Thông báo mời thầu

Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:34 15/10/2020
Số TBMT
20201039329-00
Công bố
16:24 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính tỉnh Quảng Nam
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính tỉnh Quảng Nam
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:24 15/10/2020
đến
09:30 05/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:45 05/11/2020
Mở thầu tại
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam - 268 Đường Trưng Nữ Vương, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
210.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm mười triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND TỈNH QUẢN NAM

SỞ NỘI VỤ
Số: 101/QĐ-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 15 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: gói thầu Hoàn thiện,
hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày
29/3/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì
hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang
nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,
tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Căn cứ các Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012, Quyết định số
874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt và kéo
dài thời gian triển khai Dự án: “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới
hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”;
Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại
hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam thuộc dự án: “Hoàn
thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu
về địa giới hành chính”;
Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc cấp kinh phí cho Sở Nội vụ để triển khai thực hiện Dự án:
“Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở
dữ liệu về địa giới hành chính”;
Căn cứ Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hoàn thiện, hiện đại
hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam và Quyết định số
2311/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh
Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2020;
1

Căn cứ Công văn số 396/CV – HTP ngày 24/9/2020 của Công ty TNHH
Đầu tư và Công nghệ Hưng Thịnh Phát về việc xem xét thẩm định và phê duyệt
HSMT gói thầu Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh
Quảng Nam;
Căn cứ Báo cáo thẩm định số 03/BC-TTĐ ngày 12 /10/2020 của Tổ thẩm
định về việc thẩm định HSMT gói thầu: Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ
địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Hoàn thiện, hiện đại
hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam, bao gồm các
nội dung chính như sau:
Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về phạm vi cung cấp
Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng
(Chi tiết tại Hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Nội dung Hồ sơ mời thầu đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu
Quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn/ phải tuân thủ theo nội dung hồ sơ mời
thầu đã được phê duyệt. Văn phòng Sở và các đơn vị liên quan có trách nhiệm
triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các
quy định hiện hành của Nhà nước về Đấu thầu qua mạng.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ thẩm định, Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hưng Thịnh
Phát, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thành viên BQLDA;

GIÁM ĐỐC

- Kho bạc nhà nước tỉnh;

- Lưu VT.

Trần Thị Kim Hoa
2

3

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 605 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13709 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15554 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây