Thông báo mời thầu

Gói thầu số 08: Chi phí kiểm toán công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:23 16/10/2020
Số TBMT
20201035358-01
Công bố
08:21 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Khu đô thị mới -Trung tâm thương mại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 08: Chi phí kiểm toán công trình
Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lâm Hà.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Khu đô thị mới -Trung tâm thương mại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Lâm Đồng
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:34 15/10/2020
đến
09:00 06/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 06/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 08: Chi phí kiểm toán công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 08: Chi phí kiểm toán công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 21

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau
đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên,
đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước
tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của
thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai
trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông
tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu
có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm
điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
TT

Tiêu chuẩn đánh giá

1

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
Số năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán
quyết toán dự án hoàn thành tính đến thời điểm đóng thầu
gói thầu này:
- Đối với nhà thầu liên danh, từng thành viên liên danh
phải đáp ứng yêu cầu này.
- Tài liệu kèm theo để chứng minh (bản gốc hoặc phô tô
có công chứng Hợp đồng kiểm toán hoặc biên bản
nghiệm thu kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành đầu
tiên của đơn vị).
Từ 12 năm trở lên
Từ 07 đến 11 năm
Từ 04 đến 06 năm
Không thỏa mãn yêu cầu trên
Đã thực hiện hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn (2) gói
thầu kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành tương tự (1)
trong 03 năm gần đây.
- Đối với nhà thầu liên danh, từng thành viên liên danh
phải đáp ứng yêu cầu này.
- Tài liệu kèm theo để chứng minh (bản gốc hoặc phô tô
có công chứng Hợp đồng kiểm toán hoặc biên bản
nghiệm thu kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành đầu
tiên của đơn vị).
>=05 hợp đồng

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2

1.2.1

20

Điểm
tối
thiểu
16

5

4

Điểm tối
đa

Thang
điểm chi
tiết

5
4
2
0

8

6

8

1.2.2

04 hợp đồng

6

1.2.3

03 hợp đồng

4

1.2.43

Ít hơn 02 hợp đồng

0

1.3.1

Số lượng Kiểm toán viên có Giấy chứng nhận đăng ký
hành nghề kiểm toán còn hiệu lực của nhà thầu được Bộ
Tài chính Thông báo danh sách trong thời điểm gần nhất
so với thời điểm đóng thầu.
- Đối với Nhà thầu liên danh, từng thành viên liên danh
phải đáp ứng yêu cầu này.
- Tài liệu kèm theo để chứng minh: Danh sách kiểm toán
viên hành nghề đã được cấp giấy chứng nhận hành nghề
kiểm toán của Bộ Tài chính.
Từ 09 kiểm toán viên trở lên

1.3.2

Từ 05 đến 08 kiểm toán viên

4

1.3.3

Từ 03 đến 04 kiểm toán viên

3

1.3.4

Không thỏa mãn yêu cầu trên

0

1.3

1.4

Uy tín của nhà thầu thông qua kết quả thực hiện các
hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
công trình đã thực hiện có xác nhận của Chủ đầu tư
hoàn thành tốt nhiệm vụ tư vấn(3).

5

4

5

2

2

1.4.1

01 hợp đồng trở lên

2

1.4.2

Không thỏa mãn yêu cầu trên

0

Giải pháp và phương pháp luận

30

24

2.1

Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của gói thầu đã nêu
trong điều khoản tham chiếu

7

5

2.1.1

Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của gói thầu nêu
trong điều khoản tham chiếu; đề xuất kỹ thuật có các nội
dung mô tả chi tiết về nhiệm vụ kiểm toán.

7

Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của gói thầu nêu
trong điều khoản tham chiếu; đề xuất kỹ thuật có các nội
dung mô tả về nhiệm vụ kiểm toán nhưng chưa chi tiết.

5

Không đáp ứng yêu cầu nêu tại mục 2.1.2

0

2

2.1.2

2.1.3
2.2
2.2.1

2.2.2

Cách tiếp cận và phương pháp luận

6

5

Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc
quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục
công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể
một cách hoàn chỉnh và logic, đồng thời có phân công
cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất thực hiện gói thầu;
phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ kiểm toán.

6

Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc
quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục
công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể
một cách hoàn chỉnh nhưng chưa logic, đồng thời có

5

phân công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất thực hiện
gói thầu; phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ kiểm
toán.
2.2.3
2.3

Không đáp ứng yêu cầu nêu tại mục 2.2.2
Cách trình bày đề xuất

0
6

5

2.3.1

Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, dễ
theo dõi

6

2.3.2

Đề xuất được kết cấu đầy đủ nhưng trình bày lộn xộn,
khó theo dõi

5

2.3.2

Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách không hợp lý

0

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3
2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3
3
3.1
3.1.1
a
b
c
3.1.2

Kế hoạch triển khai

6

5

Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ để thực
hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể được phân tích,
mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng; kế
hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và tiến
độ dự kiến; có các bảng biểu mô tả tiến độ, kế hoạch
thực hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo.

6

Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ để thực
hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể được phân tích,
mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng; kế
hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và tiến
độ dự kiến nhưng các bảng biểu mô tả tiến độ, kế hoạch
thực hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo không đầy đủ.

5

Không đáp ứng yêu cầu nêu tại mục 2.4.2

0

Bố trí nhân sự hợp lý

5

4

Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu,
thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp với kế
hoạch triển khai

5

Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu,
nhưng thời điểm và thời gian huy động tư vấn còn chồng
chéo với kế hoạch triển khai

4

Nhân sự được bố trí không theo yêu cầu của hồ sơ mời
thầu

0

Nhân sự (4)

50

40

Trưởng đoàn/Chủ nhiệm kiểm toán:

15

11

Bằng cấp

3

2

Từ thạc sỹ trở lên các chuyên ngành Tài chính, Kế toán,
Kiểm toán, Ngân hàng.
Đại học các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm
toán, Ngân hàng.

3
2

Dưới đại học và không đáp ứng điều kiện trên
Kinh nghiệm

0
12

9

a

b

3.2
3.2.1
a

Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán
quyết toán dự án hoàn thành tính đến thời điểm đóng
thầu gói thầu này.

6

12 năm trở lên

6

Từ 10 đến 11 năm

4

Không thỏa mãn yêu cầu trên

0

Đã làm Trưởng đoàn/Chủ nhiệm/Phó đoàn kiểm toán
(hoàn thành được nghiệm thu) gói thầu (hợp đồng) kiểm
toán quyết toán dự án hoàn thành tương tự (1)

6

a

6

Từ 02 đến 04 gói thầu

5

Không thỏa mãn yêu cầu trên

0

Phó trưởng đoàn/Tổ trưởng kiểm toán về tài chính:

10

8

Bằng cấp

2

1,5

Từ thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành Tài chính, Kế
toán, Kiểm toán, Ngân hàng.
Đại học thuộc các chuyên ngành Tài chính, Kế toán,
Kiểm toán, Ngân hàng

2
1,5
0

Kinh nghiệm:

8

Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán
quyết toán dự án hoàn thành tính đến thời điểm đóng
thầu gói thầu này.

3

Từ 10 năm trở lên

2,5

Không thỏa mãn yêu cầu trên

3.3
3.3.1

Đã làm Phó Trưởng đoàn/Tổ trưởng về tài chính (hoàn
thành được nghiệm thu) gói thầu (hợp đồng) kiểm toán
quyết toán dự án hoàn thành tương tự (1)

0
5

Từ 05 gói thầu trở lên

5

Từ 02 đến 04 gói thầu

4

Không thỏa mãn yêu cầu trên

0

Tổ trưởng về kỹ thuật:

10

8

Bằng cấp

2

1,5

Từ thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng hoặc
kinh tế xây dựng.
Đại học thuộc các chuyên ngành xây dựng hoặc kinh tế
xây dựng

2
1,5

Dưới đại học và không đáp ứng điều kiện trên
3.3.2

6,5

3

Từ 6 đến 9 năm

b

5

Từ 05 gói thầu trở lên

Dưới đại học và không đáp ứng điều kiện trên
3.2.2

4

Kinh nghiệm:

0
8

6,5

a

Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán
quyết toán dự án hoàn thành tính đến thời điểm đóng
thầu gói thầu này.

3

Từ 10 năm trở lên

3

Từ 6 đến 9 năm

2,5

Không thỏa mãn yêu cầu trên
b

3.4

3.5

2,5

Đã làm Phó Trưởng đoàn/Tổ trưởng về kỹ thuật (hoàn
thành được nghiệm thu) gói thầu (hợp đồng) kiểm toán
quyết toán dự án hoàn thành tương tự (1)

0
5

4

Từ 05 gói thầu trở lên

5

Từ 02 đến 04 gói thầu

4

Không thỏa mãn yêu cầu trên

0

Kiểm toán viên: Tối thiểu 05 người, mỗi nhân sự đáp
ứng:
- Có tổi thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh
vực kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành tính đến thời
điểm đóng thầu gói thầu này.
- Đã tham gia thực hiện hoàn thành (đã được nghiệm thu)
gói thầu (hợp đồng) kiểm toán quyết toán dự án hoàn
thành tương tự (1)

8

7

Từ 05 gói thầu trở lên

8

Từ 02 đến 04 gói thầu

7

Không thỏa mãn yêu cầu trên

0

Kỹ thuật viên: Tối thiểu 06 người, mỗi nhân sự đáp ứng:
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành xây dựng hoặc
kinh tế xây dựng.
- Có tổi thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh
vực kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành tính đến thời
điểm đóng thầu gói thầu này.
- Đã tham gia thực hiện hoàn thành (đã được nghiệm thu)
gói thầu (hợp đồng) kiểm toán quyết toán dự án hoàn
thành tương tự (1)

7

6

Từ 05 gói thầu trở lên

7

Từ 02 đến 04 gói thầu

6

Không thỏa mãn yêu cầu trên

0

Tổng

100

80

b) Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:
- E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu
chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là
không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
- E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là
đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Ghi chú:
(1) Hợp đồng tương tự là hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, dự án
bao gồm các công việc có các tính chất tương tự với dự án của gói thầu đang xét, bao
gồm:
- Tương tự về bản chất và độ phức tạp, cụ thể: Công trình hạ tầng kỹ thuật, phải
thỏa mãn các yêu cầu sau:
+ Cấp công trình: cấp III trở lên.
+ Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị như: Đường giao thông cấp đô thị, san lấp
mặt bằng, hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát
nước thải và trạm xử lý nước thải.
- Tương tự về quy mô công việc: Có tổng mức đầu tư bằng hoặc lớn hơn 70% tổng
mức đầu tư của dự án của gói thầu đang xét.
(Mỗi gói thầu (hợp đồng) kiểm toán công trình có tổng mức đầu tư bằng
(70%*300*N) tỷ đồng thì được tính là N gói thầu (hợp đồng) kiểm toán công trình có
tổng mức đầu tư (70%*300) tỷ đồng, với N là số nguyên không lấy phần thập phân.)
(2) Hoàn thành phần lớn nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của
hợp đồng.
(3) Chỉ xét các hợp đồng do nhà thầu kê khai tại Mục 3 nêu trên có xác nhận của
Chủ đầu tư đã hoàn thành nhiệm vụ.
(4)
- Nhân sự chủ chốt có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký
với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà
thầu thì phải nêu rõ lý do;
- Mỗi người chỉ được đảm nhận 01 chức danh;
- Trưởng đoàn/Chủ nhiệm kiểm toán, Phó trưởng đoàn/Tổ trưởng kiểm toán về tài
chính, kiểm toán viên phải có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán còn hiệu
lực;
- Kèm theo các tài liệu để chứng minh (bản gốc hoặc phô tô công chứng theo quy
định) như: bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ, các tài liệu chứng minh kinh nghiệm và năng
lực của từng nhân sự chủ chốt theo yêu cầu của E-HSMT, loại công trình, tổng mức đầu
tư, thời gian thực hiện công tác kiểm toán (riêng tài liệu chứng minh số năm kinh nghiệm
gồm một trong các tài liệu sau: Hợp đồng làm việc (lao động), văn bản xác nhận của chủ
đầu tư, ...)
- Trong trường hợp liên danh:
+ Trưởng đoàn/Chủ nhiệm kiểm toán, Tổ trưởng về kỹ thuật phải là người của thành
viên đứng đầu liên danh;
+ Các nhận sự kiểm toán viên, kỹ thuật viên: Được tính bằng tổng của các thành
viên trong liên danh.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính: Sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật
và giá.
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100)]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các
nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 70%
đến 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 20% đến
30%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5218 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 53 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14513 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây