Thông báo mời thầu

Mua sắm vật tư, hóa chất nghiên cứu khoa học phục vụ đề tài mã số 108.04-2019.08

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:06 15/10/2020
Số TBMT
20201039968-00
Công bố
16:57 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Ảnh hưởng của tiền sử phơi nhiễm vi rút cúm A/H3N2 đến hiệu quả bảo vệ của vac-xin phòng vi rút cúm mùa
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm vật tư, hóa chất nghiên cứu khoa học phục vụ đề tài mã số 108.04-2019.08
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
NSNN
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ đề tài nghiên cứu được Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia tài trợ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
16:57 15/10/2020
đến
15:00 27/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:30 27/10/2020
Mở thầu tại
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền
3.000.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm vật tư, hóa chất nghiên cứu khoa học phục vụ đề tài mã số 108.04-2019.08". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm vật tư, hóa chất nghiên cứu khoa học phục vụ đề tài mã số 108.04-2019.08" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

B0 Y TECONG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM
VIEN VE SINH DICH TE TRUNG iTONGDc lap - T^ do - Hanh phuc

S6: \i%/QB-VSDTTU

Ha N0i, ngay 09 thdng 10 ndm 2020.

QUYET DINH
PHE DUYET HO SO YEU CAU
goi thau mua sam vat tir, hoa chat nghien cmi khoa hoc

phuc vu de tai ma so 108.042019-08

VIEN TRU^NG VIEN VE SINH DICH TE TRUNG UONG
Can cur Quylt dinh s6 558/QD-BYT ngay 23/01/2018 cua B0 tnrdng Bo Y tl vd
viec ban hanh Quy che t6 chuc va hoat dong cua Vien V^ sinh Dich tl Trung urong;

Can cir Luat ddu thfiu s6 43/2013/QH13 ngay 26/11/2013;
Can cu Nghi djnh s6 63/2014/ND-CP ngay 26/6/2014 cua Chinh phu quy dinh
chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Dau thau ve lira chon nha thau;

Can cu Can cu Hop d6ng nghien cuu khoa hoc s6 11/2019/108/HDTN ngay
05/9/2019 gi^^a Quy Phat triln khoa hoc va cong ngh^ Qu6c gia voi Vien Ve sinh
dich te Trung uong va TS. Hoang Vu Mai Phuong;

Can cur Quygt dinh s6 292/QD-NAFOSTED cua Giam d6c Quy phat triln khoa
hoc va cong nghe Quoc gia ve viec phe duyet ke hoach lira chon nha tMu phuc vu d6
tai nghien cuu dugc Quy phat trien khoa hoc va cong nghe Quoc gia tai tro cho Vien
V^ sinh dich te Trung ucmg;
Xet de nghi cua To chuyen gia, To th^m dinh dau tMu Vien V? sinh dich tl
Trung uong va phong Ke hoach — Hop tac quoc te ve viec xin phe duyet ho so yeu
cau goi thau mua sam vat tu, hoa chat nghien cuu khoa hoc phuc vu de tai ma so
108.042019-08,

QUYET DINH:
..A 1: Phe duyet ho so yeu cau goi thau: mua sam vat tu, hoa chat nghien cuu
Dieu

khoa hoc phuc v\i dl tai ma s6 108.042019-08 (co h6 so chi tilt kem theo).
Dieu 2: T6 chuyen gia va T6 tham dinh dau thau co trach nhiem to chuc lira
chon nha tMu cung dp dich vu dam bao chdt lugng, dung tiln do, theo dung cac quy
dinh cua Luat Ddu th^u va cac v&n ban phap quy hien hanh.

..i
Dieu
3: Quyet dinh nay co hieu lire thi hanh ke tu ngay ky ban hanh.

©ieu 4: Cac thanh vien T6 chuyen gia, T6 thkm dinh dku thau va cac dem vj,
ca nhan co lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.
N
lTC^NG

-Nhir Dieu 4;
-Luu VT, KHQT,

e Anh

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5217 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 56 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây