Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 tại 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 21:13 15/10/2020
Số TBMT
20201041471-00
Công bố
21:05 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 tại 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03: Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 tại 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa
Chủ đầu tư
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ứng Hòa. Địa chỉ: Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 02432505690
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 tại 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
21:05 15/10/2020
đến
08:30 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 tại 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 tại 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính
(nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ
thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của
mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu
kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì
căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành:
- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
được cấp mã VIMCERTS còn hiệu lực do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp.
- Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành
trong lĩnh vực hóa học còn hiệu lực do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.
Đối với nhà thầu liên danh, thành viên trong liên danh đảm nhận công việc
quan trắc môi trường phải đáp ứng nội dung nêu trên.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương
pháp chấm điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
STT
1
1.1

1.2

Điểm tối
đa

Tiêu chuẩn đánh giá
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

20

Số năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường

4

Thang
điểm chi
tiết

14

Số năm hoạt động ≥ 5 năm

4

Số năm hoạt động từ 2 năm đến 4 năm

2

Số năm hoạt động < 2 năm

1

Kinh nghiệm tư vấn lập báo cáo công tác bảo vệ
môi trường trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến
ngày có thời điểm đóng thầu).

21

8

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

1.3

2
2.1

> 05 hợp đồng

8

03-05 hợp đồng

6

01-02 hợp đồng

4

Không có hợp đồng

0

Kinh nghiệm tư vấn lập báo cáo công tác bảo vệ
môi trường trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến
ngày có thời điểm đóng thầu), hợp đồng có giá trị
tối thiểu 1,0 tỷ đồng.

8

≥ 03 hợp đồng

8

01-02 hợp đồng

6

Không có hợp đồng

0

Giải pháp và phương pháp luận

30

Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của gói thầu

5

21

2.1.1

Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của gói thầu được
nêu trong điều khoản tham chiếu

5

2.1.2

Không am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của gói
thầu được nêu trong điều khoản tham chiếu

0

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3

2.4

2.5
2.5.1

Cách tiếp cận và phương pháp luận

5

Phương pháp luận:

3

Phù hợp với nhiệm vụ

3

Không phù hợp với nhiệm vụ

0

Đề xuất trình bày thực hiện tốt được công việc

2

Có đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực
hiện tốt được công việc

2

Không có đề xuất

0

Sáng kiến cải tiến

2

Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn
các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự
án

2

Không có đề xuất

0

Cách trình bày đề xuất

2

Có đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp
lý, dễ theo dõi, hoàn chỉnh và thuyết phục

2

Không đáp ứng yêu cầu trên

0

Kế hoạch triển khai

10

Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để
thực hiện dự án. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải
được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp
và rõ ràng

5

Không đáp ứng yêu cầu trên

0

22

2.5.2

Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận
và tiến độ dự kiến
Không đáp ứng yêu cầu trên

2.5.3

2,5
0

Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc
và tiến độ nộp báo cáo

2,5

Không đáp ứng yêu cầu trên

0

Bố trí nhân sự hợp lý

6

2.6.1

Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp với
kế hoạch triển khai

6

2.6.2

Thời điểm và thời gian huy động tư vấn không phù
hợp với kế hoạch triển khai

0

2.6

Nhân sự (Trình độ đại học trở lên). Nếu HSDT
thiếu một trong các vị trí từ 3.1 đến 3.6: Mục 3
được tính là 0 điểm

50

3.1.

Chủ nhiệm dự án

14

3.1.1

Trình độ chung

8

Bằng cấp thuộc một trong các chuyên ngành (môi
trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng,
vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất)

3

3

a

b

c

3.1.2

Trên Đại học

3

Đại học

2

Chứng chỉ

2

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn thuộc lĩnh
vực môi trường

2

Không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn
thuộc lĩnh vực môi trường

0

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi trường

3

> 5 năm

3

Từ 3 năm đến 5 năm

2

<3 năm

0

Kinh nghiệm làm chủ nhiệm dự án lập báo cáo công
tác bảo vệ môi trường

6

≥ 03 dự án

6

Từ 01 đến 02 dự án

4

Không có dự án

0

3.2.

Chủ trì thu thập số liệu thực địa

7

3.2.1

Trình độ chung

3

Bằng cấp thuộc một trong các chuyên ngành (môi
trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng,
vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất)

2

a

35

23

Trên đại học

2

Đại học
b

1,5

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi trường

1

> 5 năm

1

Từ 3 năm đến 5 năm

0,5

< 3 năm
3.2.2

0

Kinh nghiệm làm chủ trì thu thập số liệu thực địa

4

≥ 03 dự án

4

Từ 01 đến 02 dự án

2

Không có dự án

0

3.3.

Chủ trì phân tích, tổng hợp số liệu

7

3.3.1

Trình độ chung

3

Bằng cấp thuộc một trong các chuyên ngành (môi
trường, hóa học, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt
nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất)

2

a

Trên đại học

2

Đại học
b

1,5

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi trường

1

>5 năm

1

Từ 3 năm đến 5 năm

0,5

< 3 năm
3.3.2

0

Kinh nghiệm làm chủ trì phân tích tổng hợp số liệu

4

≥ 03 dự án

4

Từ 01 đến 02 dự án

2

Không có dự án

0

3.4.

Chủ trì đánh giá hiện trạng và tác động môi
trường

9

3.4.1

Trình độ chung

5

Bằng cấp thuộc một trong các chuyên ngành (kỹ
thuật môi trường, hóa học, sinh học, thổ nhưỡng,
vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất)

2

a

Trên đại học

2

Đại học
b

1,5

Chứng chỉ

2

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn thuộc lĩnh
vực môi trường

2

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn thuộc lĩnh
vực môi trường

0

24

c

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi trường

1

> 5 năm

1

Từ 3 năm đến 5 năm

0,5

< 3 năm
3.4.2

0

Kinh nghiệm làm chủ trì đánh giá hiện trạng và tác
động môi trường

4

≥ 03 dự án

4

Từ 01 đến 02 dự án

2

Không có dự án

0

3.5.

Chủ trì đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động có
hại đến môi trường

7

3.5.1

Trình độ chung

3

Bằng cấp thuộc một trong các chuyên ngành (môi
trường, hóa học, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt
nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất)

2

a

Trên đại học

2

Đại học
b

1,5

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi trường

1

>5 năm

1

Từ 3 năm đến 5 năm

0,5

< 3 năm
3.5.2

3.6.

0

Kinh nghiệm làm chủ trì đề xuất giải pháp giảm thiểu
tác động có hại đến môi trường

4

≥ 03 dự án

4

Từ 01 đến 02 dự án

2

Không có dự án

0

Chuyên gia, kỹ sư khác (Chuyên ngành môi
trường, hóa học, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt
nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất)

6

Yêu cầu tối thiểu phải có 5 nhân sự tham gia dự án.
Ngoài ra cứ thêm 1 nhân sự được cộng thêm 2 điểm,
tối đa không quá 6 điểm.

0-6

Tổng cộng

100

70

Ghi chú:
* Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu:
- Số năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường: Căn cứ xác định dựa vào thời
điểm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu. Đối với nhà thầu liên
danh, việc xác định dựa trên thành viên đứng đầu liên danh.

25

- Đối với kinh nghiệm tư vấn lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường: Căn
cứ vào thời điểm ký hợp đồng để xác định số lượng hợp đồng.
- Đối với Mục 1.2 có thể tính trong Mục 1.3 và ngược lại.
- Đối với Mục 1.2 và Mục 1.3, hợp đồng kinh nghiệm là hợp đồng thực hiện
trên phạm vi nghiên cứu lập công tác bảo vệ môi trường tại các xã, phường, thị
trấn.
Nhà thầu scan bản gốc hoặc bản chụp được công chứng/chứng thực các hợp
đồng tư vấn để nộp cùng E-HSDT.
- Đối với phòng thí nghiệm: Nhà thầu scan bản gốc hoặc bản chụp được
công chứng/chứng thực tài liệu chứng minh để nộp cùng E-HSDT
* Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao
động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Đối với trường hợp
sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ
lý do.
- Đối với nhân sự yêu cầu từ Mục 3.1 đến Mục 3.5: Từng cá nhân chuyên
gia tư vấn phải kê khai lý lịch chuyên gia theo Mẫu số 06 và scan bản gốc hoặc bản
chụp được công chứng/chứng thực các tài liệu sau đây nộp cùng E-HSDT: Hợp
đồng lao động (nếu có); Văn bằng chuyên môn; chứng chỉ; Quyết định phân công
nhiệm vụ của nhà thầu hoặc các tài liệu pháp lý có tính chất tương đương để chứng
minh kinh nghiệm đã đảm nhận các công việc tương tự.
- Tất cả các nhân sự chỉ được xem xét và đánh giá khi có đầy đủ các tài liệu
hợp lệ theo quy định của E-HSMT (nếu thiếu một trong các tài liệu hoặc có ít nhất
một tài liệu không hợp lệ thì phần nhân sự đó sẽ được tính là 0 điểm).
E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một
trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận,
nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Tổng điểm kỹ thuật yêu cầu phải đạt 70 điểm trở lên. E-HSDT có điểm kỹ
thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu
về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Mục 3.1. Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Sử dụng thang điểm 100. Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét= [Gthấp nhất x (100) ] / Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
26

- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất
trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC
đang xét.
Bước 3:Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ
thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm
tỷ lệ 75%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
từ 25%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu:E-HSDTcó điểm tổng hợp cao nhất được xếp
hạng thứ nhất.

27

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5218 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 53 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14513 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây