Thông báo mời thầu

-Gói 4: Mua thuốc bảo vệ thực vật (BaliTop 250ml, Donomyl 250ml, Chaybiala 250ml hoặc Amistar top 250ml+Filia 250ml+TOTAN 20g hoặc một số loại thuốc có hàm lượng tương đương) thực hiện mô hình canh tác giống lúa ST24, ST25 cho vụ lúa, vụ tôm - lúa (hỗ trợ 500.000đ ha x 3.500ha)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:08 16/10/2020
Số TBMT
20201042294-00
Công bố
09:57 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Xây dựng mô hình trình diễn và nhân rộng sản xuất giống lúa ST24 và ST25 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
-Gói 4: Mua thuốc bảo vệ thực vật (BaliTop 250ml, Donomyl 250ml, Chaybiala 250ml hoặc Amistar top 250ml+Filia 250ml+TOTAN 20g hoặc một số loại thuốc có hàm lượng tương đương) thực hiện mô hình canh tác giống lúa ST24, ST25 cho vụ lúa, vụ tôm - lúa (hỗ trợ 500.000đ ha x 3.500ha)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Theo Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng mô hình trình diễn và nhân rộng sản xuất giống lúa ST24 và ST25 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
09:57 16/10/2020
đến
15:00 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "-Gói 4: Mua thuốc bảo vệ thực vật (BaliTop 250ml, Donomyl 250ml, Chaybiala 250ml hoặc Amistar top 250ml+Filia 250ml+TOTAN 20g hoặc một số loại thuốc có hàm lượng tương đương) thực hiện mô hình canh tác giống lúa ST24, ST25 cho vụ lúa, vụ tôm - lúa (hỗ trợ 500.000đ ha x 3.500ha)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "-Gói 4: Mua thuốc bảo vệ thực vật (BaliTop 250ml, Donomyl 250ml, Chaybiala 250ml hoặc Amistar top 250ml+Filia 250ml+TOTAN 20g hoặc một số loại thuốc có hàm lượng tương đương) thực hiện mô hình canh tác giống lúa ST24, ST25 cho vụ lúa, vụ tôm - lúa (hỗ trợ 500.000đ ha x 3.500ha)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 15

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÁT TRIỂN NỐNG THỐN
số'JJũ^ /QĐ-SNN Bạc Liêu, ngày7Ỉ/ị tháng AO năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói 4: Mua thuốc bảo vệ thục vật (BaliTop 250mỉ+ Donomyl250ml+Chạybừiừi 250ml hoặcAmistar Top 250ml+Fitia 250ml+TOTAN 20g hoặc một so loại thuốc có hàm lượng tương đương) thục hiện mô hình canh tác giống lúa ST24, ST25 cho vụ lúa, tôm - lúa (hỗừợ500.000đ/hax3.500ha).
GIÁM ĐỐC SỎ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Quyết định sổ 15/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Uy ban nhăn dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn, cơ cấu tố chức và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát trìên nông thôn tính Bạc Liêu;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định sổ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tu số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết việc sử dụng von nhà nước đế mua sắm nhằm duy trì hoạt động thicờng xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, to chức chính trị - xã hội, tể chức chỉnh trị xã hội - nghề nghiệp, to chức xã hội, tố chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu về việc Ban hành kế hoạch xây dựng mô hình trình diễn và nhân rộng sản xuất giống lúa ST24 và ST25 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu về việc giải quyết kỉnh phí thực hiện xây dựng mô hình trình diên và nhân rộng sản xuất giống lúa ST24 và ST25 năm 2020 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Uy ban nhân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện xây dựng mô hình trình diễn và nhân rộng sản xuất giống lúa ST24 và ST25 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;
Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Uy ban nhân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt điều chỉnh tên gói thầu số 4 kế hoạch lựa chọn nhà thâu thực hiện xây dựng mô hình trình diễn và nhân rộng sản xuât giông lúa ST24 và ST25 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;
Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Ke hoạch
2
và Đầu tư về quy định chỉ tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27' tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo tham định trong quá trình to chức lựa chọn nhà thầu;
Xét Tờ trình số 51/TTr-KN ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu về việc trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói 4: Mua thuốc bảo vệ thực vật (BalỉTop 250ml + Donomyl 250mỉ + Chaybiala 250ml hoặc Amistar Top 250ml + Filia 250ml + TOTAN 20g hoặc một số loại thuốc có hàm lượng tương đương) thực hiện mô hình canh tác giong lúa ST24, ST25 cho vụ lúa, tôm -lúa (ho trợ 5Ọ0.000đ/ha X 3.500ha'.) và Báo cáo tham định hồ sơ yêu cầu so 121/TĐ-XDCT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Phòng Quản lý xây dựng công trình Sở,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói 4: Mua thuốc bảo vệ thực vật (BaliTop 250ml + Donomyl 250ml + Chaybiaỉa 250ml hoặc Amistar Top 250m.l + Filia 250ml + TOTAN 20g hoặc một so loại thuốc có hàm lượng tương đương) thực hiện mô hình canh tác giống lúa ST24, ST25 cho vụ lúa, tôm - lúa (hỗ trợ 500.000đ/ha X 3.500ha), với nội dung như sau:
1. Tên kế hoạch: Xây dựng mô hình trình diễn và nhân rộng sản xuất giống lúa ST24 và ST25 trên địa bàn Bạc Liêu.
2. Địa điểm thực hiện: Xây dựng mô hình (60ha) thí điểm canh tác giống lúa ST24, ST25 trên đất lúa 2 vụ/năm tại huyện Hồng Dân, Phước Long, thị xã Giá Rai, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; Xây dựng mô hình (3.500ha) canh tác giống lúa ST24, ST25 trong vùng sản xuất tôm - lúa vùng phía Bắc Quốc lộ IA tại huyện Hồng Dân, Phước Long, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu).
4. Tên gói thầu: Mua thuốc bảo vệ thực vật (BaliTop 250ml + Donomyỉ 250ml + Chaybiala 250ml hoặc Amistar Top 250mỉ + Fiỉia,250mỉ + TOTAN 20g hoặc một so loại thuốc có hàm lượng tương đương) thực hiện mô hình canh tác giống lúa ST24, ST25 cho vụ lúa, tôm - lúa (hỗ trợ 500.000đ/ha X 3.500ha).
5. Nội dung công việc: Mua thuốc bảo vệ thực vật (BalỉTop 250ml Donomyl 250ml + Chaybiaỉa 250ml hoặc Amistar Top 250ml + Filia 250ml + TOTAN 20g hoặc một số loại thuốc cỏ hàm lượng tương đương) thực hiện mô hình canh tác giống lúa ST24, ST25 cho vụ lúa, tôm - lúa (hễ trợ 500.000đ/ha X 3.500ha).
6. Giá gói thầu: 1.750.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng).
3
7. Nguồn vốn: Theo Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu.
8. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
9. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:
- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến trước thời điểm đóng thầu (Theo quy định tại Mục a Khoản 1 Điều 14 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư).
- Thời gian đóng thầu: Giao bên mời thầu ấn định thời gian sao cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đúng theo quy định pháp luật về đấu thầu tại Mục đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Mục a Khoản 6 Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
- Thời gian mở thầu: Bắt đầu trong vòng 01 giờ, kể từ thời điếm đóng thầu.
10. Loại hợp đồng và thời gian thực hiện họp đồng:
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
11. Hồ so yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất: Theo hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất kèm theo.
Điều 2. Giao Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu (Bên mời thầu) phát hành hồ sơ yêu cầu, tiếp nhận và báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu xem xét, quyết định. Giao Phòng Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Quản lý xây dựng công trình, Giám đôc Trung tâm Khuyên nông tỉnh Bạc Liêu và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, XDCT(Tuan)

KT.GIÁM ĐÓC

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5164 dự án đang đợi nhà thầu
  • 607 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 622 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13376 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15833 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây