Thông báo mời thầu

Gói thầu số 30: Cung cấp, lắp đặt: Hệ thống nguồn điện, máy phát điện và thiết bị tủ điện trong nhà; điều hòa không khí, thông gió và xử lý khí sạch phòng mổ nhà K2, thang máy nhà K2; PCCC nhà K2; Camera, truyền hình cáp, máy tình nội bộ, điện thoại, báo gọi y tá, âm thanh thông báo, xếp hàng tự động, hội nghị trực tuyến, kiểm soát ra vào; hệ thống BMS; hệ thống tủ biến áp cách ly phòng mổ và ICU

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:56 15/10/2020
Số TBMT
20201035484-02
Công bố
16:53 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hỗn hợp
Tên dự án
ĐTXD Bệnh viện Quân y 175/BQP
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 30: Cung cấp, lắp đặt: Hệ thống nguồn điện, máy phát điện và thiết bị tủ điện trong nhà; điều hòa không khí, thông gió và xử lý khí sạch phòng mổ nhà K2, thang máy nhà K2; PCCC nhà K2; Camera, truyền hình cáp, máy tình nội bộ, điện thoại, báo gọi y tá, âm thanh thông báo, xếp hàng tự động, hội nghị trực tuyến, kiểm soát ra vào; hệ thống BMS; hệ thống tủ biến áp cách ly phòng mổ và ICU
Bên mời thầu
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Quốc phòng
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 29, số 30, số 31
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Cung cấp, lắp đặt: Hệ thống nguồn điện, máy phát điện và thiết bị tủ điện trong nhà; điều hòa không khí, thông gió và xử lý khí sạch phòng mổ nhà K2; thang máy nhà K2; PCCC nhà K2; Camera, truyền hình cáp, máy tính nội bộ, điện thoại, báo gọi y tá, âm thanh thông báo, xếp hàng tự động, hội nghị trực tuyến, kiểm soát ra vào; Hệ thống BMS; Hệ thống tủ biến áp cách ly phòng mổ và ICU
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
10:24 14/10/2020
đến
08:30 06/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 06/11/2020
Mở thầu tại
Số 786, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp,Thành Phố Hồ Chí Minh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
9.000.000.000 VND
Bằng chữ
Chín tỷ đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 30: Cung cấp, lắp đặt: Hệ thống nguồn điện, máy phát điện và thiết bị tủ điện trong nhà; điều hòa không khí, thông gió và xử lý khí sạch phòng mổ nhà K2, thang máy nhà K2; PCCC nhà K2; Camera, truyền hình cáp, máy tình nội bộ, điện thoại, báo gọi y tá, âm thanh thông báo, xếp hàng tự động, hội nghị trực tuyến, kiểm soát ra vào; hệ thống BMS; hệ thống tủ biến áp cách ly phòng mổ và ICU". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 30: Cung cấp, lắp đặt: Hệ thống nguồn điện, máy phát điện và thiết bị tủ điện trong nhà; điều hòa không khí, thông gió và xử lý khí sạch phòng mổ nhà K2, thang máy nhà K2; PCCC nhà K2; Camera, truyền hình cáp, máy tình nội bộ, điện thoại, báo gọi y tá, âm thanh thông báo, xếp hàng tự động, hội nghị trực tuyến, kiểm soát ra vào; hệ thống BMS; hệ thống tủ biến áp cách ly phòng mổ và ICU" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 60

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Bộ QUỐC PHÒNG BỆNH VIỆN QUẢN Y 175
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: SỡẴắ. ./QĐ-BV
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng /10.. năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt hồ SO’ mời thầu
Gói thầu số 30 [Cung cấp, lắp đặt: Hệ thống nguồn điện, máy phát điện và thiết bị tủ điện trong nhà; điều hòa không khí, thông gió và xử lý khí sạch phòng mổ nhà K2; thang máy nhà K2; PCCC nhà K2; Camera, truyền hình cáp, máy tính nội bộ, điện thoại, báo goi y tá, âm thanh thông báo, xếp hàng tự động, hội nghị trực tuyến, kiểm soát ra vào; Hệ thống BMS; hệ thống tủ
biến áp cách ly phòng mổ và ICU]
Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân y 175/BQP
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/20Ỉ3/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về ỉựa chọn nhà thầu;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Quốc phòng: số 88/2017/TT-BQP ngày 17/4/2017 Quy định một số nội dung về đấu thầu ỉựa chọn nhà thầu trong Bộ Quắc phòng; sổ 101/2017/TT-BQP ngày 27/4/2017 về việc quy định phần Cấp ủy quyền quyết định dự án đầu tư và xây dựng trong Bộ Quốc phòng;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: số 3284/QĐ-BQP ngày 01/8/20 ỉ 9 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 thuộc dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân y 175/BQP; số 3014/QĐ-BQP ngày 01/10/2020 về việc phê duyệt điều chính xuất xứ một sổ thiết bị thuộc gối thầu sỗ 30 và điều chỉnh Ke hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu so 29, số 30 và số 31 Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân y 175/BQP;
1
Căn cứ hợp đằng số: 17/20Ỉ8/BVỈ75-CFTD ngày 30/7/20ỉ8 giữa Bệnh viện Quân y ỉ 75 và Công ty cồ phần CFTD Sáng tạo;
Căn cứ HSMTgói thầu nêu trên do Tổ chuyên gia lập;
Xét đề nghị tại Tờ trình sổ J3ắ./TTr-QLCDA ngày .06../.Xo./2020 của Ban Quản lý các dự án về việc đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 30 [Cung cấp, lắp đặt: Hệ thống nguồn điện, máy phát điện và thiết bị tủ điện trong nhà; điều hòa không khí, thông gió và xử ỉý khí sạch phòng mo nhà K2; thang máy nhà K2; PCCC nhà K2; Camera, truyền hình cáp, máy tính nội bộ, điện thoại, báo gọi y tá, âm thanh thông báo, xếp hàng tự động, hội nghị trực tuyến, kiểm soát ra vào; Hệ thống BMS; hệ thống tủ biến áp cách ly phòng mổ và ICC] thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân y 175/BQP và Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu ngày .0.6..//2020 của Tẻ thẩm định.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 30 [Cung cấp, lắp đặt: Hệ thống nguồn điện, máy phát điện và thiết bị tủ điện trong nhà; điều hòa không khí, thông gió và xử lý khí sạch phòng mổ nhà K2; thang máy nhà K2; PCCC nhà K2; Camera, truyền hình cáp, máy tính nội bộ, điện thoại, báo gọi y tá, âm thanh thông báo, xếp hàng tự động, hội nghị trực tuyến, kiểm soát ra vào; Hệ thống BMS; hệ thống tủ biến áp cách ly phòng mổ và ICU] thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân y 175/BQP.
1. Kết cấu hồ sơ bao gồm:
Phần 1. Thủ tục đấu thầu
- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II. Bảng dừ liệu đấu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
' - Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
Phần 2. Yêu cầu về xây lắp
- Chương V. Yêu cầu về xây lắp
Phần 3. Điều kiện họp đồng và biểu mẫu họp đồng
- Chương VI. Điều kiện chung của họp đồng
2
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của họp đồng
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng
Phần 4. Phụ lục
- Phụ lục 1: Bảng khối lượng mời thầu
- Phụ lục 2: Bản vẽ thi công
- Phụ lục 3: Chỉ dẫn kỹ thuật
2. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2020.
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Quy trình 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 tháng.
6. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
Điều 2. Ban Quản lý các dự án và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Quản lý các dự án và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
(Đính kèm Quyết định: HSMT gói thầu số 30 [Cung cấp, ỉắp đặt: Hệ thống nguồn điện, máy phát điện và thiết bị tủ điện trong nhà; điều hòa không khí, thông gió và xử ỉỷ khí sạch phòng mo nhà K2; thang máy nhà K2; PCCC nhà K2; Camera, truyền hình cáp, máy tính nội bộ, điện thoại, báo gọi y tá, âm thanh thông báo, xếp hàng tự động, hội nghị trực tuyến, kiếm soát ra vào; Hệ thống BMS; hệ thống tủ biến áp cách ỉy phòng ì
Nơi nhận:
- Lưu: VT, QLCDA; D06b.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Son

5

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4793 dự án đang đợi nhà thầu
  • 532 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 546 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13132 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15166 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây