Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Nhà quản lý, nhà vệ sinh, hàng rào, sân khấu hành lễ, khán đài, vườn hoa cây xanh, đường dạo

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:23 16/10/2020
Số TBMT
20201041606-00
Công bố
08:18 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Bảo tồn và phát huy giá trị di tích xô viết Nghệ Tĩnh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Nhà quản lý, nhà vệ sinh, hàng rào, sân khấu hành lễ, khán đài, vườn hoa cây xanh, đường dạo
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên (địa chỉ: Thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An);
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách trung ương, ngân sách huyên và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Tượng đài và phù điêu xô viết Nghệ Tĩnh; Nhà quản lý, nhà vệ sinh, hàng rào, sân khấu hành lễ, khán đài, vườn hoa cây xanh, đường dạo thuộc dự án: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Nghệ An

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:18 16/10/2020
đến
15:00 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Nhà quản lý, nhà vệ sinh, hàng rào, sân khấu hành lễ, khán đài, vườn hoa cây xanh, đường dạo". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Nhà quản lý, nhà vệ sinh, hàng rào, sân khấu hành lễ, khán đài, vườn hoa cây xanh, đường dạo" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 28

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐXKT
E-HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung
sau đây:
1. Không có tên trong 02 hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh
ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ
thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách
nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu.
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai
trên hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông
tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành
(nếu có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo phương
pháp chấm điểm, bao gồm các nội dung sau đây:
Số
TT
1
1.1

Tiêu chuẩn

Thang điểm
Điểm tối đa
chi tiết

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

20,0

Đã thực hiện các gói thầu tương tự trong 03
năm 2017, 2018 và 2019: Nhà thầu phải
cung cấp các hợp đồng đã thực hiện dịch vụ
tư vấn thiết kế có tính chất, quy mô, giá trị
tương tự gói thầu là công trình xây dựng dân
dụng với giá trị hợp đồng > 500 triệu đồng,
trong đó cụ thể:

10,0

a) ≥ 02 hợp đồng

10,0

b) 01 hợp đồng

8,0

c) Không có hợp đồng nào
1.2

Số năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn
thiết kế (số năm tính theo ngày đăng ký
kinh doanh đến thời điểm đóng thầu):

0
5,0

a) ≥ 06 năm

5,0

b) ≥ 04 năm

3,0

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu
14,0

Số
TT

Tiêu chuẩn

Thang điểm
Điểm tối đa
chi tiết

c) ≥ 03 năm
1.3

Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực
hiện các hợp đồng tương tự trước đó (Nhà
thầu chứng minh hợp đồng đúng tiến độ
hoặc vượt tiến độ bằng biên bản nghiệm
thu hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư
hoặc tài liệu có tính pháp lý tương đương);
trong đó cụ thể:

0
3,0

a) ≥ 02 hợp đồng

3,0

b) 01 hợp đồng

2,0

c) Không có hợp đồng nào
1.4

2
2.1

2.2

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

0

Các yếu tố khác: Trong các hợp đồng nêu
trên hoặc hợp đồng tư vấn khác nếu nhà
thầu có các hợp đồng dịch vụ tư vấn đã
hoàn thành cho các công trình tượng đài,
khuôn viên công viên...

2,0

Không quy
định

Giải pháp và phương pháp luận

30,0

21,0

Hiểu rõ mục đích gói thầu

10,0

a) Am hiểu rõ, đầy đủ về phạm vi, quy mô
của dự án, mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ
của gói thầu đã nêu trong điều khoản tham
chiếu. Hiểu rõ mối quan hệ giữa tổ chức tư
vấn, nhà thầu với chủ đầu tư và các đơn vị
liên quan; quyền và nghĩa vụ của tư vấn
thiết kế

10,0

b) Am hiểu về mục đích, yêu cầu và nhiệm
vụ của gói thầu đã nêu trong điều khoản
tham chiếu, nêu được các mối quan hệ liên
quan và nêu quyền và nghĩa vụ của tư vấn
thiết kế nhưng trình bày sơ sài, không chi tiết

6,0

c) Không trình bày hoặc trình bày lan man,
không đầy đủ

0

Cách tiếp cận và phương pháp luận
a) Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng
mục công việc quy định trong điều khoản
tham chiếu. Các hạng mục công việc được
phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một
cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân
công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất

8,0

8,0

Số
TT

Tiêu chuẩn

Thang điểm
Điểm tối đa
chi tiết

thực hiện cho dự án

2.3

2.4

2.5

2.6

b) Phương pháp luận trình bày phù hợp với
nhiệm vụ nhưng trình bày sơ sài không đầy
đủ các hạng mục, thiếu nội dung

5,0

c) Phương pháp luận trình bày không phù
hợp với nhiệm vụ và các hạng mục trong
điều khoản tham chiếu

0

Sáng kiến cải tiến

2,0

a) Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực
hiện tốt hơn các công việc nhằm nâng cao
hiệu quả thực hiện dự án. Có đề xuất thực
hiện tốt các công việc mang tính đặc thù
của dự án.

2,0

b) Có đề xuất sáng kiến nhưng trình bày sơ sài

1,0

c) Không đưa ra được các sáng kiến cải tiến

0

Cách trình bày

2,0

a) Đề xuất được kết cấu và trình bày một
cách hợp lý, dễ theo dõi

1,0

b) Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

1,0

Kế hoạch triển khai

4,0

a) Kế hoạch công việc bao gồm tất cả
nhiệm vụ để thực hiện gói thầu. Mỗi một
nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả
một cách hoàn chỉnh, phù hợp với phương
pháp luận và tiến độ dự kiến

4,0

b) Có kế hoạch công việc bao gồm các
nhiệm vụ để thực hiện gói thầu. Có mô tả
mỗi một nhiệm vụ cụ thể phù hợp với
phương pháp luận và tiến độ dự kiến nhưng
sơ sài

2,0

c) Không có kế hoạch hoặc có nhưng không
mô tả từng nhiệm vụ cụ thể

0

Tiến độ thực hiện
a) Có sơ đồ và tiến độ kế hoạch triển khai
không quá 30 ngày, kèm theo bảng biểu mô
tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ
nộp báo cáo phù hợp với tiến độ thực hiện
công việc

3,0

3,0

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

Số
TT

Tiêu chuẩn

Thang điểm
Điểm tối đa
chi tiết

b) Không có sơ đồ và tiến độ kế hoạch triển
khai hoặc có tiến độ nhưng lớn hơn 30 ngày
và không có bảng biểu mô tả kế hoạch thực
hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo
2.7
3
3.1

3.2

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

0

Các yếu tố khác: Trong phương pháp luận
nhà thầu phải nêu rõ công tác đảm bảo về
tính bí mật cho công trình An ninh, Quốc
phòng khi quản lý hồ sơ dịch vụ tư vấn

1,0

1,0

Nhân sự chủ chốt

50,0

35,0

Chủ nhiệm thiết kế (01 người): Đại học trở
lên, chuyên ngành hoặc kiến trúc sư; được
cấp chứng chỉ hành nghề về lĩnh vực thiết kế
quy hoạch hạng III trở lên (chứng chỉ đang
còn hiệu lực đến tháng 10/2020); đã từng
làm chủ nhiệm thiết kế cho ít nhất 02 công
trình tương tự và phải được chủ đầu tư xác
nhận bằng văn bản; nhà thầu phải cung cấp
bản scan các tài liệu sau để chứng minh:
Bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ hành
nghề và văn bản xác nhận của chủ đầu tư về
việc cán bộ đã từng làm chủ nhiệm thiết kế
của 02 công trình tương tự; trong đó:

10,0

a) Có số năm kinh nghiệm > 7 năm, đã từng
thiết kế 02 công trình tương tự trở lên

10,0

b) Có số năm kinh nghiệm 5 - 7 năm, đã
từng thiết kế 01 công trình tương tự

5,0

c) Có số năm kinh nghiệm < 5 năm, chưa
tham gia thiết kế hoặc đã tham gia nhưng
công trình không đáp ứng yêu cầu tương tự

0

Chủ trì thiết kế kiến trúc (01 người): Đại
học trở lên, chuyên ngành kiến trúc sư;
được cấp chứng chỉ hành nghề về lĩnh vực
thiết kế kiến trúc công trình dân dụng tối
thiểu hạng III trở lên (chứng chỉ đang còn
hiệu lực đến tháng 10/2020); đã từng làm
chủ trì thiết kế kiến trúc cho ít nhất 01 công
trình tương tự và phải được chủ đầu tư xác
nhận bằng văn bản; nhà thầu phải cung cấp
bản scan các tài liệu sau để chứng minh:
Bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ hành
nghề và văn bản xác nhận của chủ đầu tư về

5,0

Số
TT

Tiêu chuẩn

Thang điểm
Điểm tối đa
chi tiết

việc cán bộ đã từng chủ trì thiết kế kiến trúc
01 công trình tương tự; trong đó:

3.3

3.4

a) Có số năm kinh nghiệm ≥ 3 năm, đã từng
chủ trì thiết kế kiến trúc 02 công trình
tương tự trở lên

5,0

b) Có số năm kinh nghiệm ≥ 3 năm, đã
từng chủ trì thiết kế kiến trúc 01 công trình
tương tự

3,0

c) Có số năm kinh nghiệm < 3 năm, chưa
tham gia thiết kế hoặc đã tham gia nhưng
không phải công trình tương tự

0

Chủ trì thiết kế kết cấu (01 người): Đại học
trở lên, chuyên ngành kỹ sư xây dựng dân
dụng và công nghiệp; được cấp chứng chỉ
hành nghề về lĩnh vực thiết kế kết cấu công
trình dân dụng tối thiểu hạng III trở lên
(chứng chỉ đang còn hiệu lực đến tháng
10/2020); đã từng làm chủ trì thiết kế kết cấu
cho ít nhất 01 công trình tương tự và phải
được chủ đầu tư xác nhận bằng văn bản; nhà
thầu phải cung cấp bản scan các tài liệu sau
để chứng minh: Bằng tốt nghiệp đại học,
chứng chỉ hành nghề và văn bản xác nhận
của chủ đầu tư về việc cán bộ đã từng chủ trì
thiết kế kết cấu 01 công trình tương tự

5,0

a) Có số năm kinh nghiệm ≥ 3 năm, đã từng
chủ trì thiết kế kết cấu 02 công trình tương
tự trở lên

5,0

b) Có số năm kinh nghiệm ≥ 3 năm, đã từng
chủ trì thiết kế kết cấu 01 công trình tương tự

3,0

c) Có số năm kinh nghiệm < 3 năm, chưa
tham gia thiết kế hoặc đã tham gia nhưng
không phải công trình tương tự

0

Chủ trì thiết kế hệ thống điện (01 người):
Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ sư điện;
được cấp chứng chỉ hành nghề về lĩnh vực
thiết kế hệ thống điện công trình hoặc cơ
điện công trình tối thiểu hạng III trở lên
(chứng chỉ đang còn hiệu lực đến tháng
10/2020); đã từng làm chủ trì thiết kế điện
cho ít nhất 01 công trình tương tự và phải

5,0

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

Số
TT

Tiêu chuẩn

Thang điểm
Điểm tối đa
chi tiết

được chủ đầu tư xác nhận bằng văn bản;
nhà thầu phải cung cấp bản scan các tài liệu
sau để chứng minh: Bằng tốt nghiệp đại
học, chứng chỉ hành nghề và văn bản xác
nhận của chủ đầu tư về việc cán bộ đã từng
chủ trì thiết kế điện 01 công trình tương tự

3.5

3.6

a) Có số năm kinh nghiệm ≥ 3 năm, đã từng
chủ trì thiết kế điện 02 công trình tương tự
trở lên

5,0

b) Có số năm kinh nghiệm ≥ 3 năm, đã từng
chủ trì thiết kế điện 01 công trình tương tự

3,0

c) Có số năm kinh nghiệm < 3 năm, chưa
tham gia thiết kế hoặc đã tham gia nhưng
không phải công trình tương tự

0

Chủ trì thiết kế hệ thống cấp, thoát nước (01
người): Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ sư
cấp thoát nước; được cấp chứng chỉ hành
nghề về lĩnh vực thiết kế hệ thống cấp,
thoát nước tối thiểu hạng III trở lên (chứng
chỉ đang còn hiệu lực đến tháng 10/2020);
đã từng làm chủ trì thiết kế cấp, thoát nước
cho ít nhất 01 công trình tương tự và phải
được chủ đầu tư xác nhận bằng văn bản;
nhà thầu phải cung cấp bản scan các tài liệu
sau để chứng minh: Bằng tốt nghiệp đại
học, chứng chỉ hành nghề và văn bản xác
nhận của chủ đầu tư về việc cán bộ đã từng
chủ trì thiết kế cấp, thoát nước 01 công
trình tương tự

5,0

a) Có số năm kinh nghiệm ≥ 3 năm, đã từng
chủ trì thiết kế cấp, thoát nước 02 công
trình tương tự trở lên

5,0

b) Có số năm kinh nghiệm ≥ 3 năm, đã từng
chủ trì thiết kế cấp, thoát nước 01 công trình
tương tự

3,0

c) Có số năm kinh nghiệm < 3 năm, chưa
tham gia thiết kế hoặc đã tham gia nhưng
không phải công trình tương tự

0

Chủ trì lập thiết kế giao thông (01 người):
Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ sư xây
dựng giao thông; được cấp chứng chỉ hành

5,0

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

Số
TT

Tiêu chuẩn

Thang điểm
Điểm tối đa
chi tiết

nghề về lĩnh vực thiết kế công trình giao
thông (chứng chỉ đang còn hiệu lực đến
tháng 10/2020); đã từng làm chủ trì thiết kế
công trình giao thông cho ít nhất 01 công
trình tương tự và phải được chủ đầu tư xác
nhận bằng văn bản; nhà thầu phải cung cấp
bản scan các tài liệu sau để chứng minh:
Bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ hành
nghề và văn bản xác nhận của chủ đầu tư về
việc cán bộ đã từng chủ trì thiết kế công
trình giao thông 01 công trình tương tự

3.7

a) Có số năm kinh nghiệm ≥ 3 năm, đã từng
chủ trì thiết kế công trình giao thông 02
công trình tương tự trở lên

5,0

b) Có số năm kinh nghiệm ≥ 3 năm, đã từng
chủ trì thiết kế công trình giao thông 01
công trình tương tự

3,0

c) Có số năm kinh nghiệm < 3 năm, chưa
tham gia thiết kế hoặc đã tham gia nhưng
không phải công trình tương tự

0

Chủ trì lập dự toán (01 người): Đại học trở
lên, chuyên ngành kỹ sư kinh tế xây dựng;
được cấp chứng chỉ hành nghề về lĩnh vực
định giá xây dựng tối thiểu hạng III trở lên
(chứng chỉ đang còn hiệu lực đến tháng
10/2020); đã từng làm chủ trì lập dự toán
cho ít nhất 01 công trình tương tự và phải
được chủ đầu tư xác nhận bằng văn bản;
nhà thầu phải cung cấp bản scan các tài liệu
sau để chứng minh: Bằng tốt nghiệp đại
học, chứng chỉ hành nghề và văn bản xác
nhận của chủ đầu tư về việc cán bộ đã từng
chủ trì lập dự toán 01 công trình tương tự

5,0

a) Có số năm kinh nghiệm ≥ 3 năm, đã từng
chủ trì lập dự toán 02 công trình tương tự
trở lên

5,0

b) Có số năm kinh nghiệm ≥ 3 năm, đã từng
chủ trì lập dự toán 01 công trình tương tự

3,0

c) Có số năm kinh nghiệm < 3 năm, chưa
tham gia thiết kế hoặc đã tham gia nhưng
không phải công trình tương tự

0

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

Số
TT

Tiêu chuẩn

3.8

Các thành viên thiết kế khác

Thang điểm
Điểm tối đa
chi tiết

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

10,0

a) Bố trí 01 kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng
dân dụng và công nghiệp để thiết kế kiến trúc

2,0

b) Bố trí 01 kỹ sư xây dựng dân dụng và
công nghiệp để thiết kế kết cấu

2,0

c) Bố trí 01 kỹ sư điện hoặc xây dựng dân
dụng và công nghiệp để thiết kế hệ thống điện

2,0

e) Bố trí 01 kỹ sư giao thông để thiết kế hệ
thống đường giao thông

***

f) Bố trí 01 kỹ sư cấp, thoát nước hoặc xây
dựng dân dụng và công nghiệp để thiết kế hệ
thống cấp thoát nước

2,0

g) Bố trí 01 kỹ sư kinh tế xây dựng hoặc xây
dựng dân dụng và công nghiệp để lập dự toán

2,0

Tổng cộng (1+2+3)

100,0

70,0

Các nhân sự chủ chốt nêu tại mục 3.1 đến 3.7 (chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì
thiết kế) của bảng trên phải có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn
ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của
nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
b) Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực,
giải pháp và phương pháp luận, nhân sự không được quy định thấp hơn 60% điểm tối đa
của tiêu chuẩn đó. E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất
một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân
sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
- Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn 70% tổng
số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối
thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá: Sử dụng thang điểm 100 thống
nhất với thang điểm về kỹ thuật. Điểm giá được xác định như sau:
- Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
- Bước 2: Xác định điểm giá: Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ
thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100 hoặc 1.000)]/Gđang xét

Trong đó:
+ Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
+ Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số
các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
+ Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của E-HSĐXTC
đang xét.
- Bước 3: Xác định điểm tổng hợp: Điểm tổng hợp được xác định theo công thức
sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ
70% đến 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 20%
đến 30%;
+ K + G = 100%;
- Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
- Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng
thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5015 dự án đang đợi nhà thầu
  • 599 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 625 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13594 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15660 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây