Thông báo mời thầu

Gói thầu xây lắp: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Tứ Kỳ năm 2021

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:39 15/10/2020
Số TBMT
20201018491-00
Công bố
16:29 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Tứ Kỳ năm 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu xây lắp: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Tứ Kỳ năm 2021
Chủ đầu tư
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, số 33 Đại lộ Hồ Chí Minh Thành phố Hải Dương. Tel: 0220.2220.611; Fax: 0220.2220.613
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
ĐTXD(KHCB+VTM)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Tứ Kỳ năm 2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hải Dương

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:29 15/10/2020
đến
15:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
56.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi sáu triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu xây lắp: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Tứ Kỳ năm 2021". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu xây lắp: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Tứ Kỳ năm 2021" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phil' 2. YEU CAU vt KY THUAT
Chtecmg V. YEU CAU VE KY THUAT
I. Giai thieu ye gni thin
1. Pham vi cong viec cua gni thin.
1.1. Dia diem that hien gni thin: Huy6n Tir Ky, tinh Hai Duang
1.2. Quy mo gni thin
+ Xay dung mai 4,687km tuyan dugng day trung dp 35kV.
+ Xay dung mai 0,2365km &rang cap ngAm 35kV.
+ Xay dtmg mai 07 tram, trong do: 03 TBA treo c6 cong suAt 320kVA35(22)/0,4kV, 04 TBA treo c6 cong suat 400kVA-35(22)/0,4kV.
+ Cai tao va xay thing men 2,85km duang day 0,4kV xuat tuyan cho 07 tram
bin dp XDM d dAu not vao duang day ha the hi6n co.
(Kh6i lugng xay dung va lap dat chi fiat theo bang Chi ti& cac hang mgc xay
lap tai mau so 01 Chuang IV)
2. Thai han hoin thanh: 90 nay ka tit ngay Chit dau to thong bao kited cong
cong trinh.
II. Yeu can ye ky thulatichi din lc? thuOt
A/ CAC YEU CAU YE VAT LIEU, VAT TU., THIET B1 CHINH.
1. Yeu au ky thuOt chung
- TCVN 9358-2012: Lap dat he thong not dat thiat bi cho cac cong trinh
cong nghi6p.
- 11 TCN 19-2006 va 21-2006: Quy pham trang bi di6n.
- TCVN 4447-2012: Cong tac dat - Quy pham thi cong va nghi6m thu.
- TCVN 4453-1995: Kat cAu be tong va be tong cat thep - Quy pham thi
cong va nghi6m thu.
- Tieu chuan tai tong va tac Ong: lieu chuan thik ke TCVN 2737-1995.
- Quyat dinh so 16/2006/QD-BCN ngay 11 thang 7 gam 2006 dm B6 cong
nghi6p ve vik ban hanh Quy pham trang bi din 11 TCN-18-2006, 11 TCN-192006, 11 TCN-20-2006 va 11 TCN-21-2006.
- Nghi dinh s6 14/2014/ND-CP ngdy 26/02/2014 Quy dinh chi fiat thi hanh
luat die) lgc va an town die) va theo cac quy dinh hikt hanh.
- Cac quy chuan, tieu chuan khac co lien quan.
Cac tieu,chuan dp dung va yeu cat' chung :
1 Thep cot be tong can nong
TCVN 1651-2008
TCVN 5709-2009
2 Thep cacbon can nOng dung trong xay dung
3 Xi mang pooclang
TCVN 6260-2009
TCVN 7570-2006
4 at li6u cho be tong va vim - yeu cau ky thuat
85

TCXD 8827:2012
5 Phu gia boa hoc cho be tong
7 Ntrec cho be tong va vita - yeu cau kjr" thuot
TCVN 4506-2012
TCVN: 6477:2016
8 Gach dac khOng nung
TCVN 197-1-2014
9 Kim loai - Phuang phap thir kOo
10 Kim loai - Phuang phap thir uein
TCVN 198-2008
11 Xi mang. Phuong phap lay mau \fa chuAn bi mau thir TCVN 4787-2009
12 Cat lieu cho be tong va vita — phuong phap thir
TCVN 7572:2006
14 Be tong nang. Lay math the tao va bao duerng mau TCVN 3105-1993
thir
15 Va cac quy chuan, tieu chuan, quy pham hien hanh
khac co lien quan.
Yeti can chung:
Cac vat lieu sir dung phai pha hop ve quy cach va chung loai voi thiet ke va
cac tieu chuan hien hanh.
Ve chung loaf vat tu, thiet bi chinh do Nha than cung cap thi Nha thau se phai
xuat trinh cac cam ket cung cap vat tu, thiet bf cua nha san xuat hoac caa cac dai 1Sr.
Danh myc, chung loai vat tu, thiet bi chinh do Nha thau cung cap dugc neu
bang duai day:
Bing 1.1. Bing tham chieu Vat tit' thiet bi chinh, vat lieu xay dung de thut
hien g6i than:
TT

Ten vat fir, thiet bi

Yeu caul

Do cac nha san xuat c6
1. Xi mang
chimg chi hop chuan chat
lugng quoc gia san xuat
2. Cat, da, sOi....
Cung cap tai dia phuong
Do cac nha san xuat co
3. Thep hinh cac loai
thing chi hop chuan chat
lugng quoc gia san xuat.
Do cac nha san xuat co
4. Th6p xay dung cac loai
chimg chi hop chuan chat
lugng quoc gia san xuat.
Do cac nha san xuat co
Ca so. ma kem nhung
5.
chimg chi hop chuan chat
mink* kat cau kim loai
lugng quoc gia san xuat
Do cac nha san xuat co
6. Day dam cap b9c cac 14
chirng chi hop chuan chat
86

Dip timgcua nhA
thau

TT

Ten vat tu, thiet bi

Yeu a u

Dip Ong ciia nha
A
thau

luting quoc gia san xuat
Ghip dau noi, dau cot, Do cac nha san xuat c6
7. kep cap va phu kien khac chimg chi hop chuan chat
the loai.
luting quoc gia san xuat.
Do cac nha san xuat co
Day buee dau su
chimg chi hop chuan chat
chat
lugng quec gia san xuat.
luting
Do cac nha san xuat co
9. Dau cap ngodi trOi
chimg chi hop chuan chat
lacing gape gia san xuat.
Do cac nha san xuat c6
10. Ong nhtra xoan HDPE
chimg chi hop chuan chat
luting queic gia san xuat.

11. Cot BTLT the loai.

Nha thau chi duqc
chat) met , (01)
phuang an ve Icy
thuat (met ma hieu
Nha than chap theo bang hanghoa, mot nha
th8ng so kji thuat chi tiet
san xuat, mot nuot
bang 3.1
san xuat). Neu chap
ban met phucmg an
HSDXKT se bi
loai.

, Phan

vat
thielt bi A cap nha Mau phai chit' troch nhiern
cla van
chuyen, bao quan tie noi cap vat to cilia ben A clj'n chdn tong trinh.
Nha Thau phai trinh nguon gee va bien phap to ,chirc van chuyen den citing
truOng
tong loai vat lieu cho Ben A xem xet va quyet dinh tnrOc khi awe hien.
Khi phat hien c6 su thay dai ve chimg loaf, ngu'on gOc vat lieu, ... Ben A c6
quyen ngtmg thi ding de kiem tra, neu khong dat yeu cau, Nha Thau c6 trach
nhiem chuyen toan be s6 vat lieu saf khac dO ra khOi tong trinh va chiu mgi phi Mn
co lien quan.
Cac vat tu do B cap khi dua vao sir dung cho tong trinh phai tuan thu theo
quy trinh sau:
- Xuat trinh cac giay to lien quan den xuat xtz cna vat tu.
- Xuat trinh cac bien ban thir nghiem.
87

- Kiem tra, lap bien ban ding giam sat A.
2. VAt lieu xay dt.rng
2.1. Xi mang
2.1.1 Yeu au doi voi vat lieu
Loai xi mang se duge chap nhan stir dung trong ding trinh neu Nha thau cid
trinh cac ket qua thir nghiem theo TCVN cac dAc tinh ctia loai xi mang do va dugc
Ben A chap thuan.
Nha thau !thong duge toy thay del chi:mg loai xi mang neu khong dugc
chuan duyet truck dia. Ben A.
Viec kiem tra xi mang tai hien truing phai dirge tien hanh trong cac bluing
hgp sau:
- Khi co sir nghi ng& ve chat lugng cila xi mang
- Xi mang cid dugc bao quail tren 3 thang ke to ngdy san xuat
Tat ca cac loai xi mang phai dugc mua cling met nguon va nguon cung cap
nay phai dugc Ben A chap thuan. Nha thau 'thong dugc dung xi mang co thanh
phan khac vii loai xi mang da dirge dung trong hen hop thir cap phei trugc dO.
2.1.2 Thii. nghitin
Nha Thau phai cung cap cho Ben A cac chimg chi thi nghiem cna 16 hang tir
Nha san xuAt. Tuy nhien, Ben A c6 the yeu cau thg nghiem them neu xet thay c6
nghi ngo ve chat lugng vat lieu. So mdu thir khong qua 3 vii chi phi do Nha thau
2.1.3 Bao quart
Xi Mang phai dugc bao quail trong kho kin, dam bao khong 6 citing cud hay
Am not trong suet qua trinh van chuyen va luu kho.
Khi xi mang giao clued dang bao thi phai con nguyen niem va nhan tren bao.
So lugng xi mang phai c6 du tai cong truerng de dam bao qua trinh thi cong lien
tpc.
2.2 Cat lieu cho be tong va vita - yeu cau Icy thuat
2.2.1 Yeu cau doi vii vat lieu
Nguen cung cap cot lieu cho be tong va vita phai dugc sir kiem tra va deng,Y
cna Ben A. C6t
cho tong vavita phai duge lay to not co kha nang cung cap
co pham chat (feu ,* va
khoi lugng theo tien do trong suet qua trinh thi cong
cong trinh. Nha thau khOng dugc toy thay doi nguon cung cap cot lieu cho be tong
va vita neu khong có thod thuan bang van ban dm Ben A.
Cot lieu cho be tong va vita dung tren be tong va vua xay phai dap ling cac
yeu cau kyi thuat theo TCVN 7570-2006.
2.2.2 Thu' nghifr
88

Nha thau phai tien hanh cac thin nghiem xac dinh mO dun dO lern, khai luting
the tich x6p, thanh phan hat cna cat lieu cho be tong va vita. Viec thir nghiem dirge
tien hanh theo cac phan cua tieu chuan TCVN 7570-2006v6i chi phi do nha thau
chiu.
2.2.3 Rao quail
c6t lieu cho be tong va vita de & san bai hoac trong khi van chuyen khong de
dat, rac hoac cac tap chat khac lan vao.
2.3. Nutc
Tat ca nu& clang 6 trOn be tong phai la nubs sach, khOng an mon doi yeti be
tong, kh6ng co dau, axit, chat kiem va nhitng chat hitu ca gay hai den qua trinh
thing ket. NuOt de trOn be tong, vita lid bao Mang be tong phai thoa man cac you
cau TCVN 4506:2012.
Nha thAu phai chiu m9i chi phi ve viec dam bao cung cap nuot (ke ca cac be
chira) de phut vu thi ding.
2. 4. Phu gia be tong
Viec sit dung phu gia (Trir be tong throng pham) chi dirge thud hien phu hop
veri thiet ke hoac trong truing hop co sit (long Sr bang van ban cna Ben A.
2.4.1 Yeu cau doi vita phu gia
Nha thau phai cung cap cho Ben A cac diem sau tank khi dugc chap thuan
cho sir eking phu gia:
- Nguon goc, xuat xir ciia phi gia, ten nha san xuat.
- Dinh luong tieu chuan va anh huerng cua viec dinh lugng qua cao hay qua thap.
- Ten Ma hoc va thanh phan chinh cua phu gia.
- Lieu luting thiet ke va each thirc sir dung.
- Cac ket qua thi nghiem
2. 4.2 Thir nghi@n
Khi c6 2 hay nhieu phu gia phai hop trong 116n hop be tong, sit tuang thich
phai dirge xac dinh bang van ban cila nha the tao.
Khi co yeu cau ve viec sir dung cac phu gia, Ben A co quyen doi hoi Nha
thau phai trOn thin cac mau trOn be -tong de so sanh chung loai be - tong c6 phi gia
va khong c6 phu gia va to dO xac dinh dirge dac tinh cna chat phu gia. Chi phi cna
nhitng lan trOn thin nghiem nay se do Nha thau chiu.
2.4.3 Bao span
Cac chat phu gia phai dugc tiep nhan va bao quail theo dung quy dinh cua
nha san xuat.
2.5. CM they
2.5.1 Yeu cau dOi vii vat 1110
89

Tnrot khi sir dung, Nha than phai trinh chimg nhan nguen ggc, cac chimg
chi chat lugng va cac kat qua thir nghiem theo TCVN 197-1-2014 va TCVN 1982008 cila cot thep se dugc sir dung cho Ben A xem xet Dugc Ben A chap nhan
moi dua vao sir dung.
" Nha thau toy thay dei loai cot thep sir dung cho ding trinh neu khong
Cam
co thoa thuan bang van ban cilia Ben A.
Cot the') dua vao sir dung phai dam bao be mat sach, khong bi ri set, vay can,
Thong dinh bin Tat, dau ma, hay bat IcY vat lieu khac anh hugng clan de barn dinh
dm be tong vao cot thep hay lam phan ra be tong. Nghiem cam viec sir dung cot
the') xir li nguei thay th'e cot thep can 'tong.
2.5.2 Thir nghiem
Ben A cg quyan yeu cAu thi nghiem them nau xet thay co nghi nge ve chat
lacing va chting loai vat lieu. Cac mAu thir them dugc lay tai cong truerng va mang
di thi nghiem tai met pheng thi nghiem do Ben A chi dinh veri chi phi do Nha thau
Cac thong so can kiam tra la:
- Hinh dang.
- Trgng lugng rieng.
- Dien tich tiet dien ngang tinh toan.
- Thanh phan boa hgc
- img suat tai gioi han,chay,
han ban
gian dai Wang doi.
Cutmg do uen (khi can c6 thE be qua thong se nay nau dugc Ben A chap
thuan).
Kat qua kiam tra se dugc trinh cho Ben A khong cham han 14 ngay sau ngay
lay malt Neu kat qua kiam tra tren khong dat thi 10 the!) do se 1)1 loai ra khoi cong
true:mg.
2.5.3 Ban quan
Cot thep se dugc phan ,loai
bao quan, van chuyan theo kich ca, loai va
chiau dai, cach ly khei mat dat bang cac mieng ke hoac dugc chin tren nhang be
mat dugc trang nhva hay nen lang xi mang.
'
2.6. Thep hinh cac loai
Truck khi sir dung, Nha thau phai trinh chimg nhan nguen gee, cac chimg
chi chat lugng va cac kat qua thir nghiem theo TCVN 197-1-2014 va TCVN 1982008 dm the') hinh se dugc sir dung cho Ben A xem xet. Dugc Ben A chap nhan
men dua vao sir dung .
Cam Nha than toy thay dgi loai thep sir dung nett kh6ng co thoa thuan bang
90

van ban cila Ben A.
3. Y'eu cau va chi dAn ky thuAt vat ttr, thie't bi chinh thiyc hien gel thAu
3.1 Ci)t 'NO BTLT
Tren tuyen sir dung cOt be tong ly tam cot thep khong 'ring luc truck hoac cOt
be tong ly tam cot the!) img lye trutc dirge che tao theo tieu chuan Viet Nam
TCVN 5847- 2016 (dai vai nhang cOt khong co trong TCVN 5847- 2016 dirge the
tao theo field chuan co sa• phi' hap)
Truck khi sir dung, Nha thau phai trinh chimg nhan nguon g6c, phieu xuat
xuimg, cac chimg chi chat lugng va cac ket qua thir nghiem cOt BTLT theo TCVN
5847-2016 (hojc theo tieu chuan cc sa phit hop ting vai chitng loci cot BTLT
khong co trong TCVN 5847- 2016)cho Ben A xem xet. Duct Ben A chap nhan mai
dua vao sir dung.,
* Wit so yeu ceu klztic:
a.Ghi nhan:
* Ky hieu due chim:
- Ky hieu cOt baring duce due chim vao be mat chinh dien cOt, vuOng gOc
vai chieu dai than cOt bang chit in hoa ghi re):
+ Ten viet tat dm co sa san xuat.
+ Dang ket cau cot thep
+ Chieu dai cot
+ Tai tang hoac momen u6n thiet ke
Quy each kich think va mire sai lech cho phep oh chit va s6 in chim:
Kich think Mot sai tech
Chi tieu
(mm)
(mm)
+5
Chieu cao chit va so
50
Chieu rOng chit
+2
20
Chieu rOng net chit
+2
6
Chieu sau in chim
3
+1
Khoang each gida 2 chit in
±2
10
Khoang each to hang chit tan day cOt
3000
+50
*Nhan mac in teen cot:
- Nhan mac in tren cOt g6m cac thong tin sau:
+ Ky hieu nhan Het cUa san pham
+ Ngay, thang,, nam san xuat
+ SO10 san pham
+ So hieu tieu chuan dp dung
- Nhan mac duce the hien bang chit in hoa tren be mat chinh than cot, a vi tri
91

a thin, khong ding vi tri ky hieu cot in chim.
- Ca chit than mac can dam bag thin r6 bang mat thuong a khoang cach toi
thieu 1000mm.
Vat lieu thing in than mac dam bao khong bi hoa tan trong nu& va khong
phai mau.
Nhan hieu cot: gOm cac chit cai (tau oh ten ca se( san xuat hoac bieu tugng
hoac ten giao dich viet tat da clang ky va ky hieu cot.
- Tat ca ky hieu, nhan hieu cac loai cot phai dugc ghi dau r6 rang, khong xod
dugc va cach 3m tit gOc cot. Cac ky hieu khong dugc an sau trong be tong qua
3mm, chieu cao cua chit va so khong nh6 hot 5cm.
b. Cot the]) img Ige truac phn hop TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997;
TCVN 6284-3:1997 hoac theo tieu chuan tucmg ducmg.
c. Cho pile') co vet nth be mat betong do bien dang mem nhung vai be rOng
khong qua 0,01mm. Cac vet nut khong dugc not tiep nhau yang quash than cot.
d. Cho phep dugc r8 a mop khuon. Chieu sau vet r8 kh6ng ion hot 2mm,
chieu dai khong qua 15mm.
Kich thudfc cho phop dm 18 ro, vet loi, lom tren be mat ngodi dm cot va mat mut:
Kich thm:k, khong lom ho'n
LO ro
A
X.
Be' mat
Vet Im, tom
Dtrimg kinh(mm)
Chie'u sau(mm)
(mm)
Mat ngodi cot
Mat mitt cot

10
8

5
3

2
2

BANG THONG SO Kt THUAT CHI TIET VAT TU., THIET 13! CHINH
CHO GOI THAU
Thong se ky thuat dm hang h6a vat tu, thiet 134 chinh phai than thn cac yeu cau theo
Bang mo to thong so ky thuat sau day.
Nha thau phai dien day du the thong s6 ky thuat neu trong bang duai day.
Bat ky sit khong thong that giita bang thong so ky thuat yeti cac mo to trong cac
phan khac thi uu tien gia tri neu trong bang thong so ky thuat.
Doi vai cac hang hoa vat tu, thiet bi chinh sau day, nha than chi dugc chao
mot (01) phuang ,an ve ky thuat (mOt
hieu hang boa, mot nha san xuat, mot
nu& san xuat). Neu char) hurl mot phucmg an, hang h6a dO se bi coi IA khOng dat.
Bang 3.1: Bang thong so ky thu4t cua cot dien BTLT

92

STT

MO ti

Don vi

Thong so kj, thuat yeu cau

2

Tien chuan the tar) va
thir nghiem
Nha san xuat

3

Nu& san xuat

3

Loai cOt

Betong ly tam nheom I

4

ICY hieu

PC.I

1

5

Hinh clang

6

Chieu day lop be tong
bao ve cot thep:

TCVN 5847:2016
Nha thau nen ra
Nha than neu it

COt co mat cat trim voi dO con
bang 1,11% In 1,33% theo
chieu dai cOt

Khong nho han 15mm va ,
khong nho ban throng kinh cot
the]) du wig lyc va cot the!)
thuana

Be mat than cOt:
Be mat dinh cOt: Tint
vita xi mang, chieu day
khong nho han
Be mat day cot: Tint
vita ximang, chieu day
khong nho hon
7

mm

25

mm

35

Mac be tong cOt khong
duce nhO han M400

Dap Ong

Sai tech cho phop cin
kich thy& cot
mm

+25

mm

-10

Huang kirth ngoai

mm

+4, -2

Chieu day cOt
DO,cong ciia cOt then
chieu dai
Luc giai ban quy ve

dau cOt

mm

+7; -5

Chieu dai cOt
8

9

COt BLLT PC-I-12-1907,2

%1

IcN

> 72

93

Thong so
chao Su nha
than

STT

MO to

Don vi

Thong so ky thuat yen cau

COt BTLT PC-I-12-19010,0

IcN

> 10

CX)1 BTLT PC-I-14-1909,2

ItN

> 9.2

CE)t WILT PC-I-14-I9013.0

IcN

> 13

Ot. BTLT PC-I-12-190-7,2

kN

> 7.2

CE)t BTLT PC-I-8,5-1904,3

IcN

> 4.3

Cot BTLT PC-I-8,5-190-5

kN

>5

Thong so
chao cila nha
than

4. Vat tn., thiet hi, vat lieu khac
4.1. Dan cap trung the:
Yen can chung: ,
- Tieu chuan the tao va thir nghiem: Theo tieu chuan 1EC60502-4, BS78884.1-1998, IEE 48, VDE 0278 hoac cac tieu chuan hien hanh tucmg duang.
- Khi ban giao hang hod, cac dAu cap phai c6 bien ban thir nghiem rnAu
(routine test, thir nghiem xuat xuerng...), tai lieu huang clan ky ,thuat thi cong lap
dat. Dau cap san xuat tai nuerc ngoai phai co chung nhan nguon g6c xuat )(Cr r6
rang, co chung chi chat luting kern theo he sa giao hang.
Thong so 1/F thuat:
MO ti chung dau cap co nit nguai silicon 3 pha 35kV.
Dalt cap lam bang cao su Silicon thi cong nhanh theo phuang phap co rut
nguOi, dugc thiet Ice pha hop veri tat ca cac loai cap trung ap co cau frac man chart
kim loai, c6 hoac khong co giap, 16i dAn bang clang hoac ahem.
+ Cac thanh phan chinh ctia au cap:
— Ong (Ian cap: Phucmg phap thi cong co rot nguOi, dam bao (16 tin cay cao
ve cach dien va tao ra he thong lam kin, chong am rot cho be mat cach dien caa
cap. Ong dau cap co nguOi dugc tich hop thanh mot 6ng duy nhAt gom cac tan cach
dien bang cao su silicon. Bao ph& ben ngoai la lop dieu chinh dien truerng co hang

94

s6 dien mOi cao (High-K) va trong cang la suan lOi day rut. Dien truang trong cap
ngay duai lop High-K se nhO han so voi trueng hop cap khong co lop High-K.
— Ong chia pha cap bang cao su Silicon (cho cap 3 pha): Lam bang cao su
silicon dinh hinh san vbi c6 chia 3 pha. Lap dal Ong chia pha cap de tao ra he thong
lam kin ch6ng Am tai vi tri chia pha cap.
— Ong bao vo pha cap bang cao su silicon (cho cap 3 pha): Ong khi lap dat
phai truest nhe ten be mat lop man chan &Ong caa pha cap. Cac 6ng bao nay la Ong
each dien ch6ng r6 co tac dung bao ve cac pha cap tnrefc cac tac dOng cua moi
Huang nhu am uort, an man, ozon, tia ttz ngoai, va cham hay tac dOng nguy hiem
khac trong qua trinh van hart
+ Cac dac tinh cim vat lieu Silicon
- Be mat nhan: Han the thap nhat cac bpi ban barn teen be mat dau cap.
- Tinh von nutc: KM nu6c tiep xac vai be mat silicon se phan tan thanh cac
giot nhei va chay khOi cac tan ma khOng lam not hoan toan be mat, giam thieu tinh
trong tao ra duang dAn lien t-gc tren be mat silicon, han che dOng dien r6.
- La chit vo co'/ khong clan then: Lam giam clang dien ro va hien arcing h6
quang tit be mat dm dau cap.
- Chiu chivy nhiet do, cao: Vat lieu van duy tri cac tinh chat trong dai nhiet dO
cao tir 100°C den 180°C.
Ban cap co rot nguei Silicon 3 pha 35kV
TT

MO ti

1

Hang san xuat, xuat xir

2

Nam sail xuat
Ma hieu:
Tieu chuan he th6ng quan 157 chat luong
san pham

3
4

5

Tieu chuan ap dung

6

Loai

Yeu an
- Cac dau cap phai ding hang san
xuat xir.
2019 hoac 2020
Ma hieu phi) hop voi
ISO 9001 hoac trong throng

xuat, cung

1EC60502-4, BS7888-4.1-1998, IEE 48,
VDE 0278-628, VDE 0278-629 hoac cac
tieu chuan hien hanh Mang throng
- Lam bang cao su silicone, co rut nguOi lap
(tat ngoai trai, thing cho cap ngAm 3 pha
20,2/35(40,5)kV có man chan kim loai bang
d6ng, co lop bang giap kim loai.
- Cao su silicone co tinh chiu tia to ngoai,
khang nuec, ch6ng ran Hirt, phi) hop voi dieu
kien lam viec ngoai triyi va cac dieu kien km
kho er nhiet do khong qua 50°C
95

7

Dieu kien mei Wrong lam viec
> 45°C

- Nhiet dO mei trueng Lei da
- DO am Wei tnrerng Wong doi
8
9
10

Dieu kien lam viec cua Wen
Dien alp dinh mire Uo/U(Umax)
Thir nghiem:
- Dien ap chiu dung tan s6 ding nghiep
trong 5 phut, kho
- Dien ap met chieu chiu dung trong 15
phut, kith
- Dien ap chit' dung tan so &Ong nghiep
trong 1 phut, trot (voi ddu cap ngoai trod)
- Dien ap chiu dung xung set
(1,2/50us)
- Thir phang dien cuc bo tai nhiet der mei
trueng (1,73Uo hoac 2U0)

11

Chieu dai duerng re

12

Niem cap chia pha ( Breakout)

13

14

98%
Litt' dien 35kV+10% trung tinh each ly
> 20/35(40,5)kV

> 90 kV
> 80 kV
> 80 kV
> 180 kVp
10pC
> 16 mm/kV veri dAu cap trong nha
> 20 mm/kV veri dAu cap ngoai trai
(Tinh yell Umax, dien ap day lam viec Ion
nhat cilia Itrai dien)
Lam bang cao su silicone, co nit nguei lap dat
trong nha & ngoli treri, dung cho cap ngam 3
pha 35kV

Phu kien bao gem cho miii bo dau cap:
- Dau cose, bulong, dai oc, yang dem pha
hop vai cac loai cap có tik dien Wang
tang (3 cai)
- Packing list, tai lieu tuning clan lAp dat
van hanh

Cung cap tron bo de lap dat met bo dam cap 3
pha hoan chinh, phu kien phal phi' ,hop vei
tiet dien, dong dinh mac, clang ngan mach
oh cap tuong irng

Ghi nhan

Tren dAu cap phai dap chim hoac in not
ky/nhan hieu cua nha san xuat, nam san xuat.

4.2. Yeu cau ky" thu4t (It'd voi phy kien dau not luoi
4.2.1. Dan cot gong - nhom
Yeu caul chung:
- Tieu chulAn the tao va thir nghi'e'm: Theo lieu chuan TCVN 3624:1981 hoac
cat lieu chuAn hie'n hanh tuong throng.
- Bang thong so k'y thuat
,
STT
,
MO ti
Dot vi
Thong so you au
1
NM san xuat/ xuat xi!
Tieu chuan che tan vao this nghiem
TCVN 3624:1981 ho5c
2
cac tieu chuan Wang
96

throng
3
4

5

6
7

8

9
10

Tieu chuan quail 19 chat luong
Phan, nhom cu ghip nhOm so Lech duos the
tao bang nhom deo, mau trang.
g. San pham phai
nhan bang. Chong duot oxi hoa dm moi
twang.
Loai ban cuc 1 18, phan dE\ng bat vao thiet bi,
phan nhOm bat voi cap nhom,( clei voi dau cot
deng nhOm). Rieng dau cot dong nhom the bai
khong due 16 tnroc, ban thing reng >7cm (del
voi loaf dau cot 4 16) va ban &Ong rOng >3cm
(deli voi loai dau cot 2 16)
Be mat oh cac chi tier kim loaf phai nun,
nhan, khong co vet xis& va khuyet tat.
Throng kinh phan nhom bat voi cap phai phii
hop voi cap co tiet dien tuong ling.
Deng dien dinh mirc cim dau cot:
- AM10
- AM16
- AM25
- AM35
- AM50
- AM70
- AM95
- AM]20
- AM150
- AM185
- AM240
- AM300
DO tang nhiet de khi mang deng dien dinh
mirc
Tren , mat dau cot phai ghi rd loaf dau cot
va tiet dien day phe hop ( tit dien day phai
dupe dap chim hoac not tren dau cot).

ISO 9001
CO

CO

CO
Co
>90
>120
>140
>170
>220
>275
>335
>380
>445
>515
>610
>680
oc

<80
Co

4.2.3.13au cat clang:
Yeu au chung:
- Tieu chuan the tao va thd nghiem: Theo tieu chuan TCVN 3624:1981 hoac
the tieu chart hien hanh tuong throng.
- Bang thong so Icjr" thuat
STT
, Mil ti
Dot vi
Thong s6 yeu cAu
1
2
3

Nha san xuatl xuat sir
Tieu chuan che tao vao thir nghiem

TCVN 3624:1981 hoac cac
tieu chuan tuong throng
ISO 9001

Tieu chuan quail 19 chat lugng
97

4
5

6
7

8

9
10

Dau cot thing dugc che tat) bang clang do, bA
mat dau cot nhan bong, nguyen mau de dm
dong
LoM ban a/c 1 lo.
Be mat cda cac ,chi tiet kim loci phai tram
nhAn, khong có vet xtrac va khuyet tat.
DiAn tre tiep xtic ctia mOi not khong vugt qua
75% diAn tr.& caa day dan co chieu dai tucmg
Ung
Dueng kinh phan dung bat vei cap phai phi'
Op voi cap co tiet din tucmg img.
Deng din dinh mitt dm dau cOt:
- M10
- M16
- M25
- M35
- M50
- M70
- M95
- M120
- M150
- M185
- M240
- M300
DO tang nhiAt do khi mang deng din chnh
mix
Tren ,bA mat dau cOt phai ghi, rO loAi dau cot
va tiet din day phi; km ( tiet din day phai
dugc dap chim hoac not tren dau cot).

Co
CO
CO
Dap Ung
CO
>100
>125
>185
>250
>280
>360
>390
>430
>560
>580
>660
>760
"C

<80
Co

4.2.4. Kcp cap nhom-nhom:
Yeu cau chung:
- Tieu chuan the tao va thir nghiern: Theo tieu chuan TCVN 3624:1981 hoac
cac tieu chuan hien hanh tuang duang.
- Thong se ky thuat theo bang sau:
STT
I
2
3
4
5
6

,
,
MO In
Nha san xuat/ xuat xi!
Ma hiAu
Tieu chuan the mo vao thin nghiAm

Don vi

Tieu chuan quan 19 chat lugng
Phan nhom dm ghip nhom so lAch dugc the
tao bang nhom deo, mau [rang. San pham phai
nhan bong. Chong dugc oxi hOa ctia mot
truemg.
M6i ghip nhom so lAch gam 2 Luang da day.
98

Thong so yeu cau

TCVN 3624:1981 hoac cac
tieu chuan twang throng
ISO 9001
CO
CO

7
8
9

10

11

12
13

14

ben trong mang do. day cua ghip c6 cac rank
nhO theo chieu dai mang TO de tang kha Wang
tiep 'clic dia ghip van day.
Cac 18 bat bu long tren tham ghip co dang
oval nham dieu chinh theo tiet dien cap.
S6 bu long tei thieu dm mZji ghip
Bulong bat ghip sit dung loai bulong c6 mil
hinh lyc giac On lien Wu than bulong
Cac chi tiet kim loai (bulong, e cu va yang
dem) bang theo khong ri hoac thep phi' lop
vat lieu chong An men trong qua trinh van
hanh.
Deng dien dinh mdc dm ghip nhom so lech:
- Ghip nhom co dai tir 25-70
- Ghip nhom c6 dai Ur 25-150
- Ghip nhom co dai tit 50-240
De tang nhiet de khi mang clang dien dinh
mat
Lam viec dugc von nhiet de mei tnrOng trong
,
khoang to -30°C den 90°C
Tr'en be mat ghip phai co ten ( hoac 16 go) cila
nha san xuat va phai ghi fit ghip tren dugc
dung yeti tiet dien day Ian nhat va nh6 nhat.
Cac ky hieu teen phai dap shim ( hoac noi)
tren ghip

Co
>3
Co

Co

> 350
>445
>650
°C

<80
CO

Co

B. CAC YEU CAU VE CONG TAC XAY DVNG VA LAP DAT
B.1. Cling tic chuin bi
1. Do dac kiem tra vi ding c9c m6c:
- Chu dau to se ban giao tim c9c moc cua cac vi tri cOt cho Nha thau tren ca
so cac vi tri nay da dugc co quan Tu van xac dinh tai hien truang. Nha than se thgc
hien tat ca cac cong viec kiem tra can thiet fru& khi thi cong bao
Kiem tra truc tim tuyen
Phgc h6i nhgng vi tri m6c da mat
- Viec kiem tra nay dugc thgc hien theo ban ye b6 tri cot tren mat cat d9c
trong h6 so thiet ke. Gia tri sai so cho phop giga cac s6 lieu trong ban ye va thgc to
nhu sau:
± 1%
Chieu dai khoang cot:
Chenh Lech do cao tuong d6i giga cac vi tri cOt: ± 0,3%
± 45'
Sai Lech gee lai:
- Truerng h9p sai Lech qua gieri han tren va cac vi tri cOt tren mat cat dgc
kliOng phi] hgp vol dia hinh, dia chat hoac bat cg sai khac, nao, Nha thAu phai bao
quyet. Don vi thi cong phai
cap ngay cho co quan Tu van va Chu dau to de
99

chiu trach nhiem hoan tan trong trong hop thi ding xay ra sit sai lech huang
tuyen.
Nha thau co trach nhiem bao (pan cac moc chuan ben A giao tai cong trinh.
2. Chuin bi mat bang giii toi phit quang hanh lang an toan
Nha than co trach nhiem chart bi tat mat bang xay lap phi' hap yeti thiet ke
va cac dieu khan ky vii Ben A ve giai ph6ng mat bang xay lap, dam bao khi thi
cong khong bi trey ngai.
- Viec giai tod hanh lang an toan phai tan theo nghi dinh 14/2014/ND-CP
ngay 26/2/2014 ctia Chinh pita ye bao dam an toan Ituai dien cao dp.
- Phat quang tuyen theo tieu chart 11 TCN-01-1984
- Ngoai trir viec den bit dien tich chiem dat vinh vien, cac loai cay cao va hoa
mau, nha a va cong trinh trong hanh lang tuyen theo quy dinh cua nghi dinh tren,
cac cay cao ngoai hanh lang co khi ang dO vao day an (do Chu dau to thuc hien),
Nha thau phai chiu trach nhiem den bit mpi thiet hai do viec thi cong cac hang mvc
gay ra.
3. Dinh vi cong trinh
Truck khi thi cong ben A se ban giao c9c moc va c9c tim chit yen ea cong
trinh. Sau khi nhan ban giao, Nha thau co trach nhiem thing them nhitng c9c phv
can thiet cho viec thi cong, nhAt la nhang ch8 dac biet nhu thay doi di, dOc chi;
Nhang CQC moc phai dugc an ra
duang \Tong, nai tiep giap dao va dap v.v
ngodi pham vi anh huang cua xe may thi cong va phai dugc bao ve chu dao de c6
the nhanh chang kit& phpc lai nhimg cpc moc chinh dimg vi tri thiet ke khi can
kiem tra.
Yeu cau cua cong tic dinh vi, dung khuon la phai xac dinh dugc chinh xac vi
tri tim, trvc cong trinh, chin mai at dap, mep dinh mai dat dao.
Phai sir dung may trac dia de dinh vi cong trinh va phai co bo phan trac dac
thuang try° a cong truerng vii au cac dung cu can thiet theo dOi kiem tra tim c9c
moc cong trinh trong suOt qua trinh thi cong.
4. Thi nghi@n tit di, do dit'n tar suit cfia dit
Khi pat hien c6 nghi nga ve dieu kien dia hinh, dia chat thgc to c6 sai khac
vii thiet ke, can thiet Nha thau phai bao ngay cho A biet de ph& hap giai quyet.
5. Thi nghi@n vat lieu dtra vao xay dyng cong trinh
Cat vat lieu chit yeu truac khi dua vac, sir dung cho cong trinh can phai dugc
thi nghiem kiem tra theo thing yeu cau ky that trong thiet ke va cac tieu chuan da
dugc dp dung nhu: quy pham Tai trong va tic dOng TCVN 2737-1995, quy pham
K& cau theft TCVN 5575:2012, quy pham lc& eau be tong, be tong cot thep TCVN
5574-91...
100

6. Duirng van chuyen co gio'i
Duemg hien co: Nha thau co tracknhiem xin phop sir dung nhi-mg duang
cong to hien cg.
chila can thiet cac con throng nay diing cho viec xay
dung duang day do Nha than th(rc hien bAng von ciia minh.
Toan be chi phi cho phAn b6i thuemg hu hong cAu duang (trugng hgp sir
dung can duang hien him) Nha than phai dua vao gia chao that' va se dugc khoan
gco (khong phai nghiem thu khei lugng).
7. Ging tac van chuyen tir kho cUa Nha that, ra cong trtrofmg:
Truett khi van chuyen, nha thau phai chuan bi day dii7 phuemg tien va nhan
lgc
hgp
loai vat tu can van chuyen. Deng then Nha thd'u phai7 kiem tra, khdo
sat tinh trang cac tuyen duang van chuyen de co bien phap van chuyen phi( hgp.
Van chuyen cot diem Phai dimg xe chuyen dung phi:171(9p veri chimg loai cot
(loai
va chieu dai
phai bien phap chAng butt chac than. Khi boc da cot
len xuong phuong tien van chuyen phai dung cau hoac thiet bi Wang throng, cam
khong dugc bay 01 rai xtiong tir phuang tien van chuyen.7
Day an va cap ngam phai dugc van chuyen to the lan (Ur the thang dirng)
Cach dien khi van chuyen phai dugc giu nguyen kien, tranh van chuyen
chung vol cac vat ran khac co kha Mang gay va dap, hu hong.
7
Cac loai thiet bi dien kit (may cat...) pile( dugc van chuyen va b6c de theo
thing hugng an cea nha the tao, khong dugc a xay ra his h6ng va that lac. Khi
dua may vao vi tri lap at phai lap bien ban xac nhan hien trang dm may.
8. Chuan hi vi tri cat va bao quail
Nha than c6 trach nhiem chuan bi chu dap mat bang thi cong.
Kiem tra six an toan ve dig7 hinh dia chat tai vi tri cot. Trong
gian lam
duang vao vi tri thi cong, Nha thau san gat va tao deic duang de phOng nugc chay
qua vi tri cot Ara giam thap nhat anh hieing cua m6i tnrOng (mua, sat la dat...): Cac
vi tri cot lieu can cling dugc tao doc de thong anh huang cua molt trugng. Neu co
dong nuac to nhien chay qua vi tri cot thi pith chuyen huong nugt chay \Tong tranh
vi tri cot hoac ngan ngira xoi to bang bien phap phu hgp.
Can cir theo de an thiet ke va cac moc chuan dugc ben A giao tai hien
truang, Nha thAu to xac dinh va chiu trach nhiem ye tinh ding d'art cea cac so lieu
dinh vi pham vi xay dung cho toan 130 hoac tiling hang mgc cong trinh.d h
B.2 Ging tac thi cong
1. Deo, dap dat ho mong
Bien phapchirc thi ding dao dap dat ho mongdo Nha than to
chgn va
dugc su chap nhan dm Ben A.
Viec dao, dap clAt h6 mongphai tien harsh phu hgp vol TCVN 4447-2012,
101

Nha than ca trach nhiem dam bao on dinh cOa cac mai clac va an toan cho nguai,
thiet bi cong trinh.....trong qua trinh thi cong.
Hinh dang, kich thugc va cao do cOa he mongphai theo dung thiet ice va phai
dugc nghiem thu truck khi chuyen buoy thi ding. Mat bang day ha mongphai dugc
don sach, bang phang va kh6 rao.
Viec lap dat ho m6ngchi dugc tien hanh sau khi be tang dd dirge bao du-Ong
du thai gian quy dinh. Da chat cila dat dap phai dung theo yeu cau thiet ke. Nha
ThAu phai chlu toan b0 trach nhiem ve viec chuyen buck thi cong khi cong tac dao
mongchua duet nghiem thu.
2. Van khuon Nth dan giao
2.1. Chat hrvng win khuon, dan gicio
Khuyen khich Nha than dung van khuon the!) va khang dung van khuon go.
Van khan va dan gido phai dam bao,ben \Tung, on dinh, than lAp, khong
gay Rho khan cho viec dat cot thep, do va dam be tong. Viec tinh toan thiet ke van
khu6n do Nha than thuc hien theo TCVN4453-1995.
Nha than chiu trach nhi@n ve viec thiet ke, cung cap va dam bao an toan
trong cong tac van khuon, dan gide, phut vu thi cong.
2.2. Thi cong win khuon va dan gido
Khi lap dung van khuon can c6 cac moc trAc dac hoac cac bien phap thich
hop de thuon lei cho viec kiem tra tim, true va cao do cua ket cau. Cao do do be
tong cAn dugc danh dau tren van khuon bang dinh hay san trugc khi tien hanh do
be tong.
Viec lap rap van khuon phial dam bao kin khit, kh6ng bien dang trong suet
qua trinh de va dam nen be tong. Doi voi cac dam va san, can thi ,cong van khuon
sao cho mat ben dam co the than der ma khang gay anh hirong den van khuon va
gia do. caa mat duai dam va san.
Van khuon va dan gido phai dirge dinh vi chac chan va dirge giang cheo
viing,vang kha nang chiu lgc ma khang bi chuyen vi, cong venh hay bat culoai
chuyen dich nao duoi trong lye cila cong trinh, sir di lai cua cong nhan, vat lieu va
may mac.
2.3. Lam sach win khuon
Van khuon tiep mac vgi be -tong phai dirge gig sach se va dirge quet met lop
&au let khuon thich hgp hay met chat khac dirge Ben A chap thuan. 'Chong de chat
dan lot nay hay chAt khac tier) xuc voi cat the') va Ian vao be -tang.
3. OA they
3.1. Cat va uan cot thep
Nha than co trach nhiem kiem tra lai quy each, kich thuot theo ban ye thiet
102

ke truck khi tien hanh cat va Ilan cat thep.
Cat va Win cot the') chi dugc thgc hien bang cac phucrng phap ca hoc trir khi
ce, chi dinh khac cila Ben A. Chi khi c6 six chap thuan bang van ban cilia Ben A, cac
thanh cat thep mai co the dugc uan n6ng. Cac cat that) uan n6ng kh6ng dugc phep
nhUng lanh.
Khi can be cong cac cat that) char, viec be cong hoac lam thang lai dugc thtre
hien vori diet' kien ban kinh trong cua cac moc cong khong nhat han 4 lan duorng
kinh cna cot thep mem hoac 6 Ian duang kinh cit a cot thep co cuerngd0 cao.,
Trong m9i tnremg hop viec thay doi cot
phal dugc su thing Y bang van
ban oh Ben A.
3.2. N'tai thong cat they
Trong mot mat cat ngang cua tiet dien ket cau khong not qua 25% dien tich
tong cong cila cot thep chtu ltrc doi vOri thep trail non va khong qua 50% deli von
the") co ga. Day bu0c thep dung 14 day thep mem duerng kinh
Chieu dai not thong cat tiler) khong dugc nh6 han tri so cho trong bang sau:
Chien dai not bu6c
Loqi cot thep

Cat thep tram can
ming
Cat thep co go can
ming

Yang chiu keo

Wing chin nen

DAm ho4c tuivng

Ket cau kith

Wan cot they
co mac

40d

30d

20d

30d

40d

30d

-

20d

Dan cat they
khong co mac

3.3. Han cot the])
Cat the') khong dugc phep han trir khi dugc dau tren ban ye thiet ke va vori
dieu kien cat thep la loai co the han dugc.
Sai tech cho phep dai yeti mai han khong dugc vugt qua tri so theo myc 4.3
TCVN 4453-95. it nhat 6 mail cho 100 mai Ilan ghep not se dugc kiem nghiem, 3
mau de thu keo, 3 mdu de din uan. Neu can thiet, Ben A co the yeu cau kiem tra ba
sung ding tac han cat thep veri chi phi do Nha than chit
3.4. VOn chuyin va lip thing cat Map
Khi van chuyen cat the') da gia cong, Nha Than 061 ce, bien phap dam bao
khong lam hu hang va bien clang san pham cat thep.
Viec lap dung cot the') can thee man cac yeu cau sau:
1. Cac 136 phan lap dung truck khong gay trer ngai cho cac b0 phan lap dung
sau.
103

2.dot thep phai ca dinh chac chan va dam bao killing bi dich chuyen trong
qua trinh 6 va do be tong. cat the') cho cac kat can da hay dang 6 be tong dey
dang phai co bien phap bao ve de tranh cac bien dang va hu hOng khac.
3. Mai not cac thanh thep dugc buOc chac chaff vai nhau bang day kern. So
lugng moi not buec gifia cac thanh thep giao nhau Bong nh6 han 50% sa diem
giao nhau theo thd to. xen ke. Trong m9i tnrong hop, cac gOc cua dai the') vai thep
chiu loc phai buOc hoac han dinh 100%.
3.5. Lop be long bcio v?
Lop be tong bao ve duct tinh to be mat be tong den phan ngoai ding dm cot
thep Ice ca diem nai. Chieu day lOp bao ve be tong dung nhu ban ve thief ke, trong
truang hop khong co chi dawn khac thi lop bao ve khong dugc nhO han gia tri cho
bang sau.
So mieng ke tao lap be tong bao ye can dugc dat tai vi tri thich hop theo m@
dO cat the') nhung khOng ion hon lm mot diem ke. Mieng ke can dugc the tao san
tir be tong vol be dai canh to 5-7cm, chieu day dung theo thiet ke. a gala cat mieng
ke can co day thep bo san de ca dinh vao cot thep
Bang chieu day lop be tong bao ve:
Lo#i ket can

Chien day lop be tong
bao ve
(mm)
COt chiu lot ban va Wang co chieu day nh6 hon 100m 15
Cot chiu 19c ban va trong co chieu day day hon 100m 20
Cot chiu lot cot va dam co chieu cao tiet dien nho han 20
250mm
Cot chiu loc cot va dam co chieu cao tiet dien lan han 25
250mm
Cot chiu loc dam m6ng va ming lap ghep
35
Cot chiu 19c mOng da tai cif6 co be tong lot
40
Cot chiul9c mong do tai cho khOng be tong lot
70
COt dai, cot cau tao ket cat' co chieu cao tiet dien nhe Max(15,F)
han 250mm
Cot dai, cot cau tao kat cau c6 chieu cao tiet dien Ian Max(20,F)
han 250mm
4. Be tang
4.1. TN& ke cap phoi be long
Nha thd'u cep trach nhiem thiet ke cap phoi be tong phif hop vai nguon goc Vat
lieu thfrc to va cuong dO be tong theo thiet ke. Viec thiet ke, cap phOi be tong phai
do mot phong thi nghiem co to cach phap nhan thfrc hien. Ket qua cap phoi be tong
104

thiet ke dugc trinh cho Ben A truac khi thuc hien cong tac be tong.
4.2. TrOn be tong
Ve nguyen the, chi cho phep tren be tong bAng may tren hoac sir dung be
tong tren sAn (be tong tuai). Truang hop clac biet dugc Ben A cho phep ten be
tong b'ing tay thi Nha thau phai chiu phi ten de tang lugng xi mang them 10% va
viec trOn phai dugc thuc hien lien tuc cho den khi be tong d6ng nhat ye mau sac va
thanh phan.
Thai gian trOn be tong tei thi'eu theo bang sau (don vi tinh:
DO skit be tong
Dung tich may ten
(mm)
DuOi 500 lit
500-1000 lit
Tren 1000 lit
Nho hon 10
2.0
2.5
3.0
10-50
1.5
2.0
2.5
Tren 50
1.0
1.5
2
4.3. Vin chuyin be tong
Viec van chuyen be tong to nai tren den nai de bang cat dung cu chuyen
dung dam bao sao cho 116n hop be tong khong bi phan tang, bi chay nuerc xi mang.
Thai gian cho phep luu h6n hop be tong khong co phu gia dugc quy dinh
trone bane sau:
Nhitt (10 (0°)
Thai gian van chuyen cho phep (phtit)
>30
30
20-30
45
Trong truang hop dung phu gia keo dai thai gian (long kEt, Nha thau phai
trinh ket qua thi nghiem xac dinh thai gian Tong ket tren co dieu kien thai tiet,
loai xi !hang va loai phu gia sir dung de Ben A xem xet.
4.4. DJ be tong
Neu khong c6 bien phap che than thich hop, be tong khong dugc do trong
die'u kien thai ti 'et khong dam bao (ma, bao....)
Viec do be tong khong lam sai lech vi tri cot the!), vi tri van,khuon va chieu
day lop be tong bao ve cot thep. Trong qua trinh de, be tong, nha thau phai giam sat
chat che tinh trang cep pha, cay thong va cot the') de co Hen phap xir ly kip thai
khi can thiet.
, Be tong khOng dugc d6 rai W. do tir dO cao > 1,5 m tranh phan tang, khi
chieu cao rai to do >1,5 m,phai diing mang nghieng hoac dung cu chuyen thing.
Doi vai
va Wong, can cau tao cac 16 tren thanh van khuon de dam bao viec d6
be tong lien tuc vai chieu cao rai to do < 1,5 m.
Be tong phai dugc do thanh tong lop, chieu day mOi 16p '16 khong vugt qua
gia tri ghi trong bang sau:
105

Chia' day cho phep mot 16:p dO
be tong (cm)
1, 25 chieu day phan cong tac
elm dam (20-40cm)

Phuang phap dam
Dam dui

Dam mat: (dam ban)
- Ket cau co cot the') don va ket cau khong co cot 20
the')
- Ket cau có cot the') kep
12
Dam tha cong
20
4.5. Dam be tong
Viec dam be tong phai dam bao sao cho sau khi dam, be tong dugc dam chat
va khOng bi ro. DAu hi'eu de nhan biet be tong dugc dam kjf la vita xi mang not len
be mat va b9t khi !thong can nita. Khi sir dung dam cliti,,buac di chuyen caa dam
khong vugt qua 1, 5 ban kinh tac clang caa dam lid phai cam sau vao lop be tong da
do truck 10 cm.
Trong m9i truang hgp khong de dam clang vao cot the') hoac van khuOn.
Can bo tri mot thg cot thep lanh nghe de theo &Si tir dau den clic:5i viec dam
be tong de sira chita nhang dich chuyen caa cat thep.
4.6. Mai nai thi cong (mach ngirng)
Tarot khi do be tong lai, be mat be tong tai mOi not ket eau can dugc lam
sach xi mang bAng vei phun nuerc va cha nham,bang ban chaff sat cho cac cot lieu
lon nhat co the 10 ra nhung khong bi hu hai. Be mat cot the') tai moi not thi ding
dugc lam sach tarot khi do be tong.
4.7. Brio oftrang be tong
Qua trinh bao duang am to nhien caa be tong dugc phan lam 2 giai doan
- Bao clueing ban dau: Be tong sau khi tao hinh duct pha be mat bang cac vat
lieu dd.' dugc lam am (bao tai, bat, nilon...). gia cho be tong khong bi mat nuoc
duol tac dung caa !tang, giO, nhiet c/0.... Viec pha mat keo dai tir 2,5-5h sau khi
dOng ran.
- Bao duerng am tiep theo: Tien hanh ngay sau giai doan bac, duang ban dau
va keo dai tit 4-6 ngay (tay dieu kien thai, tiet). Trong thai gian nay phai thuerng
xuyen tuai nuot gia am cho mgi be mat ket cau. SO lan tueri trong ngay tiny thuOc
vao mirc do can thiet dm tang vang, nhung phai dam bao cho be mat be tong lain
am uot, trong giai doan bao duang tiep theo, phai ngam nuac xi mang tren be mat
be tang.,
Tat ca cac be mat, goc va canh be tong hoan thanh phai dugc bao ve khOi cac
hu hOng do va cham.
Khong dugc phep di lai hay chat tai tong len be -tong khi be tong chug du
106

cuang de.
4.8. Thcio do' win khuon, dcin gido
Van khuon chi dune thao da khi be tong du cuang de, dam bao ket cau chin
dune trong luting ban than va cac tai tong the dang khac trong giai don thi cong
sau. Khi tithe da van khuon Nha thau khong duge lam his hong be -tong dac biet la
cac g6c, canh va cac chi tiet chon san.
Thai gian thao da van khuon cho timg loai ket cau be tong theo quy pham
hoac dugc quy dinh cu the trong he') so thiet
Nha thau phai chiu trash nhiem town be ve mgi his hOng cua be tong do
phucmg phap, then gian than da van khuon khong clang quy dinh.
Sau khi thao da van khuon, Nha thau phai bao cho Ben A den kiem tra va
khi co bat kST yeu cau xir ly nao to Ben A thi viec sim chaa phai tin hanh khong
sham tre. Ket cau be tong se khong (lucre chap nhan neu co nhitng xir ly do Nha
thau toy thus hien truot khi Ben A kiem tra.
4.9. Klem tra chang than', cho ket cau BTCT
Khi can thiet, Nha than phai tien hanh thin nghiem thay tinh cho cac ket cau
c6 yeu eau chang tham. Vies this nghiem can dirge tin hanh lien tuc trong then
gian khong it hon 72 gia.
Be mat ben ngoai ket cau (tai thai diem thin la be tong tran) se dugs xem xet
va neu co bat kSt met khu vie nao co dau hieu tham nuot hay am 1264 va the hu
h6ng kithe thi Nha thau phai co trash nhiem sira chaa voi phuong an dirge Ben A
chap thuk. M9i chi phi cho viec kiem tra thug tinh va sira chila (neu co) do Nha
thau chiu.
4.10. Kiem tra chat luvng be tong
MOt nhOm mau day cuang dO nen bao gQm 3 mau kick thuac (150x150x150)
mm dirge lay sung met lac va a cling mat ch8. Khi co yeu cau cita Ben A, mat
nhom mau this kiem tra tinh chOng tham nuere bao gam 6 mau hinh try c6 duang
kinh va chieu cao bang 150mm dirge lay cong met luc va a cling met eh&
Khi can thiet, Ben A c6 quyen dot xuat tn.rc tip kiem tra chat luting cong tic
be tang do Nha Thau thus hien, khi da Nha Thau phai sung cap du 12 be khuon
mau due Ink be tong de sir ding duge ngay thi cong truemg
Mau se dirge thy ra tit dais thoat ciia may tran hay tai vi tri dO. Cie mau this
nghiem dugs the tao va this nghiem theo dung TCVN veri dieu kien neu be -tong
dirge dam nen & cong truang nhu the nao thi mau this nghiem cling phai dirge dam
nen met each tucmg tv.
Cue:mg dO nen dm mau dugs xac dinh bang trung binh gia tri cuang do nen
cua cac vien trong to mau. Mau dirge xem nhu thOa man yeu cau ye cuang do nen
107

neu khong cep mdu thir nghiem ndo c6 cueing do, nho,hon cueing dO qui dinh toi
nhat khOng nhieu ban 15% cna
thieu va str khac bit giita cueing do nh6 nhat va
cueing do trung binh .
Cac thir nghiem bo sung se dugc tien hanh doi vol cac truang hop sau:
- Mdu dim tai chO khong ddt cueing do yeti cdu khi thu nen
- S6 lugng matt thir khong du theo quy dinh
- Khi cep nghi nger ve ket qua thir nghiem mgn
Tay theo ddc diem
ket cau, Ben A se quyet dinh phuong phap thu
nghiem 136 sung (khoanlay
lay mau tai ch6 hoac dimg may sieu am hay sung bdt
nay...)
Khi be tong bi to ch6i, phai loci bei kh6i ding trinh theo quyet dinh cua Ben
A. Neu be tong co the sira chira dugc Nha thau de trinh phuong phap sira chita cho
Ben A va chi dugc thuc hien sau khi Ben A chap thudn bang van ban.
Chi phi cho cong tac sira,chita, thu nghiem hay loci be) vi do chdt lugng be
tong khong dam bao do Nha thau chiu.
5. Bu long cac loci
Bu long neo phai dugc thgc hien dimg ban ye. Bu long neo phai dugc dinh vi
chinh xac tai vi tri thiet ke bang cac ban the') dinh vi hay cac phi kien lien ket kim
Ioai va phai dugc dinh vi chac chan de tranh khoi bi dich chuyen khi de; be tong.
Bu long, dai 6c, veng dem duac che tdo theo TCVN.
Dinh vi kich thuot nam ngang bang khung dinh vi.
Xac dinh, can chinh kich thuoc thang ding bang livo.
DO sai lech cho phep theo phuong ngang la ± 2mm.
Chenh lech cao dO tren dinh bu long chan cot la 20 mm
6. Gia co nen m6ng
Vat lieu clung de gia co nen m6ng phai co chiing loci va chat lugng dUng
theo you eau dm ho so thiet ke va tien lugng mai thAu. Truemg hgp Nha thAu muOn
thay doi,chimg loci vat tu, phai sy &Ong Sr bang van ban cna Chu &du tu.
Tat ca cac loci vat lieu dimg de gia co nen mong do Nha thAu dua vao cong
truang deu phai dugc sir chap thudn va kiem tra cua ben A fru& khi dua vac) sir
dung.
7. Lip Meng kit ciu
7.1.Gia cong ca khi
Viec the tdo ket cdu the') dugc thuc hien dung theo h6 so thiet ke.
.Truot khi tien hanh gia cong ca khi, nha thAu phai kiern tra cac kich thoac
chi tiet trong ban ye thietke
phut hien, chinh sun cac sai sot. Trong truerng hop
co sir dung cac m6i not , xung, nha thau can de trinh ban ve the hien cac vi tri va
108

chi fiat cac mai not de ben A xem xet, guy& dinh.
Cac mop cat ciia,chi tiet cac chi fiat ket cau that], dugc mai nhan, kitting dugc
de xi hoac có gir. Cam khong duge cat thep hinh va the') ban tao thanh gOc nh9n
< 600 a cac chi tiet tranh tai nan khi van chuyen va lap dung.
Cat the') bang phuong Oars co kilt Tat ca cac to trong cac chi tiet kat cau
the') deu phai khoan. Viec khoan, cat, dOt, ep, uon cac chi tiet phai dam bao chinh
xac de lap dung a cong truang clang.
Khi can uon cong cac chi tiet thi viec thao tac uon va tao hinh dugc thuc hien
a nhiet dQ 850 - 950°C, sau do lam mat to nhien bang khOng Mil sao cho cac chi tiet
khong bf cong, venh, ran, nirt. Tuyet dei khong dugc dimg han dap ho quang de gia
nhiet khi Kan va uon thep.
7.2. Nghrent thu the tao kat eau therp tai xtrang.
Vgi m6i loaf ,ket du phai h9p lap rap mot mau duge nghiem thu tai
xtremg truck khi che tao hang 1dt. Se ,lugng ket cau thep nghiem thu tai xuerng
thus hien theo qui dinh hoac theo cac dieu khoan cita Hop thing xay lap gitta ben A
va B. IVIAi chi tiet cua ket cau da kiem tra dugc &rib dAu rieng biet de sir dung cho
viec kiem tra cac chi tier tmmg to cua ket cau dugc san xuAt sau nay.
Nha than phai thong bao cho ben A thai gian, Ice hoach nghiem thu tai xtrang
de to chirc nghiem thu.
7.3. Mg Mtn :
Viec ma kern chi dugc thuc hien sau khi hoan thanh cong viec gia cong co
khi. Cac chi tFet can ma phai rieng biet, ma bang phuong phap nhung ming, m9i chi
tiet bien clang hoac cong venh phai dugc sira chira hoac loai b6 truck khi dung gait
giao hang. Viec ma kern nhung nOng dam bao theo tieu chuan 18TCN-04-92.Trong
qua trinh ma kern thuang xuyen kiem tra Unit dong chat ctia 16p ma kem bang may
do chieu day lap ma. Kiem tra dg dinh chat, nhAn va khong co khuyet tat nhu: RQp,
cpc, san, ma set, co vet den hoac cac khuyet tat khac.
7.4. Kia'm tra, nghiem thu
Trong qua trinh kiem tra nghiem thu lc& du, Nha than can trinh cac chimg
chi ve chat lugng vat lieu, chAt lugng during han, chAt lugng Ara chieu day lop ma
kern do cac co quan chirc riang co tham quyen cap.
7.5. Lip dyng
Nha than to Itra chon Hen phap to chirc thi cong lAp dung kat cau thep va
duet ben A chap thuan truck khi thi cong.
Nhan lye, dung cu, thiet bi phtic vu cho cong tac lap dung tren cao phai co
gidy kiem tra sire khoe, dugc kiem dinh cua de co quan chirc nang va con trong
thin gian co hieu lye.

a

109

Nha than chiu hoan toan trach nhiem ye an than trong lap dung tren cao.
8. Cac yeu eau ye cong tic lap dit
8.1. Belo hieu chieu cao cot
Bao hieu chieu cao cot dugc thgc hien theo yeu cau thiet ke, phu hop yeti guy
dinh hien hank
8.2 .Bien bcio nguy hiem
Cac bien bao nguy hiem dugc dat tren tat ca cac cot, vi tri data ngay giCra
mat cat ngang cao 2,5m. Cac cot vugt duerng guoc 16 hoac duerng sat, vugt song
hoac huerng clAkcila Ben A c6 the se lap them bien bao nguy hiem len chO' thich
hop er mat cot de dam bao rang ngueri dan dugc thong bao ve nguy hiem.
8.3 Bien so, bien cam
Bien so, bien cam dugc lap ve phia vuong g6c vai huang tuyen \fa dOng loat
cho toan bo cot teen tuyen.
8.4. D'au hieu pha
Cac clau hieu pha dirge d4t tai cac vi tri theo thiet ke hoac theo yeu cau cua
A.
8.5. Ten throng day
Cac ky hieu ten duong day dugc lap tren cac cot tren toan tuyen..
8.6. Phci ren bu long cot thdp.
Cac cot thep phai ducyc hen dinh ren dau bulong den chieu cao '/2 doan than
duoi cimg cua cot (neu doan than clued < 8m thi han dinh ren vai chieu cao 4m)
sau do san lai bang son chong gi len phan han, chi phi Nha thau dua vao trong gia
du than.
9. Cling tac lip dat thr&ng day teen Wong
9.1. Lap thing cat BTLT:
Nha thau co trach nhiem chuyen cher va van chuyen tat ca vat lieu cot toi m&
vi tri lap dung cet..COt be tong dugc lap dung ph(' hop voi ban ye, can chinh cho
dUng theo tieu chuan cling nhu guy pham thi cong. Cac bulong bat xa, bulOng mat
bich phai dugc xiet chat. COt BTLT phai dugc nghiem thu cong tac lap dung de
then khai cac buck tiep theo. Nghiem cam Nha thau toy keo cang,day,(day clan,
day chong set) khi ben A chua nghiem thu cong tac lap dung cot \fa lap ho ming.
Viec lap dung cot BTLT chi dugc tien hanh khi be tong tilting dat cuang do
quy dinh.
Cot BTLT dugc lap dung theo bien phap thi cong cua Nha thau. Qui trinh
110

lap dung cot dugc trinh cho Ben A thoa than tnrec khi tin hanh lap dung cot.
Sai so cho phop trong cong tac lap clung cat BUT theo tieu chan : Quy
pham thi cong cac cong trinh dien 11-TCN-01-1984.
9.2. Lap cach ten va phy kien
Cach dien se dugc bao quail cAn than de tranh hu hong bat IcSi each nao. Tat
ca cac chuai cad) dien phai dugc dat hoac do bao ve trong khi lap de" tranh bi gay
hoac bi cong cac chat. Tat ca each dien phai sach, sir phai sang va tat ca cac phan
khac kh6ng do ban va barn bui. Chi dugc dung khan lau khong lam xay xat vat lieu
de lau sach each dien. KhOng dugc dung ban chai s'a't de lam sach bat cu ba phan
nao. Neu cach dien bi hu hOng thi Nha tau phai thay each dien hu h6ng theo cac
dieu khan da.k3i trong hop dong xay lap.
Cac bat sir va phu kien doge lap rap cac chi tiat phi' hop vai ban ve hoac
huang an ca Ben A.
Tat ca cac chat ham pal dugc lap rap va kiem tra can than dam bao chimg
nam dung vi tri.
9.3. Rio cang day
a. Bao wean va kho
Trong kho va trong bao quail , fat a cac can day an deu dugc dat each xa
mat dat va trong diet' kien sach se. Pal tranh tiep )(tic veri bat cu cac cat co the
gay hu hai day va cac can day.
Trong thai gian bao quail tai kho ya van chuyen cAn tranh )(ay xat hoac huhai
khac doi veri day an va rula can day. Khong dirge phep keo let day tren mat dat
hoac bat 1c3f mat go ghe nao khac. Can co bien pap phong ngira khi bac d6 len
xtiong xe de cac can day on dinh.
b. Id hooch cang day
Khong qua hai tang tuck khi cong tac cang day bat dAu, Nha tau phai
trinh ke hoach keo cang day de Ben A thoa. than. Ka hoach neu ro cong viec,
phucmg phap cang day, dan gido tam, not dat tam, cac thiet N va phu kien de keo
cang day bang kim loaf, ngueri dugc giao thuc hien cong viec va danh sach dung cu
thiet bi sir dung ciing vbi cac chi an can thiet khac (bien pap an town, phuong tien
va phucmg thirc thong tin lien lac), cac ca quan, don vi ho trg.
9.4. Ong nai, Ong ep day
Viec not day, ep day va sin chila day phai theo dung yeu cau cUa nha the taco
va phir hop vOri quy dinh hien hanh.
111

Bang dung cu cua minh, Nha thau c6 tech nhiem kiem tra chieu dai day, do
vOng cua timg khoang neo trong suot qua trinh keo cang day.
M9i sai lech so vai thiet ke (neu co) Nha thAu phai xir ly bang chi phi dm
minh cho den khi cong trinh dugc nghiem thu.
9.5 Dan gido tam
Bang kinh phi dm minh, Nha thau chlu trach nhiem thepa thuan (hoac xin
phep) cac ca quan (116 gia dinh) lien quan den viec lam dan gide, tam phuc vu ding
tae keo cang day.
Bang kinh phi ciia minh, Nha thAu,dam ban c6
dan gin.° d4 keo cang day
an toan tai nhang khoang vuot nguy him (vuo:t duang, song, nha a, cong trinh
khac, duang day thong tin, duang day dien
Dan gido phai co di) sue chlu dugc ap Iuc gi6, tai trong climg va tat ca tai trong khac duge du doan va phi dam
bao khoang each an toan den cac cong trinh can keo day dan vugt qua theo thing
quy pham thi cong hien hanh. Thiet bi not dat tam then c6 hieu qua duct lap dat
vao dan gido kim loai cho day &An dien di qua.
Nha thAu chlu trach nhiem toan b0 ve thiet Ice, thi cong, mire d6 an toan cua
dan gido tam de keo cang day.
9.6. Cling day
Bien phap cang day do Nha thAu to chgn va dirge sg chap thuan dm Ben A.
De dam bao an toan cho nguen va thiet bi, yeu eau khi cang day phai tien
hanh neo tam. S6 lugng vi tri neo tam do Nha thau chon, nhtmg khong it hem hai
cot neo trong mot khoang neo.
Vic keo cang day dugc thue hien sao cho day khong truest tren mat dat.
TOc d6 cho phep keo cang day to 4km/h den 10 km/h.
Cam de day gap nut hoac tray xtnit vei bat IcY dang nao trong su6t qua trinh
keo cang day. Day khong dugc keo le tren mat dat, duai nuerc, des, day thep gai
hoac bat ky vat gi co the gay hu hai cho day. a nai khong the gni day tiep mite voi
vat lam ton thuang day, se- dung cac bien phap bao ve tranh hu hai day nhu dan
glen, rang roc hoac cac con Ian g6 /nhom . Dan gido gam vat lieu de day ce, the qua
khong bi ton thuang
Neu day bi hu hai do Nha thau gay nen, Nha thau phai thay cac doan day hu
hai dO, chi phi do Nha thau chiu.
Khi tin hanh cang day, Nha than phai co bien pith)) de pheng can thiet de
112

ngan ngira tai nan va thiet hai ve nguiyi va ciia do cam img hay flap xiic.
9.7 Nai, hocin thief, va to chinh day:
a. Cling tic Mil day:
Cac mei noi chiu lue, cac khoa neo ep cac m6i mei sira chila va cac thanh
ghep duge lap dat van day clan theo you cat' dia nha the tao. Tat ca mei noi ep va
khod neo duge lap Ira hoan thien bang vai (hoac giay) nham de lam nhAn be mat,
khong c6 cac diem sang, nh9n bat thuang.
Nha than phai cung cap toan be dung cu can thiet gem ca dung cu noi ep de
lap dat cac mei noi chiu luc, khea neo, Ong noi sira chila va cac thanh,ghop.
Diem noi day phai phi hop
quy pham, nghiem cam noi day tai cac
khoang vucrt qua cac cong trinh nha, duang 0 CO, duang day dien lye, duang day
thong tin, song,...
Se mei noi, moi op trong met khoang cet phai tuan theo quy pham hien hanh
(11 TCN-01 -1984).
Neu c6 yen cAu khac dia Nha the tao hoac A, viec noi day va sira chin day
phai tuan theo cac yeu cAu sau:
1.!Chong duet noi day khi trai mua, trai t&. Nei bang phucrng phap do Ben
A qui dinh.
2. Sir dung cac dung cu va thiet bi da dirge them, thuan , phai giam sat can
than viec
dat the mei noi op dam bao dung tam nham tang cuang sire ben co.
hoc va do clan dien.
Cac moi nei sira chita loaf ep hoac cac thanh co the sir dung de sira chita hu
hong nhe dm day khi:
3. 'Chong co hien twang day bi dirt
4. Kherng qua met phan ba cac sgi day a lop ngoai bi hu h6ng vuo:t qua chieu
dai 10cm.
5. Tiet dien ngang cua bAt kSr sgi day nao khong bi giam qua 25%
6. Nha thau se do va ghi lai dien tra cac mei noi , khea neo va cac mof noi
khac., Dung cu do la loai duge Ben A th6a thuAn va do Nha than cung cap . Dien tra
do gam cac dien tra day clan hoac khoang trong 25mm hai ben thiet bi va khong
vugt qua dien tra do cluvc vai chieu dai twang img cua day dan ding loai.
b. DO yang day din
Nha thau co trach nhiem do dac, cap nhat so lieu de yang day. Trong suOt
qua trinh keo cang day, cac se lieu quan trac, do dac deu duet tien hanh vao ban
ngay. Lay de veng khong dirge thuc hien khi gi6 manh hoac trong cac dieu kien
thei ti'et khong thuan Igi lam giam sir khong chinh xac ctia do \tong. Day dan va
day chong set dirge lay de veng theo quy dinh cua thiet ke. Sau khi day dugc da
113

vao cac rang roc kitting dugc pile]) treo thiet bi cang day qua 48 gia truot khi dugc
keo tai dO vOng da dinh.Viec kiem tra dO vOng nha thau phial tien hanh theo quy
dinh cna thiet
DO yang cua tat ca khoang cOt vugt qua 500m Nha thau bat buOc phai do.
Tai cac khoang cOt c6 g6c chenh thang dimg va neu co yeu eau dm Ben A thi
vong dugc do ca hai ben ctia g6c chenh.
Nha thau cung cap lot ke, bang ngam, may kinh vi va cac thiet bi thich hgp
khac de do dO vOng, ding nhu nhiet ke de do nhiet dO day dan de quyet dinh dO
\Tong day. Tat ca cac dung co do phai dugc kiem tra theo quy dinh hien hanh.
Trong bat lcSi tn.remg hgp nao, neu do yang khong dat theo you cau cua thiet
Ice, Nha thau phai c6 bien phap xa ly va chi phi do Nha thau chiu.
c. Dung sai do yang:
1.Cho phop dung sai ±15cm dO yang trong bat IcST khoang cOt nao.
2. DO chenh lech dO yang ton nhat giaa cac pha trong bat lcST khoang cOt nao
khong vugt qua 15cm.
3. Khoang cach to day clan den dat va cac cong trinh khac phai dam bao yeu
cau theo quy pham hien hanh.
4. Luc cang day dan giCra cac khoang cot da phai bang nhau de cac chuoi
each di/en do. a vi tri thang dung trong mat phang ngang cna cot khi day an dugc
kep vao kh6a.
d. Kcp day
Sau khi lay dO vOng, day dugc giva thiet bi cang day mot khoang theri gian 2
gia trugc khi tien hanh kep gia day vao kh6a. Toan bo theri gian cho phep day dugc
giva thiet bi cang day truck khi kw day khong dugc qua 72 gia.
Sau thai gian 2 gia, tat ca day dugc dank dau chinh xac de kep vao tat ca k&
cau trong cang ngay cho cac day dan da lay dO vOng. Cac dau kep dugc dank tren
tat ca day dan theo mat dang qua duang tam nam ngang cua cOt.
Khga da day cheng set dugc lap dat theo day not dat d6i vai huong da dinh.
Dau not day dugc kelp bang cac khoa then bien phap dugc chap thuan.
10. Cong
thi cling hao cap ngam va lap trat cap ngam.
10.1. Cling tac dim hao cap nginn theoi duimg giao thong
Tap ket day du bien bao, den quy, nhan lac. Bo, tri phan,cong tang te, lam
cong tac phan Wong va canh bao giao thong & 2 dau tuyen. Hai dau tuyen cap ngam
phai dat bien bao ding tnrerng dang thi ding va co hang ,rao bao ye, tren hang rao
hai dau dat den bao hieu tic xa co bO tri tri
dau tuyen nguiai phan lung giao
thong va canh bao giao thong.
Khi thi cong ranh cap clued duerng giao thong co luu lugng giao thong tham
114

gia lern thi phai tien hanh thi ding 1/2 duong, khi thi ding xong 1/2 &rang phai
thkrc hien hoan tra mat bang dam bao giao th8ng di lai thi mai tien hanh thi cong
phan dui:mg con Iai.
Viec dao, dap dat ranh cap ngam phai tien hanh phu hop vied TCVN 44472012, Nha than co trach nhiem dam bao On dinh cua cac mai d6c va an town cho
nguai, thiet bi cong trinh.....trong qua trinh thi cong.
Hinh dang, kith thkrec va cao dO cua ranh cap ngAm phai theo dung thiet ke
va phai dirge nghiem thu truck khi chuyen buck thi cong. Mat bang day ranh cap
ngam phai dugc don sach, bang phang va kho rao.
Viec lap dat ranh cap ngam chi duge tien hanh sau khi lap (tat 6ng nhua bao
ve cap ngam. Cac lOp hoan tra ranh cap cap ngam phai dung theo yeu cau thiet ke
va TO chat cUa cac lap hoan tra ranh cap phai thing theo yeu cau thiet ke. Nha Thau
phai chiu toan 13.6 trash nhiem ve viec chuyen buoy thi cong khi cong tac dao ranh
cap ngam chug dugc nghiem thu.
10.2. Cong tac keo rai cap imam
,
Clang tac keo rai cap ngam chi doge tier' hanh khi:
+ Hanh lang tuyen de thi cong keo day phi dirge dam bao theo nghi dinh
14/2014/ND-CP ngay 26/02/2014 cfra Chinh
+ Khi rai cap tuyet dOi khong dirge keo le gay lam xay xat, hu hong ve each
dien elm cap va kh6ng dirge u6n cap qua cong (ban kinh uOn cong R khOng dugc <
1,2m).
+ Du pheing cap tai vi tri du phong dung theo yeu cat.' thiet ke.
11. Thi cong lap thiet bi:
Cac thief bi lap can dirge thi nghiem, kiem tra dat tieu chuAn van hanh mai
dugc dua vao lap dat. Yeu cau co cong nhan tay nghe cao theo dOi hoac true tiep
lap dat, ghi lai cac sa do dAu dien, dam bao cho cong tac kiem tra sau nay.
Trinh tir tien hanh:
- Xac dinh vi tri va tim mac lap
- He thong tiep dia dirge dao — rai — lap dat theo yeu cau cua thiet ke.
- Lap vat tu, thiet bi.
- Noi tiep dia thiet bi voi he thong tiep dia chung.
- Treo bien bao ten cot, Hen bao cam treo, bien bao nguy hiem theo quy dinh
cua thiet ke.
- Phai kiem tra de be, truyen dOng can dao khong bi ket.
- Cac ham cau dao phai dat sao cho luai dao cam vao nhe nhang va khit chat,
khong co cac khe ho, khOng bi venh, bi ket.
- Lap cac thiet bi co tiep diem tarot phai dam bao cho cac tiep diem dOng dp
115

chat len cac tiep diem co dinh.
- Viec lap dat cong tac, cac trang bi kheri dOng phai theo dimg thiet ke.
- flu dao lien &Ong, chang set van, thiet bi canh bac, sir co... dugc lap tren
theo thiet ke.
- Sau khi lap dat thiet bi xong, can kiem tra lai cac dung cu can thiet cho thao
tac va bao duang da dAy du chua. Thao tac kiem tra sau khi lap dat phai dirge tien
hanh dual sir cho phep ctia Ben A.
12. Noi dit
Cie yeu cAu chii yeu
He thong not dat dugc thuc hien theo quy dinh cua thiet ke.
Vi tri not &At cua ti' cong to duce thuc hien phi' hop veri thiet
va dien tra
suat
timg khu vuc tuyen duimg day di qua. Dien tra not dat phai dam bao theo
quy pham hien hanh.
Day not dat dugc sir dung theo quy dinh cua thiet ke. Cac moi not day not
dat chan cot dugc thuc hien bang bien phap han dien, can mai not giera day n6i dat
vao cot dugc thuc hien,bang bien phap tiep xiic de co the thao ra dirge khi can thiet
kiem tra dien tra tiep dat.
Thy thuc yeu cau dm A, de tranh tinh trang mat cap day not dat, doan day
not dat clan len cot co the dugc chOn trong be tong mOng. Khi dO Nha thau c6 trach
nhiem lap bien phap t6 chirc thi cong
hop.
De bao dam tiep xirc tat giva he th6ng not &At man ba chi tiet n6i dat phai dirge ma
kern nhOng ming
C. CAC YEU CAU THI NCHItM HEW CHINH
1. Dan vi thi nghiem: Doi thi nghiem — Xi nghiep dich vu dien luc Hai
Duang
Dia chi: Khu 5 Phuang Viet Hoa thanh phei Hai Duang.
2. Thi nghiem nhang vat tu, thiet bi do A va B cap truerc khi dua vao lap dat.
Cac dieu khoan thi nghiem dugc thuc hien trail ca sa cac quy pham hien hanh.
3. Thi nghiem, kiem tra truck khi dua vao van hanh.
Tat ca cac thi nghiem hien chinh va kiem tra sr; boat dOng cua ca he thong
phai lap thanh cac van ban de trinh HOi dong nghiem thu.
D6i vai cac hang muc nhu thi nghiem tiep dia, thi nghiem may bien dp tai be
hay cac hang muc khac dugc thus hien sau khi lap dat thi nha thau thi cong c6 ke
hoach thong bao cho ben A tot thieu truce 03 ngdy lam vice thai gian va dia diem
thuc hien de bo tri don vi thi nghiem (&)i thi nghiem — Xi nghiep dich vu dien lire
Hai Ducrng) tien hanh thi nghiem tai hien truang theo quy dinh.
116

D. CAC YEU CAU KHAC
1. Kho ctia Nha than
La cac loai kho bai do Nha than to lam va chiu kinh phi tai cong truang de
bao quail vat to thiet bi, vat lieu do Ben A hoac Nha thau cap cho di; an. Cac kho
bai nay phai dupe xay dung vai chi phi do NM Thau chlu va phai duge Ben A
ding y truorc khi dua vao sir dung.
Nha thau phai tinhr toan tong kh6i lugng vat to A va B cap (vi du: Xi mang,
thep, ...) va can cu vao tin dO yeu cau
du an de dua ra ket cau va dien tich kho
cho hop 13% - Phan nay yeu cau phai neu rei trong to chirc thi ding cUa Nha thau.
Kho chira xi mang:
Xi mang phai duge bao quan trong kho kin va sir dung theo kieu xoay \Tong
(vao truot ra tnrot). Neu,xi mang duge giao trong bao, phai chira trong kho thoang
khi, khOng dOt va dirge xep each li veri mat dat.
Bai chira cat, s6i:
Cat sgi se duge chira tren nhimg nen kilo rao, sach se, khong lan dat, co ngan
cach gitra cac loai de tranh tinh trang lan lOn ca hat va nhiem ban.
Kho chira cot thep va cac ket cau thep:
C6t that) va cac ket cau the') duge bao quail trong kho kin hoac kho ha (tranh
dugc.mga, n&ng...) dugc chira theo kith cry, loaf va chieu dai, each ly khoi mat
dat bang cac goi ke vita dU, hoac dune de tren cac be mat duge tang nhga hay nen
xi mang sash.
2. Ctic cong trinh tarn

Lan trai tam: Nha thau to lam va chlu kinh phi de pluic vu can bO, cong nhan
cua Nha thau trong qua trinh xay lap.
Throng kins thi cong: Nha than to lam va chlu kinh phi de phuc vu cho qua
trinh thi cong xay lap va van chuyen.
Sau khi hoan thanh cac cong tat xay lap, Nha Thau phai that, da tat ca cac
cong trinh tam va hoan tra lai nguyen trang mat bang.
3. Cung cap dren, nu& thi cling

mien thi cong : Nha thau to lo, dam bao an toan va lien tuc trong suit qua
trinh thi cong.
Ahear thi cong : Nha than to lo va dam bao so lugng cling nhu chat lugng
trong suit qua trinh thi cong.
117

4. An loan lao d'Ong vez v? sinh moi truirng
* An toon lao cle)ng

Nha thAu phai man thu cac quy dinh,ve an toan lao Ong cho nguai va thiet
bi doi vgi tong not dung cong viec trong sugt qua trinh xay lap.
Nha thau phai chiu trach nhiem dgi vgi bat kjr tai non va hu hong nao xay ra
tren cong trugng do khong dam bao an toan lao dgng gay ra.
* Ve sinh moi trtrang
Trong sugt qua trinh thi cong Nha than phai co bien phap dam bao toan bg
ding tnreng luon sach se, gon gang. Cac loai phe thai (bao ggm dat thim, rac thai,
...) phai dugc )(Cr 1Y hoac thu gom vao ncri quy dinh. Nha thau phai to thod thuan veri
dia phucmg ve vi tri dO va chiu toan bg kinh phi van chuyen cac ph'e thai d'en not
quy dinh.
Sau khi thi cong xong Nha than phi chuyen toan bg vat tu, vat lieu this,
trang thiet bi
Nha thau ra khoi cong trinh }loan tra mat bang de nghi@n thu,
ban giao.
5. Thiit hi thi cong

Doi voi cac thiet bi, may moc va phuong tien theo cam ket huy Ong tha nha
thau de thoc hien gad thau phai lugn san sang ten cong truing. Cac thiet N neu
tren phai dam bag boat dgng tot, dap (mg tien do thi cong.
6. Cat cli?n dau not
Nha than co trach nhi@n xin cat dien de thus hien ding tac thi cong, dAu not
co lien quan.
Viec cham tra dien do thi cong gay ra ma phia Nha thau khong
trinh dugc nguyen nhan dugc ben A chap nhan thi Nha than phai chiu bgi thirtmg thiet hai
do ngimg cung cap dien cho Dan vi quart ly lugi dien. Phan chi phi nay (can dr
bang gia trip yeu cau boi thiremg thiet hai do Don vi quail ly lugi dien lap, dirge cap
tren true tiep chap thuan) Ben A se khau trir vao phan gia tri hop Sing cua cong
trinh ma Nha thau nhan dugc de tra cho phia Dan vi quail ly luai dien bi thiet hai.
7.Do chi?n tre nJi 661
Nha thau phai do dien tra not dat cua tUng mong cot rieng re bang cac dung
co va phucmg phap dugc Ben A thee thuan. Cac ket qua do dirge ghi vao vao bieu
da thga thuan va trinh cho Ben A.
Trong trugng hop gia tri dien tra not dat khong dat yeu cau theo bang qui
dinh tai 4.5.1 thi Nha that( phai yeu eau Chu dau tude nghi to Van thiet ke dua ra
giai phap khdc phoc.
118

8. Kigm tra hank lang
Nha thau có trach nhiem tien hanh kiem tra bath lang an town tr'en toan tuyen
va thong bao cho Chi) dau to quyet dinh thai diem thing dien van hanh.
9.Lap dilt thigt bi cong trinh

Nha thAu phai cep bien phap lap dAt thiet bi chInh cua cong trinh dam bao
dung k'y thuat va ho sa thiet ke duce duyet.
10.Nghrern thu, Thing dien, ban giao,

Nha thau phai chuan bi day dU cac hi) so phvc vu cong tac nghiem thu dim
cong trinh vao sir dung theo quy dinh: Ban ve hoan cong, bien ban nghiem thu tong
phan, Hen ban thi nghiem, v.v.
Nha thau cu dai dien tham gia cac buoy nghiem thu theo quy dinh.
Nha thAu chuan bi nhan km, phuong tien phuc vu cho vi'ec nghiem thu (long
dien, xir ly su c6 (neu co) va cac yeu cau khac cua hei deng nghiem thu.
Nha than tham gia true trong Mai gian nghiem thu dang dien 72 gia.
III. Cac ban ye
Dirge bien the thanh 14

T4p 2. Cac ban ye

119

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4921 dự án đang đợi nhà thầu
  • 540 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 646 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13041 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15065 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây