Thông báo mời thầu

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:03 16/10/2020
Số TBMT
20201042410-00
Công bố
09:59 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp, mở rộng đường Bản Phiệt - Làng Chung, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn thu tiền sử dụng đất, tăng thu thuế, phí, thu khác và tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Bản Phiệt - Làng Chung, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công xây dựng tuyến đường Bản Phiệt - Làng Chung với điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 70 tại Km189+700 (gần UBND xã Bản Phiệt), điểm cuối tuyến giao với Tỉnh lộ 157 tại Km12+900, tổng chiều dài 6,23Km
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
09:59 16/10/2020
đến
10:00 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:15 26/10/2020
Mở thầu tại
Tầng 2, Trụ sở khối Ban QLDA thuộc Sở GTVT-XD Lào Cai; Đường B4A, phường Nam Cường; thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
250.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 31

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

cONc uoA xA uQt cn0 xcHiL vryr NAM
riNu LAo cAI
DQc l$p - Tg do - H4nh Phtic
so crao rnoNc vaN rAI - xAv optc
UBND

s6,6F&/eE-scrvrxD

Ldo Cai, ngdyffihdng l0 ndm 2020

QUYET DINH

thAu ggi thiu si5 03t Thi c6ng xiy dr;ng cdng trinh
thuQc dg 5n: Ning c6p, m& rQng tludng Bnn PhiQt - Ling Chung,
ran Phiet, huyQn Bio Thing

PhG duyQt HO scr

mli

"?

GIAM

o6c

sO

creo rH0NG vAN rAt - xAv DtIl\G rixH LAo CAI

Cdn ctb LuQt Xdy dqmg ban hdnh ngdy 18/06/2014;
Cdn cu Ludt Diiu

thiu

ban hdnh ngdy 26/ I 1/20 I 3 ;

cila Ch{nh phfi quv
C!: .r,* !.s,h,i 1*h^'a,oLt^zo1!/ryD
fsly^26/6/2014
,dinh, chi
^C!
ti€t thihanh mot so drcu cila Luqt Ddu-thiu ri lVo chpn nhd thiu;
Cdn cfi'Th6ng tu's6 03/201S/TT-BKHET ngdy 06/5/2015 cila B0 KO hoqchvd
Dd,r nr E,ry din.h chi nA hp hi so mdi thiu xdy ldp;

tinh Ldo
Cdn cfi' Quy*t dinh s(i 10/2017/QE UBhtD n7d/ 08/3/201,7 clLa
_U:!ND
Cai vi vi€c ban hdnh Quy dinh m6t s6 noi dung vA quan ly dw an dciu tu'xay dung
c6ng trinh vd qudn ty chiit lu'ong c6ng trinh xdy dqrng tr)n dia bdn tinh Ldo Cai;
Cdn ca Quyil dtnh sd 3665/QE-UBI{D ngdy 3t/|0/2019 cia UBI'{D tinh Ldo
Cai vi viQc piA'duyQt dty dn ddu ti xdy dWg c6ng trinh: I,{dng ,Ap, *o r)ng dadng
Ban Phi€t --Ldng Chung, xd Bdn Phi|t, huyQn Bao Thdng;
Cdn ca Quyil dinh s9 2671/QD-TJBND ngdy 14/8/2020 cila UBND tinh Ldo
Cai vi vi1c ihi duyQt kd hoqchiwa chon nhi thiu dur dn:,Ndng cdp, md r1ng
dad'ng Ban PhiQt - Ldng Chung, xd Ban PhieL huyQn Bao Thdng;
Cdn cu Quy€t dinh s6.34T7/QE-UBND ngdy 0B/10/2020 cila UBND tinh Ldo
Cai vi vt4c [hA duyQt thiet kA nifC vd dar todn c6ng trinh: Ndng ,Ap, *o r1ng
dadng Ban Phi€t - Ldng Chung, xd Ban Phi)t, huyQn Bao Thdng;
Cdn cil. Quy€t dinh s6 61 I/QD-SGTVTXD ngay 25/9/2020 ctia So' Giao.th6ng
vQn tai,- Xay a""e tinh Ldo Cot ui viec phA duygt kil qud lqra thp, nhd thiu, goi
thdu s6 5: Tu'vdn ldp HSMT, ddnh gid HSDT dry dnl l{dng cdp, md r)ng dadng
Ban Phi€t - Ldng Chung, xd Bdn Phi€t, huyQn Bao Thdng;

Xet Td trinh t6 Z7g/ffr-BGT ngay 08/10/2020 cila Ban QLDA dau ttr xay
dwng c6ng trinh giao thong vd Bdo cdo thdm dinh ctia phdng Qudn ly xay dung.

QUYET DINH:
Di6u 1. PhC duyQt Hii so moi thdu goi thAu sO Ol: Thi c6ng xdy dgng c6ng
trinh thuQc dg 6n: NAng cAp, md rQng dulng BAn PhiQt - Ling Chung, xd BAn
PhiQt, huyQn Bio Thing v6i nhftng nQi dung sau:

PhAn 1. Thit t+c el6u thAu
Chuong I. Chi ddn nhd thAu
Chucrng

II. BAng dfi'liQu d6u thAu

III. Ti6u chuAn d6nh gi6 E-HSDT
Chucrng IV. Bi6u m6u mdi thAu.
PhAn 2. YGu ci,r rd xiy l6p

Chuong

Chuong V. Y6u

rA x6y

16p

"Ar
Phin 3. Ei6u ki6n hq'p tl6ng vh bi6u m6u hqp el6ng
Chuong VI. DiAu ki6n chung ctra hqp d6ng
Chuong VII. Di6u ki6n cq thii cira hgp d6ng

VIII. Bi6u m6u hop d6ng.
Di6u 2. BaIQLDA dAu tu x6y dung c6ng trinh giao th6ng tinh Ldo Cai c6n
Chuong

Quy6t dinh ph6 duyQt t6 chirc ph6t hdnh H6 so mdi thdu, ddnh gi5 HO so dg
thdu vd tri6n khai c6c bu6c tirip theo dim b6o dflng trinh tU quy dinh.

cf

Diiiu 3. Chanh r,5n phdng Sd, Trudng phdng qu6n ly xf,y ch.mg, Gi6m
Ban QLDA d6u tu x6y dUng g0rg l.rinh giao theirig tinh
nh6n c6 1i6n quan cdn cri Quy6t dinh thi hanh.l. p .
lrNoi nhQn:
- Nhu di6u 3;
- Ldnh tlao

-

i..rr'

56'; r r
vi, qr-xo.H

r16c

Lio Cai vd c5c tO chirc, c6

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5217 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 56 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12636 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây