Thông báo mời thầu

Gói thầu số 05: Thi công mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lập cấp cho xã Lộc Châu, Đại Lào

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:14 16/10/2020
Số TBMT
20201030195-00
Công bố
08:08 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Dự án: Mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc, cấp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và NSNT dựa trên kết quả
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 05: Thi công mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lập cấp cho xã Lộc Châu, Đại Lào
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn ODA và ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc, cấp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Xây dựng hệ thống đường ống chính, ống nhánh và hệ thống tuyến ống phân phối với tổng chiều dài 59.613m, đường kính ống từ D25 đến D220mm, kết cấu ống HDPE và ống STK tại những vị trí qua sông, suối,… các vị trí đi nổi và chịu nhiều tác động ngoại lực. Xây dựng các công trình phụ trợ trên hệ thống tuyến ống, lắp đặt đồng hồ, trụ vòi cấp nước cho 2.000 hộ dùng nước
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
08:08 16/10/2020
đến
08:00 09/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
500.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 09/11/2020
Mở thầu tại
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
270.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 05: Thi công mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lập cấp cho xã Lộc Châu, Đại Lào". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 05: Thi công mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lập cấp cho xã Lộc Châu, Đại Lào" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 44

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

*>
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỎ NỐNG NGHIỆP VÀ PTNT
______t__
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lạp - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày £ tháng 10 năm 2020
QƯYÉT ĐỊNH
. ™ \\ịnay Phê duyệt hồ SO’ mòi thầu xây ỉắp
^ Gói thầu sọ 05: Tni công mỏ’ rộng đấu nối hệ thống cấp thành phố Bảo Lộc ^ cap jiuoc cho xã Lọc Châu, Đại Lào thuộc dự án: Mỏ’ rộng đấu nối hệ thống J ! iJl( ~ơ^ẩ^Twưc-tiráTih"phố Bảo Lộc cấp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào thuộc Chương trình: Mỏ’ rộng quy mô vệ sinh và NSNT dựa trên kết quả.
loẨ đ,
000 6 (XV)
pV<Ị )Mi - lùi
GIÁM ĐỐC SỎ NÔNG NGHIỆP & PTNT
Căn cứ Luật Đấu thầu sổ 43/2013/QH13 ngày 26/11/2003;
\l2T- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
^ định chỉ tiêt thỉ hành môt so điểu của Luật Đấu thầu về ỉưa chọn nhà thâu;
Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Ke hoạch và Đâu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lap;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đâu tư quy định chỉ tiết lập báo cáo tham định trong quá trình lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số Ỉ735/OĐ-UBND ngày 15/8/2019 của ƯBND tỉnh Lâm Đông vê việc Phê duyệt phân khai chỉ tiết nguồn von thực hiện chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019;
Căn cứ Quyết định sỗ 2545/QĐ-ƯBND ngày 07/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đông vê việc Giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 của tỉnh Lâm Đổng;
Can cứ Quyết định số 562/QĐ-ƯBND ngày 26/3/2020 của ƯBND tỉnh Lâm Đông vê việc phê duyệt dự án: Mở rộng đấu noi hệ thong cấp thành phố Bảo Lộc câp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào thuộc chưong trình Mở rộng quy mô vệ sình và nước sạch nông thôn dựa trên kết. quả vay von Ngân hàng Thế giới (WB21);
Can cứ Quyết định số 1079/QĐ-ƯBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Lâm Đông vê việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án dự án dự án: Mở rộng đâu nôi hệ thông cấp thành phố Bảo Lộc cấp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào thuộc chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dụa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giói (WB21);
Căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-ƯBND ngày 10/9/2020 của ƯBND tỉnh Lâm Đông vê việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thỉ công và dự toán dự án: Mở rộng đâu nôi hệ thông câp thành phố Bảo Lộc cấp cho xã Lộc Châu, Đại Lào;
Xét Tờ trình sổ 639/TTr — ĐTXDCT ngày 25/9/2020 của Ban quản lý dự an đau tư xày dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đông vê việc đề nghị phê duyệt hô sơ mời thầu gói thầu so 05: Thỉ Cồng mở rộng đấu noi hệ
2
thòng cắp thành phổ Bao Lộc cấp cho xã Lộc Châu, Đại Lào thuộc dự án: Mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc cấp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào; Báo cáo thẩm định số 45/TĐ-KH ngày 05/10/2019 của phòng Ke hoạch — Tài Chính; kèm 01 bộ hô sơ mời thâu.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kê hoạch — Tài chỉnh Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp gói thầu số 05: Thi công mở rộng đấu nối hệ thống cấp thành phố Bảo Lộc cấp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào thuộc dự án: Mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc cấp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào thuộc chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB21), với nội dung PISMT như sau:
- Phần 1. Thủ tục đấu thầu.
+ Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
+ Chương IV: Biểu mẫu dự thầu.
- Phần thứ hai. Yêu cầu về xây lắp + Chương V: Yêu cầu về xây lắp.
- Phân thứ ba. Điều kiện họp đồng và biểu mẫu họp đồng + Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
+ Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
+ Chuông VIII: Biểu mẫu họp đồng.
(Đính kèm bộ hồ sơ mời thầu ).
Điều 2. Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng căn cứ nội dung tại Điều 1 triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Ke hoạch - Tài chính Sở, Giám đốc Ban quán lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng và thủ trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, KHTC( Hiệp)
SỚ NÔNG NGHIỆP & PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG KÉ HOẠCH-TẢI CHÍNH ■ Độc lập - Tự do - Hạnh phức
Số: 45/TĐ-KH Lâm Đồng, ngày 05 tháng 10 năm 2020
BÁO CÁO THẲM ĐỊNH HỒ sơ MỜI THẦU Gói thầu số 05: Thi công mỏ’ rộng đấu nối hệ thống cấp thành phố Bảo Lộc cấp nuó’c cho xã Lộc Châu, Đại Lào thuộc dự án: Mỏ’ rộng đấu nối hệ thống cấp nưó’c thành phố Bảo Lộc cấp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào thuộc Chuông trình: Mỏ’ rộng quy mô vệ sinh và NSNT dựa trên kết quả.
Kính gửi: Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QHỈ3 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định sổ 63/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chỉnh phủ quy định chi tỉết thỉ hành một sổ điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đâu tư quy định chỉ tiết ỉập Hồ sơ mời thầu xây lap;
Căn cứ Thông tư sé Ị9/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Ke hoạch và Đâu tư quy định chi tỉết lập báo cáo thẩm định ừong quả trình ỉựa chọn nhà thâu;
Căn Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của ƯBND tỉnh Lâm Đông vê việc Phê duyệt phân khai chi tỉết nguồn vốn thực hiện chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-ƯBND ngày 07/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-ƯBND ngày 26/3/2020 củaUBND tỉnh Lâm Đông vê việc phê duyệt dự án: Mở rộng đấu nối hệ thống cấp thành phổ Bảo Lộc câp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào thuộc chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay von Ngân hàng Thế giới (WB21);
Căn cứ Quyết định số 1079/OĐ- UBND ngày 11/6/2020 của ƯBND tỉnh Lâm Đông vê việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án dự án dự án: Mở rộng đấu nối hệ thống cấp thành phố Bảo Lộc cấp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào thuộc chương trình Mở rộng quy mô vệ sình và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới (ĨVB21);
Căn cư Quyết định sắ Ỉ95Ỉ/QĐ-ƯBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đông vê việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thỉ công và dự toán dự án: Mở rộng đâu nôi hệ thông câp thành phố Bảo Lộc cấp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào thuộc chương trình Mở rộng quy mô vệ sình và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB21);
2
Xét Tờ trình sổ 639/TTr - ĐTXDCT ngày 25/9/2020 của Ban quản ỉỷ dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng vê việc đê nghị phê duyệt hồ sơ mòi thầu gói thầu số 05: Thỉ công mờ rộng đâu nôi hệ thông cấp thành phố Bảo Lộc cấp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào thuộc dự án:
Mở rộng đấu nổi hệ thống cấp nước thành pho Bảo Lộc cấp nước cho xã Lộc Châĩu Đại Lào thuộc Chương trình: Mở rộng quy mô vệ sinh và NSNT dựa trên kết quả;
Phòng Kế hoạch - Tài chính đã tiến hành thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:
I. THÔNG TIN CO BẢN:
1. Mô tả tóm tắt dư án:
- Tên chưoTLg trình: Mở rộng quy mô vệ sinh và NSNT dựa trên kết quả.
“ Tên công trình: Mở rộng đấu nối hệ thống cấp thành phố Bảo Lộc cấp ^ nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào.
- Tổng mức đầu tư: 26.491.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, bển trăm chín mươi mốt triệu đồng).
- Tên chủ đầu tư: SảNông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
- Nguồn vốn: vốn vay WB và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh.
- Thòi gian thực hiện dự án: 2019-2021.
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Lộc Châu và xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
-Quy mô dự án:Xây dựng hệ thống đường ống chính, ống nhánh và hệ thống tuyến ống phân phối với tổng chiều dài khoảng ól.796m, đường kính ống từ D25 đến D160mm, kết cấu ống HDPE và ống STK tại những vị ừí qua sông, suối, đường giao thông, các vị trí đi nổi và chịu nhiều tác động ngoại lực. Xây I dựng các công trình phụ trợ trên hệ thống tuyến ống, lắp đặt đồng hồ, trụ vòi cho khoảng 2.000 hộ dùng nước.
2. Khái quát về gói thầu:
- Tên gói thầu: gói thầu số 05: Thi công mở rộng đấu nối hệ thống cấp thành phố Bảo Lộc cấp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào
- Giá gói thầu: 21.918 triệu đồng (cập nhật Quyết định số 195Ỉ/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- Phương thức: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: trọn gói.
3
“ Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng.
2. Tổ chửc thẩm định:
Cách thức làm việc: thẩm định theo nhóm.
II. TỎNG HỢP CÁC NỘI DUNG THẢM ĐỊNH:
1. Căn cứ pháp lý:
a) Tổng họp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:
Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc lập hồ sơ mời thầu được tổng họp theo Bảng số 01 dưới đây:
Bảng sỗ 01
STT Nội dung kiểm tra Kết quả kiểm tra
Có Không CÓ
1 Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. - Quyết đinh phê duyệt bản vẽ thi công: Quyết định số 1951/QD-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tinh Lâm Đồng. X
2 - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định so 1079/QĐ-ƯBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. X
3 Tài liệu về thiết kế kèm theo dự toán được duyệt đối với gói thầu xây lắp X
b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: Các hồ sơ văn bản pháp lý đầy đủ và đáp ứng để thẩm định và xem xét phê duyệt hồ sơ mời thầu.
2. Nội dung của hồ SO' mòi thầu;
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung hồ sơ mời thầu:
Kết quả thẩm định về nội dung hồ sơ mời thầu được tổng họp :
4
Bảng số 02A Kết quả thẳm định
Nội dung kiểm tra Tuân thủ, phù họp Không tuân thủ hoặc không phù hợp
Phần 1. Thủ tục đấu thầu - Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu - Chưong II: Bảng dữ liệu đấu thầu - Chương ĩĩĩ: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu - Chương IV: Biểu mẫu dự thầu. X
Phần 2. Yêu cầu về xây lắp - Chương V: Yêu cầu về xây lắp. X
Phần 3. Điều kiện họp đồng vả biểu mẫu họp đồng - Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng. - Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng, - Chưong VII: Biểu mẫu: họp đồng. X
b) Ý kiến thẩm định về nội đung hồ SO’ mòi thầu:
Căn cứ tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hơp tại Bảng so 02A, tỏ chức thẩm định đưa ra những ý kiến thẩm định về nội dung hồ sơ mời thầu như sau:
- Hồ sơ mời thầu, tiêu chí đánh giá lập theo hướng dẫn của Luật đấu thầu và mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn theo quy định hiện hành.
- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: các tiêu chí đánh giá phù hơp.
- Đảm bảo tuân thủ pháp luật về đấu thầu và đảm bảo mục tiêu của đấu thầu là: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quà kinh tế.
III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN N1GHỊ:
1. Nhận xét về nội dung hồ SO’ mòi thầu:
Trên cơ sở các nhận xét về hồ sơ mời thầu theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định thống nhất với nội dung về hồ sơ mời thầu.
2. Kiến nghị:
Trên cơ sở Tờ trình số 639/TTr - ĐTXDCT ngày 25/9/2020 của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng. Phòng Ke hoạch - Tài chính kiến nghị Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp gói thầu số 05: Thi công mở rộng đấu nối hệ thống cấp thành phố Bảo Lộc cấp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào thuộc dự án: Mở rộng
5
đấu nối hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc cấp nước cho xã Lộc Châu, Đại Lào thuộc Chương trình: Mở rộng quy mô vệ sinh và NSNT dựa trên kết quả, kèm 01 bộ hồ SO’mòi thầu.
Người ỉập và thẩm định ông Cù Chính Hiệp. /fk—'
Nai nhận: TRƯỞNG PHÒNG
“Như trên;
-BanNN&PTNT;
- Lưu: VT, KH(Hiệp).
Nguyễn Thị Hải
c

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5114 dự án đang đợi nhà thầu
  • 558 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 692 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13578 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15740 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây