00 tại địa chỉ ghi dưới đây Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Cao Bằng - Số 126 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 VND (Bằng chữ: Hai triệu đồng). Phương thức thanh toán là Tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức: giao trực tiếp hoặc gửi bưu điện tại địa chỉ Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Cao Bằng - Số 126 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Cao Bằng - Số 126 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng vào lúc hoặc trước 08 giờ 00 phút ngày 01 tháng 12 năm 2020. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Cao Bằng - Số 126 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng vào lúc hoặc trước 08 giờ 30 phút ngày 01 tháng 12 năm 2020.

8. Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ nhắc đến ở trên là: Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Cao Bằng - Số 126 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Người nhận: Ông Tống Ngọc Tường Chức vụ: Trường phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước , Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 126 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Số điện thoại: 0206.385.3218/0912.130.096

Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tham dự thầu:

Hình thức
Không qua mạng
Nhận HSDT từ
08:00 20/10/2020
đến
08:00 01/12/2020
Mua hồ sơ
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Trùng Khánh". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Trùng Khánh" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 5 của DauThau.INFO.
Đã xem: 98

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND TINH CAO BANG
SOS TAI NGUYEN VA MO! TRUING
S6:2 86 /QD-STNMT

CQNG HOA XA HO CHU NGHTA VItT NAM
Doc Iap - Tty do - H?nh phut

Cao Bang, ngay 13 thong 10 101172020
QUYET DINH

Ve viec phe duy't WI so' mei thku goi thin: Hoar' thin ho so' dia chinh va xay
dung co. so• du' lieu dAt huy?n Trung Khanh

GIAM DOC SO TAI NGUYEN VA MOI TRISONG

Can cu Lu at Dim thou ngay 26 thong 11 nom 2013;
Can czr Nghi clinh sa 63/2014/ND-CP ngay 26/6/2014 cila Chinh phi quy
dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cita Luat Dau thauvi' lua chon nha thou;
Can cri Quyk dinh so 2082/QD-UBND ngay 28/10/2016 clia Chu tich
UBND tinh Cao Bang ye viec phe duyet Bao coo nghien city kha thi du' an Tang
citong span ly dat dai va ca so' die lieu dat dai tinh Cao Bang;
Can cu Quyit dinh so 1793/Q-D-UBND ,ngay 29/9/2020 clia Chit tich
UBND tinh Cao Bang ye viec phe duyet Thiet Ice kj") thuat - Du town xay dung ca
sa du. lieu ,clat dai huyen Truing Khanh, tinh Cao Bang thuOc dy. an: Tang cztemg
quan 1j, dat dai va ca so die lieu &it dai tinh Cao Bang;
Can cu Quyet clinks a 1927/QD-UBND ngay 08/10/2020 ciia ,Chit tich
UBND tinh Cao Bang ve viec phe duyet Ke hooch lya chon nha thou (clot 2)
die lieu clot dai tinh Cao
thuOc du an: Tang cztong quan 1)5 dat dai va ca
Bang, vay van ngan hang the giol;
Can ca. SO tay hicorng don thrxc hien du an Tang cu.ang qucin If) clad dai va
ca so. du lieu dat dai va Mau HO sa mai thou Dich vu ky thuat cita Ngcin hang
th'A gioi du-ac ban hanh kern theo Quyk clinh sa 1141/QD-BTNMT ngay
20/5/2020 ciia BO Tai nguyen va Moi truong;
Can cu Ho sa mai thou (HSMT) goi th au Hoan thien ha sa dia chinh va
xay citing ca sa. die lieu-dat huyen Tritng Khanh do Cong ty CO phan Dau tu. va
Xay dung Thinh Linh lap;
Can cu Bolo coo tham dinh HSMT se, 1310/BC-KOTO ngay 12/10/2020 dia
Gong ty CO phan Xely dung KOTO;
Xet de nghi ceia Ban Quan ly du. an "Tang cuong quan if/ &it dai va ca so'
die lieu dat dai tinh CaO Bang".
QUYET DINH:
Thou 1. Phe du)* Ho so. mai thou goi thou Hoan thien hO so dia chinh

2
va xay Ong ca se, du lieu dat dai huyen TrUng Khanh
nhu sau:

nhang not dung

PhAn 1 - Thu tuc d'Au thLi:
+ Chuang I: Chi dan nha thau
+ Chuang II: Bang du lieu dau thau
+ Chuang III: Tieu chi danh gia HSDT va Nang lt,rc nha thau
+ Chucrng IV: Bieu mau du thau
+ Chuang V: Cac que)c gia hop le
+ Chuong VI. Chinh sach cua Ngan hang — Cac harsh vi tham nhiing va
gian
PhAn 2 — Yeu cAu WS"! thu4t:
+ Chucrng VII. Yeti cau ve k-y thuat
Ph'in 3 - Cac dieu kien hqp dOng va bieu mau horp dOng:
+ Chuang VIII. Dieu kien chung cda h9p d9ng
+ Chuang IX. Dieu kien cu the cUa hop dOsng
+ Chucmg X. Bieu mau hop d'6ng
(Kern theo 1--M so. ni,o1 thju cluvc duyet)
Dieu 2. Can cir not dung dugc phe duyet tai Dieu 1 cUa Quyet dinh nay,
Ban Quan 13'7 du an "Tang‘ctrong quan
dat dai va co so. du lieu dat dai tinh
Cao Bang", Cong ty Co phan Dau to va Xay clumg Thinh Linh, Cong ty Co phan
Xay Ong KOTO co trach nhiem to chirc thvc hien theo dung quy dinh hien
hanh.
Dieu 3. Quyet dinh nay có hieu ltrc ke rtir ngdy
Chanh Van phOng SO,
dat dai va ca ser du lieu dat dai tinh
Ban Quan 1)", dir an "Tang cu6ng quan
Cao Bang" (VILG), Cong ty CO phan Dau to va Xay dung Thinh Linh, C6ng ty
CO phan Xay civng KOTO chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.
Nal nh fin:
- Nhu di&J 3;
- BQLDA VILG;
- Um: VT, HSDA.

GIAM DOC

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5117 dự án đang đợi nhà thầu
  • 557 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 695 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13575 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15745 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây