Thông báo mời thầu

Xây lắp 2 (đoạn từ Km1+336 đến Km2+708)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:02 15/10/2020
Số TBMT
20201041076-00
Công bố
16:59 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo hệ thống thoát nước đường Bến Phú ĐỊnh (từ đường Hồ Học Lãm đến Cầu Phú Định), Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp 2 (đoạn từ Km1+336 đến Km2+708)
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Bến Phú Định (từ đường Hồ Ngọc Lãm đến Cầu Phú Định), Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Gói thầu Xây lắp 2 (đoạn từ Km1+336 đến Km2 + 708) dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Bến PHú Định (từ đường Hồ Ngọc Lãm đến cầu Phú Định), Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:59 15/10/2020
đến
14:00 09/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 09/11/2020
Mở thầu tại
Số 10, Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
720.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy trăm hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp 2 (đoạn từ Km1+336 đến Km2+708)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp 2 (đoạn từ Km1+336 đến Km2+708)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 45

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN QUẢN LÝ Dự ÁN ĐÀU Tư XÂY DỰNG HẠ TẰNG ĐÔ THỊ
SỐ: 39ot/QĐ-BHTĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Mình, ngày/jjị. thángịQnăm 2020
QƯYÉT ĐỊNH
về phê duyệt Hồ so* mòi thầu gói thầu Xây lắp 2 thuộc công trình Cải tạo hệ thông thoát nuóc đường Bên Phú Định (từ đường Hô Học Lãm đên câu
Phú Định), Quận 8.
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ Dự ÁN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/20Ỉ3/QHỈ3 ngày 26 thảng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng so 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ vê quy định chi tiêt thỉ hành một so điêu của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lỷ dự án đâu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 thảng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đối bo sung một so điểu Nghị định so 59/2015/NĐ-CP ngày 18 thảng 6 năm 2015 của Chính phủ vê quản lý dự án đâu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định sẻ 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về sửa đối, bo sung, bãi bỏ một so quy định về điều kiện đầu tư kỉnh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chỉ phí đâu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư về quy định chỉ tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 thảng 11 năm 2015 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết lập báo cáo thấm định trong quá trình tố chức lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 thảng 6 năm 2016 của Bộ
\ rs/ r X r
Xây dựng vê hướng dân thực hiện một sỏ điêu của Nghị định sô 59/2015/NĐ-
2
CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ vê hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư về quy định chỉ tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đâu thâu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện họp đồng không được hoàn trả;
Căn cứ Quyết định sỏ 18/2018/QĐ-ƯBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Uy ban nhãn dân thành phô vê quản lý thực hiện các chưong trình, dự án sử dụng von đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Mình;
Căn cứ Quvết định số 5345/QĐ-ƯBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Úy ban nhân dân thành pho về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc úy ban nhân dân thành phố;
Căn cứ Quyết định số 5589/QĐ-SGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Sở Giao thông về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo hệ thống thoát nước đường Ben Phú Định (từ đường Hồ Học Lãm đến cầu Phú Định), Quận 8;
Căn cứ Quyết định sẻ 6395/QĐ-SGTVT ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo hệ thông thoát nước đường Bên Phú Định (từ đường Hồ Học Lãm đến cầu Phú Định), Quận 8;
Căn cứ Quyết định sổ 1652/QĐ-SXỌ-HTKT ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Sở Xây dựng vê việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thỉ công và dự toán xây dựng công trình Cải tạo hệ thong thoát nước đường Ben Phú Định (từ đường Hồ Học Lãm đến cầu Phủ Định), Quận 8;
Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-BHTĐTngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ban Quản lỷ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị về phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Giám đôc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị;
Căn cứ Quyết định sổ 159/QĐ-BHTĐT ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xảy dựng hạ tâng đô thị về ban hành Quy định về Cơ cấu to chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn các Phòng, Ban trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị;
Căn cứ Hợp đồng số 172/HĐ-BHTĐT ngày 08 tháng 10 năm 2020 đã được ký kêt giữa Ban Quản lý dự án đâu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Câng ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Công nghệ mới về thực hiện gói thầu Tư vân lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp thuộc dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Ben Phủ Định (từ đường Hồ Học Lãm đen cầu Phú Định), Quận 8;
Căn cứ Quyết định sổ 146/QĐ-CNM ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Công nghệ mới về thành lập To chuyên gia đấu thầu gói thầu Xây lắp 2 thuộc công trình Cải tạo hệ thống thoát nước đường Ben Phú Định (từ đường Hồ Học Lãm đến cầu Phú Định), Quận 8;
3
Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp 2 thuộc công trình Cải tạo hệ thong thoát nước đường Bến Phủ Định (từ đường Hồ Học Lãm đến cầu Phủ Định) Quận 8 do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Công nghệ mới lập;
Xét Tờ trình số 57/TTr-DA3 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ban Điều hành dự án 3 về việc thảm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp 2 thuộc công trình Cải tạo hệ thong thoát nước đưòng Ben Phú Định (từ đường Hô Học Lãm đến cầu Phú Định), Quận 8 và Báo cáo thẩm định số 156/BCTĐ-KTCL ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Phòng Kỹ thuật - Chất lượng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp 2 thuộc công trình Cải tạo hệ thống thoát nước đường Ben Phú Định (từ đường Hồ Học Lãm đến cầu Phú Định), Quận 8 với các nội dung sau:
1. Tên công trình: Cải tạo hệ thống thoát nước đường Bến Phú Định (từ đường Hồ Học Lãm đến cầu Phú Định), Quận 8.
2. Tên gói thầu: Xây lắp 2.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị.
4. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
7. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2020.
8. Loại họp đồng: Theo đơn giá cố định.
9. Thời gian thưc hiên hop đồng: 425 ngày.
X > , ,
10. Hô sơ mời thâu được duyệt kèm theo Quyêt định này là hô sơ được dw;\ vị tư vấn đấu thầu và Ban Điều hành dự án 3 thống nhất trình phê duyệt tại trình số 57/TTr-DA3 ngày 09 tháng 10 năm 2020.
, , , WWySjff
Điêu 2. Đơn vị tư vân đâu thâu và Ban Điêu hành dự án 3 chịu trách nhiêm: ^
1. về thời gian tổ chức chọn thầu: Xác định thòi gian bắt đầu các bước theo trình tự của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014.
2. về công tác tổ chức chọn thầu: Theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 và nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.
3. về trình tự thủ tục, tính họp lý, chính xác của các nội dung, các tài liệu, số liệu trong hồ sơ trình duyệt, đảm bảo nội dung hồ sơ trình duyệt phù họp với quy định của Luật Đấu thầu Việt Nam.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
4
Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Ke hoạch và Đầu tư, Trưởng phòng Kỹ thuật - Chất lượng, Trưởng phòng Tài chính - Ke toán, Trưởng ban Điều hành dự án 3, Tố chuyên gia và các đon vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BGĐ BHTĐT;
- Lưu: VT, KTCL (NTD.8b).
KT. GIÁM ĐỐC / PHÓ GIÁM ĐỐC /

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5218 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 55 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây