Thông báo mời thầu

Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:20 16/10/2020
Số TBMT
20201042073-00
Công bố
09:19 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp
Chủ đầu tư
+ UBND huyện Côn Đảo; + Địa chỉ: Số 28 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; + Điện thoại: 0254.3830157; Fax : 0254.3830206;
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:19 16/10/2020
đến
09:00 06/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 06/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 33

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính
(nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ
thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của
mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu
kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn
cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành (nếu có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:
STT

Tiêu chuẩn

Điểm
tối đa

A

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu:

10,0

1

Đã thực hiện Tư vấn giám sát thi công công
trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
(công trình thủy lợi) cấp III trở lên có giá trị
tối thiểu 650 triệu đồng trong thời gian 03

5,0

Thang
điểm
chi tiết

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu
7

Tiêu chuẩn

STT

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu

năm gần đây (Tính riêng cho 01 Hợp đồng,
không cộng dồn các Hợp đồng lại với nhau):
1.1 ≥ 03 công trình.

5,0

1.2 01- 02 công trình.

3,5

2

Đã thực hiện gói thầu Tư vấn giám sát thi
công công trình Nông nghiệp và phát triển
nông thôn (công trình thủy lợi) cấp III có
điều kiện địa lý tương tự tại khu vực biển
đảo ở Vùng Nam Trung Bộ:

4,0

2.1 > 02 công trình

4,0

2.2 01 công trình

2,8

3

Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện
các hợp đồng tương tự (Tư vấn giám sát thi
công công trình Nông nghiệp và phát triển
nông thôn (công trình thủy lợi) cấp III trước
đó. Tài liệu chứng minh: Bản sao chứng thực
các tài liệu có xác nhận của Chủ đầu tư,
trong đó có nội dung về đảm bảo chất lượng,
đảm bảo tiến độ hợp đồng.

1,0

3.1 ≥ 03 công trình.

1,0

3.2 01 – 02 công trình

0,7

2
2.1

Giải pháp và phương pháp luận
Hiểu rõ mục đích gói thầu

40,0

28,0

10

2.1.1

Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự
án nêu trong điều khoản tham chiếu.

2,0

2.1.2

Đề xuất về kỹ thuật có các nội dung mô tả
về vị trí, đặc điểm của các hạng mục công
trình.

2,0

Khảo sát công trình (kèm theo hình ảnh
minh họa, diễn giải chi tiết mô tả công
trình và kèm giấy xác nhận của Bên mời

6,0

2.1.3

Tiêu chuẩn

STT

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

thầu đã liên hệ khảo sát hiện trường)
2.2

Cách tiếp cận và phương pháp luận

12

Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các nội
dung công việc quy định trong điều khoản
tham chiếu.

6,0

2.2.2

Phương pháp luận phù hợp với dự án.

2,0

2.2.3

Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để
thực hiện tốt công việc, nhất là những công
việc đặc thù của dự án.

4,0

2.2.1

2.3

2.4

2.5

Sáng kiến cải tiến

2,0

Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện
tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu
quả thực hiện dự án

1,0

Cách tiếp cận và phương pháp luận của
nhà thầu chuyên nghiệp và tiên tiến

1,0

Cách trình bày

2,0

Trình bày rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểu, thể hiện
rõ ràng, hợp lý.

1,0

Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

1,0

Kế hoạch triển khai

10,0

Thể hiện được các nội dung chính kế hoạch
triển khai công việc đến khi hoàn thành
công trình và phù hợp với nhiệm vụ và tiến
độ của dự án.

2,0

2.5.2

Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện
công việc và tiến độ độ nộp báo cáo.

2,0

2.5.3

Lập tiến độ thi công xây dựng chi tiết dự
kiến cho công trình

6,0

2.5.1

2.6

Bố trí nhân sự

4,0

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu

Tiêu chuẩn

STT

C

3.1

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Bố trí nhân sự phù hợp với từng công việc
trong gói thầu (kèm theo danh sách bố trí
cán bộ tham gia gói thầu phù hợp).

2,0

Sự phù hợp của cán bộ, bố trí nhân sự so
với tiến độ thực hiện của dự án.

2,0

Nhân sự tham gia thực hiện gói thầu:
Tất cả nhân sự phải đính kèm bằng cấp,
chứng chỉ chuyên môn phù hợp (thiếu một
trong những tài liệu trên sẽ không được xem
xét, đánh giá).

50,0

Tư vấn giám sát trưởng

20

a. Bằng cấp:

3,0

Đại học trở lên thuộc chuyên ngành thủy
lợi hoặc công trình thủy và có chứng chỉ
hành nghề giám sát công trình nông nghiệp
và phát triển nông thôn (công trình thủy
lợi) hạng III trở lên.
b. Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có
liên quan (tính từ ngày cấp bằng đại học)

35,0

14

3,0

4,0

> 10 năm

4,0

Từ 7 ÷ 10 năm

2,8

Từ 5 ÷ 7 năm

2,0

< 5 năm
c. Kinh nghiệm liên quan: Đã thực hiện
giám sát trưởng các công trình nông nghiệp
và phát triển nông thôn (công trình thủy
lợi) có quy mô tương tự với gói thầu (kèm
theo tài liệu chứng minh)
> 5 công trình.

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu

0
8,0

8,0

Tiêu chuẩn

STT

3.2.1

Thang
điểm
chi tiết

03 - 04 công trình

5,6

01 - 02 công trình

4,0

d. Kinh nghiệm làm việc tại khu vực có địa
lý tương tự

3.2

Điểm
tối đa

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu

5,0

Khu vực Nam Bộ

5,0

Khu vực khác

3,5

Chuyên gia, kỹ sư tư vấn khác

30,0

21,0

Kỹ sư chuyên ngành thủy lợi (05 người)
– số điểm sẽ được chia đều cho 5

25,0

17,5

a. Bằng cấp:

5,0

Đại học trở lên thuộc chuyên ngành thủy
lợi hoặc công trình thủy, có chứng chỉ hành
nghề giám sát công trình nông nghiệp và
phát triển nông thôn (công trình thủy lợi)
hạng III trở lên.
b. Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có
liên quan (tính từ ngày cấp bằng đại học)

5,0

5,0

> 7 năm.

5,0

Từ 5 ÷ 7 năm

3,5

< 5 năm
c. Kinh nghiệm thực hiện các công trình
nông nghiệp và phát triển nông thôn (công
trình thủy lợi) tương tự:

0
5,0

> 2 dự án.

5,0

1 dự án.

3,5

d. Kinh nghiệm làm việc tại khu vực có địa
lý tương tự

10,0

Tiêu chuẩn

STT

3.2.2

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Khu vực Nam Bộ

10,0

Khu vực khác

5,0

Kỹ sư có chứng chỉ hành nghề định giá
xây dựng

5,0

a. Bằng cấp:

1,0

Đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây
dựng, có chứng chỉ hành nghề định giá xây
dựng hạng III trở lên
b. Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có
liên quan (tính từ ngày cấp bằng đại học)

3,5

1,0

1,0

> 7 năm.

1,0

Từ 5 ÷ 7 năm

0,7

< 5 năm

0

c. Kinh nghiệm thực hiện các công trình
nông nghiệp và phát triển nông thôn (công
trình thủy lợi) tương tự:

1,0

> 2 dự án

1,0

1 dự án

0,7

d. Kinh nghiệm làm việc tại khu vực có địa
lý tương tự

2,0

Khu vực Nam Bộ

2,0

Khu vực khác

1,0
TỔNG SỐ ĐIỂM

Ghi chú:

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu

100

70

- Năng lực, kinh nghiệm của Tư vấn giám sát trưởng phải đính kèm các tài
liệu chứng minh (Có xác nhận của Chủ đầu tư).
- Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động
còn hiệu lực hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng
một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ và có lý
do hợp lý.
- Nhà thầu chỉ được đề xuất 01 nhân sự bố trí cho 01 chức danh, không kiêm
nhiệm.
- Các nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung C, nếu có chứng chỉ hành nghề chưa
phân hạng, thì việc xác định hạng được thực hiện theo Nghị định số 100/2018/NĐCP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ;
- Nhà thầu muốn khảo sát hiện trường phải liên hệ trước với Bên mời thầu
03 ngày kể từ ngày muốn đi khảo sát và gửi kèm công văn yêu cầu đi khảo sát hiện
trường.
HSDT đạt yêu cầu về kỹ thuật khi có tổng điểm kỹ thuật đạt ≥ 70% và phải
đạt điểm tối thiểu quy định tại các mục có yêu cầu điểm tối thiểu. Khi đó HSDT sẽ
được tiếp tục đánh giá về tài chính.
HSDT có tổng điểm kỹ thuật đạt < 70% hoặc không đạt điểm tối thiểu ở bất
kỳ mục có yêu cầu điểm tối thiểu thì HSDT sẽ bị loại và không được đánh giá tiếp
ở các phần tiếp theo.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá1
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật. Điểm giá được
xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét= [Gthấp nhất x 100]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong
số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC
đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
20%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng
thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5218 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 55 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây