Thông báo mời thầu

Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (phần nội nghiệp)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:36 15/10/2020
Số TBMT
20201039811-00
Công bố
17:13 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính tỉnh Quảng Nam
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (phần nội nghiệp)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính tỉnh Quảng Nam
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Nam

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:13 15/10/2020
đến
11:00 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:00 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (phần nội nghiệp)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (phần nội nghiệp)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu
chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói
thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh
sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư
số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên
danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh
giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành : Nhà thầu phải có Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ do Cục Đo đạc
Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp còn hiệu lực, trong đó có nội dung
“Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành”. Hoặc
“Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ”.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E - HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
Stt

Tiêu chuẩn

Điểm
tối đa

I

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

20,0

1

Số năm kinh nghiệm về tư vấn giám sát, kiểm
tra, nghiệm thu liên quan tới hoạt động về đo
đạc lập bản đồ địa giới hành chính:
Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan từ bản
gốc (hoặc chứng thực): Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận

4,0

Thang Mức điểm
điểm yêu cầu tối
chi tiết
thiểu
14,0

đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật
hoặc quyết định thành lập với tổ chức không
có đăng ký kinh doanh kèm giấy phép được
phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Cụ đo
đạc, bản đồ và thông tin địa lý việt nam cấp
có nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm đo
đạc và bản đồ còn hiệu lực.
- Đối với liên danh dự thầu: tất cả các thành
viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu
1.1

> 15 năm

4,0

1.2

6 ÷ 15 năm

3,0

1.3

3 ÷ 5 năm

1,0

1.4

< 3 năm

0,0

2

Trang thiết bị máy móc

6,0

Đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị máy móc
theo yêu cầu như sau:
2.1

Nhà thầu phải đáp ứng đủ các loại máy móc
thiết bị sau: 05 máy tính để bàn, 05 máy tính
xách tay, 01 máy in khổ A4

6,0

(Tài liệu chứng minh kèm theo: Bảng kê khai
danh sách thiết bị kèm theo hợp đồng mua
bán, hóa đơn giá trị gia tăng)
2.2

3

Không có đầy đủ trang thiết bị máy móc nêu
trên.
Kinh nghiệm đã thực hiện hợp đồng Tư vấn
kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm hồ sơ, bản đồ
địa giới hành chính (phần nội nghiệp) đã
hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn khối
lượng công việc (từ 80% khối lượng công việc
tương tự trở lên) tương tự theo mô tả dưới đây
với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc
thành viên liên danh) trong 05 năm gần đây
(tính tới thời điểm đóng thầu)
Hợp đồng Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu sản
phẩm hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (phần
nội nghiệp) có giá trị hợp đồng ≥ 213.000.000
(đồng);

0,0

10

(Tài liệu chứng minh kèm theo: Nhà thầu cung
cấp bản chứng thực hợp đồng, biên bản
nghiệm thu khối lượng đối với hợp đồng hoàn
thành phần lớn khối lượng công việc , biên
bản thanh lý hợp đồng và bản chụp hóa đơn
giá trị gia tăng)
3.1

≥ 02 hợp đồng

10,0

3.2

01 hợp đồng

8,0

3.3

0 hợp đồng

0,0

II

Giải pháp và phương pháp luận

30,0

1

Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của gói thầu
đã nêu trong điều khoản tham chiếu

8,0

1.1

Am hiểu đầy đủ về mục tiêu và nhiệm vụ của
gói thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu

8,0

1.2

Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của gói
thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu,
nhưng chưa chi tiết, còn sơ sài và thiếu một
trong các nội dung nêu trong điều khoản tham
chiếu

5,0

1.3

Không đề xuất nội dung này trong E - HSDT

2

Cách tiếp cận và phương pháp luận

21,0

0
8,0

2.1

Cách tiếp cận khoa học, hoàn chỉnh, hợp lý,
khả thi. (Điểm tối đa là 3 điểm)

3,0

2.2

Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục
công việc quy định trong điều khoản tham
chiếu. Các hạng mục công việc được phân
chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách
hoàn chỉnh và logic; Đồng thời có phân công
cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho công
việc của gói thầu. (Điểm tối đa là 3 điểm)

3,0

2.3

Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ.
(Điểm tối đa là 2 điểm)

2,0

3

Sáng kiến cải tiến

2,0

3.1

Mỗi sáng kiến cải tiến hợp lý được cộng thêm
1 điểm, nhưng không quá 2 điểm.

2,0

3.2

Không có sáng kiến cải tiến.

0,0

4

Cách trình bày

2,0

4.1

Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực
hiện tốt được các công việc (đặc biệt là những
công việc mang tính đặc thù của dự án).

2,0

4.2

Trình bày thông thường.

1,0

4.3

Trình bày lộn xộn, thiếu khoa học.

0,0

5

Kế hoạch triển khai

6,0

5.1

Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ
để thực hiện dự án. Mỗi nhiệm vụ cụ thể phải
được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh,
phù hợp và rõ ràng. (Điểm tối đa là 2 điểm)

2,0

5.2

Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp
luận và tiến độ dự kiến. (Điểm tối đa là 2
điểm)

2,0

5.3

Có bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công
việc và tiến độ nộp báo cáo. (Điểm tối đa là 2
điểm)

2,0

6

Bố trí nhân sự

4,0

6.1

Nhân sự được bố trí đầy đủ và phù hợp theo
yêu cầu nêu trong E-HSMT và kế hoạch thực
hiện của nhà thầu.

2,0

6.2

Thời điểm và thời gian huy động nhân sự phù
hợp với kế hoạch triển khai.

2,0

III

Nhân sự

50,0

Tư vấn trưởng, chủ nhiệm: 01 người.

14,0

Trình độ:

4,0

1
1.1
-

Thạc sĩ trở lên chuyên ngành chuyên ngành
Trắc địa, bản đồ, địa chính;

35,0

4,0

-

Không đảm bảo các điều kiện nêu trên

1.2
a

0,0

Kinh nghiệm

10,0

Thời gian công tác trong ngành (tính từ ngày
cấp bằng):

5,0

- Trên 10 năm

5,0

- Từ 05 - 10 năm

3,0

- Dưới 05 năm

0,0

b

Đã từng đảm nhận vị trí tư vấn trưởng, chủ
nhiệm về Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu sản
phẩm hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (phần
nội nghiệp)

-

≥ 02 dự án hoặc công trình trở lên

5,0

-

Đảm nhận 01 dự án hoặc công trình

3,0

-

Chưa đảm nhận dự án hoặc công trình nào

0,0

2

Nhân sự tham gia: 09 nhân sự

-

Có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong
các chuyên ngành về chuyên ngành Trắc địa,
bản đồ, địa chính;
( Mỗi nhân sự đáp ứng được 02 điểm)

18

-

Có thời gian công tác ≥ 05 năm.
( Mỗi nhân sự đáp ứng được 02 điểm)

18

5,0

36,0

Ghi chú:
(1) Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số III của bảng trên có hợp đồng lao

động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử
dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ
lý do.
(2) E-HSDT Hồ sơ dự thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi
tổng số điểm đánh giá đạt từ 70 điểm trở lên và đối với từng tiêu chuẩn kinh
nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự không được thấp
hơn điểm tối thiểu của tiêu chuẩn đó đồng thời không có điểm đánh giá chi tiết ở
bất kỳ mục nào bằng 0 đểm (trừ điểm 3 Mục II tại Bảng Điểm). E - HSDT
không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu nêu trên và và đối với từng tiêu

chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự thấp
hơn điểm tối hiểu /hoặc điểm đánh giá chi tiết ở bất kỳ mục nào bằng 0 điểm
(trừ điểm 3 Mục II tại Bảng Điểm) thì E - HSDT đó được đánh giá là không đạt
về mặt kỹ thuật.
(3) Tất cả các nhân sự chỉ được xem xét, đánh giá khi có đầy đủ các tài
liệu hợp lệ theo yêu cầu của E - HSMT. Nếu thiếu một trong các tài liệu hoặc có
ít nhất một trong các tài liệu không hợp lệ thì nhân sự đó sẽ không được đánh
giá;
(4) Kinh nghiệm của nhân sự và kinh nghiệm chung của nhà thầu được
tính theo năm thành lập và năm tốt nghiệp đại học, mỗi một năm được tính là 12
tháng.
(5) Ngoài những nhân sự tối thiểu theo yêu cầu trên, nhà thầu phải xây
dựng kế hoạch huy động nhân sự, biểu đồ nhân sự thực hiện gói thầu đảm bảo
yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ của gói thầu.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét= [Gthấp nhất x 100] / Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất
trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC
đang xét.
Bước 3:Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ
thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp. K =
70%;

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp. G = 30%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu:E-HSDTcó điểm tổng hợp cao nhất được xếp
hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5236 dự án đang đợi nhà thầu
  • 240 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 162 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13304 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15190 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây