Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:37 15/10/2020
Số TBMT
20201040468-00
Công bố
16:32 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Trụ sở làm việc Công an 48 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung)
Bên mời thầu
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Trụ sở làm việc Công an 48 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
thi công xây dựng Nhà làm việc Công an 48 xã trọng điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:32 15/10/2020
đến
14:00 05/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:20 05/11/2020
Mở thầu tại
Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Đắk Lắk, số 58 Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
450.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 35

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Bộ CỘNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG AN TỈNH ĐẢK LẢK Độc lập -Tụ do-Hạnh phúc
Số:ỹcKỈ /QĐ-CAT-PH10 Đắk Lắk, ngày 15 tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt hồ SO' mòi thầu và giá
Gói thau: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung) thuộc dự án Trụ sở ỉàm việc Công an 48 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đak Lắk
GIÁM ĐÓC CỎNG AN TỈNH ĐẢK LẮK
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/20Ỉ4/QHỈ3 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QỈL13 ngày 26/11/2013.
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Quyết định sổ 3Ỉ94/QĐ-ƯBND ngày 30/10/2019 của của ƯBND tỉnh Đắk Lăk v/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Trụ sở làm việc Công an 48 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của ƯBND tỉnh Đắk Lắk v/v phê duyệt Kê hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Công an 48 xã trọng diêm phức tạp vê an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v phê duyệt điêu chỉnh Kê hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Công an 48 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đẳk Lắk;
Cản cứ Quyết định sổ 225/QĐ-SXD ngày 28/8/2020 của Sở xâv dựng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tồng dự toán xâv dựng công trình: Trụ sở làm việc Công an 48 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tinh Đắk Lắk;
Trên cơ sở Báo cáo thâm định ngày 15/9/2020 của Tổ thẩm định đấu thầu;
Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Phòng Hậu cản,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu và giá gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung) thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an 48 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, như sau:
I. Khái quát về gói thầu:
1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung);
2
Thuộc dự án: Trụ sở làm việc Công an 48 xã trọng điểm phức tạp vê an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đak Lắk.
2. Giá gói thầu: 42.317.286.000 đồng (Bằng chữ: Bắn mươi hai tỷ, ha trăm mười bảy triệu, hai trăm tám mươi sáu ngàn đông).
3. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Đắk lắk.
4. Địa điểm xây dựng: 48 xã trọng điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
5. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.
6. Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
7. Hợp đồng được ký kết: Hợp đồng trọn gói.
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh
9. Thời gian thi công: 720 ngày.
10. Thời gian đấu thầu.
- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 5 tháng-/4năm 2020
- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 20 phút, ngày 5 tháng^Mnăm 2020
- Địa điểm mở thầu: Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Đắk Lắk, số 58 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
11. Nội dung hồ sơ mòi thầu:
Thực hiện theo Luật đấu thầu 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:
Phần 1. Thủ tục đấu thầu
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
Phần 2. Điều khoản tham chiếu
Chương V. Điều khoản tham chiếu
Phần 3. Điều kiện họp đồng và biểu mẫu họp đồng.
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.
3
(Chi tiết có hồ sơ mời thầu kèm theo)
Điều 2. Phòng Hậu cần, Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thông báo, phát hành hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Ọuyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đồng chí Trưởng phòng Hậu cần, Tổ chuyên gia, tổ thẩm định đấu thầu và các ckm vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định nầy./ŨÁ
Nơi nhận:
- Như điều 3;
-Lưu: VT,PH10(Đ5).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5236 dự án đang đợi nhà thầu
  • 240 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 162 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13304 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15190 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây