Thông báo mời thầu

Cung cấp các màn hình quảng cáo điện tử dạng chân đứng lắp tại tầng 1 và tầng B1

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:31 16/10/2020
Số TBMT
20201041698-00
Công bố
08:26 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Cung cấp các màn hình quảng cáo điện tử dạng chân đứng lắp tại tầng 1 và tầng B1
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cung cấp các màn hình quảng cáo điện tử dạng chân đứng lắp tại tầng 1 và tầng B1
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Mua sắm tài sản cố định năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung cấp các màn hình quảng cáo điện tử dạng chân đứng lắp tại tầng 1 và tầng B1
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
08:26 16/10/2020
đến
09:00 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Phòng 1406-1407 tầng 14, cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp các màn hình quảng cáo điện tử dạng chân đứng lắp tại tầng 1 và tầng B1". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp các màn hình quảng cáo điện tử dạng chân đứng lắp tại tầng 1 và tầng B1" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 49

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: QĐ/AD/46/2020
Hà Nội, ngày /IÊ tháng J.O.. năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu Cung cấp các màn hình quảng cáo điện
tử dạng chân dứng lắp tại tầng 1 và tầng BI ^
TỎNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH CAO Óc VTETCOMBANK198
Căn cứ:
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 năm 2013;
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; ^
Quyết định số QĐ/AD/43/2020 ngày .^11.710/2020 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198 về phê duyệt đầu tư “Cung cấp các màn hình quảng cáo điện tử dạng chân đứng lắp tại tầng 1 và tầng BI”; \
Quyết định số QĐ/AD/44/2020 ngày JL/10/2020 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198 về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Tổ nghiệm thu để thực hiện việc lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp các màn hình quảng cáo điện tử dạng chân đứng lắp tại tầng 1 và tầng BI”; /X
Quyết định số QĐ/AD/45/2020 ngày 7. JĐ 72020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa
chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp các màn hình quảng cáo điện tử dạng chân đứng lắp tại tầng 1 và tầng BI/í
Tờ trình số TCG/27/2020 ngày . 7. /K). 72020 về việc ừình phê duyệt bản yêu cầu báo
giá cho gói thầu “Cung cấp các màn hình quảng cáo điện tử dạng chân đứng lắp tại tầng 1 và tầng Bl”, y
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu Cung cấp các màn hình quảng cáo điện tử dạng chân đứng lắp tại tầng 1 và tầng B1 với các nội dung sau: X
- Chương I: Yêu cầu nộp báo giá;
- Chương II: Phạm vi, yêu cầu của gói thầu; ^
- Chương III: Biểu mẫu; ^
“ Chương IV: Dự thảo hợp đồng; ^
Điều 2.
2.1. Giao Phó Tổng Giám đốc ký Bản yêu cầu báo giá để phát hành theo quy định của pháp luật về đấu thầu; Ỵ
ĨA
1
2.2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu tổ chức phát hành Bản yêu cầu báo giá và thực hiện các công việc tiếp theo của quá trình đấu thầu theo quy định. V
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
3.1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3.2. Các Ông/Bà Phó Tổng Giám đốc, Quyền Kế toán trưởng, Giám đốc bất động sản và tiếp thị, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./,
DECISION
On approval on Request for Price Quotation for Supplying E-standees for installation at
1st & B1 floors
GENERAL DIRECTOR OF VIETCOMBANK TOWER 198 LTD
Based on:
- The Tendering Law No. 43/20Ỉ3/QHỈ3; X
- The Decree No. 63/2014/ND-CP on stipulating in details some articles of the Tendering Law on Contractor selection; ^
- The Decision No. QD/AD/43/2020 dated .XL./10/2020 of General Director of Vietcombank Tower Ỉ98 Ltd on investment of “Supplying E-standees for installation at 1st & BI floors ^
- The Decision No. QD/AD/44/2020 dated .XL./'10/2020 of General Director of Vietcombank Tower Ỉ98 Ltd on establishment of Procurement Specialist Group, Appraiser Group and Inspection Team to select supplier for “Supplying E-standees for installation at 1st & BĨ floors X/
- The Decision No. QD/AD/45/2020 dated .hS.J.Ũ../2020 of General Director of Vietcombank Tower 198 Ltd on approval to contractor selection plan for “Supplying E-standeesfor installation at 1st &, B1 floors ^
- The Internal Memo No. TCG/27/2020 dated ./D../..ẬŨ ./2020 on proposal of request for price quotation for “Supplying E-standees for installation at 1st & BỈ floors ”, ^
DECIDES:
Article L To approve Request for Price Quotation of the package of Supplying E-standees for installation at 1st & Bl floors with the following contents: A
Chapter I: Request for Price Quotation/ V
- Chapter II: Scope, requirements of the package; ^
- Chapter III: Forms; V
- Chapter IV: Draft of conữact;
Article 2.
2.1. To assign Deputy General Director to sign Request for Price (Quotation to issue it according to tendering regulations; y
2.2. To assign Procurement Specialist Group to issue Request for Price Quotation and do succeeding activities of the tendering process according to regulations. s\
Article 3. Implementation:
3.1. This Decision shall come into effect from the date of signing, r
3.2. Deputy General Director\ Acting Chief Acountant, P&MMj the Procurement Specialist Group shall be responsible for the implementation of this Decision.
TỎNG GIÁM ĐỒC/ GENERAL DIRECTOR
Nơi nhặn/ Place of receipt:
- Như điều 3/ As Article 3:
- Lưu: VT/ Filing: Archives.
ff\
'•ỳ
3

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5162 dự án đang đợi nhà thầu
  • 519 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 696 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13600 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15556 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây