Thông báo mời thầu

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:12 15/10/2020
Số TBMT
20201040501-00
Công bố
16:07 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Dự án: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đóng của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện năm 2020. Địa điểm: Huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Chỉnh lý tài liệu lưu trữ
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn chi QLHC năm 2020 và nguồn kết dư ngân sách năm 2019 chuyển sang 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Dự án: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đóng của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện năm 2020. Địa điểm: Huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Phú Yên

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:07 15/10/2020
đến
14:00 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
14.000.000 VND
Bằng chữ
Mười bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 16

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
I. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ
- Dự án: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đóng của các cơ quan, đơn vị thuộc
UBND huyện năm 2020. Địa điểm: Huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
- Chủ đầu tư: Phòng Nội vụ huyện Sơn Hòa
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
- Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2020
- Nguồn vốn: Nguồn chi QLHC năm 2020 và nguồn kết dư ngân sách năm
2019 chuyển sang 2020.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Khối lượng:
STT

Danh mục dịch vụ

Đơn vị
tính

Khối
lượng

1

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Phòng Tài
nguyên và Môi trường

mét

50

2

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Thanh tra
huyện

mét

14

3

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Phòng Tài
chính – Kế hoạch

mét

146

4

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Phòng Lao
động Thương binh và Xã hội

mét

74

5

Vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chỉnh
lý tài liệu

mét

284

II. Yêu cầu về kỹ thuật
Trong quá trình thực hiện phải chịu sự giám sát, kiểm tra và nghiệm thu kết
quả của chủ đầu tư.
Việc chỉnh lý tài liệu phải tuân theo các quy định về công tác lưu trữ hiện
hành. Nội dung cung cấp chủ yếu, bao gồm nhân công, vật tư, văn phòng phẩm phục
vụ chỉnh lý, cụ thể như sau:
68

1. Yêu cầu chỉnh lý tài liệu
- Thực hiện đúng quy trình chỉnh lý theo Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày
01 tháng 6 năm 2009 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc ban
hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001:2000;
- Bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu trong quá trình chỉnh lý.
- Bảo mật tài liệu trong quá trình chỉnh lý tài liệu
- Tài liệu sau khi chỉnh lý hoàn chỉnh phải đạt được các yêu cầu sau:
+ Phân loại và lập thành hồ sơ hoàn chỉnh;
+ Xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu; xác định tài liệu cần bảo quản
vĩnh viễn và tài liệu hết giá trị cần loại ra để tiêu hủy;
+ Hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu;
+ Lập các công cụ tra cứu; mục lục hồ sơ tài liệu, cơ sở dữ liệu và công cụ tra
cứu khác phục vụ cho việc quản lý, tra cứu sử dụng;
+ Lập danh mục tài liệu hết giá trị loại ra để tiêu hủy.
* Nguyên tắc chỉnh lý:
- Không phân tán phông lưu trữ. Tài liệu của từng đơn vị hình thành phông phải
được chỉnh lý và sắp xếp riêng biệt;
- Khi phân loại, lập hồ sơ (chỉnh sửa hoàn thiện, phục hồi hoặc lập mới hồ sơ),
phải tôn trọng sự hình thành tài liệu theo trình tự theo dõi, giải quyết công việc.
- Tài liệu sau khi chỉnh lý phải phản ánh được các hoạt động của cơ quan, tổ
chức hình thành tài liệu; sự liên hệ logic và lịch sử của tài liệu.
Mô tả chi tiết các bước như sau:
Bước 1. Giao, nhận tài liệu: Lập biên bản giao nhận tài liệu (theo mẫu BMCLTLG-01)
Bước 2. Vận chuyển tài liệu từ kho bảo quản về địa điểm chỉnh lý
Bước 3. Vệ sinh sơ bộ tài liệu
Bước 4. Khảo sát và biên soạn các văn bản hướng dẫn chỉnh lý
- Kế hoạch chỉnh lý (BM-CLTL-02);
- Lịch sử đơn vị hình thành thành phông, lịch sử phông (BM-CLTL-03);
69

- Hướng dẫn xác định giá trị tài liệu (BM-CLTL-04);
- Hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ (BM-CLTL-05).
Bước 5. Phân loại tài liệu theo Hướng dẫn phân loại
Bước 6. Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, kết hợp với xác định
giá trị tài liệu sơ theo Hướng dẫn lập hồ sơ
a) Lập hồ sơ đối với tài liệu chưa được lập hồ sơ
- Tập hợp tài liệu theo đặc trưng chủ yếu thành hồ sơ
- Biên soạn tiêu đề hồ sơ
- Sắp xếp tài liệu trong hồ sơ, loại bỏ tài liệu trùng thừa
- Xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ
- Xác định tiêu đề, lý do loại đối với tài liệu hết giá trị
b) Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đối với tài liệu đã được lập hồ sơ nhưng chưa
đạt yêu cầu
Kiểm tra việc lập hồ sơ theo những nội dung công việc quy định tại điểm a và
tiến hành chỉnh sửa,hoàn thiện đối với những hồ sơ chưa đạt yêu cầu.
Bước 7. Biên mục phiếu tin (các trường số: 1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,14)
Phiếu tin và hướng dẫn biên mục phiếu tin (BM-CLTLG-06)
Bước 8. Kiểm tra, chỉnh sửa việc lập hồ sơ và việc biên mục phiếu tin
Bước 9. Hệ thống hoá phiếu tin theo phương án phân loại
Bước 10. Hệ thống hoá hồ sơ theo phiếu tin
Bước 11. Biên mục hồ sơ
a) Đánh số tờ cho tài liệu bảo quản từ 20 năm trở lên và điền số tờ vào
trường số 10 của phiếu tin
b) Viết mục lục văn bản đối với tài liệu bảo quản vĩnh viễn
c) Viết bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc.
Bước 12. Kiểm tra và chỉnh sửa việc biên mục hồ sơ
70

Bước 13. Đánh số chính thức cho hồ sơ vào trường số 3 của phiếu
tin và lên bìa hồ sơ
Bước 14. Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim kẹp, làm phẳng và đưa tài
liệu vào bìa hồ sơ
a) Vệ sinh tài liệu
b) Tháo bỏ ghim kẹp
c) Làm phẳng tài liệu
d) Đưa tài liệu vào bìa hồ sơ.
Bước 15. Đưa hồ sơ vào hộp (cặp)
Bước 16. Viết và dán nhãn hộp (cặp)
Nhãn hộp (BM-CLTLG-07)
Bước 17. Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá
Bước 18. Giao, nhận tài liệu sau chỉnh lý
Biên bản giao, nhận tài liệu (BM-CLTLG-01)
Bước 19. Nhập phiếu tin vào cơ sở dữ liệu
Bước 20. Kiểm tra, chỉnh sửa việc nhập phiếu tin
Bước 21. Lập mục lục hồ sơ
a) Viết lời nói đầu
b) Lập các bản tra cứu bổ trợ
c) Tập hợp dữ liệu và in mục lục hồ sơ từ cơ sở dữ liệu (03 bộ)
d) Đóng quyển mục lục (03 bộ).
Bước 22. Xử lý tài liệu loại
a) Sắp xếp, bó gói, thống kê danh mục tài liệu loại (BM-CLTLG-08)
b) Viết thuyết minh tài liệu loại
c) Tổ chức tiêu huỷ tài liệu loại (thực hiện theo quy trình xử lý tài liệu loại)

71

d) Bổ sung tài liệu giữ lại theo kết quả thực hiện quy trình xử lý tài liệu loại
(nếu có).
Bước 23. Kết thúc chỉnh lý
a) Hoàn chỉnh và bàn giao hồ sơ phông
b) Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý (kèm phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ).
c) Tổ chức họp rút kinh nghiệm.

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ
XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ
theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác;

72

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5101 dự án đang đợi nhà thầu
  • 565 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 660 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13563 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15542 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây