Thông báo mời thầu

Quan trắc chất lượng nước nguồn nước mặt

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:07 16/10/2020
Số TBMT
20201042135-00
Công bố
09:58 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Quan trắc chất lượng nguồn nước mặt
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Quan trắc chất lượng nước nguồn nước mặt
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Quan trắc chất lượng nguồn nước mặt
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:58 16/10/2020
đến
10:30 09/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:30 09/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Quan trắc chất lượng nước nguồn nước mặt". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Quan trắc chất lượng nước nguồn nước mặt" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 32

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung
sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên,
đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính
giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên
đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai
trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành
(nếu có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm
điểm (thang điểm: 100), bao gồm các nội dung sau đây:

Stt

Tiêu chuẩn

01

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
a. Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực
Quan trắc và phân tích mẫu môi trường
(bao gồm môi trường nước). Nhà thầu
chứng minh bằng bản sao y chứng thực
i y đ ng
thành p ho t đ ng do c
quan có thẩm quyền c p mà nhà thầu đang
ho t đ ng
≥ 10 năm
≥ 5 < 10 năm
< 5 năm
b. Đã thực hiện hợp đồng tương tự về quan
trắc và phân tích môi trường (phải bao
gồm nội dung quan trắc và phân tích mẫu
nước) trong 05 năm gần đây (Hợp đồng có
giá trị ≥ 850 triệu đồng)
Nhà thầu chứng minh bằng bản sao y chứng
thực hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoặc
thanh hợp đồng (mỗi hợp đồng được 01
điểm và hông quá 04 điểm)
c. Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý
tương tự (trên địa bàn Tp.HCM và khu vực

Điểm tối
đa

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)

20

04

04
02
00

04

0÷4

04

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu
16

Tiêu chuẩn

Stt

Điểm tối
đa

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

lân cận)

02

Nhà thầu chứng minh bằng bản sao y chứng
thực hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoặc
thanh hợp đồng (mỗi hợp đồng thực hiện
trên địa bàn TP.HCM được 01 điểm và mỗi
hợp đồng thực hiện hu vực ân c n được
0 5 điểm; tổng điểm hông quá 04 điểm)
d. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực
hiện các hợp đồng tương tự trước đó
Hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc
vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực
hiện (Mỗi hợp đồng được 0 5 điểm và hông
quá 02 điểm)
e. Năng lực về quan trắc và phân tích mẫu
môi trường: Nhà thầu chứng minh bằng bản
sao y chứng thực Quyết định về việc chứng
nh n đủ điều iện ho t đ ng dịch vụ quan
trắc môi trường của B tài nguyên và môi
trường i y chứng nh n đủ điều iện ho t
đ ng dịch vụ quan trắc môi trường. i y
chứng nh n hệ thống quản
ch t ượng
theo ISO/IEC 17025 (Tư ng đư ng TCVN
ISO/IEC 17025:2007)
Đáp ứng 100% chỉ tiêu phân tích theo điều
hoản tham chiếu và cung c p đủ các tài
iệu chứng minh “N ng ực về quan trắn và
phân tích mẫu môi trường” như yêu cầu
(Điểm e hoản 1)
Đáp ứng ≥75% chỉ tiêu phân tích theo điều
hoản tham chiếu và cung c p đủ các tài
iệu chứng minh “N ng ực về quan trắn và
phân tích mẫu môi trường” như yêu cầu
(Điểm e hoản 1)
Đáp ứng ≥50% chỉ tiêu phân tích theo điều
hoản tham chiếu và cung c p đủ các tài
iệu chứng minh “N ng ực về quan trắn và
phân tích mẫu môi trường” như yêu cầu
(Điểm e hoản 1)
Đáp ứng < 50% chỉ tiêu phân tích theo điều
hoản tham chiếu hoặc Không cung c p đủ
các tài iệu chứng minh “N ng ực về quan
trắn và phân tích mẫu môi trường” như yêu
cầu (Điểm e hoản 1)
Giải pháp và phương pháp luận
a. Hiểu rõ mục đích gói thầu
Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự
án nêu trong điều khoản tham chiếu

0÷4

02

02

06

06

04

02

0

30
06

28

0÷2

Stt

Tiêu chuẩn
Đề xuất về kỹ thuật có các nội dung mô tả
về vị trí quan trắc, đặc điểm của tuyến kênh
đặt vị trí quan trắc, phân tích đánh giá số
liệu, diễn biến chất lượng nước.
Khảo sát hiện trường dự án (đề xu t về ỹ
thu t có các hình minh họa vị trí quan trắc,
các tuyến ênh đặt vị trí quan trắc).
b. Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng
mục công việc quy định trong điều khoản
tham chiếu. Các hạng mục công việc được
phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một
cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân
công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho
dự án.
Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ
Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để
thực hiện tốt được công việc (đặc biệt à
những công việc mang tính đặc thù của dự
án)
c. Sáng kiến cải tiến
Có đề xuất những giải pháp hợp lý nhằm
nâng cao hiệu quả cao về công năng sử dụng
hoặc hiệu quả kinh tế của công trình.
Trường hợp có nêu nhưng không hợp lý thì
không có điểm.
Cách tiếp cận và phương pháp luận của nhà
thầu chuyên nghiệp và tiên tiến
d. Cách trình bày
Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách
hợp lý, dễ theo dõi
Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục
đ. Kế hoạch triển khai
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm
vụ để thực hiện công việc. Mỗi một nhiệm
vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả một
cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng
Kế hoạch triển khai phù hợp với phương
pháp luận và tiến độ dự kiến
Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện
công việc và tiến độ nộp báo cáo
e. Bố trí nhân sự
Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ
mời thầu
Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù

Điểm tối
đa

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)
0÷2

0÷2
06

0÷2

0÷2
0÷2
02

01

01
02
01
01
08
0÷3

0÷3
0÷2
06
0÷3
0÷3

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

Stt

Tiêu chuẩn

Điểm tối
đa

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

hợp với kế hoạch triển khai
03

Nhân sự
a. Tư vấn trưởng, chủ nhiệm
Bằng tốt nghiệp đ i học trở ên m t trong
các chuyên ngành về môi trường hoặc hóa
học
Bằng c p
Tiến sỹ
Thạc sỹ
Kỹ sư, Cử nhân
Trung cấp, cao đẳng (đ t 0 điểm)
Kinh nghiệm àm việc trong ĩnh vực môi
trường
≥ 10 năm
≥ 7 < 10 năm
≥ 5 < 7 năm
< 5 năm
Kinh nghiệm ở vị trí tư v n trưởng chủ
nhiệm dự án có quy mô tư ng tự
≥ 3 dự án
2 dự án
1 dự án
0 dự án
b. Chủ trì thực hiện phân tích môi trường
(Trưởng phòng thí nghiệm)
Bằng tốt nghiệp đ i học trở ên m t trong
các chuyên ngành về môi trường hoặc hóa
học
Bằng c p
Thạc sỹ
Kỹ sư, Cử nhân
Trung cấp, cao đẳng (đạt 0 điểm)
Kinh nghiệm àm việc
≥ 10 năm
≥ 7 < 10 năm
≥ 3 < 7 năm
< 3 năm
Kinh nghiệm ở vị trí chủ trì thực hiện phân
tích môi trường dự án có quy mô tư ng tự
≥ 3 dự án
2 dự án

50

36

17
07
07
05
03
0
05
05
04
03
02
05
05
03
02
0

15

05
05
03
0
05
05
04
03
02
05
05
03

Điểm tối
đa

Tiêu chuẩn

Stt
1 dự án
0 dự án

c. Chuyên gia, kỹ sư khác
Số lượng chuyên gia
03 Kỹ sư môi trường (mỗi ỹ sư đ t 01 điểm
tối đa hông quá 03 điểm)
03 Kỹ sư chuyên ngành hóa học (mỗi người
01 điểm tối đa hông quá 03 điểm)
03 Kỹ sư chuyên ngành sinh học (mỗi người
01 điểm tối đa hông quá 03 điểm)
Bằng cấp các chuyên gia
Thạc sỹ (Có ≥ 05 người)
Kỹ sư, Cử nhân (Có ≥ 05 người)
Cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương
Trung cấp
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có
liên quan của chuyên gia
≥ 10 năm (Có ≥ 05 người)
≥ 7 < 10 năm (Có ≥ 05 người)
≥ 3 < 7 năm (Có ≥ 05 người)

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

18
09
03
03
03
04
04
03
02
01
05
05
04
03
02

< 3 năm
Tổng cộng

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)
02
0

100

80

Nhà thầu đính kèm bản sao y chứng thực các tài liệu liên quan đến hợp đồng đã thực
hiện để có cơ sở xem xét đánh giá tại nội dung số 1 của bảng trên.
Nhân sự chủ chốt (tư v n trưởng chủ nhiệm; chủ trì xét nghiệm; chuyên gia ỹ sư
khác) nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định
thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý
của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu
chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là
không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là
đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính: Theo nội dung quy định đối với phương
pháp “Dựa trên kỹ thuật”

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5004 dự án đang đợi nhà thầu
  • 578 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 585 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13690 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15637 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây