Thông báo mời thầu

Mua sắm nội thất, biển hiệu

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 07:57 16/10/2020
Số TBMT
20201041600-00
Công bố
07:55 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Đầu tư mua sắm nội thất, biển hiệu công trình trụ sở Chi nhánh VCB Cần Thơ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm nội thất, biển hiệu
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn mua sắm TSCĐ và chi phí HĐKD của Chi nhánh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đầu tư mua sắm nội thất, biển hiệu công trình trụ sở Chi nhánh VCB Cần Thơ
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
07:55 16/10/2020
đến
09:30 05/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 05/11/2020
Mở thầu tại
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ, số 3-5-7 Hoà Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
120.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm nội thất, biển hiệu". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm nội thất, biển hiệu" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 17

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

NGÂN HÀNG TMCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc
—CHI NHÁNH CẦN THƠ--------------- -----------------
Số: 219 /QĐ-CTH-HCNS cần Thơ, ngày 16 tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Hồ SO’ mòi thầu gói thầu số 02 [Mua sắm nội thất, biển hiệu] thuộc dự án Đầu tư mua sắm nội thất, biển hiệu công trình trụ sở Chi nhánh
_________VCB Cần Thơ
GIÁM ĐÓC NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM -
CHI NHÁNH CẢN THƠ
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/20Ỉ3/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quy chế Tài chính của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) ban hành kèm theo Quyết định số 1729/QĐ-HĐQT-CSTCKT ngày 04/9/2018 của Hội đồng Quản trị VCB và các văn bản hướng dẫn thỉ hành;
____Căn cứ Công văn sỗ Ỉ854/VCB-QLXDCB ngày 11/06/2020 của Tổng Giám đốc
VCB về việc chấp thuận phê duyệt thiết kế nội thất, biển hiệu công trình trụ sở VCB Cần Thơ;
Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-VCB-TCKT ngày 06/08/2020 của Tổng Giám đốc VCB về việc phê duyệt Dự toán trang bị nội thất và lắp đặt biến hiệu năm 2020 cho trụ sở Chi nhánh VCB cần Thơ;
Căn cứ Quyết định sổ 203/QĐ-CTH-HCNS ngày 07/08/2020 của Giám đắc Chỉ nhánh VCB cần Thơ về việc thành lập Hội đồng mua sắm trang bị nội thất, biến hiệu cho trụ sở Chi nhánh VCB cần Thơ;
Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-CTH-HCNS ngày 07/09/2020 của Giám đốc Chỉ nhánh VCB Cân Thơ về việc phê duyệt Kê hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Đâu tư mua sắm nội thất, biển hiệu công trình trụ sở chi nhánh VCB cần Thơ;
Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu số 02 [Mua sắm nội thất, biển hiệu] thuộc dự án Đầu tư mua sắm nội thất, biển hiệu cồng trình trụ sở Chi nhảnh VCB cần Thơ do Công ly TNHH MTV Kỹ thuật xây dựng Việt Nam lập;
Theo đề xuất của Phòng Kế toán — Hội đồng mua sắm tại Tờ trình ngày
../..../2020.
1/2
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 02 [Mua sắm nội thất, biển hiệu] thuộc dự án Đầu tư mua sắm nội thất, biển hiệu công trình trụ sở Chi nhánh VCB cần Thơ do Công ty TNHH MTV Kỹ thuật xây dựng Việt Nam tập đính kèm.
Điều 2: Giao Phòng ITCNS - Hội đồng mua sắm chịu trách nhiệm: xác định thời gian phát hành HSMT, thời điểm đóng thầu/mở thầu để thông báo mời thầu cho phù họp với thực tế triển khai; tổ chức thực hiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu bảo đảm tuân thủ các quy định về đấu thầu hiện hành của pháp luật và của nội bộ VCB Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4: Hội đồng mua sắm dự án Đầu tư mua sắm nội thất, biển hiệu công trình trụ sở Chi nhánh VCB cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. kt_
GIÁM ĐỐC
3
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.
2/2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4917 dự án đang đợi nhà thầu
  • 614 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 686 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13162 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15087 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây