Thông báo mời thầu

Gói thầu số 07: Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 2 tháng cuối năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:12 15/10/2020
Số TBMT
20201014562-01
Công bố
16:07 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 2 tháng cuối năm 2020 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 07: Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 2 tháng cuối năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn vốn sản xuất năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 2 tháng cuối năm 2020 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 2 tháng cuối năm 2020
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:32 06/10/2020
đến
15:45 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
546.200.000 VND
Bằng chữ
Năm trăm bốn mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 07: Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 2 tháng cuối năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 07: Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 2 tháng cuối năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 33

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Độc Ịập _ Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CP THAN HÀ TU - VINACOMIN —----—-----a-----
Số:^5/QĐ-VHTC Hạ Long, ngày 46thảng 40năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu số 07: Thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 2 tháng cuối năm 2020
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỎ PHÀN THAN HÀ TU - VINACOMIN
Căn cứ quyết định sổ 1062/QĐ-VHTC ngày 04 thảng 5 năm 2020 của Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu - Vỉnacomin về việc Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong Công ty CP Than Hà Tu - Vỉnacomỉn;
Căn cứ Quyết định sổ 2414/QĐ-VHTC ngày 28 thảng 9 năm 2020 của Hội đỏng Quản trị Công ty Co phần Than Hà Tu- Vỉnacomin về việc: Phê duyệt kế hoạch đẩu thầu, gói thầu: Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 2 tháng cuối năm 2020 Công ty CP Than Hà Tu - Vỉnacomỉn;
Căn cứ Quyết định số: 2486/QĐ-VHTC ngày 30 thảng 9 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cố phần Than Hà Tu-Vinacomỉn về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Thuê ngoài Bốc xúc, vận chuyến đất đả phục vụ sản xuất 2 tháng cuối năm 2020 ” của Công ty;
Căn cứ Quyết định số 2563/QĐ-VHTC ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu - Vỉnacomỉn về việc phê duyệt nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu số 07: Thuê ngoài bốc xúc và vận chuyến đất đá phục vụ sản xuất 2 thảng cuối năm 2020;
Căn cứ Báo cảo kết quả thẩm định ngày 15 thảng 10 năm 2020 của To thẩm định v/v thẩm định điều chỉnh nội dưng hồ sơ mời thầu gói thầu sổ 07: Thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 2 thảng cuối năm 2020;
Theo đề nghị cửa Tổ chuyên gia đấu thầu, Tẻ thẩm định
QUYÉTĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung hồ sơ mòi thầu gói thầu số 07: Thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 2 tháng cuối năm 2020 vói các nội dung chính như sau:
1. Điều chỉnh nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu số 07: Thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 2 tháng cuối năm 2020. (Chỉ tiết theo phụ lục đính kèm).
1
2. Các nội dung khác giữ nguyên trong HSMT gói thầu số 07: Thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 2 tháng cuối năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2563/QĐ- VHTC ngày 06/10/2020.
Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm:
1. Triển khai các thủ tục điều chỉnh nội dung HSMT theo các quy định hiện hành.
2. Việc điều chỉnh nội dung HSMT gói thầu nêu trên phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 10 ngày.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tù’ ngày ký. Tổ chuyên gia đấu thầu; Tổ
Noi nhận
-Như điều 2; -Luii:VT;KH(02).^
QỈỒỈÁMtìÓC
fy/ CỘNG TY \;0\ ỉ iì A
W'TW ^
^vỆỉgtiyễn Qúang Quảng
2
PHỤ LỤC ĐIÊU CHỈNH NỘI DUNG HSMT GÓI THẦU SỐ 07 : THUÊ NGOÀI BỐC xúc VÀ VẬN CHUYỀN ĐẤT
ĐÁ PHỤC VỤ SẢN XUẤT 2 THÁNG CƯÓI NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định Số<ẳ6i5/QĐ- VHTC ngày 45 tháng 40năm 2020)
STT Yếu tố Nội dung HSMT (Chưa điều chỉnh) Nội dung HSMT (Sau điều chỉnh) Ghi chú
1 Trang 50, điểm 2, khoản b, điều 2.2, mục 2, chương III Thiết bị bồc xúc tối thiếu 09 máy xúc thủy lực có dung tích gầu E > 3,4 m3, sản xuất từ năm 2013 đến nay. Thiết bị bốc xúc tối thiếu 09 máy xúc thủy lực có dung tích gầu E > 3,4 m3.
2 Trang 53, điểm 1.1, khoản 1, điều 3.2, mục 3, chương III Số lượng thiết bị bốc xúc > 11 máy xúc thủy lực có dung tích gầu E > 3,4 m3, sản xuất năm từ năm 2013 đến nay (kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh thiết bị). Số lượng thiết bị bốc xúc > 11 máy xúc thủy lực có dung tích gầu E > 3,4 m3 (kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh thiết bị).
3 Trang 53, điểm 1.2, khoản 1, điều 3.2, mục 3, chương III Số lượng thiết bị bốc xúc > 09 và < 11 máy xúc thủy lực có dung tích gầu E > 3,4 m3, sản xuất năm từ năm 2013 đến nay (kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh thiết bị). Số lượng thiết bị bốc xúc > 09 và < 11 máy xúc thủy lực có dung tích gầu E > 3,4 m3 (kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh thiết bị).
4 Trang 53, điểm 1.3, khoản 1, điều 3.2, mục 3, chương III Số lượng thiết bị bốc xúc dung tích gầu E > 5 m3, sản xuất năm từ năm 2013 đến nay (kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh thiết bị) > 30% tổng số máy xúc trong HSDT. Số lượng thiết bị bốc xúc dung tích gầu E > 5 m3 (kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh thiết bị) > 30% tổng số máy xúc trong HSDT
5 Trang 53, điểm 1.4, khoản 1, điều 3.2, mục 3, chương III Số lượng thiết bị bốc xúc dung tích gầu E > 5 m3, sản xuất năm từ năm 2013 đến nay (kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh thiết bị) < 30% tổng số máy xúc trong HSDT. Số lượng thiết bị bốc xúc dung tích gầu E > 5 m3 (kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh thiết bị) < 30% tổng số máy xúc trong HSDT
6 Trang 54, điểm 1.5, khoản 1, điều 3.2, mục 3, chương III Số lượng thiết bị bốc xúc phải được sản xuất từ năm 2013 đến nay, trong đó số lượng thiết bị bốc Số lượng thiết bị bốc xúc được sản xuất từ năm 2016 > 60% tổng số máy xúc trong HSDT
STT Yếu tố Nội dung HSMT (Chưa điều chỉnh) Nội dung HSMT (Sau điều chỉnh) Ghi chú
xúc được sản xuất từ năm 2016 > 60% tổng số máy xúc trong HSDT.
7 Trang 54, điểm 1.6, khoản 1, điều 3.2, mục 3, chương III Số lượng thiết bị bốc xúc phải được sản xuất từ năm 2013 đến nay, trong đó số lượng máy xúc được sản xuất từ năm 2016 < 60% tổng số máy xúc trong HSDT Số lượng máy xúc được sản xuất từ năm 2016 < 60% tổng số máy xúc trong HSDT
8 Trang 96, điều 3, mục 3, chương V, phần 2 Máy xúc tối thiếu phải có 09 máy xúc có dung tích gầu xúc > 3,4 m3, sản xuất từ năm 2013. Máy xúc tối thiếu phải có 09 máy xúc có dung tích gầu xúc > 3,4 m3.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5026 dự án đang đợi nhà thầu
  • 516 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 665 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13538 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15529 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây