Thông báo mời thầu

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:49 15/10/2020
Số TBMT
20201040490-00
Công bố
16:28 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói số 1: Gói thầu thuốc generic
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn ngân sách nhà nước/Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu khác của đơn vị
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:28 15/10/2020
đến
08:30 03/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 03/11/2020
Mở thầu tại
Phòng giao ban cấp 2, tầng 5, nhà E - Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai, TP Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
92.424.939 VND
Bằng chữ
Chín mươi hai triệu bốn trăm hai mươi bốn nghìn chín trăm ba mươi chín đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói số 1: Gói thầu thuốc generic". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói số 1: Gói thầu thuốc generic" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 37

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

CONG HOÀ X HÔI CHÚ NGH*A VIÆT NAM.
Doclap-Tu do -Hanh phúc

sOY TË HÀ NÙI
BENH VIEN DA KHOA

HUYÊN THANH OAI
SoAI.../QÐ-BV

Thanh Oai, ngày A... tháng 10 nám 2020

QUYËT ÐINH

V/v Phe duyÇt hô so mÝi thâu các gói thâu mua thuóe näm 2020-2021
cua Benh viÇn a khoa huyÇn Thanh Oai

GIÁM DOC BÊNH VIÆN A KHOA HUYÊN THANH OAI
Can cú Lu-t D¥u thâu sÑ 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Can c NghË Ënh 63/2014/NÐ-CP ngày 26/06/2014 cça Chính phú Quy
dinh chi tiet thi hành mÙt só diêu cça Lu-t dau thâu vë lyra chÍn nhà thâu;
Can c Thông tu sÑ 09/2016/TT-BYT ngày 05/05/2016 cça BÙ Y të ban
hành danh måc thuÑc d¥u thâu, danh måc thuoc d¥u thâu tap trung, danh måc
thuoc duoc áp dung hình thúc dàm phán giá;

Can c Thong tu 31/2016/TT-BYT ngày 10/08/2016 vé vic:
tiet mu

"Quy dinh chi

Hô so moi th¥u mua sán duãe liÇu và vË thuQ có truyên t¡i co sóy te";
Cn

cu Thông tur sô 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 cua BÙ truong BÙ Y

te Quy dinh viÇc âu

Cn

thâu thuôc t¡i các co sß y tê công l-p;

cu Quyêt dËnh sô 194/QÐ-BVTO ngày 27/04/2020 cça Phó giám ôc

trách BÇnh viÇn a khoa huyÇn Thanh Oai vê
dâu thâu cung úng thuôc- hóa chât, v-t tu tiêu hao;

phy

viÇc kiÇn

toàn Tô thâm

inh

Cãn cu Quyêt dËnh sô 196/QÐ-BVTO ngày 27/4/2020 cça Phó Giám óc
Thanh Oai vê viÇc kiÇn toàn Tó chuyên gia
phu trách Bênh viÇn a khoa huyÇn
dâu thâu cung úng Thuôc Hóa chât, V-t tu tiêu hao;
-

Cn

cr Quyêt dËnh sô: 4457/QD-UBND ngày 02 tháng 10 nm

2020 cça Uy

vê viÇc phê duyÇt kê ho¡ch lya chon nhà thàu
ban nhân dân thành phô Hà NÙi
thuoc nm 2020 -2021 cho BÇenh viÇn da khoa huyÇn Thanh Oai;
cung
cça To chuyên gia d¥u
Can cú Tò trinh sÑ A%STTr-BV ngày 08/10/2020
xin
duyt HSMT các gói thâu mua thuóc n m 2020-2021

cap

thâu thuoc vÁ
cua

huyÇn Thanh Oai;
so mÛi thâu ngày 12/10/2019 cça Tô tham
Can cú Báo cáo thâm dËnh Hô

Benh viÇn a

dinh

phê

viÇc

au

khoa

thâu cung

v/v: Thäm dinh HSMT các gói thâu
khoa huyÇn Thanh Oai,

câp

2020-202 1l cüa BV a

thuÑc

mua

thuÑc

nm

QUYET DINH
Dieu 1. hap thuân Hó so möi thau do lo chuyên gia giúp viÇc d¥u thâu
mua thuÓc lâp vÛi các nÙi dung sau:

Gói só 1: Gói thâu thuoc generic
- Thong báo moi thâu: Trang 02

- Chi dân doi vÛi nhà thâu: Të trang sÑ 06 d¿n trang sQ 25
- Báng dt liÇu dáu thâu: Të trang so 26 d¿n trang sÑ 32

Tieu chuán ánh

giá và xác Ënh giá dánh giá: Trang 32 d¿n trang só 38

Bieu mau du thâu: Të trang sQ 39 deén trang só 65
Yeu câu vé pham vi cung c¥p: Të trang sÑ 66 den trang sÑ 68
- Diéu kiÇn hop ông

và biéu mâu hop ông:

Tu trang 69 dén trang 94

Phu luc kèm theo:

-

+ Phu lyc 01: Báng tieu chuân ánh

giá vê mat kù thu-t: tù trang 95 den

trang 999

+ Phu luc 02: Bång pham vi cung c¥p, ti¿n do cung cap và các yeu câu kù

thuat cua thuoc Gói só 1: Gói th¥u thuÑc generic: góm 16 trang.
+Phå lyc 03: Bangtu chäm diem ve ký thu-t
Gói só 2: Gi tháu thuóc bit

Thông báo moi thâu: Trang 02

-

uENH

DAK
HUY

THANH

duge góc ho¡c tuong duong dièu tr/

-

Chi dn doi vÛi nhà th¥u: Tu trang sQ 06 d¿n trang sQ 25
Bang dï liçu au thâu: Të trang sÑ 26 d¿n trang s6 32

Tieu chuan dánh giá và xác dËnh giá ánh giá: Trang 32 d¿n trang sQ 38
Bieu mau du thâu: Të trang sQ 39 ¿n trang sÑ 65
Yeu câu vê ph¡m vi cung cap: Tìë trang sQ 66 den trang sÑ 69

Dieu kien hop ông và biêu mu hãp dôong: Tëtrang 70 dén trang 94
Phu luc kèm theo:

+Phu lyc 01: Bäng tiêu chuán ánh giá vê m-t kù thu-t: tù trang 95 den
trang 99

+Phy luc 02: Bång ph¡m vi cung cp,

tien dÙ cung c¥p và các yêu c¥u kù

thuat cua thuoc Gói sQ 2: Gói thâu thuóc biÇt dugc gÑc ho·c tuong duong

diêu tri: gôm 02 trang.
Phå luc 03: Bángtu cham diêm vé ký thuat

Goi só 3: Gói tháu thuóc có truyên, thuoc duãc lieu:
- Thong báo moi thâu: Trang 02

Chi dan doi vÛi nhà tháu: Të trang sQ 06 d¿n trang só 25
Bang dï lieu dau thâu: Të trang sô 26 d¿n trang sÑ 31

Tiêu chuan ánh

-

giá và xác dinh gia danh giá: Trang 32 den trang sÑ 37

Bieu måu då thâu: Të trang sÑ 38 dên trang sÑ 64
Yêu câu vê pham vi cung cap: Tu trang só 65 den

-

-

Dieu kiÇn hop
-

Phu luc kèm

trang sÑ 68

dông và biéu mâu hop dong: Të trang 69 d¿n trang 93

theo:

+Phu luc 01: Báng tiêu chuan dánh giá vé m·t ký thu-t: tùtrang 94 den
trang 98
+ Phu låc 02: Báng pham vi cung cap, tien Ù

cung c¥p và các yèu câu kù

thu-t cúa thuoc Gói sÑ 3: Gói thâu thuÑc có truyên, thuÑc dugc liÇu: gôm 02

trang.
+Phu luc 03: Báng tu ch¥m iÃm ve ký thuât
Gói so 4: Gói tháu vi thuoc có

truyén:

Thong báo mÝi thâu: Trang 02

Chi dan dQi vÛi nhà thâu: Tu trang sQ 06 d¿n trang sQ 27
Báng dï liÇu ¥u thâu: Të trang sÑ 27 den trang sQ 31

-

- Tieu chuan ánh

giá và xác Ënh

giá dánh giá: Trang 31 d¿n trang sÑ 38

Bieu mu då thâu:Të trang sÑ 39 den trang sÑ 62

-

-

Yêu câu vê

ph¡m vi cung câp: Të trang so 63 d¿n trang sÑ 64

- Diéu kiÇn hãp ông

và bi¿u m u

hãp dông: Tu trang 65 d¿n trang 88

Phu luc kèm theo:

+Phu luc 01: Bang tiêu chuân ánh

giá vÁ m·t ký thuât: të trang 89 den

trang 91

+ Phu luc 02: Bång pham vi cung cap, tien Ù cung c¥p và các yêu câu kù
thu-t cça thuÑc Gói sQ 4: Gói tháu v/ thuóc có truyén: góm 05 trang.
Diêu 2. Hai tó chuyên gia và tó tham Ënh

dau thâu cung úng thuÑc chËu

trách nhiÇm lua chon nhà th¥u có ü tu cách pháp nhân và nng lyc kinh nghiÇm
tham gia dáu th¥u theo trinh ty và quy Ënh cça Lut ¥u th¥u; dông thöi chËu trách
nhiem truóc pháp lu-t vé ch¥t lung nhà thâu dä chÍn và m

b£o tính cnh

tranh

trong d¥u thâu.

Dieu 3. Tiêu chuân dánh giá Hô so du thâu duge nêu cu thê trong Hô so
moi tháu. Quá trinh xét thâu, Tó giúp viÇc dá¥u th¥u mua thuÑc cùa don vi/ khóng
duoc bo bót ho·c bÑ sung thay dÑi bat ký nÙi dung nào cça Tiêu chuán dánh giá
thâu d nêu trong Hô so moi thâu.
Ho so

du

Diêu 4. TQ chuyên gia d¥u thâu, Tô thâm dinh d¥u thâu cça B¢nh viÇn Da
khoa huyÇn Thanh Oai cän cú quy¿t dinh thi hành.

Noi
nhan:
- Nhut Dieu IV;
- Luu Khou Dirge.

PHOGTAMDOC PHU TRÁCH
BENI
VEN
DA KHgA
HUYN

THANHOAL
PHO GIÁM EPC

Nguyên Van Ghing

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5236 dự án đang đợi nhà thầu
  • 240 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 162 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13304 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15190 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây