Thông báo mời thầu

Vật tư chính để chế tạo tủ WHCP BK19 - Gói thầu số 2 (Nhóm II: Nhóm 2 - Van bi - Ball valves, Nhóm 4 -Van tay - Manual Valves, Nhóm 6- Bộ đo mức và đồng hồ áp suất – Level Gauge and Pressure Gauges )(VT-529 20-CD-DA)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 07:34 16/10/2020
Số TBMT
20201041559-00
Công bố
07:29 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Vật tư chính để chế tạo tủ WHCP BK19 (VT-529/20-CD-DA)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Vật tư chính để chế tạo tủ WHCP BK19 - Gói thầu số 2 (Nhóm II: Nhóm 2 - Van bi - Ball valves, Nhóm 4 -Van tay - Manual Valves, Nhóm 6- Bộ đo mức và đồng hồ áp suất – Level Gauge and Pressure Gauges )(VT-529 20-CD-DA)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kế hoạch mua sắm VTTB DV năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Vật tư chính để chế tạo tủ WHCP BK19 (VT-529/20-CD-DA)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
07:29 16/10/2020
đến
14:00 03/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 03/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
16.000.000 VND
Bằng chữ
Mười sáu triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Vật tư chính để chế tạo tủ WHCP BK19 - Gói thầu số 2 (Nhóm II: Nhóm 2 - Van bi - Ball valves, Nhóm 4 -Van tay - Manual Valves, Nhóm 6- Bộ đo mức và đồng hồ áp suất – Level Gauge and Pressure Gauges )(VT-529 20-CD-DA)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Vật tư chính để chế tạo tủ WHCP BK19 - Gói thầu số 2 (Nhóm II: Nhóm 2 - Van bi - Ball valves, Nhóm 4 -Van tay - Manual Valves, Nhóm 6- Bộ đo mức và đồng hồ áp suất – Level Gauge and Pressure Gauges )(VT-529 20-CD-DA)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 62

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V.
DANH MỤC HÀNG HÓA CẦN MUA, YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN
ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT CỦA CÁC HSDT
DANH MỤC HÀNG HÓA (09 TRANG): CHUNG CHO CẢ 4 GÓI THẦU
MÔ TẢ

STT

SỐ THỨ TỰ
THEO DANH MỤC ĐƠN HÀNG

GÓI THẦU SỐ 1: NHÓM I

Nhóm 1

Đầu nối và ống – Tubing and Fitting

Mục 1 đến mục 40

GÓI THẦU SỐ 2: NHÓM II

Nhóm 2

Van bi - Ball valves

Mục 41 đến mục 53

Nhóm 4

Van tay - Manual Valves

Mục 64 đến mục 72

Nhóm 6

Bộ đo mức và đồng hồ áp suất – Level Gauge
and Pressure Gauges

Mục 79 đến mục 85

GÓI THẦU SỐ 3 : NHÓM III

Nhóm 3

Van ba ngả - 3-Way Valves

Mục 54 đến mục 63

GÓI THẦU SỐ 4: NHÓM IV

Nhóm 5

Hộp nối và đầu vào cáp - Junction Box & Cable
Gland

Mục 73 đến mục 78

Nhóm 7

Bơm áp suất - Pump

Mục 86 đến mục 93

Nhóm 8

Bộ chuyển đổi - Transmitters

Mục 94 đến mục 102

YÊU CẦU KỸ THUẬT ( 35 TRANG): CHUNG CHO CẢ 4 GÓI THẦU
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (5 TRANG) : CHUNG CHO CẢ 4 GÓI THẦU

  

''
%(

)*+,'-
./01

'23*''4%56789:8;3<8=>
?*@A, 38%<>B
CDEF.FE01%GHIGJ
?KLEM FJIN%OGHHNB

PQ)@AR%
S78@,@T,
0(UDO%
/EMI
'VWXU4Y>35%Z%

k%l1m nNogpn*qpr%sn''nr'g4nr%01tuC01mv
,

../.0./..1/.2,2-

345
6
78
95:;<=>)=5

?!@#@2

../.1./..Q/..101

345R; ,
0DS
>>
,
0DS
TU@,
0DS W

../.1./..Q/..WWW

345R; W
QDS
>>
W
QDS
TU@W
QDS 0

../.0./..X/..1.Q

V

../.1./..Q/.,VX-

X

../.0./..X/.22W.

1

../.0./..X/.222-

Q

../.0./..0/.W2XW

-

../.0./..0/.W2X0

,.
,,

!"!#$%!#&'()*+, !"#$%&!

[7'\38P]'8R+,
0E^F_EHE^OMEOHM
'X783@7>`8>Y>7,XY@a,@7a

8;ab3cRd,
e./
(O../MEIL
>3Rf>7,RYXY

*'
/N
D
g3@,

h-i3<
.I .
jR>3,@,V

 
>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/,NOKB>A/
>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/2NOKB>A/

)(P

,.M..

)(P

,2VM..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/WNOKB>A/

)(P

,2.M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/0NOKB>A/

)(P

,.M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/VNOKB>A/

)(P

W2M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/XNOKB>A/

)(P

2WM..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/1NOKB>A/

)(P

VM..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/QNOKB>A/

)(P

V.M..

345R;\
B]W
QDS
*5=N> G
W
QDS
? ^@W
QDS >AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/-NOKB>A/

)(P

VVM..

../.0./..0/.W2XV

345R;\
B],
2DS
*5=N> G
,
2DS
? ^@,
2DS >AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/,.NOKB>A/

)(P

2M..

../.1./..Q/.,WQ.

345R;\
B],DS
*5=N> G,D
S
? ^@,DS >AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/,,

)(P

,M..

345R; ,
2DS
>>
,
2DS
TU@,
2DS TU@
345
58YW
QDW
QD,
0DS

Z>G5
>L>>W
QDW
QD,
0DS

TU@"[@
345
58Y,
2D,
2DW
QDS

Z>G5
>L>>,
2D,
2DW
QDS

TU@"[@
345
58Y,
2D,
2D,
0DS

Z>G5
>L>>,
2D,
2D,
0DS

TU@"[@,
2D,
2D,
0DS

345R;\
B],
0DS
*5=N> G
,
0DS
? ^@,
0DS 

''
%(

)*+,'-
./01

,2

../.0./..0/.2Q-X

,W

../.0./..0/.W2W-

,0

../.0./..0/.W20.

,V

../.0./..0/.W20,

,X

../.0./..0/..X-X

,1

../.1./..Q/..10-

,Q

../.0./..1/.22.W

,-

../.1./..Q/.,,Q.

2.

../.1./..Q/..1VW

2,

../.0./..0/.W2V0

'23*''4%56789:8;3<8=>
?*@A, 38%<>B
CDEF.FE01%GHIGJ
?KLEM FJIN%OGHHNB

345R;_`
,
QDa)b,
0D
S
b =>(A>
BAL,
QDa)b
,
0DS
cU"!d
,
QDa)b,
0DS 
?e"@345R;_`
,
0D
a)b,
0DS
b =>(A>
BAL,
0D
a)b,
0DS
cU
"!d,
0Da)b,
0DS 
?e"@345R;_`
W
QDS 
,
0Da)b
b =>(A>
BALW
QDS 
,
0Da)b
cU"!d
W
QDS ,
0Da)b
345R;_`
W
QDS 
W
QDa)b
b =>(A>
BALW
QDS 
W
QDa)b
cU"!d
W
QDS W
QDa)b
b =>(A>
BAL,
2Da)bHW
QD
S IIW,X345R;
!@
"!#
345R;_`
,
2DS 
,
2Da)b
b =>(A>
BAL,
2DS 
,
2Da)b
cU"!d
,
2DS ,
2Da)b
345R;
58Y_f;,
2Da)b,
2D
5<>
5<>b =>EG FB>L,
2Da)b
,
2D5<>
T[UgU
",
2Da)b,
2D5<>
345R;
\;,
0Da)9,
0DS

9>K =>(A>
BAL,
0Da)9
,
0DS
h$"U"!d
,
0Da)9,
0DS 
345R;
\;,
0Da)9W
QDS

9>K =>(A>
BAL,
0Da)9W
QD
S
h$"U"!d,
0D
a)9W
QDS 
345R;
\;,
2Da)9,
0DS

9>K =>(A>
BAL,
2Da)9,
0D
S
h$"U"!d,
2D
a)9,
0DS ?e"@

PQ)@AR%
S78@,@T,
0(UDO%
/EMI
'VWXU4Y>35%Z%

[7'\38P]'8R+,
0E^F_EHE^OMEOHM
'X783@7>`8>Y>7,XY@a,@7a

8;ab3cRd,
e./
(O../MEIL
>3Rf>7,RYXY

*'
/N
D
g3@,

h-i3<
.I .
jR>3,@,V 


>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/,2NOKB>A/

)(P

-2M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/,WNOKB>A/

)(P

WV.M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/,0NOKB>A/

)(P

2.0M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/,VNOKB>A/

)(P

,2.M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/,XNOKB>A/

)(P

W.M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/,1NOKB>A/

)(P

W2M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/,QNOKB>A/

)(P

,2M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/,-NOKB>A/

)(P

W.M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/2.NOKB>A/

)(P

W2M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/2,NOKB>A/

)(P

,.M..

''
%(

)*+,'-
./01

22

../.0./..1/.2,VQ

2W

../.0./..0/.W2WV

20

../.0./..0/.W2X1

2V

../.0./..0/.W2XQ

2X

../.1./..Q/.,W..

21

../.1./..2/.2-,0

2Q

../.0./..Q/...-2

2-

../.1./..Q/.,X,0

W.

../.1./..Q/.,X,V

W,

../.1./..Q/.,X,X

W2

../.1./..2/.22XQ

WW

../.1./..Q/.,V20

W0

../.1./..Q/.,W.W

'23*''4%56789:8;3<8=>
?*@A, 38%<>B
CDEF.FE01%GHIGJ
?KLEM FJIN%OGHHNB

?e"@345R;
58Y_f;
W
QDS ,
0DS
i;AZ>G5
>L
W
QDS ,
0DS
j"!d
"[@W
QDS ,
0DS 
345R;
58Y_f;,
2D5<>W
QD
S
5<>
EG FB>L,
2D5<>W
QD
S
T[U",
2D5<>
W
QDS 
345< B,
0DS
)=5,
0DS

?@,
0DS 
345< BW
QDS
)=5W
QDS
?@
W
QDS 
345< B,
2DS
)=5,
2DS

?@,
2DS 
P=0Da)bW
QDS 345R;

A,
0Da)W
QDS ",
0D
a)bW
QDS
(A>
BALP=0Da)b
,
0DS 345R;
A,
0Da)b
,
0DS
",
0Da)b,
0DS
345R;:;lBR,
0D
)L>:k ;

A>
BAL,
0D
?"[^U
$m ,
0D
345R;:;lBRW
QD
)L>:k ;

A>
BALW
QD
?"[^U
$m W
QD
345R;:;lBR,
2D
)L>:k ;

A>
BAL,
2D
?"[^U
$m ,
2D
345R; i*PianSa
IZEno'pj"!d# Uq
W
QDS HW
QDS M)
aIIX..X/
345H7<7AC,
0Da)b
r>B
)LAB>
BAL
b5G
 5<>L,
0Da)b

T[Us%$tU%#$
,
0Da)b
*u_45a5B9>LL5=>:,
2DS /
,
2D
S a5B G9>LL5=>I>B/
hU@
v e@!w,
2DS 

PQ)@AR%
S78@,@T,
0(UDO%
/EMI
'VWXU4Y>35%Z%

[7'\38P]'8R+,
0E^F_EHE^OMEOHM
'X783@7>`8>Y>7,XY@a,@7a

8;ab3cRd,
e./
(O../MEIL
>3Rf>7,RYXY

*'
/N
D
g3@,

h-i3<
.I .
jR>3,@,V 


>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/22NOKB>A/

)(P

2.M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/2WNOKB>A/

)(P

VM..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/20NOKB>A/

)(P

0VM..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/2VNOKB>A/

)(P

W.M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/2XNOKB>A/

)(P

VM..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/21NOKB>A/

)(P

2.M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/2QNOKB>A/

)(P

W.M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/2-NOKB>A/

)(P

2M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/W.NOKB>A/

)(P

2M..

)(P

2M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/W,NOKB>A/>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/W2NOKB>A/

)(P

,0M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/WWNOKB>A/

)(P

V.M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/W0NOKB>A/

IP

0.M..

''
%(

)*+,'-
./01

'23*''4%56789:8;3<8=>
?*@A, 38%<>B
CDEF.FE01%GHIGJ
?KLEM FJIN%OGHHNB

PQ)@AR%
S78@,@T,
0(UDO%
/EMI
'VWXU4Y>35%Z%*u_45a5B9>LL5=>:W
QDS 
W
QD
WV
../.1./..Q/.,W.2
S a5B G9>LL5=>I>B
hU@

v e@!wW
QDS 
*u_45a5B9>LL5=>:,
0DS /
,
0D
WX
../.1./..Q/.,W.,
S a5B G9>LL5=>I>B
hU@

v e@!w,
0DS 
x,
0DS ./.0-D&
5<;
W1
../.WQ/.,0/..0QW
,
0DS ./.0-D&
T[@,
0D

S ./.0-D&
yznAH
T[@
5<;,
0DH
WQ
../.WQ/.,0/..WW,

./.WVDMW,XII
xW
QDS ./.WVD&
5<;
W../.WQ/.,0/..V0V
W
QDS ./.WVD&
T[@W
QD

S ./.WVD&T[@
yznAH
T[@
5<;,
2DH
0.
../.WQ/.,0/..W-0

./.0-{{::W,X
k%l1m nnN*4n%4hh*h*w%& xtytKtuz1tK{u1C

0,

../.0./..0/.W21.

02

../.0./..,/,.W-W

0W

../.0./..,/,.W-0

00

../.0./..,/,.W-V

0V

../.0./..,/.-2,Q

r <;M,....F:;,
0Da)9
2& 8
* ==r =>M,....F:;,
0Da)9
2
e"UgU@M,....F:;
,
0Da)9
r <;X...F:;,
0Da)9
2& 8
* ==r =>X...F:;,
0Da)9
2
e"UgU@MX...F:;
,
0Da)9
r <;X...F:;W
QDa)92& 8
* ==r =>X...F:;W
QDa)9
2
e"UgU@MX...F:;
W
QDa)9
r <;,...F:;,
0Da)9
2& 8
* ==r =>,...F:;,
0Da)9
2
e"UgU@M,...F:;
,
0Da)9
r <;,...F:;W
QDa)9
2& 8
* ==r =>,...F:;W
QDa)9
2
e"UgU@M,...F:;
W
QDa)9

[7'\38P]'8R+,
0E^F_EHE^OMEOHM
'X783@7>`8>Y>7,XY@a,@7a

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/WVNOKB>A/

8;ab3cRd,
e./
(O../MEIL
>3Rf>7,RYXY

*'
/N
D
g3@,

h-i3<
.I .
jR>3,@,V 
IP

,..M..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/WXNOKB>A/

IP

,..M..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/W1NOKB>A/

i*P

W.M..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/WQNOKB>A/

i*P

W.M..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/W-NOKB>A/

i*P

0.M..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
,,/0.NOKB>A/

i*P

0M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
22/,NOKB>A/

)(P

0M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
22/2NOKB>A/

)(P

QM..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
22/WNOKB>A/

)(P

W.M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
22/0NOKB>A/

)(P

WXM..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
22/VNOKB>A/

)(P

20M..

''
%(

)*+,'-
./01

'23*''4%56789:8;3<8=>
?*@A, 38%<>B
CDEF.FE01%GHIGJ
?KLEM FJIN%OGHHNB

PQ)@AR%
S78@,@T,
0(UDO%
/EMI
'VWXU4Y>35%Z%r <;,...F:;,
2Da)9
2& 8
* ==r =>,...F:;,
2Da)9
2
0X
../.0./..0/.W21,

e"UgU@M,...F:;
,
2Da)9
* == =>,D,...|a)9
gU
01
../.0./..,/.Q2,X

@
r <;,D,...):;
r B]8=`
BL5; X...
F:;
'8GL 5=;
nB>LJ
>r =>X...
0Q
../.0./..,/,.0,1

F:;
? v[^U
%"!^@U@!X...F:;
r B]8=`
BL5; ,....F:;

'8GL 5=;
nB>LJ
>r =>,....F:;

0../.0./..,/,.0,Q

? v[^U%"!^@U
@!,....F:;
r ,
;}5,....F:;
(>
Nr =>
V.
../.0./..,/,.0,,....F:;
U@!

,....F:;
r BA,....F:;
Z>=;>Jr =>
V,
../.0./..,/,.020
,....F:;
?"e!dU

@!,....F:;
r _;}5N;Y=~5=~,
0D
a)9
9=Ak(ABLA=r =>,
0D

V2
../.0./..,/,,XV0
a)9
€!%[!#e"
,
0Da)9
r H7 
5;
NPH 5:Br =>

VW
../.0./..,/,.02X
‚"U[ƒtU[@U

@!
k%l1m nnnN*"r|%" }~*h*w%" xtytKtu C
V0

../.0./..,/.1XQ1

VV

../.0./..,/,.0.2

VX

../.1./..Q/..,.,

r W7V...F:;
W& 8
I>=>
BALr =>V...F:;
We"U
!@U@!V...F:;
r W7,....F:;
W& 8
I>=>
BALr =>,....F:;
We"U
!@U@!,....F:;
r N;K,
0D,....F:;
,
0Da>>G=>
r =>
„%!d^U@!,
0D
,....F:;

[7'\38P]'8R+,
0E^F_EHE^OMEOHM
'X783@7>`8>Y>7,XY@a,@7a

8;ab3cRd,
e./
(O../MEIL
>3Rf>7,RYXY

*'
/N
D
g3@,

h-i3<
.I .
jR>3,@,V

 
>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
22/XNOKB>A/

)(P

,WM..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
22/1NOKB>A/

)(P

,M..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
22/QNOKB>A/

)(P

,2M..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
22/-NOKB>A/

)(P

XM..

)(P

QM..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
22/,,NOKB>A/

)(P

1M..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
22/,2NOKB>A/

)(P

,WM..

)(P

,.M..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
22/,.NOKB>A/

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
22/,WNOKB>A/>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
WW/,NOKB>A/

)(P

,2M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
WW/2NOKB>A/

)(P

,0M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
WW/WNOKB>A/

)(P

,-M..

''
%(

)*+,'-
./01

V1

../.0./..,/,.W-1

VQ

../.0./..,/,.02.

V-

../.0./..,/,.02,

X.

../.0./..,/,.02W

X,

../.1./..Q/.,V2-

X2

../.1./..Q/.,VW.

'23*''4%56789:8;3<8=>
?*@A, 38%<>B
CDEF.FE01%GHIGJ
?KLEM FJIN%OGHHNB

r N;K,
0{{V...F:;
a>>G=> =>
,
0{{V...F:;
„%!d^U@!
,
0{{V...F:;
r ,
;}5W
QDS X...F:;
W
QD
S (>
Nr =>X...F:

U@!W
QDS X...F:;

r ,
;}5,
2DS ,...F:;
,
2D
S (>
Nr =>,...F:;

U@!,
2DS ,...F:;

r BAX...F:;
Z>=;>Jr =>
X...F:;
?"e!dU
@!X...F:;
*u=…
W
QDS
IBL ;>LMW
QDS

Ts!dMW
QDS 
*u=…
M,
2DS
IBL ;>LM,
2DS

Ts!dM,
2DS 

PQ)@AR%
S78@,@T,
0(UDO%
/EMI
'VWXU4Y>35%Z%

[7'\38P]'8R+,
0E^F_EHE^OMEOHM
'X783@7>`8>Y>7,XY@a,@7a

8;ab3cRd,
e./
(O../MEIL
>3Rf>7,RYXY

*'
/N
D
g3@,

h-i3<
.I .
jR>3,@,V 


>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
WW/0NOKB>A/

)(P

,WM..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
WW/VNOKB>A/

)(P

,0M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
WW/XNOKB>A/

)(P

2M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
WW/1NOKB>A/

)(P

,WM..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
WW/QNOKB>A/

)(P

WM..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
WW/-NOKB>A/

)(P

0M..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
WW/,.NOKB>A/

)(P

,2M..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
00/,NOKB>A/

)(P

XM..

)(P

,2M..

*6B†
N†
rA=5K>*ABB=>


? !!
k%l1m n*N*'~%gh*h*w%1m€Ctu C
XW

../.1./..Q/.,VW0

X0

../.0./..,/,.0,2

XV

../.0./..,/,.0,W

XX

../.0./..,/,.0,0

X1

../.0./..,/,.0,V

XQ

../.0./..,/,.0,X

X-

../..Q/..0/.2WV,

r W7M2 BL†M=A‡;,
W& 8
r =>M2)A:;B;AMB8F>,
We"U
@!M2!v#M,
r W7M2 BL†M=A‡;2
W& 8
r =>M2)A:;B;AMB8F>2
We"U
@!M2!v#M2
r W7M2 BL†M=A‡;W
W& 8
r =>M2)A:;B;AMB8F>W
We"U
@!M2!v#MW
r W7M2 BL†M=A‡;0
W& 8
r =>M2)A:;B;AMB8F>0
We"U
@!M0
r W7M2 BL†M=A‡;V
W& 8
r =>M2)A:;B;AMB8F>V
We"U
@!M2!v#MV
L‡KGˆN‰
ŠF
)>5K B;
PI 
IB B;A
? !dPI 
>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
00/2NOKB>A/>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
00/WNOKB>A/

)(P

,M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
00/0NOKB>A/

)(P

,M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
00/VNOKB>A/

)(P

22M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
00/XNOKB>A/

IP

,M..

''
%(

)*+,'-
./01

1.

../.0./..,/,.W--

1,

../.0./..,/,.0W2

'23*''4%56789:8;3<8=>
?*@A, 38%<>B
CDEF.FE01%GHIGJ
?KLEM FJIN%OGHHNB

r BR
_u\F:5ŠB,
;}5
r>=A
;B8
(>
Nr =>
,e"UU
@!
r _;CBˆ
IA=>A;Gr =>

j!"U@!

PQ)@AR%
S78@,@T,
0(UDO%
/EMI
'VWXU4Y>35%Z%

[7'\38P]'8R+,
0E^F_EHE^OMEOHM
'X783@7>`8>Y>7,XY@a,@7a

8;ab3cRd,
e./
(O../MEIL
>3Rf>7,RYXY

*'
/N
D
g3@,

h-i3<
.I .
jR>3,@,V 


>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
00/1NOKB>A/

)(P

1M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
00/QNOKB>A/

)(P

-M..

)(P

,M..

)(P

,M..

)(P

2M..

r 
‹<ŒN†
I5BB=>r =>

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM

!^#$!@
K
00/-NOKB>A/
k%l1m *NZpn*qog*q‚ƒZ%„g'n‚4‚4hwrh%
t yC0 …Ct1tv
12

../.0./..,/,.022

1W

../..Q/.,0/..0-Q

10

../..Q/.,0/..V.2

1V

../..Q/.,0/..V.W

1X

../.,./..X/..VX0

11

../.,,/.,./..0-X

'uFR;BL5; ,
Ž5
B;A*AH,

j"!d#@@,
345A
\FM,
2Da)b
( <=>
= GM,
2Da)b
€!dU"M
,
2Da)b
345A
\Fb2.
( <=>= Gb2.

€!dU"2.
>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
VV/,NOKB>A/
>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
VV/2NOKB>A/>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
VV/WNOKB>A/

)(P

2M..

345A
\FMb0.
( <=>= GMb0.

€!dU"M0.>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
VV/0NOKB>A/

)(P

VM..

345R;BL5; 
B;lF_
oLA5G
'5<:
j"!d$$ ! >AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
VV/VNOKB>A/

)(P

W.M..

)(P

QM..

)(P

,M..

345
58Y_f;
EG FB;E;G:

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM

"
K
VV/XNOKB>A/
k%l1m *nN4‚†*q‡r‡ƒZgˆ'%hw*whZ‰wg‰wrgrw%m1tKC 1Ct 01
1Q

../.1./..Q/.,VW,

1-

../.,-/.00/..,-2

Q.

../.,-/.00/..2.W

Q,

../.,-/.21/.,XVV

Q2

../.,-/.21/.,XVX

*u;YB K‘
1,.KK
’>>=
o 5>1,.KK
“ 1,.
KK
*u;YB K‘
-..KK’>>=
o 5>-..KK
“ 
-..KK
3””\F:5ŠB,....F:;MK•B:R
2MVD
)L>::5L>o 5>,....F:;M2MVD
; =
 ,....F:;M2MVD ; =

3””\F:5ŠBV...F:;MK•B:R
2MVD
)L>::5L>o 5>V...F:;M2MVD
; =
 V...F:;M2MVD ; =
>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
XX/,NOKB>A/>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
XX/2NOKB>A/

)(P

,M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
XX/WNOKB>A/

)(P

,.M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
XX/0NOKB>A/

)(P

,VM..

''
%(

)*+,'-
./01

'23*''4%56789:8;3<8=>
?*@A, 38%<>B
CDEF.FE01%GHIGJ
?KLEM FJIN%OGHHNB

PQ)@AR%
S78@,@T,
0(UDO%
/EMI
'VWXU4Y>35%Z%


3””\F:5ŠB,X.F:;MK•B:R
QW
../.,-/.21/.,XV1
2MVD
)L>::5L>o 5>,X.F:;M2MVD

; =
 ,X.F:;M2MVD ; =
3””\F:5ŠB,...F:;MK•B:R
2MVD
)L>::5L>o 5>,...F:;M2MVD
Q0
../.,-/.21/.,-X-–

; =
 ,...F:;M2MVD ; =

3””\F:5ŠB,....F:;MK•B:R

QV
../.,-/.21/.,XVXD
)L>::5L>o 5>,....F:;MXD
; =
 ,....F:;MXD ; =
k%l1m *nnN4ŠƒZgˆ'%ZgZ% C KtC
t

QX

../..V/..W/...Q-

Q1

../..V/..W/...-,

QQ

../..V/..W/...-.

Q-

../.1./..Q/.,VW2

-.

../.1./..Q/.,V0-

-,

../.1./..Q/.,VWW

-2

../.1./..Q/.,VWV

*—KB]8=`
<ŒB 8
'8GL 5=;

' G)5KF
[^U
%"!^@U
*—KG˜N†0V..F:;
E;L L;>
)5KF0V..F:;
? 
0V..F:;
*—KG˜N†QQ..F:;
E;L L;>
)5KFQQ..F:;
? 
QQ..F:;
*u_;}5
™N†
š›
b;; B5L>
E;LZ>5= BAL
ƒU
 %[!#
*u_;}5
™N†
E;LZ>5= BAL

? %[!#
*u
™<\AN†3›
œ 
)>5K B;

nG;
BALZ>G
oL>>

? "@
€U
!U
*u=…
N†
E;L9;=B>L
ž$"[gU
s!d[7'\38P]'8R+,
0E^F_EHE^OMEOHM
'X783@7>`8>Y>7,XY@a,@7a

8;ab3cRd,
e./
(O../MEIL
>3Rf>7,RYXY

*'
/N
D
g3@,

h-i3<
.I .
jR>3,@,V

 
>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
XX/VNOKB>A/

)(P

,2M..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
XX/XNOKB>A/

)(P

VM..

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
XX/1NOKB>A/

)(P

,M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
11/,NOKB>A/

IP

,M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
11/2NOKB>A/

)(P

0M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
11/WNOKB>A/

)(P

-M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
11/0NOKB>A/

)(P

,,M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
11/VNOKB>A/

)(P

2M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
11/XNOKB>A/

)(P

2M..

)(P

2M..

)(P

,M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
11/1NOKB>A/

aŸF_ 8<6¡B
9;==>L*L> B>L
>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
( F
!#%!

K
11/QNOKB>A/
@g@U
k%l1m *nnnN4g~‹Œn%'‰n''w‰% 1 tv1etK0 …
-W

../.1./..Q/.,V0W

''
%(

)*+,'-
./01

-0

../.1./..Q/.,V12

-V

../.1./..Q/.,VWQ

-X

../.1./..Q/.,VW1

-1

../.1./..Q/.,VW-

-Q

../.1./..Q/.,V0.

--

../.1./..Q/.,V1W

,..

../.1./..Q/.,V10

,.,

../.1./..Q/.,V1V

,.2

../.1./..Q/.,V1X

'23*''4%56789:8;3<8=>
?*@A, 38%<>B
CDEF.FE01%GHIGJ
?KLEM FJIN%OGHHNB

*u
58Y_f;K‘

’>>=
L :K;BB>L
¢^@[#
(£BŸ
N†<ŒK‘
)>5K B;

’>>=Ik;B

? ![#
*uZ>= 8N†
';
’Ak9=Ak=;>
)L>::5L>);=ABE::>K<=8

“!#ƒt@!
@%
$@%"!#
["
(£BŸ
\F:5ŠBM,* L;7K
)L>::5L>
Ik;B
MI>B¤,* L9 ==;
¥!
"!#M[@,* L9 ==;
(£BŸ
\F:5ŠBM0MQ* L;7K

)L>::5L>Ik;B
MI>B¤0MQ* L
9 ==;
¥!"!#M[@0MQ
* L9 ==;
*u
58Y_f;\F:5ŠBW...F:;
)L>::5L>L :K;BB>LW...F:;

¢^@"!#W...F:;
*u
58Y_f;\F:5ŠB,....F:;

)L>::5L>L :K;BB>L,....F:;

¢^@"!#,....F:;
b\
\F
_
=¦
)>LJAL B>G( <=>
L 8
€!dU!@
sU
45B]8=`
>==5:0X
'8GL 5=;

9=5;G>==5:0X
h"!^@#
v"@d>==5:0X

PQ)@AR%
S78@,@T,
0(UDO%
/EMI
'VWXU4Y>35%Z%[7'\38P]'8R+,
0E^F_EHE^OMEOHM
'X783@7>`8>Y>7,XY@a,@7a

>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
QQ/,NOKB>A/

8;ab3cRd,
e./
(O../MEIL
>3Rf>7,RYXY

*'
/N
D
g3@,

h-i3<
.I .
jR>3,@,V 
)(P

,M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
QQ/2NOKB>A/

)(P

,M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
QQ/WNOKB>A/

IP

VM..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
QQ/0NOKB>A/

)(P

,M..

)(P

,M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
QQ/VNOKB>A/>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
QQ/XNOKB>A/

)(P

,WM..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
QQ/1NOKB>A/

)(P

1M..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
QQ/QNOKB>A/

IP

WM..>AB;=;C5DEFF>G;H,IF>
;J;
B;AAJK B>L; =:DM
K
QQ/-NOKB>A/

)58

2M..

JD+K15
L0+M ).+>C$
N)L1. > % -EH


LMM

E2

4P+)M+0%)L1: 6QRP % =2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222S

E2E2

4P+)M+6QRP 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222S

E2I2
I2

,L1: 6QRP 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222S
JD+K+M 0T% =222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222S

I2E2

JD+K0L+UVW 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222S

I2I2
I2S2
I2\2
I2^2

JD+K0LX +'+15YD+A +>C$222222222222222222222222222222222222222222222222S
JD+K0L1Z([:Y[ 6 @U22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222S
JD+K0L@U@]22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222\
JD+K0LM ) B<+N% =22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222\

S2

'+ D+K0L6*VW 0%_C $% 222222222222222222222222222222222222222222222222222^

S2E2
S2I2
\2

!*VW % =222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222^
_C $% 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222^
JD+K0L)= =0%R (P+% =22222222222222222222222222222222222222222222222222222222`

\2E2
\2I2

,= =222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222`

[ % =222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222`

^2

_C B$% % =222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222a

`2
a2

" ')' '0L(]+)<bW+N% =0T)L1: 15a
'+ D+K0L%V:152222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222a

a2E2
a2I2

'+ D+K0L%V:$ X'8 +%$K2222222222222222222222222222222222222222222222222c
'+ D+K0L%V:$ X'8 $% 222222222222222222222222222222222222222222222222c

c2
c2E2

'+ D+K0L+] +d+N% =222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222c
'+ D+K0L+] +d$ X'8 +%$K22222222222222222222222222222222222222222222c

c2I2
c2S2

JD+K+(1>+ +U+] +d$ X'8 +%$K22222222222222222222222222c
'+ D+K0L+] +d+N% =$ X'8 $% 222222222222222222222H

H2'+%V:)M 1e( D+K15222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222EG" /I$OEGJD+K15
L0+M ).+>C$
N)L1. > % -EH


$- LEDNOD'ABN;P)Q;+=RSTE=>'B=>'UH
$-$- LEDNOD'RSTE=>
JD+K15 % )W+6$C $ f((P+)M+6QRP ).(g +M ).
+>C$N)L1. > h+$R' N)L1. > % -EH
% =6i)W+6QRP ).Vj)k+$N)L1. > % -EH2
$-4- ;P)Q;+=RSTE=>
% =)W+6QRP ).Vj)kD (7_ B. l$OO6$/m+N :
($ 
_ R%2$)=Y% =)W+6 @UbW0T0:+$C)< D % 
1$ RKD B. 2
4- 6()DV)D'O='AW;'B=>'UH
4-$- 6()DV)APD'X,YZ[=>-
% =V%(TEGGnY+X6QRP 0%)W+6 @U17 T+ 9(IGIG2
4-4- 6()DV)AP\)*D]D'Q^,')_,`,;()D')a=D'b,cJ-
%V: % (7+'+ D+K*.0L0 )k+).(15Y 6 @UY
9(6 @UY_  $% Yo+N6g +M )>+>C$N)L1. 
> h+$R' N)L1. > % -EH2
%V: % +p (7+'+ D+K*.0L%V:Y+] +d+N% =)W+
+ +U$ X'8 +%$K+p X'8 $ % =6 % 2

%KR0%$+'+ D+K$ %V: % ).+%$% =)(B$/$+'+
D+K)[ D2
4-d- 6()DV)APQFKe';+)`'e=>R?=f)X,-

% K + +U )K )N 1Z ([ : l($R/VF (B/mY % 6 @U
l( O+/m+Nq (P+% = ] 24r(P+% =+d)W++%$(<
1Z([:0% %6 @U ] +$(P+% )=2
4[:% =0%(7)k+M 15+N% =+%$bW0T 
0%bW0T%V:15+N %6 @U2U1s66V:+ %$ t([
% =l($R/VF (B/mY)k+M 150%%V:15+N %6 @U6i
17 )W++U 2


" /S$OEGJD+K15
L0+M ).+>C$
N)L1. > % -EH


D Y)k+M 150%+'+% K +N% =bW0T(7+N% 
= $  6 (_ K +p  % V: gu/ R@ E ; !/+O+$ $O 4/V6h
)M 1e(2

%K+%$% =Y+N+'+ %6 @UYV%RC 7 RP Y)[)W+6 @U
LY)[X1.()# +UVW +>2% = DD R
R% )W++]
$ +'+%V:)W++ +UD +N+N %6 @U2'+V$C% =)W+
6 @UD $k+(T)W+6 @UY17 . @U)W+%V:D +N
+N %6 @U6i17 )W++U 2

t  )v 0%F$k+ 6 1'+ 0T D +K 15 % 6i 17 )W+ +U 2

$Cq t )v0%F$k+61'+)W+ Q)> %KBM :,: 
 /6$0/$7 X09 B 2

> %K8(U t )v0%F$k+61'+6$0T D+K15 % Y %
K Qg (P+ )v0%6V:+hl/+ +Vw@+/$ F/0$ &6mB$
( g 6$ 6' + >h l/V $(6$ BV/m t D+K +N /6$0/$
0T)L # )v+N %K2
- %K+= t )L # )v0L0V:+N% =+%$8)k+M =
x+Y)k+M +x+Yo+N0V:)W+B$ ($ B 6$6' DD 2
(1$%V:g
 

 
 h)M 1e(
4-g- 6()DV)APf)X,fC
% =+=.)W+@U@]qU++'+ T+2$ +%$% Dy@U@]
+Nq (P+% 
4-h- 6()DV)AP,O='Ni=>jkDlH'B=>'UH
% = )W+ + +U x = /$ R (P+ % = +N (r =( % 
l =(3Y =(33Y =(333Y =(3 m/$B E2

%K+K +%$0%+ +U)K )N% =+N+'+(P+% $ (r =(% 
DD 2$ D+K0LM ) B<+NR' Y >(<lGEm(P+% $ (<lGEm =(% 
DD 17 )C D+K15Y8$% B< =(% )=6i17 )C D+K15
2" /\$OEGJD+K15
L0+M ).+>C$
N)L1. > % -EH


!
-

!|}~
wu
4€,
‚


4z{

 mL

=(E

,K *0%* ;B Rƒ 

4P+E)> (P+\G

- mL

=(I

 BVV0V0/6

4P+\E)> (P+^S

=(\

 4 V V0/6

4P+`\)> (P+aI

=(`

<)$(]+0%)  '6U ; &/0/V /
 R"/66/ /6

4P+aH)> (P+c^

- mL

=(S

 B S„ V0/6

4P+^\)> (P+`S


- mL


=(^

< *0%)K0%$+'… +$ $@†BV/
V R

4P+aS)> (P+ac

=(a

('6U"(

4P+c`)> (P+HS

=(c

<+ . )v 6(/6

4P+H\)> (P+EGI

#?=>$
d- ]D*()DV)APRnYZ[=>AB,'o;'c=>;HJ'B=>
d-$- nYZ[=>'B=>'UH

%K+='+ :(+%$0%+ +U% = 6‡
ˆ,K )N+'+(P+% =/$R (P+% =+N6(_K2
d-4- 'o;'c=>;HJ'B=>
% = )W+ $ GE VK C 1$ +N 
,Y 6* E^ )_ &D ? ,# Y _ 
j 
UY% * p %2


" /^$OEGJD+K15
L0+M ).+>C$
N)L1. > % -EH%K+ +U_ +U% 6T( U+=.YD +66* % V#+Y1.q
%  )W+7 B'$‰ K2$> )<R' Y %K)W+ D+K+ +U
% =17 (< aG % lEGK m2
g- 6()DV)APNU=>>U;ABTH='KED'B=>'UH
g-$- U=>>U;
 % = )W+ )= = )( B$  $% Y '   R$ 0 +C( $k+ 9 
( =x+$ X'8 0 + . 0%bW+$0:+BDBf $k+
+A2
 T+1)= =YU++'+K 1(V$C+N% =)W+B7(ŠFRK0%
)W+Bx+$ U +* U( T+Y).)(B$% =17 B# 0%9 
( = x+ $ X' 8 0 + . 0% V t C$ 1$ +N BD ( 1 ) 
$ _C B$% 2
 D B' + +U1e(0T(r =% (<R (P+% =)= =Bf 
> u F :Y$ )= y!* W) Y(7+>+N% =$k+q 
(P++N% =l'RP 0T(< =% ( L(P+% mY1*VW D Y
1*VW # +N =% 24<B 6$+NR (P+% =)W+Bx+$ B$
+* T+Bf V$ 0%)W+ j +k0%+>VD =% =2
>% 
=)W+)= $ b rY8B 6$R (P+% =)W+ (+k
0%$BD $%b r2
>% =)W+)= $ b Bf 1(V$CY8B 
6$R (P+% =)W+).0%$BD $ b % 2
 D B' +#$% $% '+ :(0L0:+(U('Y +N% =R$
Vr)= =$k+$ X'8 0 + . )> 1$+NBD (2
g-4- 'e='B=>'UH
 % = $ )W+ j [ ). R: 27 D [ % =
)W+X )# 62" /`$OEGJD+K15
L0+M ).+>C$
N)L1. > % -EH3u‚
‡

4u‚
 ‡Ž
3",3

‡&3Œ
u
 3
uY 3w! "w
,‘u’

‡E^&Œ?u
,‘
Y “
‚Y‚‘u
‡ “
‚Y 3
u4
!|”",•

‡

!|–
‚
 ‡
-Ž—˜
‡‚3@™
@u
l((m
-|3&—”

‡l1 m
,‘u,3š4 
‡
[ 7 % =)W+ Bf 6 17 A )W+Y+L+$+t17 
 ^l 9(m+(q1B# TC B1M+T+1: % 2-+K >Y+'+
7 1'+0L% =Y0MRPT ).b % Y% R
0ŠY)k+M D +N
% =Yo)W+ D(/$D+A 0: (0%X*+>2


T+'+b % 0WX'1vlR% EG(‹mY$k+1*VW b % VT 
 ^GG 1 Y $k+ +L +$ +N b % VT  E (‹Y x ( +N % =
)W+ Bf 6 6' (%Y17 @=)W+D b % C(kBD +C 
+N1: % =2

>% =B$ ( L1: % 86*1: % )W+ /$RC 
6*2!*)] T++d6*1: % /$]Y6*]I+dv 6*1: % 6i $2
h- 'o;'c=j?J'B=''B=>'UH
_C B$% +N% = 6‡Ec' q % $% $k+EI' q
% )0%$6QRP Yb )L1: %$TT+
p- 'Zq=>r']rN]='>;]APKCDNkr's'[rDlH'B=>'UHAW;N;P)Q;+=Q^,')_,

, 6i )' ' +'+ 6 R K lK 15 m /$ B D +M )' ' 1e(
/$2
t (P++%$% bW0T D+K15+N) % 6i)W++$V%
)C D+K2
t- ]D*()DV)AP,B;Y;+)Q^,')_,
'+ % V: 0/ OV/Y + +U $  )$C +U % l > +=m )L ( )W+
Bf +'+K (L(4+$6$OO+/IGGSYu$+RIGEG2
U++'+%V:RTRC :): Ql)# RC 2ROY2+RY2@V6@Y2R$+@Yom2


" /a$OEGJD+K15
L0+M ).+>C$
N)L1. > % -EH


t-$- ]D*()DV)AP,B;Y;+),uJ=>\)],uv='D'BJ,'V)

% K + +U )K )N % V: 15 lR6//Y +V$ /Y om +N % 6 
@U +$ q (P+ % (% % K +%$2 '+ % V: %  V% RC v B> 
lBV+mY)W+)9 D ›/B+N %6 @UY0%+=.R
R% 8(1>(0%
+] $ _ W +K >2 '+ % V: 17  RC D 6i 17 )W+ +U
 2'+%V:15Y DD Y+$(r(P+% )W+)' 6* ] 0T
6*]+N(P+% CR (P+% =+N6(_K2
t-4- ]D*()DV)AP,B;Y;+),uJ=>\)],uv='>;HJ'B=>

%K+ +U+'+%V:15VD X lR6//Y+V$ /Yom/$D
+A %6 @U ] +$q (P+% +] lR+$ m0%B (L(
l6$O+$ m2
w- ]D*()DV)APD'C=>D'xDlH'B=>'UH
w-$- ]D*()DV)APD'C=>D'x,uJ=>\)],uv='D'BJ,'V)
$ X'8 +%$KY %K+ +U)K )N+'++] +d6‡
 ,K *0%* 
ˆ
%K)W+ D+K+ +U+] +d0V:S2El4VV/S2E$k+3 6/+$ 
/O+/S2Em+N% =l(P+I)> (P+IcY(P+SI)> (P+S`m 0T% 
=+%$K2
ˆ
% K )W+ D +K + +U BD B 1.( 9 ( l$$6$ /6 /$m
/$D+A u!4EEa0%u!4uI`I+N% = l(P+I)> (P+IcY
(P+SI)> (P+S`m0T% =+%$K2
ˆ
%K)W+ D+K+ +U+] +d0V:S2El4VV/S2E$k+3 6/+$ 
/O+/ S2Em +N % = l(P+ Sa )> (P+ \Gm  0T % = +%$ KY
$ )= +d y % K = x+ l+/(+V +$($6$ m +p 7 6* 0L )<
+] BL(kl!O+/R /66"(//m+N% =2
w-4- 6()DV)DHKQb,D)=>DXrD'C=>D'x,uJ=>\)],uv='D'BJ,'V)
$ X'8 +%$KY %K+(1>6i+ +U+'++] +d+N% =
$ )$C +U% Y 62
 ] +d@U@]% =l/O+/$O m‡)W+B % B 
(C+N T+6 @U$k+ T+@U1A2$ (B *+$k+B 6$+=+7 
+] 2] +d % 17 'RP 0T %+>C$F6 @UC :
(2

" /c$OEGJD+K15
L0+M ).+>C$
N)L1. > % -EH


 ] +d+UVW l/O+/$O?V m$k++] +dbWl/O+/$O
$(O$( m+N% =‡)W+B % B %6 @U% =2 +M $k+
B 6$+=+7 +] 2
 B$% ‡B % B %+ +U% =2 +M 2
 ] +d0V:l4VV/O+/S2E$k+3 6/+$ /O+/S2Em‡+N+'+% 
=l(P+I)> (P+IcY(P+SI)> (P+S`mC =(E;,K *0%* 2,W+B 
% BT %6 @U% =2 *+$k+B 6$+=+7 +] 2
 D B 1.( 9 ( l$$6$ /6 /$m /$ D +A u!4 EEa 0%
uI`I+N% =l(P+I)> (P+IcY(P+SI)> (P+S`mC =(E,K *0%
* 2
 ] +d+* +' vlw@V$6$ /O+/mY'RP +$+'+(P+aEY(P+aS
)> (P+acY(P+H\Y(P+Ha)> (P+EGG2 *+$k+B 6$Y)W+'% B
%6 @U+=@'+ +NR" l+U +] +d)W+'RP +$(<
6/% =m2
w-d- ]D*()DV)APD'C=>D'xDlH'B=>'UH,uJ=>\)],uv='>;HJ'B=>
'++] +d6)W++ +U1e(% =$ X'8 $% =‡
 ] +d@U@]% =l/O+/$O m‡)W+B % B 
(C+N T+6 @U$k+ T+@U1A2$ (B *+$k+B 6$+=+7 
+] 2] +d % 17 'RP 0T %+>C$F6 @UC :
(2
 ] +d+UVW l/O+/$O?V m$k++] +dbWl/O+/$O
$(O$( m+N% =‡)W+B % B %6 @U% =2 *+$k+
B 6$+=+7 +] 2
 B$% ‡B % B %+ +U% =2 +M 2
 ] +d0V:l4VV/O+/S2E$k+3 6/+$ /O+/S2Em‡+N+'+% 
=l(P+I)> (P+IcY(P+SI)> (P+S`mC =(E;,K *0%* 2,W+B 
% BT %6 @U% =2 *+$k+B 6$+=+7 +] 2
 D B 1.( 9 ( l$$6$ /6 /$m /$ D +A u!4 EEa 0%
u!4uI`I+N% =l(P+I)> (P+IcY(P+SI)> (P+S`mC =(E2 
*+$k+B 6$+=+7 +] 
 ] +d+* +' vlw@V$6$ /O+/mY'RP +$+'+(P+aEY(P+aS
)> (P+acY(P+H\Y(P+Ha)> (P+EGG2 +M $k+B 6$Y)W+'% 
B %6 @U+=@'+ +NR" l+U +] +d)W+'RP +$
(<6/% =m

" /H$OEGJD+K15
L0+M ).+>C$
N)L1. > % -EH


%- ]D,B;Y;+)NO='QyK*()DV)Q^,')_,


u/ R@E‡!/+O+$ $O4/V6
u/ R@I‡w!!$ /V
u/ R@S‡… +$ $@/V
u/ R@\‡&$"V$/V
u/ R@^‡/+ +Vw@+/$ F/0$ &6


" /EG$OEG
 !"
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
!"#$ %&'() %*' & %&' & %(' *
' %(+
,-

. %&'!" 
 ////0
. %*'!" 
&///0
. %&'!" 
)&//0
. %('!" 
))//0
 
11()
11 &(

12 )11(
(3 0
#3 #"0
450
67 0(7 0
 # 0

 
 

 


8 

   - 
# 
 $+(09:
;
)/)*$#&/+<&/
8#


 
11
=11(
=
1 # 0

0

 

 


 
 %&'>


 
 ?(99@

0(
 4 3A0

0

 4 3A0

0*

 


 4 3A0

09!

!
  4 3A0

0

 
! 
!

  4 3A0

0)

 
! 
!
  4 3A0

0&

"#$%


 4 3A0

0=

"#$% 4 3A0

0 /

"#$% 


 4 3A0

0

"#$%


 4 3A0

0 (


&'!


 4 3A0 


 !"
 

 


0


&'!


 4 3A0

0 *


&'! 4 3A0

0 9


&'! 4 3A0

0

 
&'! 4 3A0

0 )

 
&'! 


 4 3A0

0 &

 
&'! 


 4 3A0

0 =


&'!


 4 3A0

0(/


&'! 4 3A0

0(

 
&'!


 4 3A0

0((


!


 4 3A0

0(

 
! 4 3A0

0(*

'


 4 3A0

0(9

' 4 3A0

0(

' 


 4 3A0

0()

./
&'! 4 3A
=/ 0

0(&

./
&'!


 4 3A
=/ 0

0(=

'0/

 4 3A0
 $ %#+ 
## 0

0 /

'0/

 4 3A0
 $ %#+ 
## 0

0

'0/ 

 4 3A0
 $ %#+ 
## 0

0 (

- 4 3A0

0

,' %

&'

 4 3A0

0 *

&%(
 ))
 4 3A0
*& "#
+
 


 !"
 

 


0 9

&%(

))
 4 3A0
*& "#
+

0

&%(
 ))
 4 3A0
*& "#
+

0 )


!1)1 2
3

B,-"
)9//


8 

0 &


!1)1

3

B,-"
9 //


8 

0 =!1)1

3

B,-"
 //


8 

0*/

 
!1)1 2
3

B,-"
 )//


8 

#

(0

(0(

""$"$

",4!1111506

&'

",4!111506

&'


 
1 2 C A# 0
1 ; 6C A# 0
A
 *
; 

6 2 C A
,-
 ////
2

 
,

 
; 

 # 
; 
8A #; 8-

$ #B+
.6 
 %*D!"
.> 
 %*'!"
$8B;+

B
*$B+
A
 *
; 

6 2 C A
,-

///
2

 
,

 
; 

 # 
; 
8A #; 8-
$ #B+
.6 
 %*D!"
.> 
 %*'!"
$8B;+

B
*$B+

 

 


 !"(0

(0*

(09

(0


 

",4!111506


&'

",4!111506

&'

",4!111506


&'

",4!111506 

&'

 

A
 *
; 

6 2 C A
,-

///
2

 
,

 
; 

 
; 
8A #; 8-
$ #B+
.6 
 %&D!"
.> 
 %&'!"
$8B;+

B
*$B+
A
 *
; 

6 2 C A
,-
 ///
2

 
,

 
; 

 # 
; 
8A #; 8-
$ #B+
.6 
 %*D!"
.> 
 %*'!"
$8B;+

B
*$B+
A
 *
; 

6 2 C A
,-
 ///
2 

 
,

 
; 

 # 
; 
8A #; 8-
$ #B+
.6 
 %&D!"
.> 
 %&'!"
$8B;+

B
*$B+
A
 *
; 

6 2 C A
,-
 ///
2 

 
,

 # 
; 

 
; 
8A #; 8-
$ #B+
.6 
 %(D!"
.> 
 %(D!"
$8B;+

B
*$B+

 

 


 !"(0)

(0&

(0=

(0 /


 

",4!111506

&'7
&'

89%:(,4!
11150

89%:(,4!
111150

$#,4!111150

 

A
,2; 

6 2 C A
,-
 ///
2 

 
,

 
; 

 # 
; 
8A #; 8-


.6 
 D!"
.> 
 D!"
$8B;+
 9/B (/$B+
CB#A A30

A
 *
; 

 ,("! 
,-

///
2

 
>
C
" 
1" 
" "
 /2B
$ #B+
.6 
 %*'!"
.> 
 %*'!"
.EB#
 %*'!"
." 
 %*'!"

" % (
B# #

 * ##$B+
A
 *
; 

 ,("! 
,-
 ////
2

 
>
C
" 
1" 
" "
 /2B
$ #B+
.6 
 %*'!"
.> 
 %*'!"
.EB#
 %*'!"
." 
 %*'!"

" % (
B# #

 * ##$B+
A
 *
; 

 
,-
 ////
2

 
,

 
-
9
$ #B+
.6 
 %*D!"
.> 
 %*D!"

)/ #$B+
 


 !"(0

(0 (

(0

%

0


 

@(,4!111150

/,4

A#.7$0,4

%&'($"$

 

A
 *
; 

("! 
,-
 ////
2

 
,

 

 ///=///

9 &2
$ #B+
.6 
 %*D!"
.EB#
 %*D!"


/##F9/$B+
A
61

2 #" #,-
(//
2

 
,

 

.6 
 %*D!"
.> 
 %*D!"


( #F( $B+
A
 *
; 

 2">
,-

///
2

 
,

 
 
;# A
 
CG 

.6 
 %(D!"
.> 
 %(D!"
.EB#
 %('!"

 

 
1  C A# 0
1 > # 0

!4 0 89%%
!95 
!396/$
!3#500 11150
!"%9; 
0000
!3%5; 
0000
!; '#
!8%09 <4

!39,4!111
!8% "#
50
!*/$7!+
=:%: >&'
= >&'
! 0$ /!
'&
!'8 
;;
!;0*<78+ ?7?;;*7;;+ 


 !"0(

0

0*

09


 

 


!4 0 89%%
!95 
!396/$
!3#500 111150
!"%9; 
0000
!3%5; 
0000
!; '#
!8%09 <4

!39,4!1111
!8% "#
50
!*/$7!+
=:%: >&'
= >&'
! 0$ /!
'&
!'8 
;;
!;0*<78+ 117?;;*7;;+

&%,4!1111506

&'

!4 0 89%%
!95 :0&%,4
!3#500 111150
!"%9; 
0000
!3%5; 
0000
!8%; 
00005$50
!8%09 8%3$
!*/$7!+
=: >&'
= >&'
!;0*<78+ 72;;*7;;+

!4 0 89%%
!95 :0&%,4
!3#500 11150
!"%9; 
0000
!3%5; 
0000
&%,4!111506 > !8%09 '$'0B

!*/$7!+
=: >
= 

=95 ;5006%(0
!;0*<78+ 7?;;*7;;+

$#,4!11150

!4 0 89%%
!95 !/9
!3#500 11150
!"%9; 
0000
!3%5; 
0000
!#500 50
!*/$7!+
=: 
>
= 
>
=95 ;5006%(0
!;0 ?1;;$*7;;+ 


 !"0

0)

0&

0=

0 /


 

$#,4!11150

@(,4!11150

!! 


,;"

 

!4 0 89%%
!95 !/9
!3#500 11150
!"%9; 
0000
!3%5; 
0000
!#500 50
!
=: >
= >
=95 ;5006%(0
!;0 1;;$*7;;+
!4 0 89%%
!95 C@(,4 /05
!3#500 11150
!"%9; 
0000
! 11150
!9 "
!*/$7!+
=: >&'
=.7$0 >&'
!;0 11;;$$D ;;/%$*7;;+
!4 0 89%%
!95 !95E956 /.;
!3#500 1150
!"%9 
0000
!; 1;;50F
!.; %/$
0
!
=: 
>(
= 
>(
=95 ;5006%(0
!;0 1;;$*7;;+
!4 0 89%%
!95 !95E956 /.;
!3#500 1150
!"%9 
0000
!; 1;;50F
!.; %/$
0
!
=: >(
= >(
=95 ;5006%(0
!;0 ;;$*7;;+
!4 :0;C
!95 6.%
!'00 1!1150
! 
00
!,; 1;

! 


!;0 1;;$6;;%;*7;;+ 


 !")

*0

*0(

*0


 

$!"
$"$

 


H <3
1  C A(# 0

!4 :0;C
!95 
!/96!506&)6C<$'6<$6&!:%
!3#500 1150
!"%9; 
0000
!'95 C<$'
!<$ '<$

!39,46'06
!B "#<%B
&;90%6C<$
!
'6<$6&!
=:%%.7$0 >&'
:%
=' >&'
! 0$ /'&
!'8 $
!;0 ;;$*7;;+
!'@G 00$ 150

!39,46'06
&;90%6C<$
'6&!<$6&!
:%

!39,46'06
&;90%6C'
956&!<$6&!
:%

!4 :0;C
!95 
!/96!506&)6C<$'6&!<$6&!:%
!3#500 1150
!"%9; 
0000
!'95 C<$'
!<$ &!<$
!B "#<%B
!*/$7!+
=:%%.7$0 >&'
=' >&'
! 0$ /'&
!'8 $
!;0 ;;$*7;;+
!'@G 00$50

!4 :0;C
!95 
!/96!506&)6C'6&!<$6&!:%
!3#500 1150
!"%9; 
0000
!'95 C'
!<$ &!<$
!B @%<%B
!*/$7!+
=:%%.7$0 >&'
=' >&'
! 0$ /'&
!'8 $
!;0 ;;<$*7;;+
!'@G 00$50

 

 


 !"*0*

*09

*0


 

 


!4 :0;C
!95 
!/96!506&)6'@9
!3#500 1150
!"%9; 
0000
!'95 C'65@6%''

!39,46'06
!/; 
>*;;+
&;90%6'@9 !
=:%%.7$0 >&'
=' >&'
! ' /0;$0
!;0 1;;$*7;;+

!39,46'06
&;90%6'
5%,465
@

';.

A
61

 (!0" < 
,-
(//
2

 
" 
1" <"" 

.6 > EB#
 %*D!"
." 
 %&D!"

" % (# 

&/ #$B+

"E#  #

0 ,C A("! 18#" !8#
!6
A
61

 (!018#" !8#!6
,-
(//
2

 
" 
18#" 
8#
!8#
G
<8G 
$ #B+
.6 > EB#
 %*D!"
." 
 %&D!"

 #% " !
" ; 
 #

 9( #$B+
" <3
 #(9
(0# 
EA" 
.

  #-
C"
<B( 0 


 !"*0)

*0&

*0=

*

90


 

,9$#,4

%,4

$,4

 

A
 *
; 

(,("! 

"A #"##
,-
 ////
2

 
,

 
$ #B+
.6 
 %(D!"
.> 
 %*D!"

 #% " !
" ; 
 %
#$* +
A
61

 (! 
1 "
,-
 (9
2

 
"
.6 
 %&D!"
.> 
 %&D!"
.EB#
>#
" 
(*C # 
" 
8#
,
;I 
EBH661
6"
6"

E
 %('!"
$8B;+
*9B9&$B+
A
6

( 
,-
(//
2

 

.6 %6 (
 %*D!"
.> 
 %*D!"
$8B;+
99B*/$B+

$+ H <3
 ""
1  # 0

K2B


E ##


 
 
J 66(HEB66
6"
6"9

$,B;B+

//B)
/B( /=//B&//B( /
B0

EB
 I
(09(
 2 -
2 $ 

+# 

2 $
) (+##
 
 9(/ 

 9(/#

/ */
 #F#

 
  


 !"90(

90

90*

909

90

,


 

  %('!"

 (/

 */

H;

11

$"$"


 


 %%
## 

E !- " 2
 - # #B#'  '#
 
J EEB66(HHH66
 #I% >$0B+
 

6
6"


% - ##"C#L

 %%
## 

E !- " 2
 - # #B#'  '#
 
J EEB66(HHH66
 #I% >$0B+
 

6
6"


% - ##"C#L

 %%
## 

E !- " 2
 - # #B#'  '#
 
J EEB66(HHH66
 #I% >$0B+
 *(
6
6"


% - ##"C#L

H;

# ## #
 


 

 %('!"
 
J EB66(HHH66
6"
6"


11

A  ##
 #

2!- 2

  %(D!"
 
J 6EEBEB6%66

 
1 "H# 
1 8A H# 
 


 !"
0


0(


0


0*


 

8A H) /

8A H=//

 


 BH -#A
,-
($B+
,-
*9 $B+
H 
2 < BH 2 *

C A
  % 0#A A
 

 -# # 
I
C A

 
 
E 
8#
) /$+
"
 %('!"$+ BH -#A
,-
($B+
,-
*9 $B+
H 
2 < BH 2 *

C A
  % 0#A A
 

 -# # 
I
C A

 
 
E 
8#
=//$+
"
 %('!"$+
2


 
"

 
<
/ //// %

(09D$
+ # # - 
 
H 
1
 0
:
"H ////
"
6"
9
(9'
,
" 
2 "
<3

 %*'!"8 2-

  # BM*# (/
" $"H+0
 ; $+
)90

"H9///
(9'


2


 
"

 
<
/9/// %

(09D$
+ # # - 
 
H 
1
 0
:
"
6"
9
,
" 
2 "
<3

 %*'!"8 2-

  # BH*# (/
" $"H+0
 ; $+
)90

 

 


 !"
09


0


0)

-


 

"H
/
(9'

"H ///
(9'

 


2


 
"

 
<
/
/ %

(09D$
+ # # - 
 
H 
1
 0
: :?(% 
"
6"
9
,
" 
2 "
<3

 %*'!"8 2-

  # BM*# (/
" $"H+0
 ; $+
)90

2


 
"

 
<
/ ///%/)/2 %

(09D$
+ # # - 
 
H 
1
 0
:
"
6"9
,
" 
2 "
<3

 %*'!"8 2-

  # BM*# (/
" $"H+0
 ; $+
)90


2


 
"

 
<
/ //// %


D$ 9/+ # # - 
 
H 
"H //// 1
 :E!& )

'
"
6"
9
,
8H 
>A
 /:
2 "
<3

 %('!"

2

$!


 
6)0()0 # 

 

 


 !")0

)0(

)0

)0*


 

89%8%';5

C4';5! 1150

C4';5! 11150

C@

 

A
 *
; 

8# # ## ,-
 ////
2
  A
; 
!A 
>
 
"
6 A A
 # # # %&D> 
 # %(D!"
A
 *
; 

A -
,-
*9//
<


 # 
 3
 0(& %
1 "
 /

. 6 
 %&D!"
. > 
 %*D!"
.1A
 %*'!"
$;B,B+
(*/B )/B /$B ## +
" ## 0
A
 *
; 

A -
,-
&///
<
)

 # 
 3
/0
* %
1 "
 /

. 6 
 %&D!"
. > 
 %*D!"
.1A
 %*'!"
$;B,B+
(*/B )/B /$B ## +
" ## 0
A
61


6 
 /
"N
/0 &0

1N-
1 #8-
2

 


 
#
< A

.6 %> 
 %*'!"
.H"
 %&D!" #
  

 #% " 
" # 
 /

)/##O*/$B+
 


 !")09

)0

)0)

)0&

.


 

C@

';:%
@% I

C

 2#

$
!

 

A
61
6 
 9
"N
/0* /
1N-

 
2

 
#
< A

.6 %> 
 %('!"
.H"
 %*D!"% "H/(/2

" % /(
 -
$;B,B+
 =/B=/B
/$B+
A
6
,-
/(//

I

 

 %&D!"

 #% 
 
" # 
(90*


9 #$B+
A
61
,-
/(//

83A FA 
" A
(9
2

 
2 

 
"

 
E 
 

1

.6 %> 
 %('!"
.
 %*'!"

" % /(
 -
$;B,B+
 =/B //B&/$B+
A
 *
; 

" A #
,-
 //


 
"
 %('!"
 #
 A 

 
1 " ## 
1 "#  


 !"&0

&0(

&0


 

8A 

"8A #

 

A
 *
; 

 " #;*(/1(*
C(,8" 0
6 6
 
%
9 # #
"<
/ ///;(>
1
/0 9:
E ><
 0
1( 0
1


 
;I 
J EB44HH661 

68(
6"
6"

E 
  (/ # 
"
 %(D!"
$ 9 +
 &/B
%
-0
A
 *
; $ +

6$6>EB#+

 # ,! 
"
 ///
,-$01+
 /
2

 
,

 


"
(D!"
1 
 %*'!"
1 
 %*'!"
1B#
 %*'!"

 / #$B+

A
>

6$ +
,-
*///
 
 (/$+


 
1N
.8 " #
/
2
.;#" #
9*92

.6 
 %('!"
;#%8  " 
 %&D!"
" 1 

 %*'!"

" % 
" 
 9%&D
  "" 1  
 

.8 "" #
.;#"" #
. 2

 
  


 !"&0*

&09

&0


 

 


A
 *
; 


 
,

 
""
 ///
>A

//
1N 
& /$/0
(0 +

 *09$ + 
 
Q :N 
" #? 2
 #
"# 
 
E 
 1AF/091A?(&C2 

E 
 %('!" #)(D 
"
 %*'!"
1A
66(HEB66
6"
6"


 / #O ($B+

" #?*0&
2 

A
 *
; 


 
,

 
""
 ///
>A

//
1N 
 / )/$(0 0)+

)/$*0&+ 
 
Q :N 
 #
"# 
E 
 1AF/091A?(&C2 

E 
 %('!" #)(D 
"
 %*'!"
1A
66(HEB66
6"
6"


 / #O ($B+


#  
 #;1<" (*C*(/1 1N 0
A
 *
; 
"<
/ ///
""
/ ///2


 
,

 
 C 
(*C
" /// >
*(/1 #;1<

"
A 0
1
/0(9:
E 
 %('!" #)('  
>
*/&/1ER
"
 %*'!"
6"
6"

1A
66(HEB66 0

 )/ #B*/B0 


 !"&0)

&0&

&0=


 

"
////

" 

;  *

 


#  
 #;1<" (*C*(/1 1N 0
A
 *
; 
"<
/ ////
""
/(///2


 
,

 
 C 
(*C
>
*(/1 #;1<
"
A 0
1
/0(9:
E 
 %('!" #)('  
>
*/&/1ER
"
 %*'!"
6"
6"

1A
66(HEB66 0

 )/ #B9/B0
"#A
8#- 09# %

"$ (F+
A#- O
A %  #O
E#%  #O
2 F # O
1  # -


9/B9/B ///

 *
GC
*
?*/ 

&)=? 9 
 
!1
C 
(//8%

 

 

DESCRIPTION

ISSUE FOR BID

REV

0

DATE

28/08/2020

DRW

P.V. HAI

CHK

N.T. QUAN

CHK

APP'D

APPENDIX 2

WHCP-BK19 PACKAGE

FOR BK19 PLATFORM

PROVISION OF WELLHEAD CONTROL PANEL

PROJECT:

PROJECT NO:

CLIENT:

EQUIPMENT:

VIETSOVPETRO JOINT VENTURE

WELLHEAD CONTROL PANEL

VENDOR:

MED

1/2

NTS

---

APPENDIX 2 - ESD STATION DETAIL

DOC. NO. :

REV.

MECHANICAL AND ENERGY DIVISION

SCALE:

TITLE :

SHEET:

0

1" DIA. HOLE

6"

1/2" TYP

1/2" TYP

1-3/4"

REV

0

DATE

28/08/2020

DRW

P.V. HAI

CHK

N.T. QUAN

6"

6"

UNISTRUT CHANNEL

2 INCH PIPE

UNISTRUT CLAMP
SIZED FOR HAND RAIL PIPE
(SEE CLAMP CHART BELOW)

1/4"-20 x 3/8"
316 S.S. PAN HEAD
MACHINE SCREW

PLATE AND SIGN
PUNCH DETAIL

1/4"
LOCK WASHER

1/4"-20
HEX. JAM NUT

ISSUE FOR BID

CLAMP DETAIL

DESCRIPTION

APP'D

UNISTRUT CHANNEL
P4000, P3300 OR P1000
TYP. (2)

CHK

1/4"(6.35mm)-20
HEX. JAM NUT
TYP. (4)

VALVE

1/4"(6.35mm)
LOCK WASHER
TYP. (4)

WHCP-BK19 PACKAGE

FOR BK19 PLATFORM

PROVISION OF WELLHEAD CONTROL PANEL

PROJECT:

PROJECT NO:

CLIENT:

EQUIPMENT:

5/16" DIA. HOLE
DIA. HOLE
TYP. (8)

EMERGENCY SHUTDOWN

PUSH

SIGN NOMENCLATURE

6"H x 12"W x 12 GA.
316 STAINLESS STEEL
BACK-UP PLATE

6"H x 12"W x 1/16" THICK
PHENOLIC PLATE

SCALE:

2/2

NTS

---

1/4"-20 x 1/2"
316 S.S. PAN HEAD
MACHINE SCREW
TYP. (4)

APPENDIX 2 - ESD STATION DETAIL

DOC. NO. :

REV.

MECHANICAL AND ENERGY DIVISION

SHEET:

TITLE :

MED

VENDOR:

SEE BACK-UP PLATE
FOR HOLE DETAIL

VIETSOVPETRO JOINT VENTURE

WELLHEAD CONTROL PANEL

0

DESCRIPTION

ISSUE FOR BID

REV

0

DATE

28/08/2020

DRW

P.V. HAI

CHK

N.T. QUAN

CHK

APP'D

APPENDIX 3

WHCP-BK19 PACKAGE

FOR BK19 PLATFORM

PROVISION OF WELLHEAD CONTROL PANEL

PROJECT:

PROJECT NO:

CLIENT:

EQUIPMENT:

VIETSOVPETRO JOINT VENTURE

WELLHEAD CONTROL PANEL

VENDOR:

MED

1/2

NTS

---

APPENDIX 3 - JUNCTION BOX DETAIL

DOC. NO. :

REV.

MECHANICAL AND ENERGY DIVISION

SCALE:

TITLE :

SHEET:

0

ISSUE FOR BID

REV

0

DATE

28/08/2020

DRW

P.V. HAI

CHK

N.T. QUAN

Typical
M20

DESCRIPTION

TOP VIEW

469.00

359.00

Ø40.00

REAR VIEW

Ø40.00

APP'D

BOTTOM VIEW

CHK

55.00

JUNCTION BOX 1 DETAIL

75.00

Ø40.00

210.00

CLIENT:

EQUIPMENT:

210.00

SIDE VIEW

VIETSOVPETRO JOINT VENTURE

WELLHEAD CONTROL PANEL

VENDOR:

MED

2/2

NTS

---

APPENDIX 3 - JUNCTION BOX DETAIL

DOC. NO. :

REV.

MECHANICAL AND ENERGY DIVISION

SCALE:

TITLE :

SHEET:

0

Note: This drawing is using for bidding only. The holes detail will be update in detail design if needed.

WHCP-BK19 PACKAGE

FOR BK19 PLATFORM

PROVISION OF WELLHEAD CONTROL PANEL

PROJECT:

PROJECT NO:

DESCRIPTION

ISSUE FOR BID

REV

0

DATE

28/08/2020

DRW

P.V. HAI

CHK

N.T. QUAN

CHK

APP'D

APPENDIX 4

WHCP-BK19 PACKAGE

FOR BK19 PLATFORM

PROVISION OF WELLHEAD CONTROL PANEL

PROJECT:

PROJECT NO:

CLIENT:

EQUIPMENT:

VIETSOVPETRO JOINT VENTURE

WELLHEAD CONTROL PANEL

VENDOR:

MED

1/2

NTS

---

APPENDIX 4 - HI-LO RELAY DETAIL

DOC. NO. :

REV.

MECHANICAL AND ENERGY DIVISION

SCALE:

TITLE :

SHEET:

0

ISSUE FOR BID

REV

0

DATE

28/08/2020

DRW

P.V. HAI

CHK

N.T. QUAN

CHK

1/4" NPTF

1/4" NPTF

DESCRIPTION

PROJECT NO:

WHCP-BK19 PACKAGE

FOR BK19 PLATFORM

PROVISION OF WELLHEAD CONTROL PANEL

PROJECT:

1/4" NPTF

APP'D

1/4" NPTF

1/4" NPTF

WELLHEAD CONTROL PANEL

VIETSOVPETRO JOINT VENTURE

2" PIPE MOUNTING
BRACKET ASSEMBLY

CLIENT:

EQUIPMENT:

VENDOR:

MED

2/2

NTS

---

APPENDIX 4 - HI-LO RELAY DETAIL

DOC. NO. :

REV.

MECHANICAL AND ENERGY DIVISION

SCALE:

TITLE :

SHEET:

0

APPENDIX5
TECHNICALEXCEPTION/DEVIATIONLIST

' ( 

 #)*+,-.' '/0


 

 


 
DETAILCOMPARISONTABLE
No.

OriginalRequirements

Exception/Deviation

Justification/Notes

 
 
 
 
  
 

 !" #$ 
" %"%"%&" D+J)' '15
K+'++%$% + +L0+J 
).+>C$M)K1. > % -EH


#6  78 9 

,K@L15+M6P6Q)R+)' '7 SIBT++M =P= 6U
 U,K@L156Q BT+E >(V +'+)K1: 6U
N4W+I2XUJ ) B<+M% =
% =)R++ +LY =/$ Z (W+% =+M([ =(% \ =(
3] =(33] =(333] =(3 ^/$B E2

%P+P +%$0%+ +L)P )M% =+M+'+(W+% $ ([ =(% 
DD 2
$ D+P0KJ ) B<+MZ' ] >(<\GE^(W+% $ (<\GE^ =(% 
DD 17 )C D+P15]8$% B< =(% )=6Q17 )C D+P15
2
/( D( + > C (W+ I2X +M % _: D +P 15 ). B> + > 0K ` =
P2
a4W+b2EU!*_R % =
,P )M+'+(W+% =/$Z (W+% =+M6(cP2
a4W+b2IUcC $% 

%P)R+ D+P+ +L% =17 (< dG % \EGP ^
 U,K@L15+e)R+)' '>W+CBT+I >)V BT+E2
 ).(+>)' '152

K-

<()E'OPQ>'?
'?
WE,O>'RS,')T,EXI'C>?'YI
&Z()E[)RS,')T,LFE4-4\LFE4-],C<^<+)*()E[)RS

,')T,!
&Z()E[),C<^<+)LFE_\,C<^<+)*()E[)RS,')T,!
 a
%P+ +L)P )M1h(V:\($Z/_F
(B/^] %6 @L\( N+/^+M` (W+% =
 i 24[(W+% =+e)R++%$(<1h(V:
0% %6 @L i +$(W+% )=2
a4V:% =0%(7)j+J 15+M% =
+%$kR0T 0%kR0T%_:15
E
+M %6 @L2L1l66_:+ %$ m(V% 
=\($Z/_F (B/^])j+J 150%%_:15
+M %6 @L6Q17 )R++L 2
aD ])j+J 150%+'+% P +M% =
kR0T(7+M% =$ 6(cP+n 
%_:op/ Z@E;!/+N+$ $N4/_6q)J 
1r(2

" /I$NObf

EGGgEGGg

'<E'V

 D+J)' '15
K+'++%$% + +L0+J 
).+>C$M)K1. > % -EH


K-

I

<()E'OPQ>'?
'?
a
%P+%$% =]+M+'+ %6 @L]_%ZC 
7 ZW ])V)R+6 @L K])VS1.()# +L
_R +>2% = DD Z
Z% )R++i
$ +'+%_:)R++ +LD +M+M %6 
@L2'+_$C% =)R+6 @LD $j+(T)R+
6 @L]17 . @L)R+%_:D +M+M
%6 @L6Q17 )R++L 2
/(D(C(W+I2b+M%_: D+P15).B>
D(+>2a
%P+ +L)P )M%_:15\Z6//]
+_$ /]s^+M %6 @L+$` (W+% (% %
P+%$2'+%_: % _%ZC tB> \B_+^]
)R+)9 D u/B+M %6 @L]0%+=.Z
Z% 
8(1>(0%+i$ c R+P >2'+%_:
17 ZC D 6Q17 )R++L 2'+%_:
15] DD ]+$([(W+% )R+)' 6* 
i 0T6*i+M(W+% CZ (W+% =+M
6(cP2
a$ S'8 $% %P+ +L+'+%
_:15_D S \Z6//]+_$ /]s^/$D
+A %6 @L i +$` (W+% 

-7 $% $% kR0T D+PD  +=.+L
 )R+2

b -7 )'i D+P152


E

Y>??Y<BC`I>'LFE'C>?'YI
LFEa\,C<^<+)*()E[)RS,')T,!
% =)R+)= =)(B$ $% ]' 
Z$0+C($j+9 ( =Y+$ S'8 0 + . 
0%kR+$0:+BDBv $j++A2
T+1)= =]L++'+P 1(_$C+M% =
)R+B7(wFZP0%)R+BY+$ L +* 
L( T+]).)(B$% =17 B# 0%9 ( 
=Y+$ S'8 0 + . 0%_mC$1$+MBD 
(1) $ cC B$% 2
D B' + +L1r(0T([ =% (<Z (W+
% =)= =Bv > p F :]$ )= x!*
R) ](7+>+M% =$j+` (W++M% 
=\'ZW 0T(< =% ( K(W+% ^]1*
_R D ]1*_R # +M =% 24<B 6$+M
Z (W+% =)R+BY+$ B$+* T+Bv 
_$ 0%)R+ y +j0%+>_D =% =2
>
% =)R+)= $ k []8B 6$Z (W+
% =)R+ (+j0%$BD $%k [2
>
% =)R+)= $ k Bv 1(_$C]8B 6$
Z (W+% =)R+).0%$BD $ k % 2
D B' +#$% $% '+ :(0K0:+(L(']
 +M% =Z$_[)= =$j+$ S'8 0 
+ . )> 1$+MBD (2


" /b$NO'<E'V

EGg
HGg
GgEG

EGGg


EGGg D+J)' '15
K+'++%$% + +L0+J 
).+>C$M)K1. > % -EH


K-

<()E'OPQ>'?
'?
'<E'V

/(D(+>C(W+z+M%_: D+P15).
B>D(+>2
I -7 )'i D+PD 2

E

b<c@>d)e,EXI'C>?'YI
LFE4-a\,C<^<+)*()E[)RS,')T,!
% =+=.)R+@L@i`L++'+ T+2$ +%$
% Dx@L@i+M` (W+% 2

I -7 )'i D+PD 2E

fLc@>d)e,\?BCg@K'C>''C>?'YI
 fLc@>d)e,LFE4-$\,C<^<+)*()E[)RS,')T,!
 #@K'C>'LFEh\,C<^<+)*()E[)RS,')T,!
% =_%(TEGGg]+S6{ZW 0%)R+6 
@L17 T+ 9(IGIG2
% =)R+B$% Ef' ` % $% $j+EI
' ` % )0%$6{ZW ]k )K1: %$TT+2

I -7 )'i D+PD 2

 Z()E[)E'D>?E'iLFEj\,C<^<+)*()E[)RS,')T,!

E

$ S'8 +%$P] %P+ +L)P )M+'+
+i +e6U
,P *0%* 
a
%P)R+ D+P+ +L+i +e0_:b2E
\4__/b2E$j+3 6/+$ /N+/b2E^+M% =
\(W+I)> (W+If](W+bI)> (W+bO^ 0T% 
=+%$P2
a
%P)R+ D+P+ +LBD B 1.(9 ( 
\$$6$ /6|/$^/$D+A p!4EEd0%
p!4pIOI+M% = \(W+I)> (W+If](W+
bI)> (W+bO^0T% =+%$P2
a
%P)R+ D+P+ +L+i +e0_:b2E
\4__/b2E$j+3 6/+$ /N+/b2E^+M% =
\(W+bd)> (W+zG^ 0T% =+%$P]$ 
)=+ex% P =Y+\+/(+_+$($6$ ^+n 
7 6*0K )<+i BK(j\!N+/Z /66"(//^
+M% =2

$ S'8 +%$P] %P+(1>6Q+ +L
+'++i +e+M% =$ )$C +L% ] 62
ai +e@L@i% =\/N+/$N} ^U)R+
B % B (C+M T+6 @L$j+ T+
@L1A2$ (B *+$j+B 6$+=+7 +i 2
i +e % 17 'ZW 0T %+>C$F6 @LC
:
(2
ai +e+L_R \/N+/$N?_ ^$j++i 
+ekR\/N+/$N$(N$( ^+M% =U)R+
B % B %6 @L% =2 *+$j+B 6$+=
+7 +i 2


" /z$NOGgEG

EGGg


EGGgGgIE

EGGg


EGGgGgIE

EGGg


EGGg D+J)' '15
K+'++%$% + +L0+J 
).+>C$M)K1. > % -EH


K-

<()E'OPQ>'?
'?
'<E'V

aB$% UB % B %+ +L% =2 
+J 2
ai +e0_:\4__/N+/b2E$j+3 6/+$ 
/N+/b2E^U+M+'+% =\(W+I)> (W+If](W+bI
)> (W+bO^C =(E,P *0%* 2,R+B % BT
%6 @L% =2 *+$j+B 6$+=+7 +i 2
D B 1.(9 ( \$$6$ /6|/$^/$D
+A p!4EEd0%pIOI+M% =\(W+I)> (W+
If](W+bI)> (W+bO^C =(E,P *0%* 2
ai +e+* +' t\~@_$6$ /N+/^]'ZW 
+$+'+(W+dE](W+db)> (W+df](W+Hz](W+Hd)> 
(W+EGG2 +J $j+B 6$])R+'% B %6 
@L+=@'+ +MZ" \+L +i +e)R+
'ZW +$(<6/% =^2

'++i +e6)R++ +L1r(% =$ 
S'8 $% =U
ai +e@L@i% =\/N+/$N} ^U)R+
B % B (C+M T+6 @L$j+ T+
@L1A2$ (B *+$j+B 6$+=+7 +i 2
i +e % 17 'ZW 0T %+>C$F6 @LC
:
(2
ai +e+L_R \/N+/$N?_ ^$j++i 
+ekR\/N+/$N$(N$( ^+M% =U)R+
B % B %6 @L% =2$ (B +J $j+
B 6$+=+7 +i 2
aB$% UB % B %+ +L% =2 
+J 2
ai +e0_:\4__/N+/b2E$j+3 6/+$ 
/N+/b2E^U+M+'+% =\(W+I)> (W+If](W+bI
)> (W+bO^C =(E,P *0%* 2,R+B % BT
%6 @L% =2 *+$j+B 6$+=+7 +i 2
aD B 1.(9 ( \$$6$ /6|/$^/$D
+A p!4EEd0%p!4pIOI+M% =\(W+I)> 
(W+If](W+bI)> (W+bO^C =(E2 *+$j+B 
6$+=+7 +i 2
ai +e+* +' t\~@_$6$ /N+/^]'ZW 
+$+'+(W+dE](W+db)> (W+df](W+Hz](W+Hd)> 
(W+EGG2 +J $j+B 6$])R+'% B %6 
@L+=@'+ +MZ" \+L +i +e)R+
'ZW +$(<6/% =^2

I -7 )'i D+PD 2

 k>?P>'e,$55P
GgEGG
+U

$/ EU ,C EGGg 6* ).( > k R $% $% 0T D +P] )C Gg 6* ).( >
17 kR0T D+P2

" /X$NO D+J)' '15
K+'++%$% + +L0+J 
).+>C$M)K1. > % -EH$/IU T([).(17 kR0T D+P(%0€ +L )R+]6QB#`EGg
6*).(2

mcb,'[) RS,')T,
,.)C15])'i I)K1: 6

 ,BT+E2
 t ).(C(W+o 3q

 
 

mcb,'[) n RS,')T,J
 -‚
,BT+E$j+
 t ).(C(W+o 3q>'o'b>j5P

" /O$NOLời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
 • 5163 dự án đang đợi nhà thầu
 • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 595 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 13358 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 15816 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây