Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:06 15/10/2020
Số TBMT
20201040586-00
Công bố
17:55 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Cung cấp thuốc năm 2020-2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03: Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn ngân sách nhà nước/ Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu khác của đơn vị
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung cấp thuốc năm 2020-2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
17:55 15/10/2020
đến
08:00 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 26/10/2020
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
12.342.200 VND
Bằng chữ
Mười hai triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn hai trăm đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 30

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SỞ Y TẾ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN YHCT HA ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ ị^QĐ-BV
Hà Đông, ngày yị/ẹ tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc duyệt Hồ SO’ mòi thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 của Bệnh viện Y học cỗ truyền Hà Đông Gói thầu số 03: Thuốc dược liệu, thuốc cỗ truyền
GIẢM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC Cồ TRUYỀN HÀ ĐÔNG
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế về việc qui định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Quyết định số 4491/QĐ-ƯBND ngàỵ 05/10/2020 của ủy ban/C/^H nhân dân Thành phố Hà Nội, về việc phê duyệt Ke hoạch lựa chọn nhà thâu [y HOC CO 1 cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông; V" \HADC
Căn cứ kết quả thẩm định HSMT của Tổ thẩm định đấu thầu mua thuốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông;
Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu mua thuốc của Bệnh viện Y học cô truyền Hà Đông, về việc xin phê duyệt hồ sơ mời thầu cung câp thuôc của Bệnh viện,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều I: Chấp thuận hồ sơ mời thầu cung cấp thuốc của Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông (chủ đầu tư) lập cho Gói thầu số 03: Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, với những nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
2. Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Nguồn ngân sách nhà nước/Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu khác của đơn vị
3. Nội dung hồ sơ mòi thầu:
- Thông báo mời thầu
- Phần 1. Thủ tục đấu thầu.
Chương I. Chỉ dần nhà thầu Chương II. Bảng dừ liệu đấu thầu
2
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
- Phần 2. Yêu cầu về phạm vi cung cấp.
Chương V. Phạm vi cung cấp
- Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu họp đồng.
Chương VI. Điều kiện chung của họp đồng Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng Chương VIII. Biểu mẫu họp đồng
- Phần 4. Phụ lục
Phụ lục 1: Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Phụ lục 2: Phạm vi cung cấp.
4. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Thực hiện theo đúng Luật đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế về việc qui định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
- Thực hiện đúng Quyết định số 4491/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của
ủỵ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà \
thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông;
, V , * ’ , ÍG / j
- Đảm bảo đây đủ nội dung vê hô sơ mời thâu và tính chính xác vê thuôc. yịự
Tổ chức mua sắm theo đúng trình tự, nội dung HSMT được duyệt và đúng qui^^ định hiện hành.
5. Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu:
Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu được nêu trong hồ sơ mời thầu. Quá trình đánh giá không được bỏ bót hoặc bố xung thay đoi bất kỳ nội dung nào của tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đã nêu trong hồ sơ.
Điều II : Tổ chuvên gia đấu thầu mua thuốc của Bệnh viện và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.
Nơi nhận:
- Như điều II;
- Lưu KD, TCKT, VT.
GIÁM ĐÓC ỳs
Hoàng

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5140 dự án đang đợi nhà thầu
  • 507 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 660 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13592 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15529 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây