Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01 ( xây dựng và thiết bị): Xây dựng Trạm cấp nước và cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm cấp nước ấp 3 và ấp 4 xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ; nội dung công việc theo Quyết định 3460 QĐ-UBND ngày 31 10 2019 của Chủ Tịch UBND tỉnh và phụ lục 02 đính kèm

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:37 15/10/2020
Số TBMT
20201040825-00
Công bố
16:32 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01 ( xây dựng và thiết bị): Xây dựng Trạm cấp nước và cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm cấp nước ấp 3 và ấp 4 xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ; nội dung công việc theo Quyết định 3460 QĐ-UBND ngày 31 10 2019 của Chủ Tịch UBND tỉnh và phụ lục 02 đính kèm
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Gói thầu số 01 (Xây dựng và thiết bị): Xây dựng Trạm cấp nước và cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm cấp nước ấp 3 và ấp 4 xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ; nội dung công việc theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và phụ lục 02 đính kèm
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:32 15/10/2020
đến
10:00 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:15 26/10/2020
Mở thầu tại
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cẩm Mỹ, địa chỉ: Xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
150.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01 ( xây dựng và thiết bị): Xây dựng Trạm cấp nước và cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm cấp nước ấp 3 và ấp 4 xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ; nội dung công việc theo Quyết định 3460 QĐ-UBND ngày 31 10 2019 của Chủ Tịch UBND tỉnh và phụ lục 02 đính kèm". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01 ( xây dựng và thiết bị): Xây dựng Trạm cấp nước và cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm cấp nước ấp 3 và ấp 4 xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ; nội dung công việc theo Quyết định 3460 QĐ-UBND ngày 31 10 2019 của Chủ Tịch UBND tỉnh và phụ lục 02 đính kèm" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 39

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ
Số: m /QĐ-ƯBND
® Người ký: ủy ban Nhân dân huyện cẩm Mỹ Thời gian ký: 15.10.2020 15:54:30 +07:00 ^
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cam Mỹ, ngày J-5 tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 01 (Xây dựng và thiết bị): Xây dựng Trạm cấp nước và cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm cấp nước ấp 3 và ấp 4 xã Thừa Đức, huyện cẩm Mỹ; nội dung công việc theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và phụ lục 02 đính kèm Công trình: Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Thừa Đức, huyện cẩm Mỹ Địa điếm: Xã Thừa Đức, huyện cấm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ
Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương số 77/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tố chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đẩu thầu số 43/2013/QHỈ 3 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chỉnh phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một so điểu của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-ƯBND ngày 29/8/2014 của ƯBND tỉnh Đồng Nai về việc Quy định tham định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng von ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Đắng Nai về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng: Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ;
Xét Tờ trình số 213/TTr-KTHT ngày 14/10/2020 của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và Báo cáo số 29/BCTT-TNX ngày 05/10/2020 của Công ty TNHH Thiết kế Xây dụng Thảo Nguyên Xanh về kết quả thầm định hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01 (Xây dựng và thiết bị): Xây dựng Trạm cấp nước và cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm cấp nước ấp 3 và ấp 4 xã Thừa Đức, huyện Cam Mỹ; nội dung công việc theo Quyết định sổ 3460/QĐ-ƯBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch ƯBND tỉnh và phụ lục 02 đính kèm, thuộc công trình: Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Thừa Đức, huyện Cấm Mỹ.
2
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 01 (Xây dựng và thiết bị): Xây dựng Trạm cấp nước và cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm cấp nước ấp 3 và ấp 4 xã Thừa Đức, huyện cẩm Mỹ; nội dung công việc theo Quyết định số 3460/QĐ-ƯBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và phụ lục 02 đính kèm, thuộc công trình: Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Thừa Đức, huyện cẩm Mỹ, với các nội dung cụ thể như sau:
1.1 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu trong nước.
1.2 Phưong thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.
1.3 Hồ sơ mòi thầu gồm:
- Thông báo mời đấu thầu được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu ngay sau khi thông báo mời thầu;
- Thời gian để các nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu;
- Thông báo mời thầu;
* Phần thứ nhất: Thủ tục đấu thầu.
- Chỉ dẫn nhà thầu;
- Bảng dừ liệu đấu thầu;
- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Biểu mẫu dự thầu;
* Phần thứ hai: Yêu cầu về xây lắp.
- Yêu cầu về xây lắp;
* Phần thứ ba: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.
- Điều kiện chung của hợp đồng.
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Biểu mẫu hợp đồng.
1.4 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu:
Đánh giá hồ sơ dự thầu theo 4 bước:
Bước 1: Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ HSDT, bao gồm:
a) Kiểm tra HSDT;

3
b) Đánh giá tính hợp lệ HSDT;
Bước 2: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.
a) Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm.
b) Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật.
Bước 3: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Áp dụng tiêu chuẩn đánh giá theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”.
1) Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng.
2) Giải pháp kỹ thuật.
3) Biện pháp tố chức thi công.
4) Tiến độ thi công.
5) Biện pháp đảm bảo chất lượng.
6) An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.
7) Bảo hành và uy tín của nhà thầu.
Bước 4. Tiêu chuẩn đánh giá về giá: Áp dụng phương pháp giá thấp nhất.
a) Bên mời thầu tiến hành việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
b) xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./^
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- BT. HU, TT. HU;"Ì ,
-TT. HDND; J (thayb/c)
- CT, các PCT. UBH;
- Kho bạc NN tỉnh;
-Chánh-Phó VP. UBH;
- Lưu: VT - TH (CNlUc
TỊCH
Tấn Thìn
T.«(

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5243 dự án đang đợi nhà thầu
  • 518 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 542 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13487 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15478 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây