Thông báo mời thầu

Sửa chữa phòng thí nghiệm và làm mái che xe thí nghiệm di động mobilab tại Chi cục Kiểm định hải quan 4

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:41 15/10/2020
Số TBMT
20201026270-00
Công bố
16:25 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa phòng thí nghiệm và làm mái che xe thí nghiệm di động mobilab tại Chi cục Kiểm định hải quan 4
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Sửa chữa phòng thí nghiệm và làm mái che xe thí nghiệm di động mobilab tại Chi cục Kiểm định hải quan 4
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Các gói thầu của công trình: Sửa chữa phòng thí nghiệm và làm mái che xe thí nghiệm di động mobilab tại Chi cục Kiểm định hải quan 4
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:25 15/10/2020
đến
16:35 25/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:35 25/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.000.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Sửa chữa phòng thí nghiệm và làm mái che xe thí nghiệm di động mobilab tại Chi cục Kiểm định hải quan 4". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Sửa chữa phòng thí nghiệm và làm mái che xe thí nghiệm di động mobilab tại Chi cục Kiểm định hải quan 4" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 17

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VẾ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CÀU VÈ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công vỉệc của góỉ thầu.
a) Công trình:
- Tên công trình: Sửa chữa phòng thí nghiệiỊn và làm mái che xe thí nghiệm di động mobilab tại Chi cục Kiểm định hải quan 4
- Chủ đầu tư: Cục Kiểm định hải quan.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
- Căn cứ Quyết định số 1694/QĐ-TCHQ ngẳy 29/06/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc giao dự toán thu, chi WsNN năm 2020 cho Cục Kiểm định hải quan;
- Cãn cứ Quyết định số 278/QĐ-KĐHQ ngày 20/8/2020 của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Sửa chữa phòng thí nghiệm và l ìm mái che xe thí nghiệm di động mobilab tại Chi cục Kiếm định hải quan 4;
- Quyết định số 346/QĐ-KĐHQ ngày 02/9/2020 của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quanvề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa phòng thí nghiệm và làm mái che xe thí nghiệm di động mobịlab tại Chi cục Kiểm định hải quan 4;
b) Địa điểm xây dựng
- Địa điểm xây dựng: số 10 Ngô Quyền, Quận
c) Quy mô xây dựng - Công trình dân dụng, cấp IV
Sơn Trà, TP Đà Năng.
2. Giói thiệu về gỏỉ thầu
2.1. Tên gói thầu:Sửa chữa phòng thí nghiệm và làm mái che xe thí nghiệm di động mobilab tại Chi cục Kiểm định hải quan 4
2.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
2.3. Phương thức đẩu thầu:Wlội giai đoạn 1 túi hồ sơ
2.4. Htnh thức hợp đằng: Trọn gói
2.5. Nguồn vẻn cho gói thầu: Ngân sách Nhà Ạước
2.6. Nội dung công việc chỉnh của gói thầu:
Sửa chữa phòng thí nghiệm và làm mái che xe cục Kiểm định hải quan 4.
a. Cấp công ừình: Công trình dân dụng, cẩp
b. Quy mô cải tạo:
thí nghiệm di động mobilab tại Chi
- Làm mái che xe thí nghiệm di động: Trên nề
IV.
a nhà xe cũ theo trục A của bản vẽ
1 Kèm theo hồ sơ thiết kế.
68
tận dụng lại 2 cột thép hiện trạng, cấy thêm 02 cột thép I15Ọ (giằng các cột bằng thép Ư200) cạnh nhà kiểm hóa. Ẹên phía trục B của bản vẽ nhà xe cũ, lắp thêm 04 trụ thép ống D60 di động để tạo lưới cột đỡ mái. Kết cấu mải lắp kèo thép hộp 40mm X 80mm X l,4mm; 30mm X 60mm X l,4mm để đỡ mái, phía trpn căng bạt mái che.
- Sửa phòng thí nghiệm: Sợn nền Epoxy.
2. Thòi hạn hoàn thành.
- Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đen khi ký biên bản nghiệm thu.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm ảp dụng cho vỉệc thi công, nghiệm thu công trình;
a. Công tác nghiệm thu chung:
Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 cửa Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Trong quá trình thi công nếu Nhà nước ban hành các tiêu chuẩn, nghị định, văn bản mới thì phải tuân thủ theo các quy định hiện hành.
Trường hợp TCXDVN không có thì được dung tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn của Nhà Sản xuất, tiêu chuẩn của nước ngoài đã được công bố và đã được áp dụng tại Việt Nam.
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và điíng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
Các yêu cầu về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ dịnh của thiết ké.
b. Công tảc nghiệm thu theo công tác chỉnh.
* Quy chuẩn xây dựng.
- TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - TCTK
- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩrị
- TCVN 2737 : 1993 Tải trọng và tác động.
* Tiểu chuẩn thiết kế.
- TCVN 9255:2012 - Tiêu chuẩn tính năng tỊrong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian.
- Quy chuẩn xây dựng; QCXPVN 02:2008/BXD Quy chuẩn về nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe.
- QCVN 06:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc trình;
- Quy phạm trang bị điện.
- TCVN 4513-88: cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 4474-87: Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
Tổ chức thi công theo đúng thiết kế được đuvệt và biện pháp thi công do đơn vị xây dựng được sự chấp thuận của chủ đầu tư.
thiết kế
gia về án toàn cháy cho nhà công
<11
Hi
'C
69
3. Yêu cẩu về chủng loại, chất lưựng vật tir, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phưong pháp thử);
- Các chỉ dẫn về kỹ thuật, vật tư thiết bị, nguyên vật liệu, dịch vụ kỹ thuật được sử dụng trong công trình phải đựợc tuân thủ theo c úng chỉ đẫn trong thiết kế. Ngoài ra nếu không có chỉ dẫn trong thiết kế thì tất cả vật liệu và sản phẩm cần phải tuân thủ theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, ngoại trừ những vat liệu nào tiêu chuẩn Việt Nam chưa cỏ hoặc chưa được ban hành thì lúc đó tiêu chuẩn r ước ngoài phù hợp và được phép áp dụng ở Việt Nam sẽ được ưu tiên.
ơ. Những yêu cầu chung về trang thiết bị, n %uyên vật liệu:
Nguồn cung cấp: Những nguồn cung cấp traig thiết bị, nguyên vật liệu sẽ không được thay đổi nếu không có sự chấp thuận trước.
Chất lượng vật liệu: Đảm bảo đúng chủng loại, nguyên vật liệu theo đúng bản vẽ thiết kế thi công. Toàn bộ thiết bị, vật tư do Nhà thầu cung cấp phải là mới 100%, chưa qua sử dụng. Đáp ứng các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành
Chứng chỉ: Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ cần thiết đối với nguyên vật liệu sử dụng như: Nguồn gốc, xuất xứ, chứng nhận xuất xưởng, chất lượng,...
b. Quy cảch chất lượng một sể chủng loại vat tư, thiết bị chỉnh:
Theo Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật-tniểt kể Bản vẽ thi công
TT Tên vât tư Nguồi lgốc Tiêu chuẩn áp dụng
1 Thép Theo quy định
2 Sơn epoxy

úết bị phù hợp với yêu cầu của Hồ
c. Yêu cầu kỹ thuật phần thiết bị kèm theo gói thầu
* Yêu cầu chung về kỹ thuật, chat lượng:
+ Nhà thầu phải điền các thông tin đầy đủ về nguồn gốc, nhãn mác, quy cách chất lượng thiết bị bao gồm:
- Đặc tính kỹ thuật, mã hiệu, tên Nhà sản xuất, nước sản xuất và năm sản xuất.
- Đặc tính kỹ thuật và mức độ hiệu quả của t ’■ ‘ * ' 1 “ ! ' ■
sơ mời thầu.
- Thời gian bảo hành, trách nhiệm bảo hành.
- Tất cả các nguyên vật liệu phải chưa qua sử dụng.
* Tiến độ thỉ công.
Nhà thầu phải đảm bảo tiến độ tập kểtvật liệt, lắp đặt thiết bị quy định trong Hồ sơ mời thầu hợp lý, khoa học vơi tiến độ hoàn thành pông trình.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
Các công tác xây lắp về ca bản theo quy trìn h chung hoặc theo yêu cầu của thiết
i f 1 * A 1 r I 4 ■ « A . » w. w m 4 > ■ m M. . . _ _ ^ . ĩ - .
ới công tác Bê tông khôi ỉớn phải sử bj cân đo chính xác, và nằm trong
1 sẽ trên công trường, tất cả các vật
_ ịj_ 1 • 1 f __-** 1 ^
kê hoặc theo biện pháp được phê duyệt. Riêng đối V dụng bê tông thương phẩm tại trạm trộn có thiết phạm vi cho phép;
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ;
Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy r ổ sẽ được tuân thủ.
Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân cùa nó.
Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.
Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố.
Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạc
liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kẻt ở vị trí quy định và đưa rigay ra khỏi công trình trong từng ngày.
Trong quá trình thi công, nhà thầu phải có biện pháp chống ồn, chống bụi cho công trình; không được xảy ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn, thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra Thành pho, khu dân cư, đường sá xung quanh công trường
Tất cả các thiết bị, máy móc khi ra khỏi công trườnẸ đều phải được thổi rửa bằng nước đảm bảo không mang bùn, đât bân ra ngoài cộng đông. Các thiêt bị chở vật liệu rời đều phải được che, chắn đảm bảo không rơi vãi Cong quá trình vận chuyển.
Khi kết thúc công trình xây dựng và trước khi bàn giao công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt băng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bò các công trình tạm (nếu có) sửa chữa hay đền bù nnững chỗ hư hỏng của đường sá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, nhà và công trình xung quanh do quá trình thi công gây nên.
7. Yêu cầu về an toàn lao động;
Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhàm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.
Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người ỉao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phả tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng.
Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vâo công trường phải có chứng nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các :ơ quan có tư cách pháp nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nểu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm ưa và cho kết luận.
Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên cao, Nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an tọàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phài được giữ lại để chuẩn bị cho Chủ đầu tư kiểm ưa.
Tất cả nhân viên tham gia công ưình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công ưong hiện trường p lải có đủ tư ưang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tấi: cả nhân viên thi công ưong hiện trường không được hút thuốc lá ưong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở
71
nơi quy định), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.
Neu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phái hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công cộng trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong, Nhà thâu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn quản lý dự án và các nhà chức trách địa phương va lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đâu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hường bât cứ chi phí nào thêm.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
Máy móc, thiết bị thi công cam kết được sử dụng cho gói thầu
Danh mục các công tác thi công sẽ được thi công có sự hỗ trợ của máy móc.
Thuyết minh và đánh giá về khả năng đáp ứng và hiệu quả của máy móc thiết bị sẽ được sử dụng cho gói thầu.
Thiết bị, máy móc kiểm tra chất lượng sẽ đưọ c nhà thầu sử dụng tại hiện trường.
9. Vêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
a) Tiếp nhận mặt bằng công trình:
Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, Nhà Bên mời thầu để tiếp nhận mặt bàng công trình VÍL phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo qui ỉịnh. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn.
Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phucrng cũng như phối hợp công táồ ủiữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công. */
b) Biển bảo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu lip trí bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình'CÓ ghi thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải Ctược Bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý.
c) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm đùng điện chuẩn an toàn về điện hiện hành.
d) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn
trại, văn phòng, càn xây đựng một số bể chửa nhỏ phục vụ thi công. Nước phục vụ thi công đảm bảo thỏa mãn TCVN 4560-87.
e) Thoát nước: Trên mặt bàng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng mương và ống thích hợp.
hầu cử cán bộ kỹ thuật ữắc đạc đến mốc thực địa, các trục định vị và
và các đơn vị có liên quan để\xin
vó nẳp che chắn bảo vệ và hệ thống có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu
với Chính quyền địa phương và cơ phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán
72
HAM

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5223 dự án đang đợi nhà thầu
  • 397 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 359 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13388 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15340 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây