Thông báo mời thầu

Dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh công cộng đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:16 16/10/2020
Số TBMT
20201036447-00
Công bố
09:12 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh công cộng đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh công cộng đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
từ nguồn ngân sách thành phố đã được UBND thành phố phê duyệt tại QĐ số 434/QĐ-UBND ngày 07/02/2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh công cộng đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Đà Nẵng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:12 16/10/2020
đến
09:30 02/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 02/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
100.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh công cộng đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh công cộng đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 15

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
a) Tên gói thầu: Dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh công cộng
đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà năm 2020.
b) Tên công trình: Chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh công cộng đường
Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà năm 2020.
c) Địa điểm: Quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, thàng phố Đà Nẵng.
d) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
đ) Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày.
e) Nội dung công việc của gói thầu: Dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên
cây xanh công cộng đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà năm 2020 thuộc công
trình: Chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh công cộng đường Hoàng Văn Thái
nối dài đi Bà Nà, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo khối lượng mời thầu nêu tại Biểu
"Phạm vi cung cấp" của E-HSMT với thời gian thực hiện không thấp hơn 365
ngày.
g) Quy mô:
Thực hiện chăm sóc, duy trì cây xanh trên 3 đoạn đường với quy mô chiều dài
và khối lượng như sau:
+ Đoạn đường Hoàng Văn Thái nối dài (từ Km2+877 ÷ Km13+363) có tổng
chiều dài tuyến là 10,48km, gồm: Cây xanh bóng mát: 2.005 cây; cây cảnh, cây tạo
hình: 100 cây; Chuỗi ngọc: 28.232,37 m2; Mỏ két: 818,5 m2; Huỳnh anh: 8.174,35
m2; Dâm bụt: 232,3 m2; Thủy tiên: 13.584 m2; Nhất chi mai: 366,28 m2; Chiều tím:
61.054 m2; Lá gạch: 881,5 m2; Hoa giấy: 645,6 m2; Tai tượng đỏ: 559,92 m2; Mắt
ngọc: 8.627,10 m2.
+ Đoạn 2,8 km đường Hoàng Văn Thái (từ đường Tôn Đức Thắng đến bãi
rác Khánh Sơn), gồm: 488 cây bóng mát.
+ Đoạn 0,8 km đường ĐT602 (từ nút giao với đường Hoàng Văn Thái đến
ngã ba Bà Nà - Suối Mơ), gồm: 7.605 m2 thảm hoa; 157 cây bóng mát.
2.2. Yêu cầu về mặt kỹ thuật
2.2.1. Yêu cầu công tác duy trì, chăm sóc
Phải tuân thủ yêu cầu công việc theo Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô
thị ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô

thị) và các văn bản hướng dẫn khác của UBND thành phố Đà Nẵng và Sở Xây
dựng thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là các quy định khác).
Một số văn bản, tiêu chuẩn khác theo danh mục dưới đây:
Stt

Tên

Số

1

Nghị định của Chính phủ về Quản lý cây xanh
đô thị

Số 64/2010/NĐ-CP

2

Thông tư của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn
quản lý cây xanh đô thị

Số 20/2005/TT-BXD

3

Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về
Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng

Số 06/2016/QĐ-UBND

4

Quy định tạm thời liên quan đến thiết kế, kỹ
thuật trồng, chăm sóc, duy tu bảo dưỡng cây
xanh bóng mát công cộng trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng

Số 195/QĐ-SXD

5

Ban hành Quy định về việc hợp đồng, nghiệm
thu, tạm ứng, quyết toán công tác đặt hàng
dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng

Quyết định số 18/QĐSXD ngày 13 tháng 01
năm 2017

6

Sử dụng máy xây dựng

7

Đơn giá sản xuất, trồng mới và duy trì cây
xanh đô thị

8

Các Quy trình, quy định pháp lý khác hiện
hành

TCVN 4087-1985
QĐ số 8329/QĐUBND-QLĐTh ngày
10/10/2016

a.Yêu cầu kỹ thuật chăm sóc, bảo dưỡng, duy trì thảm cỏ:
- Tưới nước thảm cỏ
+ Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc
+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm thảm cỏ, nước tưới lấy từ nguồn khe
lạnh tự chảy do thành phố Đà Nẵng đầu tư
+ Dọn vệ sinh sau khi tưới nước
+ Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định
+ Lượng nước tưới 9 lít/m2; số lần tưới 195 lần/năm.

- Phát thảm cỏ bằng máy
+ Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc
+ Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều
cao cỏ bằng 5cm
+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác
+ Số lần thực hiện: 12 lần/năm
- Xén lề cỏ:
+ Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc
+ Xén lề cỏ theo chu vi, cách bó vỉa 10cm
+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác
+ Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định
+ Số lần thực hiện: 12 lần/năm
- Làm cỏ tạp:
+ Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc
+ Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, duy trì thảm cỏ không lẫn cỏ dại
+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác
+ Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định
+ Số lần thực hiện: 12 lần/năm
- Trồng dặm cỏ:
+ Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc
+ Thay thế các chỗ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặm cùng giống với cỏ hiện
hữu
+ Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ phủ kín không bị mất khoảng
+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác
+ Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định
+ Thực hiện khi cỏ bị chết, dẫm nát, hư hại
- Phun thuốc trừ sâu cỏ:
+ Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc
+ Phun thuốc trừ sâu cỏ
+ Mỗi năm phòng trừ 2 đợt, mỗi đợt phun 3 lần, cách nhau 5 đến 7 ngày
+ Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định
+ Lượng thuốc trừ sâu 0,015 lít/100m2/lần
- Bón phân thảm cỏ:
+ Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc

+ Rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ
+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công
+ Thực hiện 6 lần/năm, lượng phân vi sinh 0,03kg/m2/lần
b.Yêu cầu kỹ thuật chăm sóc, bảo dưỡng, duy trì bồn cảnh lá màu
- Tưới nước bồn cảnh lá màu:
+ Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc
+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá,
nước tưới lấy từ nguồn khe lạnh tự chảy do thành phố Đà Nẵng đầu tư
+ Dọn vệ sinh, dọn dẹp rác thải sau khi tưới nước
+ Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định
+ Lượng nước tưới 9 lít/m2; số lần tưới 195 lần/năm.
- Duy trì bồn cảnh lá màu:
+ Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc
+ Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm (trồng thay thế các cây chết, cây còi cọc,
cây trồng dặm cùng giống với cây hiện hữu; trồng 16 cây/1m2, đảm bảo sau khi
trồng dặm cây sống và tươi tốt).
+ Nhổ bỏ cỏ dại, cắt tỉa bấm ngọn 12 lần/năm
+ Bón phân vi sinh 0,2 kg/1m2.
+ Phun thuốc trừ sâu cho cây 0,05 lít/100m2
+ Tuần tra, bảo vệ bồn cảnh lá màu
+ Dọn vệ sinh, dọn dẹp rác thải sau khi làm việc
+ Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định
c.Yêu cầu kỹ thuật chăm sóc, bảo dưỡng, duy trì cây cảnh tạo hình:
- Tưới nước cây cảnh tạo hình:
+ Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc
+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá,
nước tưới lấy từ nguồn khe lạnh tự chảy do thành phố Đà Nẵng đầu tư
+ Dọn vệ sinh, dọn dẹp rác thải sau khi tưới nước
+ Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định
+ Lượng nước tưới 9 lít/m2; số lần tưới 180 lần/năm.
- Duy trì cây cảnh tạo hình:
+ Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc
+ Cắt tỉa cây theo hình quy định

+ Nhổ bỏ cỏ dại, cắt tỉa bấm ngọn, trồng dặm (trồng thay thế các cây chết, cây còi
cọc, cây trồng dặm cùng giống với cây hiện hữu, đảm bảo sau khi trồng dặm cây
sống và tươi tốt).
+ Bón phân vi sinh 0,4kg/cây
+ Phun thuốc trừ sâu cho cây 0,33 lít/100 cây
+ Tuần tra, bảo vệ cây cảnh
+ Dọn vệ sinh, dọn dẹp rác thải sau khi làm việc
+ Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định
d.Yêu cầu kỹ thuật chăm sóc, bảo dưỡng, duy trì cây bóng mát loại 1
- Duy trì cây bóng mát loại 1:
+ Tưới nước ướt đẫm gốc cây
+ Khảo sát hiện trạng, liên hệ cắt điện, tiến hành cắt sửa cây
+ Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo
vệ cảnh giới, đảm bảo giao thông, an toàn lao động
+ Lấy nhánh khô, mé nhánh, tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện 2 lần/năm
+ Tẩy chồi thực hiện trung bình 4 lần/năm
+ Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm
+ Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện 12 lần/năm
+ Tuần tra thường xuyên cây xanh, phát hiện kịp thời cây sâu bệnh, đổ ngã, hư hại
+ Dọn vệ sinh, dọn dẹp rác thải sau khi làm việc
+ Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định
+ Lượng sơn: 0,02 kg/cây; lượng xăng: 0,014 lít/cây; cây chống dài 2,5m fi60: 0,2
cây/cây; nẹp gỗ: 0,2 cây/cây; đinh 0,005 kg/cây.
- Quét vôi gốc cây:
+ Chuẩn bị, vận chuyển vôi và nước vôi tôi
+ Lọc vôi, quét vôi gốc cây cao 1m tính từ mặt đất, thực hiện 3 lần/năm
+ Dọn vệ sinh, dọn dẹp rác thải sau khi làm việc
+ Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định
+ Lượng vôi: 0,16 kg/cây
- Đốn hạ cây sâu bệnh:
+ Khảo sát hiện trạng, liên hệ cắt điện, tiến hành cắt sửa cây
+ Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo
vệ cảnh giới, đảm bảo giao thông, an toàn lao động
+ Đốn hạ cây, chặt, cưa thân cây thành khúc

+ Đào gốc, san lấp hoàn trả mặt bằng
+ Thu dọn cành lá, thân cây, gốc cây, vận chuyển rác từ công trường đến bãi đổ
theo quy định pháp luật.
+ Dọn vệ sinh, dọn dẹp rác thải sau khi làm việc
- Cắt thấp tán, khống chế chiều cao:
+ Cảnh giới giao thông
+ Cắt thấp tán, khống chế chiều cao, tùy loại cành cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu
kỹ thuật, mỹ thuật, khống chế chiều cao từ 6-8m.
+ Thu dọn cành, lá cây, thu gom vận chuyển rác thải về bãi đổ đúng quy định pháp
luật.
+ Lượng sơn: 0,125 kg/cây; Lượng xăng: 0,09 lít/cây;
- Tuần tra phát hiện cây hư hại:
+ Thường xuyên tuần tra cây xanh, bồn cỏ, cây cảnh, bồn cảnh lá màu thuộc khu
vực quản lý (cả năm)
+ Phát hiện kịp thời cây sâu bệnh, ngã đổ, hư hại
+ Phát hiện, xử lý tình trạng người, gia súc phá hoại cây xanh đúng quy định.
+ Thu gom, vận chuyển rác đến bãi đổ đúng nơi quy định
e.Yêu cầu kỹ thuật chăm sóc, bảo dưỡng, duy trì cây bóng mát mới trồng
+ Tưới nước ướt đẫm gốc cây
+ Bón phân hữu cơ gốc cây 6kg/cây, thực hiện 1 lần/năm
+ Lấy nhánh khô, mé nhánh, tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện 2 lần/năm
+ Sửa tán, tạo hình và tẩy chồi: dùng kéo hoặc cưa cắt tỉa những cành hoặc chồi
không thích hợp với kiểu dáng cần tạo, thực hiện trung bình 4 lần/năm
+ Chống sửa cây nghiêng thực hiện 2 lần/năm, cây chống dài 2,5m fi60: 3 cây/cây
trồng
+ Vệ sinh quanh gốc cây: nhổ cỏ dại quanh gốc cây, dọn dẹp rác quanh gốc cây,
thu gom vận chuyển đến bãi đổ đúng quy định, thực hiện 6 lần/năm
f. Yêu cầu kỹ thuật chăm sóc, bảo dưỡng và trồng dặm cây bóng mát
+ Khảo sát, xác định vị trí trồng cây (trồng thay thế các cây bị sâu bệnh, ngã đổ...)
+ Đào, sửa hố trồng cây xanh, xúc đất ra ngoài, cho đất thừa vào bao
+ Vận chuyển đất đen, phân hữu cơ, các vật liệu khác (nẹp gỗ 0,03x.x.5 dài 0,3m:
4cây; cây chống dài 2,5m fi60: 4cây bao bố: 0,1 cái/cây; dây nylon 0,05 kg/cây;
nước 0,02m3/cây; phân hữu cơ 7,24 kg/cây; đất mùn 0,067m3/cây; vật liệu khác
1,5%...) từ vị trí tập kết đến từng hố đào
+ Vận chuyển cây trồng (cây giống cao 3,3 – 4,3m, đường kính 0,056 – 0,069 m)
từ vị trí tập kết đến hố đào,

+ Lấp đất, chèn chặt đất làm bồn, tưới nước, đóng cọc chống, nẹp gỗ (4 cọc/gốc
cây) theo đúng yêu cầu.
+ Cây sau khi trồng đảm bảo phát triển xanh tốt bình thường, không nghiên ngã.
+ Công tác trồng phải đảm bảo yêu cầu theo Quyết định số 195/QĐ-SXD ngày
05/5/2016 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc Quy định tạm thời liên
quan đến thiết kế, kỹ thuật trồng, chăm sóc, duy tu bảo dưỡng cây xanh bóng mát
công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các quy định khác.
2.2.2. Yêu cầu vật liệu sử dụng cho gói thầu
a) Cây xanh
- Chiều cao cây giống phải đảm bảo chiều cao tối thiểu sau: cao từ 3,3m đến
4,3m, đường kính từ 0,056m đến 0,069m.
- Cây giống phải đúng giống qui định.
- Đối với từng giống phải đồng nhất về hình thái và đặc tính di truyền.
- Cây giống phải có thân cây thẳng, không bị cong vẹo, không có dấu hiệu
sâu bệnh, tước vỏ; tán cây cân đối, không bị cụt ngọn chính (đối với cây có đường
kính ≤ 10cm).
- Vận chuyển cây giống đến công trình với số lượng phù hợp kế hoạch từng
ngày để tránh trường hợp thừa cây giống, ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc cây khi
chưa trồng.
- Bầu rễ cây trước khi trồng không có dấu hiệu bị vỡ để đảm bảo hệ rễ ổn
định.
b) Cây cảnh
b1) Yêu cầu về chất lượng:
- Chiều cao cây giống phải đảm bảo chiều cao tối thiểu sau: Chuỗi ngọc, Mỏ
két, Huỳnh anh, Thủy tiên, Nhất chi mai, Chiều tím, Lá gạch, Hoa giấy, Tai tượng
đỏ, Mắt ngọc: cao 0,3 m; Dâm bụt: cao 0,3 - 0,4 m.
- Cây giống phải đúng giống qui định.
- Đối với từng giống phải đồng nhất về hình thái và đặc tính di truyền.
Trường hợp sản xuất với số lượng lớn từ 500 cây trở lên, độ sai khác về hình thái
không quá 5%
- Cây giống phải sinh trưởng khoẻ và không mang theo bệnh hại nguy hiểm.
- Vận chuyển cây giống đến công trình với số lượng phù hợp kế hoạch từng
ngày để tránh trường hợp thừa cây giống, ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc cây khi
chưa trồng.

- Bầu rễ cây trước khi trồng không có dấu hiệu bị vỡ để đảm bảo hệ rễ ổn
định.
b2) Yêu cầu về qui cách:
- Cây giống phải được trồng trong túi bầu polyetylen hoặc các vật liệu làm
bầu khác với kích thước tối thiểu là: đường kính/chiều cao: 10/22 cm.
- Cây giống phải có sức tiếp hợp tốt, cành ghép và gốc ghép phát triển đều
nhau và tách bỏ hoàn toàn dây ghép; có bộ rễ phát triển tốt, rễ phân nhánh từ cấp 3
trở lên, nhiều rễ tơ.
- Đối với cây chiết, cây giống phải giữ nguyên được bộ lá ban đầu hoặc có
các đợt lộc mới đã thành thục.
c) Phân vi sinh
Phân hữu cơ vi sinh cao cấp (HVP) dùng để cải tạo đất, bón lót trước khi trồng
cây
d) Cây chống
Cây chống D60, bằng gỗ cứng chắc, không bị mối mọt, hư mục, chiều dài
2,5m.
đ) Thuốc trừ sâu
Sử dụng cho các loại cây kiểng, không thuộc danh mục sản phẩm bị cấm sử
dụng.
e) Thuốc xử lý đất
Dùng để cân bằng độ PH cho đất. Xuất xứ: Việt Nam thuộc danh mục không
bị cấm sử dụng.
g) Cỏ đậu phụng
Loại thuần chủng, trồng theo thảm
2.2.3. Yêu cầu về trình tự thực hiện
Thực hiện song song, đồng thời các nội dung công việc. Nhà thầu có trách
nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật thích hợp để hoàn thành công việc theo
đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, an toàn lao động trong suốt quá trình
thực hiện.
2.2.4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Nhà thầu phải có biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu cho môi trường.
- Nhà thầu cần thực hiện là lập kế hoạch và biện pháp quản lý các chất thải
như rác, cành, lá cây, cỏ dại... bao gồm:

+ Liên hệ với cơ quan chức năng cho phép sử dụng bãi đổ đúng pháp luật
hoặc có hợp đồng nguyên tắc thu gom và xử lý rác thải với đơn vị xử lý rác được
cơ quan chức năng cấp phép.
+ Phần chi phí này Nhà thầu phải đưa vào giá dự thầu khi lập hồ sơ dự thầu.
+ Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc
thực hiện tại hiện trường đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực,
đảm bảo an toàn cho mọi phương tiện giao thông.
2.2.5. Yêu cầu về an toàn lao động
Nhà thầu phải tuân thủ quy định về an toàn lao động theo TCVN 5308 - 1991
“Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng”. Ngoài ra còn phải tuân thủ theo yêu cầu
kỹ thuật dưới đây:
- Trong quá trình thực hiện duy trì, chăm sóc cây xanh tại hiện trường, Nhà
thầu phải có sơ đồ chỉ dẫn, biển báo những nơi nguy hiểm, cảnh giác người qua lại
trong quá trình thực hiện đối với những công tác có ảnh hưởng đến lưu thông trên
tuyến. Chi phí cho công tác này Nhà thầu phải tính toán đưa vào giá dự thầu.
- Trong quá trình thực hiện phải dùng các loại phương tiện đảm bảo yêu cầu
kỹ thuật và tuân thủ các quy định về vận hành máy, thiết bị thi công.
- Nhà thầu phải áp dụng các chính sách về bảo hiểm lao động và công tác
trang bị bảo hộ lao động; tổ chức cho các công nhân học bồi dưỡng về an toàn lao
động; tổ chức bộ máy quản lý an toàn lao động trên công trường.
2.2.5. Yêu cầu về huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thực hiện gói thầu
Tùy theo tiến độ và khối lượng công việc, nhà thầu có biện pháp huy động
nhân lực và thiết bị thi công cho phù hợp. Tuy nhiên, để công việc thực hiện có
hiệu quả, yêu cầu tại hiện trường phải có:
- Nhân lực:
+ Cán bộ quản lý thực hiện chăm sóc, duy trì cây xanh theo hợp đồng: phải
có tối thiểu 01 người, đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu và tài liệu chứng minh theo quy
định tại Mục 2 Chương III của HSMT;
+ Cán bộ kỹ thuật an toàn lao động phải có tối thiểu 01 người, đảm bảo tiêu
chuẩn yêu cầu và tài liệu chứng minh theo quy định tại Chương III của HSMT;
+ Nhà thầu có cam kết ở giai đoạn cao điểm sẽ huy động ít nhất 40 công
nhân kỹ thuật có chuyên môn chăm sóc cây xanh để tham gia thực hiện công việc
của gói thầu theo quy định tại Chương III của HSMT.
- Thiết bị: Nhà thầu phải huy động thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu (hoặc đi
thuế) đảm bảo để thực hiện duy trì, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, thảm cỏ, vận

chuyển vật tư, phế thải …, nhưng tối thiểu phải có các thiết bị theo yêu cầu được
quy định tại Chương III của HSMT.
2.2.6. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
- Lập hệ thống quản lý chất lượng, yêu cầu kỹ thuật phù hợp với yêu cầu, tính
chất, quy mô gói thầu, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận
thực hiện hợp đồng;
- Có cam kết về nguồn gốc vật liệu, vật tư, cây giống đưa vào sử dụng cho gói
thầu phải theo đúng tiêu chuẩn và yêu cầu;
- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện;
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật giải pháp thực hiện
của mình nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật quy
định.
- Trong quá trình thực hiện Nhà thầu phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra
chất lượng công việc. Tất cả các công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện
trường của Nhà thầu phải được ghi chép vào sổ nhật ký thi công. Đối với các tài
liệu cơ bản, biên bản nghiệm thu… Nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu trữ cả ở hiện
trường lẫn văn phòng của Nhà thầu để cán bộ Giám sát, Chủ đầu tư và bất kỳ
người nào khác được Chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất kỳ
thời gian nào.
- Cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu xử lý, thực
hiện lại các hạng mục công việc mà kết quả kiểm tra cho thấy không đảm bảo chất
lượng theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định. Trong trường hợp như vậy Nhà thầu
phải gánh chịu mọi chi phí liên quan đến việc thực hiện lại, giám sát, kiểm tra và
các chi phí khác nảy sinh từ việc thực hiện lại của Nhà thầu.
- Chủ đầu tư có quyền kiểm định lại vật tư, vật liệu và sản phẩm đưa vào sử
dụng theo qui định hiện hành. Vật liệu, vật tư, cây giống phải có nguồn gốc, xuất xứ
rõ ràng và xuất trình các giấy tờ liên quan về nguồn gốc, xuất xứ với giám sát trước
khi nhập vào công trường. Trước khi đưa vật tư, vật liệu, cây giống vào sử dụng phải
được kiểm tra chất lượng theo quy định hiện hành.
- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại hiện trường;
- Lập hồ sơ hoàn công, chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu, lập phiếu yêu
cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu;
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng
công việc; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không rõ

nguồn gốc, không đúng chủng loại, thi công không đảm bảo chất lượng hoặc gây
hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động (nếu
có), vệ sinh môi trường theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Hình thức báo cáo:
+ Lịch công việc thực hiện: Báo cáo trước khi thực hiện công việc theo tuần,
tháng để chủ đầu tư theo dõi, giám sát việc thực hiện (Lịch bón phân, xịt thuốc,
trồng dặm, xén cỏ, tưới nước, nhổ cỏ, cắt tỉa….).
+ Báo cáo định kỳ kết thúc công việc theo tuần, tháng, quý. Báo cáo này được
đối chiếu với lịch công việc thực hiện (có giám sát thực hiện của chủ đầu tư) làm
cơ sở để thanh quyết toán khối lượng công việc hoàn thành.
2.3. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu
Stt
1

Công việc

Yêu cầu kỹ thuật

1) Thực hiện đúng các yêu cầu
Duy trì cây
xanh bóng mát kỹ thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.
cây loại 1
2) Yêu cầu kết quả:
- Tán: Đều, cân đối; không có
cành sà thấp, cành khô, sâu bệnh.
Cành cắt bỏ phải đảm bảo đúng
kỹ thuật, vết cắt phải được sơn
phủ kín.
- Thân: Đứng thẳng, không có
chồi, cùi. Nếu có cây nghiêng,
cong vẹo phải chống sửa và buộc
dây, đóng cọc chống đúng kỹ
thuật.
- Gốc cây: Không bị mục rỗng.
- Hố trồng cây: Đảm bảo sạch sẽ,
không có cỏ dại trong phạm vi
hố.
- Cây sinh trưởng xanh tốt, cây
không bị sâu bệnh, mục rỗng
(gốc, than, cành) đạt trên 95%.

Tiêu chí đánh giá
1) Thực hiện đúng
yêu cầu kỹ thuật và
nếu không đạt các
tiêu chí yêu cầu kết
quả chiếm tỉ lệ ≤5%:
được đánh giá là Đạt.
2) Thực hiện không
đúng yêu cầu kỹ thuật
hoặc nếu không đạt
các tiêu chí yêu cầu
kết quả chiếm tỉ lệ
>5%: được đánh giá
là Không đạt.

1) Thực hiện đúng các yêu cầu
kỹ thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.
2) Yêu cầu kết quả:
Vôi đều quanh gốc cây, chiều
cao 1m tính từ gốc cây (sát mặt
đất) đảm bảo mỹ quan đô thị.

Thực hiện đúng yêu
cầu kỹ thuật: được
đánh giá là Đạt và
ngược lại.

2

Quét vôi gốc
cây loại 1

3

Đốn hạ cây sâu Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ
bệnh loại 1
thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.

Thực hiện đúng yêu
cầu kỹ thuật: được
đánh giá là Đạt và
ngược lại.

4

Vận chuyển
Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ
rác cây đốn hạ, thuật nêu tại nội dung Mục 2
cây ngã đổ loại Chương V của HSMT.
1

Thực hiện đúng yêu
cầu kỹ thuật: được
đánh giá là Đạt và
ngược lại.

5

Cắt thấp tán,
khống chế
chiều cao cây
loại 1

1) Thực hiện đúng các yêu cầu
kỹ thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.
2) Yêu cầu kết quả:
Cắt tỉa, làm quang vòm, mỏng
vòm, giảm bớt ngọn, phục hồi
ngọn, đảm bảo dáng cây, tán cây
cân đối, không có cành sà thấp,
cành khô, sâu bệnh

1) Thực hiện đúng
yêu cầu kỹ thuật và
nếu số cây đạt các
tiêu chí yêu cầu kết
quả chiếm tỉ lệ ≥95%:
được đánh giá là Đạt.
2) Thực hiện không
đúng yêu cầu kỹ thuật
hoặc nếu số cây đạt
các tiêu chí yêu cầu
kết quả chiếm tỉ lệ
<95%: được đánh giá
là Không đạt.

6

Vận chuyển
rác cây cắt
thấp tán,
khống chế
chiều cao cây
loại 1

Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ
thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.

Thực hiện đúng yêu
cầu kỹ thuật: được
đánh giá là Đạt và
ngược lại.

7

Tuần tra, phát
hiện cây hư

Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ
thuật nêu tại nội dung Mục 2

Thực hiện đúng yêu
cầu kỹ thuật: được

hại

Chương V của HSMT.

đánh giá là Đạt và
ngược lại.

8

Tưới nước cây
cảnh tạo hình
bằng thủ công

Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ
thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.

Thực hiện đúng yêu
cầu kỹ thuật: được
đánh giá là Đạt và
ngược lại.

9

Duy trì cây
cảnh tạo hình

1) Thực hiện đúng các yêu cầu
kỹ thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.
2) Yêu cầu kết quả:
- Cây cảnh tạo hình phát triển
bình thường, không nghiêng ngả,
tán lá xanh tốt, không có sâu
bệnh, không hỏng tán; không có
cành khô, cắt tỉa theo quy trình
kỹ thuật, đảm bảo mỹ thuật.

1) Thực hiện đúng
yêu cầu kỹ thuật và
nếu số cây đạt các
tiêu chí yêu cầu kết
quả chiếm tỉ lệ ≥95%:
được đánh giá là Đạt.

10 Tưới nước bồn Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ
hoa, bồn cảnh thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.
11 Duy trì bồn
cảnh lá màu

1) Thực hiện đúng các yêu cầu
kỹ thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.
2) Yêu cầu kết quả:
- Bồn hoa, bồn cảnh lá màu phát
triển bình thường, xanh tốt,
không mất khoảng; cây không bị
sâu bệnh, hoa không héo úa, vệ
sinh sạch sẽ.
- Không có cỏ dại lẫn trong bồn
hoa.
- Cây trồng dặm sau khi trồng
phát triển bình thường, không

2) Thực hiện không
đúng yêu cầu kỹ thuật
hoặc nếu số cây đạt
các tiêu chí yêu cầu
kết quả chiếm tỉ lệ
<95%: được đánh giá
là Không đạt.
Thực hiện đúng yêu
cầu kỹ thuật: được
đánh giá là Đạt và
ngược lại.
1) Thực hiện đúng
yêu cầu kỹ thuật và
nếu các bồn hoa đạt
các tiêu chí yêu cầu
kết quả chiếm tỉ lệ
≥95%: được đánh giá
là Đạt.
2) Thực hiện không
đúng yêu cầu kỹ thuật
hoặc nếu các bồn hoa
đạt các tiêu chí yêu
cầu kết quả chiếm tỉ
lệ <95%: được đánh

nghiêng ngả, cây xanh tốt, không giá là Không đạt.
có sâu bệnh, chăm sóc cây sau
khi trồng theo quy trình kỹ thuật,
đảm bảo mỹ thuật.
12 Tưới nước
thảm cỏ thuần
chủng

Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ
thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.

Thực hiện đúng yêu
cầu kỹ thuật: được
đánh giá là Đạt và
ngược lại.

13 Phát thảm cỏ
thuần chủng
bằng máy

Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ
thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.

Thực hiện đúng yêu
cầu kỹ thuật: được
đánh giá là Đạt và
ngược lại.

14 Xén lề cỏ

Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ
thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.

Thực hiện đúng yêu
cầu kỹ thuật: được
đánh giá là Đạt và
ngược lại.

15 Làm cỏ tạp

Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ
thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.

Thực hiện đúng yêu
cầu kỹ thuật: được
đánh giá là Đạt và
ngược lại.

16 Trồng dặm cỏ

1) Thực hiện đúng các yêu cầu
kỹ thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.

1) Thực hiện đúng
yêu cầu kỹ thuật và
nếu thảm cỏ đạt các
tiêu chí yêu cầu với
kết quả chiếm tỉ lệ
≥95%: được đánh giá
là Đạt.

2) Yêu cầu kết quả:

- Thảm cỏ sau khi trồng được
phủ kín, phát triển xanh tốt,
không vàng úa, sâu bệnh, vệ sinh
2) Thực hiện không
sạch sẽ.
đúng yêu cầu kỹ thuật
- Cỏ thuần chủng có lẫn không
hoặc nếu thảm cỏ đạt
quá 5% cỏ tạp.
các tiêu chí yêu cầu
- Chăm sóc cỏ sau khi trồng theo với kết quả chiếm tỉ
quy trình kỹ thuật, đảm bảo mỹ
lệ <95%: được đánh
thuật.
giá là Không đạt.
17 Phun thuốc
phòng trừ sâu

Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ
thuật nêu tại nội dung Mục 2

Thực hiện đúng yêu
cầu kỹ thuật: được

cỏ
18 Bón phân
thảm cỏ

Chương V của HSMT.

đánh giá là Đạt và
ngược lại.

Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ
thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.

Thực hiện đúng yêu
cầu kỹ thuật: được
đánh giá là Đạt và
ngược lại.

1) Thực hiện đúng các yêu cầu
19 Duy trì cây
xanh bóng mát kỹ thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.
mới trồng
2) Yêu cầu kết quả:
- Tán: Đều, cân đối; không có
cành sà thấp, cành khô, sâu bệnh.
Cành cắt bỏ phải đảm bảo đúng
kỹ thuật, vết cắt phải được sơn
phủ kín.
- Thân: Đứng thẳng, không có
chồi, cùi. Nếu có cây nghiêng,
cong vẹo phải chống sửa và buộc
dây, đóng cọc chống đúng kỹ
thuật.
- Gốc cây: Không bị mục rỗng.
- Hố trồng cây: Đảm bảo sạch sẽ,
không có cỏ dại trong phạm vi
hố.
- Cây sinh trưởng xanh tốt, cây
không bị sâu bệnh, mục rỗng
(gốc, than, cành) đạt trên 95%.

1) Thực hiện đúng
yêu cầu kỹ thuật và
nếu không đạt các
tiêu chí yêu cầu kết
quả chiếm tỉ lệ ≤5%:
được đánh giá là Đạt.
2) Thực hiện không
đúng yêu cầu kỹ thuật
hoặc nếu không đạt
các tiêu chí yêu cầu
kết quả chiếm tỉ lệ
>5%: được đánh giá
là Không đạt.

20 Tưới nước bồn Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ
hoa, bồn cảnh thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.

Thực hiện đúng yêu
cầu kỹ thuật: được
đánh giá là Đạt và
ngược lại.

21 Duy trì bồn
cảnh lá màu

1) Thực hiện đúng các yêu cầu
kỹ thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.
2) Yêu cầu kết quả:

1) Thực hiện đúng
yêu cầu kỹ thuật và
nếu các bồn hoa đạt
các tiêu chí yêu cầu
kết quả chiếm tỉ lệ

- Bồn hoa, bồn cảnh lá màu phát
triển bình thường, xanh tốt,
không mất khoảng; cây không bị
sâu bệnh, hoa không héo úa, vệ
sinh sạch sẽ.
- Không có cỏ dại lẫn trong bồn
hoa.
- Cây trồng dặm sau khi trồng
phát triển bình thường, không
nghiêng ngả, cây xanh tốt, không
có sâu bệnh, chăm sóc cây sau
khi trồng theo quy trình kỹ thuật,
đảm bảo mỹ thuật.
22 Trồng dặm cây Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ
xanh bóng mát thuật nêu tại nội dung Mục 2
Chương V của HSMT.

≥95%: được đánh giá
là Đạt.
2) Thực hiện không
đúng yêu cầu kỹ thuật
hoặc nếu các bồn hoa
đạt các tiêu chí yêu
cầu kết quả chiếm tỉ
lệ <95%: được đánh
giá là Không đạt.

Thực hiện đúng yêu
cầu kỹ thuật: được
đánh giá là Đạt và
ngược lại.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5217 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 56 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây