Thông báo mời thầu

Gói thầu số 2: Cung ứng thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:46 15/10/2020
Số TBMT
20201040876-00
Công bố
16:34 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Cung ứng các mặt hàng thuốc cho các đơn vị Khám chữa bệnh tỉnh Nghệ An năm 2021 - 2022
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 2: Cung ứng thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021-2022
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung ứng các mặt hàng thuốc cho các đơn vị Khám chữa bệnh tỉnh Nghệ An năm 2021 - 2022
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:34 15/10/2020
đến
08:00 10/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 10/11/2020
Mở thầu tại
Hội trường tầng 3- Sở Y tế Nghệ An- 18 Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
3.839.923.190 VND
Bằng chữ
Ba tỷ tám trăm ba mươi chín triệu chín trăm hai mươi ba nghìn một trăm chín mươi đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 2: Cung ứng thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 2: Cung ứng thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Q Ký bởi: Sỡ Y tá
yt@nghean. gov.vn
[ẫsMTX VIỆT NAM
SỞ Y TẺ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:M/f3/ /QĐ-SYT Nghệ An, ngàyAỶ tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thầu: Gói thầu số 1- Cung ứng thuốc Generic; Gói thầu số 2- Cung ứng thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, Gói thầu số 3- Cung ứng thuốc dược liệu, thuốc cố truyền (trừ vị thuốc cố truyền) thuộc dự án cung ứng thuốc cho các đon vị khám, chữa bệnh năm 2021-2022
GIÁM ĐỐC SỞ Y TÉ NGHỆ AN
Căn cứ các quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định so 63/20Ỉ4/NĐ-CP của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Quyết định số 30/20Ỉ7/QĐ-UBND của UBND tính Nghệ An ngày 23/02/2017 về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lí tô chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 46/20ỉ6/QĐ-ƯBND của UBND tỉnh Nghệ An 11/07/2016 về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức bộ mảy của Sở Y tế Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND của UBND tính Nghệ An ngày 02/10/2020 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, tiêu chuân và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ủng các mặt hàng thuốc cho các đơn vị khảm chữa bệnh tỉnh Nghệ An năm 2021-2022;
Căn cứ Tờ trình số 3518/TTr-TCGĐT ngày 07/10/2020 của Tô chuyên gia đấu thầu- Sở Y tế Nghệ An về việc đề nghị thâm định Hô sơ mời thâu các gói thầu: Gói thầu số ỉ- Cung ủng thuốc Generic; Gói thầu số 2- Cung ứng thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, Gói thầu số 3- Cung ủng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cố truyền) năm 2021-2022 và Báo cáo thâm định số 3600/BC-SYT.TĐT ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Tô thâm định đấu thầu-SỞ Y tế Nghệ An về việc Báo cáo thâm định Hồ sơ mời thầu các gói thảm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thầu: Gói thầu số 1- Cung ủng thuốc Generic; Gói thầu số 2- Cung ứng thuốc Biệt dược gốc hoặc tưong đưong điểu trị; Gói thầu số 3- Cung ứng thuốc dược liệu, thuốc cô truyền (trừ vị thuốc cô truyền ) năm 2021-2022;
Theo đề nghị của Ỏng Trưởng phòng Quản lý Dược.
QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu cung ứng các mặt hàng thuốc cho các đơn vị KCB trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021-2022 với nội dung nhu sau:
- Gói thâu so 1 - Gói thâu cung ứng thuốc generic.
- Gói thầu số 2 - Gói thầu cung ứng thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị.
- Gói thầu số 3 - Gói thầu cung ứng thuốc dược liệu, thuốc cố truyền (trừ vị thuốc cổ truyền).
Điều 2.Căn cứ nội dung Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt tại Điều 1, Tô chuyên gia, Tổ thẩm định đấu thầu triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định đấu thầu, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Dược, Thủ trưởng các đơn vị KCB trên địa bàn tỉnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànl
(Chi tiết Hồ sơ mời thầu tại Phụ lục kèm theo).
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo SYT (để b/c);
- Lưu: VT, ỌLD.
Duong Đình Chính

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5218 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 53 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14513 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây